Home De kerstboodschap : Kerst is een tijd van terugkeer

Opening

 

Vanuit de Crystal Cathedral in Californië: Welkom bij Robert Schuller in Hour of Power dat al 37 jaar zijn positieve christelijke boodschap uitdraagt.

 

 

Samenzang – “Hallelujah Chorus”

 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, Koning der koningen en Here der heren, Koning der Koningen en Here der heren en Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig voor eeuwig en eeuwig Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

 

 

Welkomstwoord

Door Sheila Schuller Coleman

 

Het is Kerst. Christus is geboren. Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Mijn vader, Robert Schuller, preekt vanavond over: Kerst: een tijd van terugkeer. Laten we bidden.

 

Openingsgebed

Door Sheila Schuller Coleman

 

Here Jezus Christus, Machtige Heer, Schepper van hemel en aarde, U bent met Kerst naar de aarde gekomen om ons te laten zien wat liefde is om ons te laten zien hoe vergeving voelt. En om ons opnieuw te vervullen met hoop. En zoals U destijds naar ons toe kwam zo komen wij terug bij U op deze avond, Kerstavond. Dank U, Heer. Amen.

 

Blijft u staan terwijl we zingen: Jubel het uit, de Heer is hier

 

Samenzang – “Joy to the World”

 

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind als Redder van de aarde geeft Hij het leven Waarde dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde, zingt jubel het uit, De Heer regeert wees blij, verhef je stem zing als de schepping juicht aanbiddend voor Hem buigt een Vreugdelied voor Hem een vreugdelied voor Hem een vreugde-, vreugdelied voor Hem zijn Koningschap zal eeuwig zijn rechtvaardig en vol kracht laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid Ervaren de liefde die Hij bracht de liefde die Hij bracht de liefde, de liefde die Hij bracht vreugde, Vreugde, vreugde vreugde

 

 

 

Koor – CCA KOOR – “Children, Go Tell It!”

 

Kinderen, ga vertel het aan de bergen, kinderen, ga vertel het overal kinderen, ga vertel het aan de Bergen: een kind is geboren in Betlehem kinderen, ga m’n hart is vol van blijdschap overal muziek Hoor de eng’lenstemmen schallen door de lucht luister naar de boodschap hoor het goede nieuws: Hij Ligt in een kribbe hoop verlicht ons pad kinderen, ga vertel het aan de bergen kinderen, ga vertel het Overal kinderen, ga vertel het aan de bergen: een kind is geboren in Betlehem kinderen, ga zie je die Ster stralen aan de hemel ginds? hij brengt ons naar een kribbe in deze heerlijke nacht volg hem als De herders volg hem als de wijzen Betlehem verwacht ons met ons blijde gezang met ons blijde Gezang kinderen, ga vertel het aan de bergen kinderen, ga vertel het overal kinderen, ga vertel het Aan de bergen een kind is geboren in Betlehem kinderen, ga kinderen, ga vertel het aan de bergen Kinderen, ga vertel het overal kinderen, ga vertel het aan de bergen: een kind is geboren in Betlehem

Kinderen, ga een kind is geboren in Betlehem kinderen, ga een kind is geboren in Betlehem kinderen, Vertel het, ga kinderen, ga

 

INSTRUMENTAAL – HOUR OF POWER ORKEST – “Three Kings”

 

Schriftlezing – Lucas 1 : 26-33

Door Sheila Schuller Coleman

 

Luistert u nu naar het verhaal van de geboorte van Jezus. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden

en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob en aan zijn koningschap zal geen einde komen.

 

DUET – NATALIE LEONARD & DANIEL McGREW – “Christmas Hymn”

Eer zij God, die zijn liefde toont Hij zond zijn Zoon naar d’aard Hij verliet zijn hemeltroon geboren uit Een maagd Maria’s kleine Zoon heel de schepping prijst Hem vleesgeworden God, kom kom naar Betlehem de hoogste taak op aard’ had Hij Verlosser onzer schuld Hij kwam en maakte de mensen Vrij in Satans macht gehuld wij vielen door de zondeval maar Hij de Zoon van God vernietigde de Kracht der hel wij vrezen de dood niet meer nu staan wij vol sterkt’ en vuur kind’ren Gods op aard Trouw tot aan het laatste uur Christus’ rechtvaardigheid waard brengt nu lof aan God want ’t Kind, de Zoon, de reddende Koning is opgestaan waarlijk, Hij is Heer want ’t Kind, de Zoon, de reddende Koning is opgestaan waarlijk Hij is Heer gloria in excelsis Deo gloria in excelsis Deo Deo gloria in Excelsis Deo gloria eer zij God, die zijn liefde toont

 

 

Schriftlezing – Lucas 2: 4-14

Door Sheila Schuller Coleman

 

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea naar de stad van David, Betlehem, aangezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: Wees niet bang want ik breng jullie goed nieuws, dat het volk met vreugde zal vervullen: Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn:

 

 

 

Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.

 

 

Dansnummer – KRISTY CAVINDER – “Silent Night”

 

Schriftlezing – Mattheus 2:1,9b-11

Door Sheila Schuller Coleman

 

Er kwamen wijzen uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. De ster die ze hadden zien opgaan ging voor hen uit totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Ze openden kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: Goud, wierook en mirre.

 

Koor – “Christmas Star”

 

Christus’ ster in de nacht schijnt zo helder schijnt zo zacht verdrijft duister met licht Christus’ ster Christus’ ster in hemels licht in vreugd als gift gegeven dierbaar Kind uit de hemel Christus’ ster Schijnend, gloeiend Gods liefde, overvloeiend dat Gods licht door mij schijnen mag zoals de ster in de Kerstnacht Christus’ ster, schijn vol en vrij trek ons steeds dichter bij vertel ons hart: ‘hier is Hij’ Christus’ ster levende ster, verlicht onze wegen leid ons pad elke dag beschijn uw Zoon met uw zegen Christus’ ster schijnend, gloeiend Gods liefde, overvloeiend door mijn leven met licht en kracht zoals De ster in de kerstnacht vlammende ster, over de sferen doet uw licht onze vrees verteren en Verwarmt ons alle jaren van ons leven Christus’ ster schijn maar door, Christus’ ster

 

Instrumental Roger William

Preek –  de Kerstboodschap –“Christmas is ‘Come Back’ Time!”

Door R.H.Schuller

Kerst is een tijd van terugkeer. Een tijd waarin mensen naar huis gaan om ouders en familie te bezoeken. Kerst is een tijd waarin blijde gedachten van verzoening twee van elkaar vervreemde mensen weer bijeenbrengen. Kerst is een tijd waarin het geloof, dat is gaan kwijnen en bijna is verdwenen nieuw leven krijgt, en liederen van hoop je weer met vreugde vervullen. Het is Kerst, een tijd van terugkeer. Een hele uitspraak. We maken allemaal tegenslagen door. Ze horen bij het leven.

Dat kunnen relationele tegenslagen zijn. De relatie is niet meer zoals vroeger. En de ontbrekende huwelijkspartner laat een leegte achter. Of financiële tegenslagen. Weet u wat tegenspoed is? Ik heb er een slogan van gemaakt: Een tegenslag is een voorzet voor een come-back. Dat is waar het om gaat in het leven: terugkomen. Want allemaal onderschatten we de kracht die we in ons hebben om terug te komen. Dat geldt voor ons allemaal: U heeft een emotionele kracht die u nog niet eens heeft aangesproken. Als mensen een vreselijke ramp hebben overleefd zeggen ze: ‘Ik wist niet dat ik het in me had.’ ‘Niet gedacht dat ik zoiets zou overleven. Maar God heeft me geholpen.’ Ja, want God woont in u maar toont z’n macht niet constant. Ik was eens getuige van een wonderlijke terugkeer. Dit is denk ik mijn 53e Kerstavond bij deze kerk. Ik zou u veel wonderen kunnen vertellen, maar dit wonder springt eruit voor mij: Het was tijdens een kerstnachtdienst met kaarsen, net als nu. Er was een dame die ongeveer op de achtste rij zat. Ze hoorde een gesprek van twee vrouwen achter zich. De één zei:

Ik vlieg zo naar Hongkong. Ik ben stewardess. Ik kijk altijd naar Hour of Power en had nog tijd om even een dienst mee te pikken. Straks zit ik in het vliegtuig naar Oost-Azië. Ze vertelde ook dat ze Brenda heette. De andere dame luisterde geïnteresseerd toe. Maar de dame die vóór hen zat en het

gesprek hoorde, had een raar gevoel. Heel raar. Want ze had een kleindochter die ze nooit had gezien doordat de moeder van haar kleinkind haar eigen moeder niet meer wilde zien. En nu hoort die grootmoeder plotseling iemand zeggen: Ik ben stewardess. Ze draait zich om en zegt: Pardon, zei u dat u Brenda heette? ‘Ja.’ Ik heb een kleindochter die ongeveer zo oud moet zijn als u. Ze heet ook Brenda, maar ik heb haar nooit ontmoet. En zij is ook stewardess. En Brenda zette grote ogen op, haar mond viel open en ze zei: Bent u dan Laura? Dan ben je m’n oma. En ze vielen bijna omver terwijl ze elkaar omhelsden en ze huilden. Kerst is een tijd van terugkeer. God brengt mensen samen

die elkaar te lang niet gezien hebben te onrechtvaardig gescheiden zijn geweest.

 

Ja, want Kerst is een wonder. Het grote wonder is de terugkeer van God in de hemel naar u een mens hier op aarde. Want het ligt in onze aard om van God af te dwalen. Maar Hij is in de persoon van Jezus naar ons toe gekomen om ons terug te halen. Hoe gaat dat in z’n werk? Ik heb in mijn leven veel atheïsten horen zeggen: Ik kan niet in een God geloven. En dan geven ze God de schuld van allerlei dingen die zijn schuld helemaal niet zijn. God krijgt de schuld van allerlei dingen die zijn schuld niet zijn. En Hij wordt niet gewaardeerd voor allerlei goeds in onze levens waarvoor Hij wel verantwoordelijk is. Hier zijn we dan, mensen die in de kersttijd terugkeren naar een relatie met God. Dat geldt ook voor u. En daarom bent u hier ook. Toen ik deze preek schreef, dacht ik aan de keer dat ik thuis in Iowa was, tijdens het zomerreces van de universiteit. Er kwam een storm op in het westen.

Het werd donker, zag er gevaarlijk uit. Dat kon wel eens een tornado zijn, zei m’n vader. En dat was het ook. Ons huis was weg, de schuur was weg, alle gebouwen: weg. Net of er net was begonnen met

de bouw van een winkelcentrum: Overal zag je fundamenten van gebouwen. Meer was er niet over.

Ik zag mijn vader bidden. Ik zal het nooit vergeten zijn gebalde vuisten. Ik weet nog hoe mijn vader was. Nooit verhief hij zijn stem behalve die ene keer, die in mijn geheugen gegrift staat. Hij schreeuwde nooit. Niet tegen zijn kinderen en niet tegen zijn vrouw. Hij praatte altijd met zachte stem.

Maar met gebalde vuisten zat hij in de auto, kijkend naar niets. En hij schreeuwde: Het is allemaal weg, Jenny. Het is allemaal weg. Jenny, alles is weg. We vonden het huis, het was een kilometer verderop neergekwakt. Ik liep door de rotzooi. Alles was versplinterd.Er was nog één groot stuk: de hardhouten zangbodem van de piano. In de keuken hadden we een bord hangen met de tekst: ‘Houd je blik gericht op Jezus.’ Ik zag het liggen in de ravage. Het was keurig doormidden gebroken. Het enige wat ik nog kon lezen was: ‘Houd je blik gericht.’ Hou je blik gericht. Een tijd van terugkeer. Maar hoe kom je terug na een zware tegenslag? Hou je blik gericht voorbij je problemen, voorbij de chaos  voorbij het lijden. Kijk wat erachter ligt. We moesten wel, we waren niet of nauwelijks verzekerd. Een tijd van terugkeer. Het is Kerst.  God komt op aarde in zware tijden om hen die het meeste lijden weer hoop te geven en geloof om hen te bemoedigen, een hart onder de riem te steken.

 

Zo is mijn leven geweest, laat ook uw leven zo zijn. Een tegenslag is een voorzet voor een come-back. Bent u er nog? Terugkeer tot God. Terugkeer tot gebed. Het is vast lang geleden dat u hardop

sprak tegen de God die u niet kunt zien maar in wie u moet geloven. Terugkeer tot God, terugkeer tot de Kerk. Al zijn tekortkomingen alle problemen die u heeft met het instituut Kerk: Stap er toch overheen, kom op. Kom terug. Ga zitten. Stel u open. Ga terug naar je familie. Kerst is een tijd van terugkeer. Keer terug naar de telefoon en bel die-en-die. Hoelang is het al weer geleden? Keer terug naar Jezus uw Redder, die leeft.

 

RHS INTRODUCEERT JASON BLACK

Over enkele ogenblikken zal een groot zanger een heel speciaal lied ten gehore brengen: Jason Black. Hij overleefde iets waarvan men zei dat het zijn dood zou worden. Het kostte hem zijn stem, terwijl hij zanger van beroep was. Hij kon alleen nog fluisteren. Maar laat hij zelf vertellen wat hij heeft moeten doorstaan en hoe hij teruggekomen is.

 

JB        k had de gelegenheid om op te treden als professioneel operazanger toen ik nog studeerde.      Ik had net mijn laatste optreden gehad als de hertog in Rigoletto. De weg was bochtig, het        was nacht geen verlichting langs de weg en iemand had besloten daar zijn Dodge Ram te          parkeren. Zelf reed ik in een Geo Storm. We vochten, ik verloor. Alle botten in mijn linker arm     en been waren gebroken. Door hersenletsel had ik nog de geestelijke vermogens van een      tweejarige. Ik had heftige hallucinaties. Ik zou er niet bovenop komen, zeiden de artsen. Ze       stopten me in een tehuis voor mensen die een hersenbloeding hadden gehad. Niet jaren,         maar weken daarna schonk God me volledige genezing.Ik leerde weer lopen, stond weer op      het podium. Ik kwam met mijn vrouw Tasha naar LA om hier aan de opera te zingen. Ik had     mijn carrière op de rit, we waren vol goede moed sloten een hypotheek af en kochten een huis          in LA. Bij de verhuizing brak een glazen tafelblad van bijna 2 bij 2 en sneed als een soort           guillotine door mijn nek. Ik werd letterlijk onthoofd. Mijn hoofd bungelde erbij. Twee halsaders     werden doorgesneden alsmede mijn rechter stemband. Iets waar je lastig buiten kunt als je        zanger bent van beroep.Ik werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Drie kwartier later

 

 

bloedde ik nog steeds zo hevig dat ik ‘hoorbaar bloedde.’ Dan hóór je het bloed uit je lichaam     stromen. Ze hadden me opgegeven en wachtten tot mijn vrouw afscheid kwam nemen. Om         kort te gaan: Ze waren verbaasd dat ze me in leven konden houden. Ze hadden nog nooit         iemand gezien die zo was toegetakeld. Ze zeiden dat ik niet meer zou kunnen fluisteren, laat staan praten of zingen. God is genadig en Hij redt. Hij is de God van mijn come-back. Het huis      heb ik nog steeds, door Gods genade. Ik was onverzekerd maar 250.000 dollar aan       ziekenhuiskosten is helemaal voldaan, in Jezus’ naam. Ik ben zo gezegend dat ik weer voor u      kan optreden. Financiële of relationele problemen, problemen op het werk, ik heb met    allemaal te maken gehad in mijn leven. De God van come-backs wil ook u een come-back        geven en ook degene naast u, die het misschien niet meer ziet zitten. Wijs hem de weg, wijs      hem op het antwoord.

 

Gebed

 

Dank U, Heer, voor die glorieuze come-back. En dank U voor hen die hier stil zitten te luisteren nog steeds worstelend met iets wat ze nooit te boven lijken te kunnen komen. Verdriet, gekwetstheid, afwijzing, pijn, angst. Heer, dit is het moment waarop U uw wonderen verricht. En we danken U. Amen..

 

Solo – Jason Black – “O Holy Night”

Heilige nacht een ster schijnt door de wolken dit is de nacht dat zijn leven begon een sluier van angst En pijn lag op de volken totdat Hij kwam en het kwaad overwon nieuwe hoop is Hij ons komen Brengen stralend breekt de held’re morgen aan knielt voor Hem neer hoort de eng’lenstemmen o Nacht vol licht o nacht dat Jezus kwam o nacht vol licht o nacht dat Jezus kwam wat Hij ons leert is Geven om een ander liefde alleen is de weg die Hij wees en als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden

Vrij van het juk van verdrukking en vrees recht uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een Lied dat jubelt door de tijd knielt voor Hem neer hoort de eng’lenstemmen o nacht vol licht o nacht dat Jezus kwam o nacht vol licht o nacht o nacht vol licht o nacht vol licht vol licht

 

Zegen

 

Dank je wel, Jason Black. En dank u, alle aanwezigen. Blijft u maar staan. We gaan zo de zegen ontvangen. Maar eerst zeg ik nog tot iedereen die nu kijkt: Gezegende Kerst, wie u ook bent en waar u ook bent. En als u tegenslagen te verduren hebt, bedenk dan: Een tegenslag is een voorzet voor een come-back. We nodigen u uit op zondagmorgen naar ons programma te kijken. Het heet Hour of Power. De eerste Amerikaanse tv-kerkdienst. We bestaan al veertig jaar.En nu: God zegene u daar waar u het het meeste nodig hebt. Ik kan u niet helpen omdat ik niet weet wat het is. Ik zou ernaast zitten. En u op uw beurt zou er ook naast zitten. Moge God, die u beter kent dan u zichzelf kent u zegenen daar waar u het het meeste nodig heeft. En moge dit het begin zijn van een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar. Goedenavond….

 

De kerstboodschap : Kerst is een tijd van terugkeer

25 december 2010 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan