Home Je bent niet je trofeeën

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie.
Wat fijn dat u er bent. Mijn vader zei eens tegen mij: Soms moet je nee zeggen tegen fijne dingen om ja te kunnen zeggen tegen de aller-fijnste dingen. Ook van fijne dingen kan ons leven te vol zijn. Hopelijk gaat u naar huis met een frisse blik op het lichte, makkelijke leven van Jezus. Hij houdt van u. Laten wij bidden.

Gebed

Vader, dank U dat U ons hier bijeen heeft geroepen. U heeft ons lief, wat wij ook doen, hebben of wat anderen ook zeggen. Wij zijn zo dankbaar dat U ons liefheeft als uw kinderen. Laat ons hier vertrekken met het zachte juk van Jezus en de sabbatsrust rondom ons. Wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “How Firm a Foundation”

Wat een vast fundament gij heil’gen van de Heer
Ligt er voor uw geloof in wat zijn Woord ons leert
Wat meer kan Hij zeggen dan wat Hij reeds heeft gedaan Voor u, die om te schuilen naar Jezus bent gegaan

Vrees niet: Ik ben met u wees niet verontrust Want ik ben uw God Ik geef je bijstand en rust Ik sterk en Ik help je en houd je in stand Gesteund door mijn sterke rechtvaardige hand

De ziel die bij Jezus zal leunen en rusten

En niet zal proberen de vijand te ontvluchten
Zelfs de hel maakt die ziel niet aan het wankelen
Ik zal ik je nooit, nee nooit verlaten

Schriftlezing – Mattheüs 11:25-30 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit Mattheüs 11:25.
In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Here van de hemel en van de aarde dat U deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt en zij aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel.
Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jij, kind van God, doet genoeg. Je bent genoeg. Amen.

Solo – Sal Malaki – “My Tribute”

Hoe kan ik U bedanken voor alles wat U deed voor mij Onverdiende dingen toch bewees U uw liefde aan mij De stemmen van wel duizend eng’len
Konden mijn dankbaarheid niet verwoorden

Alles wat ik ben en hoop te zijn ik dank het al aan U

Aan God zij de glorie, aan God zij de glorie
Aan God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

Met zijn bloed heeft Hij mij gered door zijn kracht heeft Hij mij opgericht God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

Laat me mijn leven leiden, laat het Hem behagen, Heer En mocht men mij willen prijzen
Laat hun lof dan gaan naar Golgotha, Golgotha

Met zijn bloed heeft Hij mij gered door zijn kracht heeft Hij mij opgericht God zij de glorie, voor alles wat Hij heeft gedaan
Voor alles wat Hij heeft gedaan. Amen.

Pastoraal gebed/ Het Onze Vader – Tim McCalmont

Vandaag zijn wij als Gods gemeente bijeen. Bidt u met mij?

Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Koor – “Will the Circle Be Unbroken”

Blijft de cirkel ondoorbroken in de tijd die komen gaat?
Er wacht ons een beter thuis, als we ons best doen, Heer Ik was aan het zingen met mijn zusters -en mijn broeders Ik was aan het zingen met vriendinnen -en met vrienden En we kunnen met z’n allen samen zingen
Want de cirkel blijft in stand

Blijft de cirkel ondoorbroken in de tijd die komen gaat?
Er wacht ons een beter thuis, als we ons best doen, Heer
Ik ben geboren in de vallei waar de zon weigert te schijnen Maar ik klim uit het dal omhoog om die berg daar te bedwingen

Blijft de cirkel ondoorbroken in de tijd die komen gaat? Er wacht ons een beter thuis
Hoog hierboven, Heer, hoog hierboven
Hoog hierboven, Heer, hoog hierboven

(Dutch touch : solo Maria Markesini)

Sommigen noemden Hem een profeet, een man met een doel Anderen zeggen: Hij leeft allang niet meer
Sommigen zeiden: gewoon een leraar
Maar weinigen beseften zijn ware identiteit

Voor mij heet Hij
Meester, Heiland, Leeuw van Juda, gezegende Vredevorst
Hij is de Herder, de Sterkte, de Rots van mijn behoud, het Lam van God is Hij, Zoon van David, Koning der eeuwen en het eeuwige Leven,
Heilige, glorieuze Heer zijn naam is Leven

Sommigen waagden Hem duivel te noemen vanwege zijn krachten
Ze konden het gewoon niet begrijpen
Sommigen durfden hem zelfs een godslasteraar te noemen
Omdat ze weigerden Hem te aanvaarden als méér dan een gewoon mens

Voor mij heet Hij
Meester, Heiland, Leeuw van Juda, gezegende Vredevorst
Hij is de Herder, de Sterkte, de Rots van mijn behoud, het Lam van God is Hij, Zoon van David, Koning der eeuwen en het eeuwige Leven

Heilige, glorieuze Heer, heilige, glorieuze Heer Heilige, glorieuze Heer, heilige, glorieuze Heer Zijn naam is Leven, zijn naam is Leven,
Leven

Instrumentaal – HOUR OF POWER ORCHESTRA – “O the Deep, Deep Love of Jesus”

Proclamatie met Bobby Schuller

Houdt uw handen z o , i n e e n ontvangend gebaar en zegt u met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen.
Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

U mag gaan zitten.

Preek – “Je bent geliefd: je bent niet je trofeeën” door Bobby Schuller

Wij gaan verder met de reeks preken over dit credo. Dat is de kern van wat wij hier doen: Wij waarderen mensen zoals zij zijn, niet zoals zij zouden moeten zijn. En zo kijkt God ook naar ons, is dat even goed nieuws. Vandaag gaat het over die eerste regel. Dat is de regel waar mensen het meest tegenin gaan, en de krachtigste regel: Dat je niet bent wat je doet. Je bent Gods geliefde kind. Je kunt niets doen om te zorgen dat God meer van je gaat houden of dat Hij minder van je gaat houden. Wij vallen onder het Nieuwe Verbond. Voor al onze zonden is al geboet. Wij leven in een tijd van genade. Gods liefde en genade worden over ons uitgegoten. Goed nieuws hè? En hoezeer mensen ook nare dingen over ons willen zeggen weet dat dit het enige is wat telt: Dat je genoeg doet, genoeg bent en je niks hoeft te bewijzen tegenover mij of een ander en zeker niet tegenover God. En dat is goed nieuws. Velen van ons zijn een beetje neurotisch. In ons werk en andere bezigheden. Wij hebben niet in de gaten dat wij dat doen om onszelf te bewijzen. Wij worstelen om waardigheid te verwerven. Wij willen de wereld ons rapportboekje laten zien waaruit blijkt hoe goed wij zijn, wat een waardevolle dingen wij doen. Wij geven meer om de bijval van onze gelijken dan om wat God over ons zegt. Maar God geeft je geen schouderklopje als je iets geweldigs doet. Hij vindt het leuk, maar Hij houdt van je zoals je bent. Je hoeft helemaal niets te doen om God te overtuigen van je waarde of goedheid. Veel mensen leggen hun identiteit in wat zij doen. Als wij een geweldige baan krijgen, een prijs winnen of promotie maken, zijn wij weken- of maandenlang in de zevende hemel. Wij houden een feestje, vrienden komen langs om ons te feliciteren. Maar als wij een baan niet krijgen, niet worden genomineerd, geen promotie maken, terwijl wij er zo hard voor hebben gewerkt dan komen wij in een dip. Want onze identiteit ligt in wat wij doen. Je bent niet wat je doet en niet wat je wordt aangedaan. Geen enkele actie kan jou meer waarde brengen dan je al hebt. En je bent liefde en geborgenheid waard zoals je bent. Je doet genoeg, ik ben trots op je. Het is mij opgevallen dat in de Bijbel het meest voorkomende morele gebod is: Gij zult de sabbat eren. Dat zegt mij dat God meer geeft om onze rust dan om onze activiteit. Het gaat Hem meer om ons gebed dan om onze roeping. Jezus was een man die dutjes deed. Ja Heer! Iemand die zijn rust pakte. Een van de oudtestamentische vervloekingen die profeten uitspraken over kwade volken was: Nooit zal je ingaan tot Gods rust. Het heeft iets heerlijks elke dag en ieder uur te mogen leven in Gods rust, amen? In Mattheüs 11 spreekt Jezus de beroemde woorden: Ik dank U, Vader, Here van de hemel en van de aarde dat U deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt en zij aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En dan de beroemde regel ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus roept ons op zijn zachte juk op ons te nemen. Een juk is zo’n dingen dat twee ossen verbindt waardoor zij in dezelfde richting gaan lopen. Als je Jezus’ juk op je neemt, doe je minder dan voorheen maar breng je meer tot stand. Dat is de kracht van het omgekeerde Koninkrijk: De wereld zegt: doe meer je best, doe méér. God zegt: Doe minder, ontspan je, rust, bid en je zult zien dat je meer bereikt, met meer vreugde en energie. Als we Jezus’ juk op ons nemen, laten wij de manieren van de wereld varen: Met veel moeite jezelf bewijzen, worstelend voor waardigheid. In plaats daarvan worden wij zijn geliefde kinderen. We hoeven niks te bewijzen en mogen wandelen in het kalme ritme van genade. Wij leven niet om ons te bewijzen aan anderen maar willen gewoon een leven leiden dat God behaagt.

En dat is het beste, meest vreugdevolle, meest vredige leven dat je kunt hebben. Je bent niet wat je doet. Je bent niet je baan, je hobby of je roeping. Je valt niet samen met je moederschap of je functie als baas of wat dan ook. Toch vinden wij onze identiteit in wat wij doen. Wat vraag je op een feestje

om iemand beter te leren kennen? ‘Ik ben Joe.’ ‘Ik ben Bobbie. Wat doe je?’ Het is een van de eerste dingen die wij vragen om iemand te kunnen plaatsen. Cultureel is de meest voor de hand liggende manier om iemand te labelen: Kijken wat voor werk hij of zij doet. Als iemand zegt: Ik ben advocaat of: ik ben verpleegster of: ik ben werkloos of: ik ben huismoeder of wat dan ook dan menen wij meteen van alles te weten over die persoon. Een tijdje geleden was ik aan het golfen op Riverview, bij onze oude kerk. Europeanen die mij horen over golfen, denken dat ik rijk ben want in Europa moet je een vergunning hebben, alleen rijken spelen er golf. Ik speelde voor dertien dollar. Dat soort golfbanen ga ik naartoe. Waar kan je golfen voor 13 dollar? vraagt u. Bij Riverview, eind van de dag. Je moet zelf je tas dragen. Zo’n goedkope golfbaan trekt natuurlijk een bepaalde clientèle aan. Mannen zoals ik. Op een dag speelde ik een partij met een man die ik even Gus zal noemen. Willekeurige mensen worden geplaatst in groepen en zo ontstaan er groepen van vier. Ik werd gekoppeld aan een man die al dronken was toen hij arriveerde. Bij de 2e of 3e hole trok hij zijn shirt uit en stopte het achterin zijn shorts. Hij wilde graag een bruine bast. Hij droeg een zonnebril, een soort Hawaii-hoed en speelde golf op slippers. Gus bleef maar drinken en ik heb nog nooit zo’n lol gehad tijdens een partijtje golf.

Wij konden het steeds beter met elkaar vinden totdat hij heel terloops vroeg: Wat doe jij voor de kost? Ik moet zeggen dat ik als predikant altijd een hekel heb gehad aan die vraag. Want meestal gebeurt het volgende: Of iemand gaat zijn beste gedrag tonen en begint plotseling nogal onhandig christelijk te doen. Zo van: O, bent u predikant? Ik heb vanmorgen nog in de Bijbel gelezen. Of ze voelen zich, zoals deze man, een beetje opgelaten. Ik zag het meteen aan zijn gezicht. Ik zag boosheid of schaamte, maar hij zei iets als: O, interessant. Hij deed er niet naar over. Maar daarna was er afstand tussen ons. Hij vertelde geen moppen meer. Treurig toch? Dat is wat er gebeurt in onze relaties met elkaar en met God als we onze identiteit leggen in wat wij doen. Dus weg met die onzin dat je waarde iets te maken heeft met je werk, met je hobby’s, met wat dan ook. Al die identiteiten zijn uiteindelijk vals. Want in Gods ogen – en dat is echt waar – ben je niet wat je doet. Je bent liefde en geborgenheid waard zoals je bent niet zoals je zou moeten zijn. Zoals met mijn kinderen. Ik hou van ze en ze maken voortdurend tekeningen voor mij. Erg goed zijn die niet. Magere poppetjes of geklieder met krijt. Is het heel erg dat ik dat zeg? Maar ik zeg dus niet: Wat heb je dat mooi getekend, nu hou ik van je. Wat heb je je keurig gedragen, ik hou van je. Welnee. Ik vind hun tekeningen leuk en bewaar ze allemaal omdat ik van hen hou. God vindt het leuk wat u doet omdat hij daarvoor al van u hield. Wat Hij zei toen Jezus werd gedoopt, zegt Hij ook over u: Dit is mijn geliefde zoon of dochter, in wie Ik mijn welbehagen heb. Dat staat aan het begin van de evangeliën, niet aan het eind. De Vader zegt dat over de Zoon voordat Hij nog maar iets heeft gedaan. En vervolgens zie je dat Jezus vanuit die positie van geliefde, het werk van de Vader doet. Is dat geen goed nieuws? Zo ook met ons: God heeft ons lief

voor wij iets doen. Ons leven moet daarop een reactie zijn. Niet iets proberen te bewijzen maar leven vanuit genade en volheid en leven. Wat veroordelen wij onszelf toch vaak hè? Dat zag ik in een video die Elevation Church pas heeft gemaakt. Daarin wordt aan moeders gevraagd hoe zij denken dat zij het doen als moeder. Wij vroegen een aantal moeders het volgende te doen: Beschrijf jezelf eens als moeder. Ik ben een perfectionist en dat is lastig met kinderen. Er zijn dagen dat ik sterk twijfel aan mijn vaardigheden. Ik ben nogal opvliegend. Ik reageer vaak niet goed. Ik wou dat ik wist hoe ik moet kalmeren voordat ik iets tegen ze zeg. Ik wou dat ik meer de tijd nam om beter naar mijn kind te luisteren. Ik wou dat ik meer zelfvertrouwen had als moeder. Ik ben niet erg geduldig. Geduld is wel het aller-moeilijkst om op te brengen. Ik wil gewoon dat ze weten hoeveel ik van ze hou. Een paar dagen later lieten wij de moeders zien wat hun kinderen over hen hadden gezegd. Mijn mama is echt te gek. Het is fijn om met haar te knuffelen. Mooi, grappig… Zij kookt heel vaak voor mij. Zij is gewoon uniek, daarom hou ik zo veel van haar. Soms hebben wij een afspraakje. Dan gaan wij winkelen of zo. Zij houdt heel veel van mij. Mijn mama heeft heel veel leuke dingen. Samen films kijken, kleuren en zo. Wij doen vrijwilligerswerk voor de kerk. Zij is eigenlijk mijn hart, want zij voelt zo dichtbij. Het leukste vind ik op de trampoline met mijn moeder. Vooral als wij heel hoog gaan. Dan krijgen wij een ijsje of zo en gaan naar de nagelsalon en hebben een hoop lol. Mijn mama is mijn held. Zij is mooi en knap. Zij is mijn held. Zij zorgt altijd voor mij en blijft altijd van mij houden. Zij is de allerbeste. Wat heerlijk. Geweldig hè? In deze video zie je hoe wij onszelf veroordelen. Wat je rol ook is, heel vaak denk je: Ik doe het niet goed genoeg. Ik doe niet genoeg. Ik schiet tekort als echtgenoot, als zoon of dochter, als ouder, als collega, ik ben niet goed genoeg in mijn beroep. En dat jezelf de schuld geven,

die schaamte geeft je niet meer energie, laat je niet beter presteren en het ontneemt veel vreugde aan je leven. Wij moeten leren dat wij, wanneer wij ons werk loslaten juist productiever worden. Als wij ophouden onszelf te bewijzen tegenover anderen worden wij blijer, meer gefocust en komen wij meer tot leven. Dat kunt u prima bereiken op de volgende vijf manieren. 1: Bewust rust nemen. Zondag is een dag voor ontspanning, plezier, spel en gebed. Je mag lekker op de bank hangen met een glas ijsthee en niksdoen. God geeft meer om je rust dan om je werk. 2: Iets wat Dallas Willard zei: Ban haast radicaal uit je leven. Je door het leven haasten neemt alle vreugde weg. Het is als een heerlijke maaltijd naar binnen schrokken. Waarom zou je? Geniet ervan. Mededogen gaat niet samen met haast. Als je haast hebt en een vriend heeft je nodig of als iemand langs de weg hulp nodig heeft zal je geen hulp kunnen bieden. Dan ben je er niet helemaal bij. 3: Breng in praktijk wat monniken vroeger

wel beoefenden: ‘statio’. Zeg mij maar na allemaal. Zoals ‘pistaccio’ zonder ‘pi’. De geestelijke discipline om ergens te vroeg te komen. Zet in de auto de muziek eens uit en bid even, of denk na.
Of parkeer ergens, ramen open, en geniet van het weer. Dan zal je alles wat je moet doen met meer energie verrichten dan ben je meer aanwezig en een stuk slimmer. 4: Bewaak je grenzen. Grenzen zijn goed. Ze bewaken kan op een aardige manier. Nee zeggen kan je ook glimlachend doen. Het hoeft niet op een nare manier. Zeg gewoon: Dat kan ik nu niet doen. Je moeten begrijpen wat belangrijk is, wat goed is en wat het beste is. Het is waar wat Hannah zei: Soms moet je nee zeggen tegen fijne dingen zodat je ja kunt zeggen tegen de aller-fijnste dingen. Velen van ons zeggen nee zonder het zich te kunnen permitteren. En punt 5: Doe alles wat je doet voor God. Leef om God te behagen,niet de mensen. God houdt van je zoals je bent, niet zoals je zou moeten zijn. En je mag een tijd onproductief zijn zodat je op andere momenten rijkelijk vrucht kunt dragen.

Gebed

Vader, we danken U en hebben U lief en zijn dankbaar dat U ons liefheeft, niet om wat wij doen maar omdat wij uw geliefde zoons en dochters zijn. Geen roeping, prestaties of trofeeën kunnen maken dat U meer van ons houdt. U houdt van ons zoals wij zijn. Daarvoor danken wij U. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Rejoice, the Lord is King”

Verheug u, de Heer regeert: aanbid uw Koning, Heer Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer Verhef uw hart verhef uw stem,
Verheug, wees blij verheerlijk Hem

Amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Je bent niet je trofeeën

24 juni 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan