Home De LIEFDE van kerst

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En een mooie kerstweek gewenst, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn blij hier met jullie te zijn. Dat God het bijzondere kerstgeschenk Jezus heeft gezonden is omdat Hij zo van jou houdt. En wij houden ook van jullie. Dank dat jullie hier zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

Dank U, Vader, dat U ons hebt uitgenodigd in uw huis. Wij zijn dankbaar voor de goede dingen die er op ons liggen te wachten. Wij geloven en vertrouwen dat U de kracht heeft om dingen ten goede te keren. Help ons te worden wie wij moeten zijn voor de mensen die van ons houden. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Angels We Have Heard on High

Herders waarom zo verheugd?

Welk groot wonder is geschied!

Wat is toch het blijde nieuws

Dat bezielt uw hemels lied?

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

 

Kom naar Bethlehems arme stal

Zie Gods Zoon daar rein en teer

Zie de Koning van het heelal

Kom en kniel dan voor Hem neer

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

Amen

 

 

 

 

 

SchriftlezingLukas 2:8-20 door Hannah Schuller

Jullie kunnen gaan zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 2:8-20. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd want zie, ik verkondig u grote blijdschap voor heel het volk namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: Ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal bekend wat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Amen.

 

Aansteken van de kaars van de Liefde door Jackie, Joanne, Madeline & Evelyn Nguyen

In de eerste weken van deze adventstijd hebben wij de kaarsen van hoop, vrede en vreugde ontstoken. Vandaag steken wij de kaars van de liefde aan. Jezus heeft ons Gods volmaakte liefde in een menselijke gedaante getoond. De Bijbel leert ons dat God de wereld zo liefhad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf opdat ieder die Hem zou geloven, niet verloren zou gaan maar het eeuwige leven zou hebben. Advent is een tijd van voorbereiding. Een tijd om aan anderen te denken en het leven te delen met alle kinderen van God. Het is een tijd om anderen lief te hebben zoals God ons heeft liefgehad en de wereld zijn kostbaarste geschenk schonk: Gods goede nieuws, zijn Zoon Jezus Christus. Laat ons als gemeente samen deze woorden bidden: God van hoop, Vredevorst, schenker van vreugde en Heer van liefde uw goedheid gaat alle begrip te boven. Leer ons daadwerkelijk met uw Geest deze wereld lief te hebben met alle mensen zoals U ons hebt liefgehad in Jezus Christus. Verschijn in onze duisternis en regeer. Open onze harten opdat we allen uw transformerende liefde mogen ontvangen. Amen.

 

Solo – O Little Town of Bethlehem door Anna Crumley

O Bethlehem gij kleine stad, wat ligt gij stil terneer

De sterren trekken langs hun baan, u slaapt in diepe sfeer

Maar in uw donk’re straten straalt het licht dat was verwacht

De hoop en vrees van jarenlang, in U vereent vannacht

 

O goddelijk Kind van Bethlehem, kom tot ons, bidden wij

Red ons toch van de zonden, Heer, maak onze harten vrij

Wij horen d’englen zingen van vreugde en van vree

Kom met uw geest, woon in ons hart, onze Heer, Immanuel

Gloria

De hoop en vrees van jarenlang in U vereent vannacht

De hoop en vrees van jarenlang in U vereent vannacht

 

Solo – O Holy Night door Larry Walker

Licht in de nacht een ster schijnt door de wolken

Dit is de nacht dat zijn leven begon

Een sluier van angst en pijn lag op de volken

Totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

Stralend breekt de heldere morgen aan

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

O goddelijke nacht, o nacht die de Verlosser bracht

 

Wat Hij ons leert is geven om een ander

Liefde alleen is de weg, die Hij wees

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden

Vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

Zijn macht en zijn glorie, zullen wij eeuwig verkondigen

 

Jezus, de opgestane Koning, ja, dat is Hij

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

O goddelijke nacht, o nacht die de Verlosser bracht

O goddelijke nacht, o goddelijke nacht

 

De LIEFDE van kerst

door Bobby Schuller

Een gezegende Kerst, allemaal. Ik ben zo dankbaar voor ons geloof. We dienen een God van tweede kansen. Niet alleen tweede kansen, derde kansen. Niet alleen derde kansen, je weet hoe ik het ga doen. Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven? Zeven keer? Nee, zegt de Heer, zevenenzeventig keer zeven. Wat betekent dat? Blijf vergeven. Waarom zegt God dat? Omdat dat dezelfde manier is waarop Hij ons vergeeft. En zie vergeving als een tweede kans. Je hebt altijd een nieuwe dag. Een nieuwe kans om te worden wie je geroepen bent te zijn maar vergeet nooit dat het innerlijke werk gebeurt voordat de uiterlijke resultaten verschijnen. Nu wij het einde van het jaar naderen denken velen van ons na over hun leven. En als je naar je eigen leven kijkt, laat mij dan zeggen dat de beste verbetering die je in je leven kunt maken, is om Jezus te volgen. Het klinkt als een cliché maar als je als mens wilt groeien, heb je de juiste leraar nodig. En als je vrede wilt hebben in je leven, dan moet je vrede hebben met God. Christus is gekruisigd zodat we vrijmoedig voor Gods troon kunnen verschijnen als een compleet nieuwe schepping. Was je ooit gelovig en nu niet meer? Keer terug naar de Heer. Misschien heb je de Heer nooit gekend. Besluit nu om Hem te volgen. Vandaag, tijdens Advent, kijken we elke zondag naar een woord en daar staat elke kaars voor. Het woord van vandaag is het grote woord. LOVE. Dat klopt, John Lennon, het is jouw zondag. Alles wat je nodig hebt is liefde, toch? Vandaag kijken wij naar liefde. Ik wil dat je even met mij meedenkt. Ik wil dat je nadenkt over de drie, vier of vijf belangrijkste mensen in je leven. Denk nu aan hen. Misschien is het je beste vriend, of je kinderen of kleinkinderen je echtgenoot, je broer, je zus. Misschien is het een huisdier of een ouder, een grootouder, een mentor. Denk nu aan diegene. En ga nu nog een stapje dieper. Denk na… Je hebt een goede relatie met diegene. Anders had je niet aan hem of haar gedacht. Maar denk na over wat hij of zij echt van jou kan willen of nodig kan hebben. Denk na over wat jij voor hen kan worden. Jezus vertelt ons in Johannes 15: Grotere liefde heeft niemand dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Of iemands leven voor iemands vrienden. Dat is interessant. Wij denken aan grote liefde als een emotioneel iets en dat is het vaak ook maar dat emotionele iets is alleen echte liefde als het aanzet tot echte verandering. Dit is wat christelijke liefde echt is. Christelijke liefde is trouw. Het is het soort liefde dat zegt: Je kunt op mij rekenen. Het is zelfs zo duidelijk dat je het niet eens hoeft te zeggen. Ze weten het. Christelijke liefde is een soort liefde die voorziet maar als je wilt voorzien voor de mensen die van je houden moet je in liefde voorzien. Christelijke liefde is dat je er voor de ander bent maar om er te zijn moet je wel komen opdagen. Dat staat in het woordenboek. Het vereist inspanning. Liefde staat ‘s nachts op, hè? Liefde geneert zich niet. Liefde vecht of verdedigt soms zelfs. Liefde houdt vol, ook als mensen je wegduwen omdat liefde zorgt, en liefde…Als je iets hiervan opschrijft, schrijf dan dit op: Liefde groeit. Als wij de mensen worden die wij willen zijn, willen wij dat niet doen vanuit schaamte. Wij moeten weten dat wij niet zijn wat wij doen. Wij zijn niet wat wij hebben of wat mensen over ons zeggen. Wij zijn geliefd door God en waardevol in zijn ogen. Maar één manier waarop wij ons leven daarop kunnen afstemmen is door te zeggen: Ik kan dingen doen om het beste uit mezelf te halen. Ik denk dat het goed is om naar het leven te kijken en naar de mensen die jou nodig hebben en te zeggen; ze hebben mij nodig. Ik ben diegene nog niet, maar ik kan diegene wel worden. Daar geloof ik in. In de spiegel kijken en zeggen: Ik geloof dat ik kan worden waartoe God me roept door het dagelijkse werk te doen en de dagelijkse disciplines te beoefenen. Ik herinner mij dat Ed Mylett vertelde over zijn alcoholische vader die zijn held werd. Hij had een vader die liefdevol was, maar worstelde met drinken. Zo gaat dat in veel relaties. Velen van jullie hadden ouders die misschien mentaal ziek waren of problemen hadden met drugsgebruik. Dat waren twee verschillende mensen. En Ed zei dat zijn vader ook zo was. Hij was een Dr. Jekyll en Mr Hyde. Ed zei: Ik wist nooit wie ik voor mij had. De liefhebbende, fijne vader die met mij speelde en mij knuffelde of de alcoholische vader die afwezig was en boosaardig was. Hij zei: Ik moest dat inschatten. Ik herinner mij nog een van de belangrijkste signalen. Als hij thuiskwam en de sleutel makkelijk in het slot ging wist ik dat hij mijn geweldige vader was. En als het moeizaam ging, wist ik dat hij dronken was en ik mij moest verstoppen. Op een dag kreeg Eds vader een ultimatum van Eds moeder. Ze zei: Je krijgt nog één kans. Nog één kans om bij te draaien of je mag voor altijd wegblijven. Zijn vader kwam naar hem toe en zei: Zoon, je moet iets weten. Je weet dat ik worstel met drinken. Ik ga een tijdje weg, maar als ik terugkom, word ik de vader die je nodig hebt. Ed zei tegen zijn vader: Hoe weet ik dat het deze keer waar is? En die zei: Omdat ik nog één kans heb. En dat deed hij. Hij kwam terug en werd de vader die zijn zoon nodig had. Hij werd een nuchtere vader. Hij deed alles goed behalve dat ene. Hij moest nuchter zijn. Veel mensen kunnen dat niet maar de manier waarop hij het deed, was niet door een groot moeilijk ding te doen: Ik zal de rest van mijn leven nuchter zijn. Zijn motto was: Ik zal één dag langer nuchter zijn. Dat bleef hij 40 jaar zeggen en zo werd hij de vader die Ed nodig had. Stop met denken: Ik moet dit worden, ik moet dat worden. Zeg alleen maar elke dag: Eén dag per keer. Dat brengt ons ten slotte bij het verhaal dat Hannah vanmorgen zo mooi las: Het verhaal van de openbaring en bekendmaking dat de Messias was geboren. Nu staat dit niet in de Bijbel, maar ik heb wat inside informatie: Vlak voordat dat gebeurde, was er een vergadering in de hemel. Wist je dat? Een grote bijeenkomst. Alle engelen verzamelden zich rond de troon van God, en God ging zitten. Ze kwamen allemaal volgens plan bijeen en ze zeiden: Jezus is net naar beneden vertrokken. Hij is nu een baby. Hij is wát? Jezus, de tweede persoon van de drie-eenheid, is nu een baby. Dat moeten wij aan iedereen vertellen. Oké, zegt God. Wie gaan wij sturen? Gabriël of Michaël? Was het Gabriël? Ik weet het even niet. Ik geloof niet dat het er staat. De traditie houdt het op Gabriël. “Wij sturen Gabriël.” “Oké, ik zal gaan.” En toen zeiden ze: Laten wij het niet aan iedereen vertellen. Laten wij het iemand vertellen die het aan iedereen gaat vertellen. Goed idee, zeiden ze. Aan wie gaan wij het vertellen? Iemand zei: Wij vertellen het die beroemde rabbijn. Nee, niet hem. Die is te veel met zichzelf bezig. Oké. Dan vertellen wij het de priesters. Daar zijn er duizenden van. Wij kunnen vast wel een priester vinden. Nee, niet de priesters. Die hangen alleen maar in de tempel rond. Wij hebben iemand nodig in Bethlehem. Ze krabben zich op hun hoofd en uiteindelijk zeggen ze oké. Dit is de waarheid, hè. Het staat niet in de Bijbel, maar toch. Aan wie gaan wij dit vertellen? God zegt: Ik weet wie je het moet vertellen. Zien jullie die 16 à 17-jarige tienermeisjes? Want dat zijn ze geweest. En zien jullie die 10 à 11-jarige jongen daar beneden. Die worden herders genoemd. Wij denken altijd dat herders oude wijzen zijn met grote baarden. Maar die mannen deden dat werk niet. Het waren altijd en dat zie je nog steeds als je naar het Midden-Oosten gaat altijd tienermeisjes en jongens. Jongens van 10 zoals koning David of tienermeisjes zoals Rachel, Rebecca, Leah, Zippora in de Bijbel. Jonge vrouwen. Ga het die tieners vertellen. Die gaan het iedereen vertellen omdat ze de energie hebben. Ze zijn herders. Kijk naar hen, ze zijn herders. Ze zijn trouw. Ze doen hun werk. En zo is het gegaan. Alles tot aan dit punt heb ik verzonnen. Maar dit deel is waar. De engelen verschenen en vertelden het de herders. En de herders ontvingen die wonderbaarlijke boodschap, gingen naar Bethlehem zeiden dat de Messias was geboren en gingen rond om het iedereen te vertellen. De Messias is geboren. En nu een goeie vraag: Waarom koos God herders? Waarom juist hen? Ik heb mijn eigen theorie. Ik denk dat wij hier twee dingen van leren. Dit is het eerste wat we leren. Ten eerste: Herders zijn nederige, trouwe werkers. Zegt allemaal maar: werkers. Dit zijn mensen die de wil hadden om te gaan en te doen en jij kunt zo iemand worden. Dit is de sleutel tot groei. De sleutel tot groei is nederigheid. En dat is precies wat deze kinderen, deze herders lieten zien. De sleutel tot groei is hongerig blijven. Nieuwsgierig blijven. Om niet snel beledigd te zijn. Om je niet snel te schamen. Te vaak denken wij bij een nederig hart aan iemand die beschaamd is. Maar mensen die leven met een diepe schaamte die ze vaak als kind hebben opgelopen, kunnen niet echt nederige mensen zijn. Want elke vorm van feedback of les die je hoort, vat je persoonlijk op en daar reageer je fel op. En als jij zo bent, begrijp ik dat. Het is moeilijk. Het is belangrijk dat wij onszelf respecteren. Het is goed om jezelf te respecteren in de manier waarop je je kleedt in het gezelschap dat je hebt, in de woorden die je gebruikt maar neem jezelf niet te serieus. Als je heel erg serieus bent en altijd de inborst van een adelaar hebt, zoals de Romeinen zeiden zal het moeilijk voor je zijn om te groeien, te leren en vooral om het soort mensen te worden dat de mensen in je leven nodig hebben. Het is simpel: Je leven geven voor je vrienden, zegt Jezus is je wijden aan je dagelijkse disciplines, de kleine dingen. Net zoals een boer zich wijdt aan het land door kleine dingen te doen zoals voor het zaad zorgen moet jij de zaadjes in je leven planten en ze verzorgen. Dan zul je te zijner tijd een enorme oogst binnenhalen. De Bijbel zegt niet dat je zult oogsten wat je zaait. De Bijbel zegt dat je 30, 60,100 keer zult oogsten wat je zaait en dit is belangrijk. De zaadjes die je vandaag plant, zijn een goede indicator voor je toekomst. Dus plant die zaadjes, zorg ervoor en je zult een goede oogst oogsten in je leven op alle manieren die ertoe doen. Er is een populaire manier van denken in de wereld van vandaag en als je veel mensen omgaat die vaak op deze manier denken, ga dan weg want zal je leven schaden. Dit is een houding die je tegenwoordig vaak ziet: Wat is de wereld mij verschuldigd? Wat is mijn baas mij schuldig? Wat is mijn familie mij schuldig? Wat is mijn land mij schuldig? Wat is mijn kerk mij schuldig? Hier is een betere vraag om te stellen: Wat ben ik mijn familie verschuldigd? Toen ik hiervoor tekende, kinderen krijgen en getrouwd zijn, waar tekende ik toen voor? Wat hebben zij van mij nodig? Wat hebben mijn ouders van mij nodig? Wat hebben mijn grootouders van mij nodig? Hier is een goede vraag: Wat heeft de wereld van mij nodig? Als ik verschil wil maken, wie kan ik dan worden om te voorzien in een behoefte die de wereld heeft. Wie heeft mijn kerk nodig? Wie moet ik voor mijn collega’s op mijn werk zijn? Wie wil mijn baas dat ik ben? Dan zal ik dat en meer worden. En jij kunt dat ook. Dat gebeurt niet in één dag. Dat vergt vele opeenvolgende dagen. Je kunt alles worden wat je wilt zijn als je bereid bent om het werk te doen. Het is iets wat artiesten weten, het is iets wat arbeiders weten, het is iets wat jij weet. Als je eraan werkt, zul je de vruchten zien. Dat is dus het eerste wat wij leren van de herders: wees nederig. Hier is het tweede: Wees niet zo nederig dat je niet echt naar Bethlehem gaat. Hebben jullie mij gehoord, vrienden? Het is gemakkelijk om zo nederig te zijn, om zo in je hoofd te zitten, om zo te schrijven en te denken en alles proberen op te lossen dat het gemakkelijk is om gewoon in de velden te blijven en er nooit op af te gaan. God riep geen priester, rabbi of wie dan ook om naar Bethlehem te gaan. Hij riep tieners, nederige herders op om erop af te gaan. Als de gelegenheid zich aandient, ga erop af en wees voorbereid. De Bijbel zegt dat geloof God behaagt. Wil je God behagen? Stap uit die boot en loop over het water. Wil je God behagen? Reik je hand uit en bid voor iemand. Wil je God behagen? Neem die stap. Als wij één woord hadden om Advent te beschrijven dan zou dat woord ‘voorbereiden’ zijn. Dus wat doen wij? Wij bereiden ons voor en maken ons klaar voor wanneer er een deur opengaat wij die stap vooruitzetten. Het is goed om te denken: Ik ben een denker. Wij moeten nadenken, wij moeten de Heer liefhebben met ons verstand zoals de Bijbel zegt. Maar denk niet te veel na. Denk, maar denk niet te veel. Als je een genie bent, kun je 70 procent oplossen. Als je niet zo’n genie bent als ik, dan kom je misschien aan 40 à 50 procent. En dan heb je nog veel fout. Uiteindelijk moet je gewoon naar Bethlehem. Je moet het gewoon proberen. En zelfs als je verliest, zul je meestal terugkijken en zeggen: Ik ben blij dat ik in geloof heb gehandeld. Wees niet zo nederig dat je het werk niet doet. Dat je je niet uitspreekt. Dat je diegene niet belt. Bel diegene. Schrijf die brief. Bid dat gebed. Ga erop af. En blijf dat doen en blijf in jezelf investeren. Veel mensen kijken om zich heen en denken: Wat heeft hij of zij veel geluk. Wat heeft mijn collega veel geluk. Natuurlijk geloven wij niet in geluk maar er is iets met geluk dat iedereen niet graag toegeeft maar dat in de wereld lijkt rond te dwarrelen. Ik weet nog dat iemand van de Los Angeles Times mij ooit interviewde. Voordat wij begonnen zei ik: Ben je gelovig? Nee, zei ze. Ze was een toegewijde atheïst. Zo noemde ze dat. Ik weet niet wat dat betekent, maar ze zei dat ze een toegewijde atheïst was. Toegewijde atheïst, dacht ik. Ik hoop maar dat dit interview goed gaat. Ik vroeg haar iets wat ik graag aan atheïsten vraag: Geloof je in geluk? En ze zei: Ja, ik geloof in geluk. Elke keer als ik een kruispunt nader, sla ik een kruisje. Ik dacht, oké. Tsja… In Las Vegas zie je een hoop atheïsten dingen doen zoals afkloppen en wedden op geluksnummers. Dus de meest wetenschappelijke of de minst religieuze onder ons hebben nog steeds dat gevoel dat geluk bestaat. En dit is iets ouds dat al heel lang bestaat. De Romeinse filosoof Seneca zei dit over geluk. Let op: Hij zei: Geluk is wat er gebeurt als voorbereiding en gelegenheid elkaar ontmoeten. De gelegenheid is moeilijk op te trommelen, maar de voorbereiding niet. Geluk is wat er gebeurt als voorbereiding en gelegenheid elkaar ontmoeten. Dus bereid je voor. Bereid je voor. Leer wat nodig is. Ontwikkel de taalvaardigheid. Verbeter de vriendschappen. Word een betere versie van alles wat je wilt zijn en kijk naar Christus om je tot diegene te maken. Wil je je naaste liefhebben? Word de beste naaste ooit. Zo eenvoudig is het. Word iemand die zegt: Ik ben blij dat zij mijn vrouw is. Ik ben blij dat hij mijn man is. Ik ben blij dat zij mijn vrienden zijn. Ik ben blij dat ik als Dalmatiër zo’n baasje heb, of wat het ook is. Nou deed ik alsof ik een hond was. Maar word de beste naaste die de mensen in je leven nodig hebben.

 

Gebed

Wij danken u, Heer, dat uw aanwezigheid hier is. Dat die ons nooit heeft verlaten en ons nooit zal verlaten. Wij ervaren met vreugde uw Heilige Geest die onze harten vervult en wij vragen U dat U ons

naar geest, ziel en lichaam wilt afstemmen op uw Woord. Te worden wie U ons hebt geroepen om te zijn. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen.

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht

over u lichten en zij u genadig.

 

 

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Gesprek met Tass Saada en Emanuel Shahaf

JvdB: Tass, ik begin bij jou, dierbare vriend. Je hebt als Palestijn geijverd voor vrede tussen Israël en de Palestijnen. Hoe kijk je tegen de huidige situatie aan?

T: Het is natuurlijk pijnlijk om de verwoesting aan te zien, maar het was voor mij nog pijnlijker toen ik zag wat Hamas deed. De aanval van Hamas was erg pijnlijk voor mij om te zien. De aanval was zo meedogenloos dat ik dat terrorisme noem. De ideologie van Hamas is een fundamentele islam. Ze willen de kalifaten van weleer herstellen in het heden. Natuurlijk moet Israël zich verdedigen en dat heeft het gedaan maar ik vind tegelijkertijd dat Israël te sterk heeft gereageerd. De reactie was zwaar overtrokken. Dat laat onverlet dat ik een einde aan Hamas wil zien. Geen twijfel aan. Wat ik nu zie is dat steeds meer onschuldige Palestijnen worden gedood terwijl ze Hamas nog steeds niet treffen. Dat baart mij zorgen.

JvdB: Dat zeg jij als Palestijn. Je bent de ‘slager van Yasser Arafat’ genoemd. Je hebt tal van Israëli’s gedood, maar nu verdedig je ook Israël.

T: Mijn verleden achtervolgt mij. Zeker als ik bij jou op tv verschijn. Dat is mijn verleden en het is iets waar ik mij voor schaam. Wat ik gedaan heb. Want ik kende de waarheid niet. Ik kende toen de Bijbel nog niet. Ik was toen een moslim. Ik was boos. Mijn familie was zijn land kwijtgeraakt aan de Joden en ik wilde mijn land terug. Ik liep weg van huis en sloot mij aan bij de strijdkrachten van Yasser Arafat. En in mijn woede vermoordde ik mensen. Dat is wat ik helaas gedaan heb. Dat is betreurenswaardig, maar toen kwam het licht van Jezus in mijn hart en Hij zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Volg Mij. En ineens voelde ik liefde voor het Joodse volk in Israël. Nu kijk ik vooruit naar de toekomst. Krijgen wij nu een nieuwe slachting vanwege de jonge gezinnen die vandaag zijn gedood? Dan zal er over 20 jaar opnieuw een wraakoefening volgen. Gaan wij dat opnieuw beleven?

JvdB: Wij leven naar Kerst toe. Wij vieren dat Christus geboren werd in Bethlehem. De wreedheden zijn niet ver van Bethlehem begaan. Wat kan vrede brengen in het Midden-Oosten? In Israël, in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever?

T: Daarom heb ik gesproken met een jonge Israëli die een visie, een idee had waarvan ik dacht: Waarom ben ik mijn leven lang daar niet op gekomen? Wij hebben het over Emanuel.

JvdB: Hoe is het voor jou, Emanuel om hand in hand en schouder aan schouder te werken met Tass? Hij was vroeger je vijand.

E: Ik heb hem alleen als vriend leren kennen. Hij is een hele aardige vent. Heel prettig om mee samen te werken. Wij kunnen over veel dingen praten en we zijn het over veel dingen met elkaar eens. Voor de problemen die wij aanpakken, heeft Tass veel ingangen die ik niet heb. En ik heb toegang tot dingen waar hij niet bij kan, dus wij vullen elkaar aan. Ik denk dat dit een voorbeeld is van wat Palestijnen en Joden kunnen bereiken. We vullen elkaar tot op grote hoogte aan en wij kunnen veel voor elkaar doen. Dat moeten wij doen. Wij hebben een gemeenschappelijke toekomst of wij willen of niet. Dus laten wij er maar het beste van maken.

JvdB: Laten wij er het beste van maken. Dat is een fantastische conclusie. Dank je, Emanuel. Dat is een prachtig voorbeeld.

JvdB: Tass, ik wil met jou afsluiten. Wat betekent het voor jou als iemand die als moslim geboren is en die veel Israëli’s gedood heeft en die de Jood Jezus Christus als zijn Redder heeft ontmoet dat we Kerst vieren?

T: Je hebt geen idee. Toen ik het Licht van Christus vond en Jezus persoonlijk leerde kennen maakte dat alle verschil voor mij. Ik wil zeggen: Een gezegende Kerst voor iedereen en de wereld. Niet alleen in Nederland of in Israël, maar over de hele wereld. Een gezegende, vreedzame Kerst.

JvdB: Een gezegende Kerst. Tot ziens, vrienden.

De LIEFDE van kerst

24 december 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan