Home Rust en vrede in je hart

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – “O Come, All Ye Faithful”

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Mogen wij op dit moment alles wat wij zo nodig moeten doen even vergeten en vanmorgen rust vinden in onze verbinding met de Vredevorst. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Gebed

Heilige Geest, kom bij ons. Wij openen ons hart voor U en vragen in Jezus’ naam: vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons, herstel ons. U wilt ons maken tot de mensen die wij zouden moeten zijn, levend als Jezus. U heeft ons grote macht gegeven. Wij vertrouwen dat in Jezus’ naam en volgens uw wil, wij het goede zullen doen. U hebt ons tot meer dan overwinnaars gemaakt. Wij hebben U lief. En al Gods gelovigen zeiden: -Amen.

Koor – – “Hark! The Herald Angels Sing”

Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld, God verzoent der mensen schuld Voegt u, volken in het koor dat weerklinkt de hemel door
Zingt met algemene stem voor het kind van Betlehem
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf
Opdat w’ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn
Hoor de eng’len zingen de d’eer, van de nieuw geboren Heer

Schriftlezing – Jesaja 9:2-6 door Hannah Schuller

Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit Jesaja. Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het. Blijdschap als de vreugde

bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Zoals Midjan destijds hebt U het juk dat op
hen drukte verbrijzeld, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. Iedere laars die dreunend

stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, zij worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind
is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal Hij

dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Koor – “Joy to the World”

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde zingt Dus hemel, hemel en aarde, zingt

Jubel het uit, de Heer regeert, wees blij, verhef je stem Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt Een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem Een vreugde, vreugdelied voor Hem

Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht De liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht
De liefde, de liefde die Hij bracht,
Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde zingt Dus hemel, hemel en aarde, zingt
Vreugde, vreugde, vreugde, vreugd

Duet – Sarah Grandpre en Dana Baker – “This Child is the One”

Wie plaatste de ster die vannacht de kribbe van dit kindje beschijnt? En wie schreef het lied dat de engelen zongen
Om deze bijzondere gebeurtenis aan te kondigen?
Wie plande dit heilige ogenblik in de tijd lang voor het begin der tijden?

En wie houdt de macht van hemel en aarde
In de palm van zijn grote hand?
Dit kind is de Ene, dit kind is de Ene
Glorievolle hemelkoning, Maria’s kleine zoon
Ons liefdeslam van Sion, de machtige leeuw van Juda Dat is dit kind, dit kind is de Ene

En als alles wat ooit gezegd zal worden, gezegd is
Alles wat nog gedaan zal worden, gedaan is
Wie ontvangt dan de macht? en de rijkdom? en de wijsheid? Wie ontvangt dan de kracht? en de ere, de glorie, de zegen? Voor altijd, voor altijd en eeuwig
Dit kind is de Ene, Hij is de Ene,
Hij is het de glorieuze hemelkoning, Maria’s kleine zoon Ons liefdeslam van Sion, de machtige leeuw van Juda
Dit kind, dit kind is de Ene, -Hij is de Ene
Ons liefdeslam van Sion, de machtige leeuw van Juda
Dit kind is de Ene, dit kind is de Ene
Dit kind is de Ene, dit kind is de Ene

Proclamatie met Bobby Schuller

Vrienden, houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar en zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten.
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Preek – “Rust en vrede in je hart” door Bobby Schuller

Dank u, u mag gaan zitten.
Sommige mensen slaan de eerste regel van deze proclamatie over. Zij denken: wij zijn wel degelijk wat wij doen. Sommigen zeggen het wel, maar het gaat niet naar hun hart. En dan zijn er degenen die echt geloven dat zij niet zijn wat zij doen. Als dit werkelijk, tastbaar wordt, gaat u de wereld veranderen. God heeft u geroepen tot grootse dingen. U wordt een moreel mens. U zult karakter en integriteit bezitten doordat u God kent. Maar de kern is, dat wij moeten ophouden onszelf te bewijzen tegenover onze religie, de samenleving zelfs tegenover onze ouders, broers en zussen of onze concurrenten. God heeft u iets te zeggen en wel dit: U doet genoeg. U bent genoeg. U bent Gods geliefde zoon of dochter. Hij heeft u lief. En wij leven niet voor onszelf, maar om Jezus’ nalatenschap uit te breiden. Wij leven voor anderen en hoeven ons tegenover niemand te bewijzen. Wij mogen het kalme ritme van de genade leren en dat is wat u doet. U leert om te luisteren, te onderscheiden, te vertrouwen om Gods stem te horen. U opent uzelf, uw hart voor de Heilige Geest. U leert om het kalm aan te doen en u leert wat de Bijbel zegt. Jezus zegt dat wij moeten rusten. Kom tot Mij, al wie vermoeid en belast is. Voelt u zich vermoeid en belast? Kom dan naar Mij, zegt Jezus en Ik zal u rust geven. Want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Neem mijn juk op je en leer van Mij. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. U mag vandaag ophouden uzelf te bewijzen tegenover de wereld of tegenover wie dan ook. Jesaja 9 noemt de vele namen van de komende Messias. Het mooist vind ik de Vredevorst, die in deze passage wordt genoemd. ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. ‘ Hierbij denk ik altijd aan piraten. ‘Zoals Midjan destijds, hebt U het juk dat op hen drukte verbrijzeld de stok op hun schouder, de zweep

van de drijver. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft zij worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. ‘ Ik moet lachen, Don, want ik je ga iets vragen. Jullie hebben het niet voorbereid en ik heb de muziek niet. Maar zou het niet cool zijn… Tijdens de eerste dienst waren zij er niet. Kunnen jullie dit stuk Messiah zingen? Zonder bladmuziek. Jullie hebben het pas nog gedaan. Kom op, doe je best.

Want een Zoon is ons gegeven
Want een Zoon is ons gegeven
De heerschappij rust op zijn schouders Deze namen zal Hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader
Alleen de laatste regel.
De Vrede vorst

Heel mooi. Een terecht applaus, want geen andere dominee zou dit ooit gedaan hebben. Kan zijn. Wij dwalen af, ik hoor nu een preek te houden. Jesaja 9 gaat over de namen van de komende Messias. Het mooiste vind ik deze: de Vredevorst. Toen alle vorsten zichzelf strijders des doods noemden en
ze schedels, bloed en banieren gebruikten. De vorst van de verovering en andere termen die zij gebruikten de Assyriërs en andere volken. Dan wordt bericht dat er een vorst zal komen die op de troon van de aarde zal zitten en Vredevorst genoemd zal worden. Dat Hebreeuwse woord shalom betekent meer dan ‘vrede’. Het betekent ook ‘heelheid’, ‘volledigheid’. Niet alleen afwezigheid van oorlog, geweld of spanning. Het betekent dat alles op zijn plek is, de Hof van Eden, de hemel. Hij is de Vredevorst. En als Hij komt, zal Hij vrede brengen het shalom-gevoel in uw leven. Als Jezus ten tonele verschijnt, spreekt Hij vaak van het Koninkrijk van de hemel of het Koninkrijk van God. Telkens weer zegt Hij: De koninkrijken van deze wereld zijn zo maar mijn Koninkrijk is zo. Als je mijn Koninkrijk binnenkomt, zal dit veranderen in je leven en dat zal veranderen in de wereld. En met Kerst werd het Koninkrijk van God geïnaugureerd in Betlehem in de persoon, het lichaam en het leven van Jezus Christus. Als een naald die in een ziek lichaam wordt gestoken werd Hij in de mensheid gestoken, tot genezing van ons allemaal. Die term Vredevorst. Wij allemaal zijn vorsten, vorstinnen, koningen, koninginnen van ons eigen rijk. Ik heb mijn Bobby-rijk, Don heeft zijn Don-rijk: het koor. Hannah heeft haar eigen koninginne-rijk. Wij hebben onze eigen invloedssfeer waar wij onze macht en onze wil uitoefenen. Als christen en dus een blijde, oprechte leerling van Jezus moet je de kroon van je hoofd nemen en aan de voet van het Kruis leggen en zeggen: mijn rijkdom is gelegen in het Kruis. Mijn Koning is Jezus. Ik ga me niet langer bewijzen tegenover de wereld en mijn religie. Ik ga mijn leven in zijn dienst stellen. Als u dat doet, en dat doet u, leert u om u niet in bochten te wringen om dingen voor elkaar te krijgen maar vormt u in uw leven het kalme ritme van de genade. U stelt uw lichaam open voor de Heilige Geest, en leert waar te nemen te luisteren, naar Gods Woord te kijken vóór u in de krant kijkt. De krant brengt veel slecht nieuws, de Bijbel goed nieuws. U leert uw hoop levend te houden door die gemeenschap met de Heilige Geest. En als u uw leven blijvend in dienst stelt van de Vredevorst zal vrede zijn intrede doen in uw leven, uw familie, uw stad, uw werk. In uw lichaam zult u vrede meebrengen waar u ook komt. In de vijf meter rondom u zult u het licht en de goedheid van de Heilige Geest brengen. De winter heeft ons iets te bieden dat Californiërs niet begrijpen tenzij zij van elders komen. Wij zijn hier gesteld op ons weer. Wij kunnen kiezen. Willen wij sneeuw, dan gaan wij naar de bergen, willen wij warmte, dan wordt het Palm Springs. En hier is het gelijkmatig. Een keer lag er in april nog sneeuw. Ik ging op één dag snowboarden en surfen. Toch wel bijzonder, dacht ik. Toen was ik zo dom naar Oklahoma te verhuizen. Ik ging naar Oklahoma voor een opleiding. Hannah, Oklahoma is fantastisch. Ik ben er dol op. Alles is er geweldig, alleen het weer niet. Zelfs de mensen in Oklahoma vinden dat. Het dieptepunt was hartje winter. Min 16 graden, en een gevoelstemperatuur van min een miljoen. ‘s Morgens een dikke laag ijs op de voorruit. Ik moest de auto vroeg aan de praat krijgen. Met iets dat ik niet eens kende, een soort plastic schraper probeerde ik het los te wrikken en schraapte de voorruit schoon maar daarbij bezeerde ik mijn knokkels aan de auto. Het deed vreselijk pijn. Ik viel op mijn knieën en riep uit: Waarom ben ik hier? Waarom ben ik weggegaan uit Californië? Ons leven kent ook winters. Misschien zit u in zo’n winter. Misschien bent u werkloos en lukt het maar niet om werk te vinden. Of u bent ziek, u gaat scheiden of hebt helemaal geen relatie of bent net teruggekeerd tot het geloof. Dat zijn de winters in ons leven, waarin we ons afvragen: waarom ben ik

hier? Wij vragen het ook aan God. Vaak vergeten wij daarbij: De winters van ons leven zijn vaak droevig maar winters zijn ook tijden van rust. In de winter rust de aarde en wordt de grond verjongd.
Ik ben Nederlands. Wij houden van tulpen. Tulpenbollen moeten vóór de winter de grond in. De vorst moet erover. Hier in Californië zouden ze niet opkomen. Je moet ze even in de vriezer stoppen.
Geloof ik, ik heb geen groene vingers. Zo zie ik de ziel ook. De winters van ons leven maken ons sterker. Zij harden ons. Zij wapenen onze ziel. Rust is goed voor je, het is zelfs productief, als je zo’n woord wilt gebruiken. Want in rust ontwikkel je visie. Als je rust en even afstand neemt van je werk en je leven kan je dat vreselijk vinden, maar je voelt dat je het nodig hebt. Je stapt even terug uit het verhaal van je leven en krijgt een nieuwe kijk op waar je bent en waar je heen gaat. Dat is soms nodig bij belangrijke beslissingen met het oog op de roeping, de bestemming die God voor je heeft. Rust is zo belangrijk want rust brengt ons genezing, verjonging. Misschien lig je ‘s nachts wel eens onrustig te woelen in bed vervuld van spijt over iets dat je hebt gezegd of hebt verknoeid of iets dat je niet op tijd hebt afgekregen. Maar dat moet je gewoon loslaten. Kom tot leven in je rust. Geef je eraan over. Leg het bij God. Ga mee met zijn stroom. Het leven van een christen hoort te zijn als een zeilboot op de wind zacht voortglijdend. Er zijn stormen, maar de wind, de Heilige Geest blaast ons voort naar onze bestemming, dat gebeurt niet door wat wij zelf doen. Als je groeit in je relatie met Jezus, leer je wat
het inhoudt om te zijn als zomers gras, gestreeld door de wind. Je voelt de Geest blazen, hoort Gods stem en beweegt mee naar waar Hij wil. Hij zal duwen, Hij neemt het gedoe voor z’n rekening, hij maakt alles in orde. Toen ik dat ging doen als predikant, ging mijn kerk…Ik dacht: Ik ga mij niet meer zo druk maken, maar luisteren naar de Geest daaraan gehoorzamen, rust nemen. Dat maakte een enorm verschil. Dus laat los. Laat los. U doet genoeg en u bent genoeg. Het is tijd u te ontspannen en op God te vertrouwen. Het is tijd voor een goede nachtrust. Het is tijd om je niet meer schuldig te voelen als je iets leuks doet. Tijd om je niet altijd zo verantwoordelijk te voelen voor iedereen in je familie. Amen? Misschien zit u in een winter, bent u ziek. Ik heb het gevoel dat God nu wil dat ik zeg: Misschien is er iets met uw kinderen. Uw kind of kinderen hebben een pad gekozen dat u niet had verwacht en daar zit u verschrikkelijk mee. Dan wil ik u zeggen: Het is niet uw schuld. Echt niet. U heeft uw best gedaan, hard gewerkt en het zal goed komen met hen. Ik onderbreek dit even en bid, Heer, voor degene voor wie die mededeling was. Ik bid in Jezus’ naam voor hun zoon of dochter. Wij kennen het verhaal van de Verloren Zoon. Ook wij hebben fouten gemaakt in onze jeugd en dingen gedaan waar wij niet trots op zijn. Ik vraag U: Laat uw Geest in Jezus’ naam alle ketenen verbreken. En de gemeente zei: -Amen. Als dat over u ging: Wij houden van u en van uw kinderen. Om los te kunnen laten, moeten wij zien hoe dingen ons in hun greep houden. Ik noem vijf dingen die mij echt hebben geholpen. Wat Amerikanen niet goed kunnen, is rust nemen. Als wij rusten, zien wij nog altijd kans om bezig te zijn. Al doen wij niets productiefs, wij blijven toch bezig. Je moet je werkelijk voornemen om rust te nemen. Een recent voorbeeld: De kinderen en Hannah waren de deur uit. Als je kleine kinderen hebt, is er niets fijner dan het huis voor jezelf hebben. Ik ging meteen naar mijn werkkamer en ging op Facebook. Vervolgens op Instagram, toen Twitter, toen weer Facebook, Instagram, Twitter, email, Facebook, toen een Google nieuwssite en toen weer Instagram. Waar ben
ik mee bezig? dacht ik. Ik was al een half uur bezig met niks. Ik neem rust, dacht ik, maak ruimte voor Gods stem of om gewoon te genieten. Dus legde ik een vuur aan in het huis. Ja hoor, gewoon in de haard. Ik zette een kop thee. Heerlijk. Ik dacht: Hoelang kan ik van mijn mobiel afblijven? Ik liet hem boven, maar na tien minuten hield ik het haast niet meer uit. Ik zat lekker thee te drinken, dacht na over het leven, bad voor Hannah, voor mijn kinderen en voor u, deze kerk zoals we elke dag voor deze kerk bidden. Heel prettig. Als je rust neemt, doe dat dan bewust. Vraag je af hoe vaak je geneigd bent je rust op te geven voor allerlei drukte die niet goed voor je is. Het volgende is van Dallas Willard, mijn held: Ban alle haast uit je leven. Weg ermee. Weg met die eeuwige haast. Je kunt niet tegelijk gehaast en vriendelijk zijn. Dat is onmogelijk. Je moet kiezen. Dallas liep ergens met mijn vriend Bill en vroeg hem: Bill, als je Jezus in één woord moest typeren, wat zou dat dan zijn? Bill pijnigde zijn hersenen. Liefdevol? Almachtig? Opofferend, leidend door te dienen. Hoe zou jij Hem typeren? vroeg Bill. En Dallas zei: Jezus was relaxed. Het is niet het eerste wat mij te binnen schiet als ik aan Jezus denk. Maar het is interessant om Jezus’ verkondiging zo te bekijken. Als Hij rondliep of sprak, was Hij nooit gehaast. Wij vinden het gewichtig om gehaast te zijn van vergadering naar vergadering te rennen. Net of wij iets waardevols doen. Maar mensen die niet gehaast en evenwichtig zijn, lijken veel krachtiger. Zij lijken de baas over hun leven en over hun tijd. Zij hebben geen haast, vertrekken als het zover is. Haast maakt je niet sneller, het maakt je onhandig, gestrest. U haast zich niet, u weet wat het inhoudt om elke dag weer het rustige, kalme ritme van de genade aan te houden en God te laten doen wat er gedaan moet worden. Dus neem bewust rust, ban de haast uit en laat plekken open in uw leven. Ik heb sterk de neiging, als ik een afspraak heb om 12 uur om het zo te regelen dat ik er ook

precies om 12 uur ben. Niet om 11 uur 58, ik kom om 12 uur precies aanrijden. Als het erg druk is of er gebeurt iets komen wij te laat aan, gestrest. Zorg dus voor ruimte. Volgens de geestelijke discipline stachio, arriveren monniken ergens bewust te vroeg. Veel mensen doen dat nog steeds en wel omdat je dan arriveert in de gewenste toestand. Zorg dat je ergens 5 of 10 minuten te vroeg bent, blijf in je auto zitten, loop een rondje of zo en bid voor je bijeenkomst. Als er dan iets gebeurt, kan je daarop reageren. Dan kan je met iemand bidden, dan is wat drukte op de weg geen punt. Dus laat openingen in je leven, zodat God die kan vullen met betekenisvolle zaken, iets anders dan tv of Facebook. Maak ruimte in je leven, zorg dat er open plekken zijn. Stel grenzen en hou je eraan. Christenen zijn er slecht in, dominees helemáál. Toen ik begon als predikant wilde ik iedereen blij maken dus zei ik op alles ja. Met als resultaat dat ik aardig was voor iedereen maar ook veroordelend, passief- agressief, gestrest, bozig. Maar wel aardig, ontzettend aardig. Dat krijg je als je je grenzen niet bewaakt en er overheen gaat. Dan verliezen wij onszelf. Grenzen zorgen dat we meer compassie hebben. Stel grenzen en houd je eraan. Dat kan vriendelijk en zo doet u het ook. En het allerbelangrijkste is dit: Probeer God te behagen, niet de mensen. Mensen behagen leidt tot schaamte en brengt je niet verder. Probeer God te behagen, vraag je bij elke grote beslissing af: Wat wil God? Doe dat, en wandel op het rustige ritme van de genade. Wist u dat er niet één persoon is in het evangelie die niet ooit door Jezus is teleurgesteld? Het is niet erg om mensen teleur te stellen. Als je je blik maar gericht houdt op God. Meer dan wat ook, zou ik u willen overladen met genade. Als ik een grote kuip genade had, zou ik u er helemaal mee insmeren. Weet dat u genoeg doet, genoeg bent, dat u niet bent wat u doet dat u geliefde zonen en dochters van God bent en dat uw zonden zijn afgehandeld. God zegt: Hier heb je het, ontvang het uit mijn hand: Leven. Pak het gewoon aan. Voordat u naar huis gaat, geef ik u de gelegenheid om christen te worden. Dit is de best denkbare dag om christen te worden. Ik kan mij geen betere dag voorstellen om volgeling van Jezus te worden.

Gebed

Bid met mij. Houd uw handen zo, om Gods goedheid te ontvangen, en zeg: Jezus Christus, Zoon van God, heb medelijden met mij, een zondaar. Geef mij uw Heilige Geest. Ik zeg ja tegen uw oproep. Ik heb U lief, Heer. In Jezus’ naam amen.

Solo – Caity Peters – “I Heard the Bells on Christmas Day”

Vrede op aarde. De slechten zullen falen,de goeden overwinnen
met vrede op aarde en welbehagen in de mens.
Zo zingend en zo luidend draait de wereld van nacht naar dag
Een stem, een klank, een zuivere toon van vreed’ op aard en welbehagen in de mens. En de klokken luiden: vrede op aarde, ze zingen als in koor: vrede op aarde

In ons hart horen wij ze zingen: vrede op aarde en welbehagen in de mens
Hoor je de klokken luiden? vrede op aarde, alsof engelen zingen: vrede op aarde Open je hart en luister: vrede op aarde en welbehagen in de mens
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde en welbehagen in de mens

Rust en vrede in je hart

23 december 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan