Home De kracht van liefde

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:
Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Dank dat jullie er zijn. Ik wil jullie bemoedigen, voortdurend je denken te vernieuwen door Gods Woord. Een vernieuwde geest zorgt voor een standvastig geloof dat God belooft wonderen in je leven te doen. Je bent geliefd. Amen. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U in ons leven doet. Wij danken dat U nu hier bent. En waar wij ook zijn, daar bent U. Wij vragen in Jezus’ naam dat wij onze harten zullen openen voor uw Heilige Geest.
Dat wij vol zullen zijn van uw kennis en goedheid en licht. Help ons, dingen te zien zoals U ze ziet. Heer, help ons het kwaad met het goede te overwinnen. Wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.
Amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

Koor – “Crown Him with Many Crowns”
Kroon Hem met gouden kroon
Kroon Hem met gouden kroon
Kroon Hem met gouden kroon

Kroon Hem der liefde Heer, aanschouw Hem hoe Hij leed
Zijn wonden tonen ’t gans heelal wat Hij voor ’t mensdom deed
Verlosser, ‘k roep U aan want U, U stierf voor mij
Uw liefde eindigt, eindigt nooit blijft voor eeuwig bestaan

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijne troon
Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon
Ontwaak mijn ziel en zing van Hem die voor U stierf
En prijs Hem tot in eeuwigheid die ’t heil voor U verwierf

Kroon Hem de levende Heer die ’t graf niet houden kon
Kwam overwinnend uit de strijd mijn Redder overwon
Wij zingen Hem ter eer Hij stierf, is opgestaan
Hij stierf, bracht eeuwig leven weer de dood tenietgedaan

Kroon Hem, Heer der Heren, wiens macht eens heersen zal
Van pool tot pool, van zee tot zee ’t klink’ over berg en dal
Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom
Wordt d’ aarde weer een paradijs kom, Here Jezus, kom

Kroon Hem met gouden kroon
Kroon Hem met gouden kroon
Kroon Hem met gouden kroon

Schriftlezing – “Daniel 7:11-14”
door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Daniël 7:11. Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet voorbij zal gaan. En zijn Koninkrijk zal nooit vernietigd worden. Amen.

Interview met Daniel Fusco
BS+ Bobby Schuller / DF = Daniel Fusco

(Video introductie Daniel Fusco)
Daniel Fusco is een begaafd spreker en auteur die momenteel werkt als voorganger van Crossroads Community Church in Vancouver, Washington. Hij groeide op als katholiek in New Jersey en gaf zijn leven aan Jezus in zijn laatste jaar aan de Rutgers University en voelde zich geroepen tot pastoraat.
Als voorganger stichtte hij meerdere kerken in New Jersey en Californië voordat hij zich vestigde bij Crossroads Community. Zijn nieuwste boek: Crazy Happy: 9 verrassende lessen voor een mooi leven laat ons zien hoe wij positief getransformeerd kunnen worden door de Bijbelse waarheid, zodat wij een
gezegende toekomst kunnen omarmen. Welkom, Daniel Fusco.

BS Daniel, hoi. Hoe gaat het, mijn vriend?
DF Het gaat geweldig, Bobby. Veel liefs voor jou, je familie, Hour of Power, Shepherd’s Grove.
Goed om iedereen te zien.
BS Geweldig om je te zien. Ik interview niet vaak een vriend. Vaak heb ik degene nog nooit ontmoet maar jou ken ik al een paar jaar. Het is geweldig om je te zien. Ik hou van je bediening, ik hou van wat je doet en ik ben zo blij met je nieuwe boek omdat het over een onderwerp gaat dat mij na aan het hart ligt, aan het hart van deze kerk: het idee van het Bijbelse principe van geluk.
Vertel mij eens wat over je boek.
DF In een tijd waarin zoveel mensen het zo moeilijk hebben. Alle dingen die er vandaag de dag
in de wereld gebeuren die dingen zijn zo verbijsterend. Er zijn zoveel grote vragen, dingen die anders moeten en er gebeurt zoveel. Maar je beseft dat geluk niet iets is dat aan de buitenkant gebeurt. Geluk is wat God binnen in ons hart doet als wij in Jezus blijven en als we gehoor aan Hem geven. Dus vertel ik mensen altijd dat geluk niet alles zal veranderen, maar mij wel. Dan ben ik een veranderaar als ik gelukkig ben, waar ik ook ben. Dus ik denk dat het nu een goede tijd is om over geluk te praten omdat dit de enige kans is die wij krijgen om vandaag te leven en wij willen blijmoedig dat doen waar God ons voor geschapen heeft. Ik denk dat wat mijn boek Crazy Happy uniek maakt is dat ik het gewoon over de lessen van Jezus heb. Wij leven in een tijd waarin iedereen weet wie Jezus is los van wat ze geloven over Jezus. Ik geloof dat Hij de Zoon van God is, Hij is de Verlosser van de hele mensheid en ik geloof dat je je geloof en vertrouwen in Hem moet stellen. Maar zelfs als mensen dat niet geloven. Ik woon bij Portland, Oregon, waar niet veel christenen zijn en mensen denken dat Jezus gewoon een leraar of een profeet was. Maar wat mensen zich niet realiseren is dat Jezus ons geluk uitlegde in zijn beroemdste passage, de Zaligsprekingen in zijn beroemdste preek, de Bergrede, in Mattheüs 5. Ik wil onze cultuur en onze wereld opnieuw kennis laten maken met de lessen van Jezus.
Ook als christen realiseerde ik mij dat ik mijn definities van geluk niet aan Jezus ontleende maar aan de cultuur waarin wij leven. En toen ik begon met het bestuderen van de lessen van de Bijbel en van Jezus met betrekking tot het idee van geluk merkte ik tot mijn schrik dat ik geluk
voor mijzelf moest herdefiniëren op de manier waarop Jezus dat al had gedaan.
BS Je lijkt me een supergelukkige vent. Je bent een supergelukkige vent. Wat zeg je tegen met name christenen die zouden zeggen dat Jezus ons niet vertelt gelukkig te zijn, als een morele claim, hè? Wat zeg je tegen zulke mensen? Moet ik een gelukkig, vrolijk mens zijn ook als het even niet geweldig gaat?
DF Ik zeg altijd dat in de Bijbel de gezegende mens ook de gelukkige mens is. Dat woord in de Zaligsprekingen, makarios in het Grieks betekent letterlijk gelukkig of fortuinlijk. Ik denk altijd aan Psalm 144:15. Gelukkig is het volk, welks God de Here is. Daar staat ook: Gezegend is degene wiens zonden zijn vergeven. Ik zeg altijd: Als je in Christus bent en als je je geloof en vertrouwen in Hem stelt dan is geluk een uitwerking van je relatie met Jezus. Dan zeg ik altijd graag dat chagrijnige christenen slechte ambassadeurs zijn. Niemand heeft ooit een chagrijn gezien en gezegd: Ik wil Jezus volgen zoals zij, omdat ze zich nu zo ellendig voelen. Wat je je dus realiseert is dat het zout en licht dat God heeft voor het volk van God bedoeld is om te getuigen in de wereld. En dus wil Jezus, geloof ik, ons gelukkig maken op de diepst mogelijke manier. Niet op een triviale of oppervlakkige manier maar als we ons door de wereld bewegen,
vertelt dat geluk dat in Christus is anders dan al die dingen waarvan wij hopen dat ze gebeuren
een enorm verhaal. Het getuigt van wie de Heer is.
BS Is er één idee, speciaal voor gelovigen, waarvan je zou zeggen: Dit is een manier om echt geluk te ervaren op een meer tastbare en praktische manier in je leven?
DF Ja, ik gebruik de negen verrassende manieren want er zijn negen Zaligsprekingen en negen vruchten van de geest en die heb ik bijeengebracht in het boek. Een die volgens mij het meest praktisch voor ons is, is de tweede zaligspreking: Gezegend zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden of, gelukkig zijn zij die bedroefd of bedroefd zijn, want troost komt. Ik vertel mensen altijd graag dat onze cultuur zegt dat geluk een leven is zonder verdriet, maar zonder rouw. Maar Jezus zegt eigenlijk dat, omdat je liefhebt zullen dingen je verdrietig maken, zoals wanneer je een geliefde verliest. Jezus huilde bij het graf van Lazarus, zijn vriend. Hij zag dat mensen rouwden om dit verlies ook al wist Jezus dat Hij hem ging opwekken uit de dood, toch huilde Hij. Ik vertel mensen graag dat Gods plan voor geluk niet een leven is dat gescheiden is van verdriet. Het is een leven dat verdriet insluit op zo’n manier dat Hij ons door zijn Geest zal troosten en dan zegt 2 Korinthe 1 dat wij anderen troosten met de troost die we ontvangen. En dat maakt als het ware de cyclus van verdriet compleet waar je rouwt omdat iets je hart breekt,
maar dan troost God je daarin en dan help je anderen die die dingen doormaken. Je bent meer gezegend je bent gelukkiger wanneer je geeft dan wanneer je ontvangt. En dan komt het allemaal samen dat geluk nu een veel dieper ding wordt dan alleen maar een soort van glimlach,
een oppervlakkige vreugde.
BS Amen. Dat is een zeer Joodse en een zeer wijze manier van denken over geluk. Een zeer Bijbelse manier en dat is logisch omdat je een voorganger bent. Dus Daniel, wij danken je hartelijk. Daniel Fusco, het boek heet Crazy Happy. Ik wil je aanraden om er een exemplaar van te kopen. Daniel, dank je wel dat je hier bent. God zegene je, vooral op deze zondag. Ik weet dat het moeilijk is om tijd vrij te maken. We waarderen je. Gods zegen.
DF Ik wens jullie ook Gods zegen toe.

Solo – Madeline Reynolds – “Reckless Love”

Voordat ik één woord sprak, zong U over mij
U bent zo goed voor mij geweest
Voor mijn eerste ademtocht ademde U uw leven in mij
U bent zo liefdevol voor mij

O, de overweldigende, onuitputtelijke, eindeloze liefde van God
Die me opzoekt, vecht tot ik gevonden ben, de 99 verlaat
Uw liefde die ik niet kon verdienen, niet verdiende, gaf U toch aan mij
O, de overweldigende, onuitputtelijke, eindeloze liefde van God

Toen ik uw vijand was, vocht uw liefde nog steeds voor mij
U bent zo goed voor mij geweest
Toen ik mijn eigen waarde niet zag, betaalde U alles voor me
U bent zo liefdevol voor mij

O, de overweldigende, onuitputtelijke, eindeloze liefde van God
Die mij opzoekt, vecht tot ik gevonden ben, de 99 verlaat
Uw liefde die ik niet kon verdienen, niet verdiende, gaf U toch aan mij
O, de overweldigende, onuitputtelijke, eindeloze liefde van God

Geen schaduw die U niet verlicht, geen berg die U niet beklimt
Als U mij achternagaat, geen muur die U niet neerhaalt,
Geen leugen die U niet verscheurt
Als U achter mij aan komt, geen schaduw die U niet verlicht
Geen berg die U niet beklimt als U mij achternagaat
Geen muur die U niet neerhaalt, geen leugen die U niet verscheurt
Als U mij achterna komt

O, de overweldigende, onuitputtelijke, eindeloze liefde van God
Die mij opspoort, vecht tot ik gevonden ben, de 99 verlaat
Uw liefde die ik niet kon verdienen, niet verdiende, gaf U toch aan mij
O, de overweldigende, onuitputtelijke, eindeloze liefde van God
O, de liefde van God

Solo – Sarah Grandpre – “Be Still My Soul”

Wees stil mijn ziel, de Heer is U nabij
Draag geduldig uw kruis van verdriet of pijn
Laat het aan de Heer, Hij zorgt, Hij voorziet
In elke situatie toont Hij zijn trouw
Wees stil mijn ziel, U bent mijn beste vriend
Een lijdensweg leidt naar een vreugdvol eind

Wees stil mijn ziel, God doet wat Hij zegt
Uw toekomst en verleden zijn in Zijn hand
Uw hoop, uw zekerheid, u wankelt niet
Nu nog in raadselen, straks in ’t volle aanschouwen

Wees stil mijn ziel, de zee en wind weten
Dat zijn stem hen beveelt te gaan liggen
In U vind ik rust, in U vind ik mijn hoop
Ik vertrouw op U, U verlaat mij nooit
Ik leg mijn leven volledig in Uw hand

Wees stil mijn ziel, wees stil, mijn ziel, het uur komt naderbij
Dat wij voor eeuwig samen zijn met de Heer
Teleurstellingen, rouw en angst zullen niet meer zijn
Geen zorgen maar liefde in de puurste vorm

Wees stil, mijn ziel, dan zullen er geen tranen meer zijn
Wat een zegen dat we elkaar weer zullen zien
In U vind ik rust, in U vind ik mijn hoop
Ik vertrouw op U, U verlaat mij nooit
Ik leg mijn leven volledig in Uw hand
Wees stil mijn ziel,
Wees stil mijn ziel
Wees stil mijn ziel

Proclamatie met Bobby Schuller

Laten wij samen dit credo uitspreken. Ga staan. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen van de Heilige Geest. Laten wij dit samen zeggen: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek – “De kracht van liefde”
door Bobby Schuller

Eens hadden de zon en de noordenwind een weddenschap. Zij zagen op de weg een man die het koud had. Hij had zich in zijn jas gehuld en was op weg van de ene stad naar de andere. En de zon zei tegen de wind: Ik ben machtiger dan jij. En de wind zei tegen de zon: Nee, ik ben machtiger dan jij. Dus gingen ze een weddenschap aan. Ze zeiden: Laten wij eens kijken wie van ons de jas van die man kan uittrekken. De wind ging eerst. Terwijl de man liep, begon de noordenwind te waaien. En omdat het zo waaide, deed de man zijn jas extra dicht. En hoe meer de wind probeerde zijn jas uit te blazen, hoe meer hij ineenkromp tot er uiteindelijk een stormwind opstak en de man zijn jas zo vasthield. En de zon zei, oké, nu is het mijn beurt. En hij werd lekker warm en scheidde de wolken en de man begon te zweten en zijn jas ging uit. Dit is een beroemde gelijkenis uit Aesopus’ verhalen, die al heel oud is. Hij is waarschijnlijk niet eens origineel van Aesopus. Het is een oude wijsheid. Het idee van overreding, het idee van hoe te vechten op een goede en nuttige manier. Let wel, alles wat Jezus ons leert, is praktisch.
Het heeft echte wijsheid. En ook al onderwees Jezus deze gelijkenis niet, ze hadden gelijk. Hieraan zie je hoe velen van ons wanneer wij redetwisten of ruziën of het nu met je beste vriend of je echtgenoot of je vijand of iemand online of misschien ben je een grappenmaker die graag opmerkingen maakt in de reacties op online krantenartikelen. Als je dat bent, God zegene je. En de weg die wij vaak nemen, zelfs als christenen, is als de noordenwind. Ik blaas deze man zijn jasje zo uit. Ik houd zo’n overtuigend en verhit en gepassioneerd en gedegen betoog dat hij pardoes uit zijn jasje wordt geblazen. Maar in werkelijkheid herinneren mensen zich hoe je ze laat voelen. In onze wereld zijn wij allemaal zoogdieren. Wij zijn allemaal dieren, echt waar. Wij hebben een biologisch deel van ons, toch? Een deel van ons komt uit de grond. Het is een deel van ons dat wij delen met honden en varkens en giraffen en katten. Dat deel van ons dat beestachtig is. En dan is er dat andere deel van ons, de adem van God dat volslagen minachting heeft voor de beestachtigheid van ons leven, toch? Dat deel van ons dat dat aspect van ons leven haat. En zo velen van ons, vooral in de moderne wereld kennen dat inwendige gevecht tussen de beestachtige natuur van de mens en de goddelijke natuur die de Heer in ons heeft gelegd. Velen van ons voeren dat gevecht. En vandaag wil ik het hebben over het belang en de waarde van hoe te vechten. Wij vechten immers altijd. Je vecht niet altijd tegen mensen, maar je vecht tegen tegenspoed, je vecht tegen angst, je vecht tegen de uitdagingen die je in de weg staan. Je vecht tegen obstakels. Je vecht tegen wat je wegstopt. Al die dingen zijn een strijd, een gevecht. Het woord Israël betekent letterlijk degene die worstelt of degene die worstelt met God. Ons leven is een strijd en het is een gevecht en een van de dingen die volgelingen van Jezus volstrekt uniek maakt is de manier waarop wij vechten. Dat wij begrijpen dat je kwaad met goed overwint en dat er een betere manier is om dingen te doen. En dat, wanneer wij vechten en argumenteren of dingen aanpakken op de manier die de Heer ons in de Bijbel leert dat dat niet alleen de persoon met wie wij ruzie hebben verheft, maar ook ons. Als wij vechten als beesten, worden wij als beesten. Maar als wij vechten als de Heer, onze vijanden liefhebben, het kwade overwinnen met het goede, dan gaan wij meer op de Heer lijken. Wij gaan meer op Christus lijken. Dat is wat Hij van ons wil. Wij geven waardigheid aan ons bestaan wij vinden betekenis als wij deze dingen aanpakken op een manier die Jezus’ manier is. Dat is het evangelie. In elke religie gaat het erom dat je doet wat goed is zodat je niet naar de hel gaat en naar de hemel kunt gaan. Maar niet bij het christelijk geloof. Daarin onderscheidt het zich van elke andere wereldbeschouwing Dat wij erbij horen voordat wij geloven. Wij horen erbij voordat wij ons gedragen. Dat goed doen heel belangrijk is maar het is een reactie op het geliefd zijn. Het is een reactie op het kind zijn. Het is een verandering die in het hart plaatsvindt. Niet iets dat gedaan wordt uit angst het is iets dat voortkomt uit volledige liefde voor de Heer. En als wij op die manier getransformeerd zijn, als wij vechten voor wat goed is als wij vechten voor wat juist is, dan gebeurt dat vanuit een plaats van liefde zelfs met degene met wie wij ruzie hebben omdat wij het kwade overwinnen door het goede. En als wij dat doen, verheffen wij onszelf naar een plaats van waardigheid. Amen? Dit is wat christenen uniek zou moeten maken maar niet altijd doet, vooral in de publieke sfeer. Het irriteert mij enorm als ik zie dat christenen kwaad met kwaad overwinnen wat gebruikelijk is. Wanneer je christenen vuur met vuur ziet bestrijden. Dat is niet de manier waarop wij zijn opgeleid of onderwezen. En de aantrekkingskracht van gelovigen is wanneer wij vechten op de manier waarop ons geleerd is te vechten namelijk met goedheid. En dat is wie jij bent. Dallas Willard noemde dat de betovering van de zachtmoedigheid. Dat is wie je bent. Je bent een liefhebbend, vriendelijk persoon. Je kunt zeggen wat je gelooft en dat moet je ook doen. En je kunt zeggen wat waar is en wat juist is. Maar je zegt het omdat je van degene houdt tegen wie je praat. En je zegt het omdat je op een bepaalde manier van jezelf houdt. Geen liefde op een slechte manier, maar vanuit een gevoel van eigenwaarde. Dat je niet gaat worden zoals dieren. Dat je eigenwaarde hebt in welke positie je ook bent. Dat is iets wat niemand je kan afnemen, want het is je gegeven door de Heer. De boodschap van vandaag is dat Jezus Zichzelf in de Bijbel ruim honderd keer de Zoon des Mensen noemt. Als je een fan bent van de evangeliën en ik hoop dat je dat bent en ze leest dan weet je misschien dat ik vrij zeker weet dat Jezus Zichzelf nooit Messias noemt. Ik heb vorige week een paar uur besteed om dat bevestigd te zien dat Jezus nooit naar Zichzelf verwijst als Messias hoewel Hij het meerdere keren bevestigt. Iemand zegt dat Hij de Messias is en Hij is het daarmee eens. Petrus zegt: U bent Christus, de Zoon van de levende God. En Hij zegt, gezegend ben je, Petrus. Of er is een vrouw die zegt: Dit zal ons geopenbaard worden door de Messias wanneer Hij komt. En Jezus zegt, Ik ben Hem. Jezus spreekt over Zichzelf in de derde persoon als Hij zijn gelijkenissen uitlegt. Als Hij onderwijst, spreekt Hij over Zichzelf maar Hij spreekt niet over Zichzelf als de Messias ook al zegt Hij duidelijk dat Hij de Messias is. Hij verwijst altijd naar een Bijbeltekst die in het geheugen van zijn toehoorders gegrift zou staan. Hij noemt Zichzelf wat? De Zoon des Mensen. En het verbaast mij vaak hoeveel christenen en voorgangers niet weten wat Hij zegt als Hij dat zegt. Iedereen denkt dat Hij zegt dat Hij een man is, en technisch gezien zegt Hij dat ook maar het gaat dieper dan dat. Vergeet niet dat zijn publiek het Oude Testament uit het hoofd kent althans velen van hen. Ze weten dat Hij verwijst naar een beroemde passage in Daniël, die bizar is. Bizar. Wij hebben het zo dadelijk over Daniëls droom maar je moet begrijpen waar Daniël deze droom heeft. Die heeft hij in een plaats genaamd Babylon. Let wel, Adam en Eva zijn als de beesten maar ze zijn ook anders dan de beesten. Zij heersen over de beesten omdat zij iets hebben de adem van God, de kennis van God, het leven van God dat hen anders maakt dan de dieren. En ze geven dat in zekere zin op als ze zondigen. Ze zien de appel en satan zegt, neem maar. Neem wat van jou is. God wil niet dat je zoals Hem bent, dus pak hem gewoon, en dat doen ze. En zelfs als ze die regel overtreden, heeft God compassie met hen en houdt van hen. En Hij doet een belofte aan Eva. Wij hebben het eerder gezegd, maar ik wil dat je dit beeld voor ogen houdt: Hij zal in je hiel bijten en jij zult het de kop vermorzelen. Het idee dus dat de slang, het nageslacht van Eva. De profetie is dat Eva kinderen zal krijgen en dat zij Eva’s kinderen zullen zijn en dat zij de goeden zullen zijn en satan, de slang, het beest, zal ook kinderen krijgen. Beestachtige kinderen. En die twee zullen in vijandschap leven met elkaar. Ze zullen constant vechten. En de manier waarop Eva’s kinderen, de kinderen van het beest zullen verslaan is ironisch genoeg door gebeten te worden. Als hun hiel wordt gebeten door de slang, doet de hiel vervolgens dit en verplettert de slang, wat precies is wat Jezus doet aan het kruis. Dit is de belofte, de verpletterde kop, het idee dat je zo het kwaad vernietigt en door het hele Oude Testament heen kom je deze profetie, dit thema tegen. Dit verhaal speelt steeds weer opnieuw in het Oude Testament. Dat je de goede en de slechte man hebt en de slechte man is degene die het monster aanpakt en de goede man wordt aangevallen door de slechte man maar de aanval van de goede man door de slechte man is datgene wat de slechte man doodt. Dit is heel vaak het thema van het liefhebben van je vijanden, van geduld, van het overwinnen van het kwade door het goede. Je ziet dit thema steeds weer opnieuw. En je ziet hoe het beestachtige zich blijft ontwikkelen in het Oude Testament. Direct nadat ze uit de Hof van Eden zijn verstoten, zijn er twee broers: Kaïn en Abel. En zij brengen een offer…Nee, niet een offer. Ze brengen een eerbetoon aan de Heer. Dit is belangrijk. Ik krijg weleens de vraag waarom God Kaïns offer afwees? Het Hebreeuwse woord hier is minchah. Minchah betekent eerbetoon. Dus offeren is het verkeerde woord omdat wij bij offeren denken aan verering, zoals een priester doet. Minchah is iets dat je betaalt aan een koning. In de Oudheid had je een lokale vorst die je land beschermde. Als je hem bezocht, gaf je hem wat schapen of een of ander goed om te zeggen, dank u dat u mij beschermt. Dank u dat u mijn heer bent. En nu gebeurt er iets met Kaïn en Abel, die in omgang leven met de Heer zoals lagere heren, in zekere zin, in gemeenschap leven met een vorst door hem een eerbetoon te brengen. Abel brengt een groot eerbetoon, vlees en de Heer ontvangt het offer en Kaïn brengt wat fruit en dat wordt afgewezen. En dus is Kaïn…Omdat er eerbetoon staat, leest het alsof Abel blij is dat de Heer de koning van zijn leven is en dat Kaïn niet wil dat de Heer de heer van zijn leven is, maar bang voor Hem is. En daarom is het offer dat Kaïn aan de Heer brengt, geen goed offer en God wijst het af. En dus begint Kaïn te broeden en kwaad te worden en hij lokt zijn broer naar de wildernis en hij doodt hem. Zijn eigen broer. Bewust van zijn plan doodt hij zijn broer. Gewoon beestachtig, toch? Je neemt gewoon zijn leven. Je krijgt je zin niet? Dan dwing je die af. Als zijn broer dood is, zegt de Heer: Kaïn, waar is je broer? En hij spreekt die beroemde zin: Ben ik mijn broeders hoeder? En Hij zegt: Wat heb je gedaan? Luister. Het bloed van je broer roept Mij toe vanaf de aarde. Dat is een mooie zin, hè? Klinkt als Shakespeare. En in de loop van het Oude Testament zie je de ontwikkeling van dit ‘pak maar’ dat oorlogszuchtige, dat vechten, dat geweld. Lamech, de achterkleinzoon van Kaïn, allemaal kinderen van Kaïn, moordenaars. Lamech zegt, omdat God tegen Kaïn zei dat als iemand Kaïn doodt, hij zevenvoudig gewroken zal worden, zegt Lamech: Als Kaïn zevenvoudig gewroken wordt, wordt Lamech zeventigmaal zevenmaal gewroken.
Wanneer Jezus zegt, vergeef uw vijanden zeventig maal zeven, verwijst Hij hiernaar. Hij keert het om, als een rabbi. En steeds weer ontwikkelt zich dit, totdat je uiteindelijk koninkrijk na koninkrijk na koninkrijk van geweld en verschrikkelijke dingen hebt. De toren van Babylon. En zo is Babylon uiteindelijk waar Daniël zijn droom heeft. Hij heeft een visioen van koninkrijk op koninkrijk, die gebouwd zijn op geweld. En een beeld van het ene koninkrijk dat het andere verslaat, allemaal bloeddorstig, allemaal gewelddadig, allemaal zeggen ze dat als je iets wilt, je het gewoon moet nemen. Geweld en dit soort dingen zijn van het beest, maar er is een betere manier. En dit is het visioen van Daniël. De reden waarom ik dit zeg is, omdat alle ruzies en gevechten die wij hebben eigenlijk miniversies zijn van wat je in een oorlog ziet gebeuren. Verbazingwekkend. Dus Daniël heeft die droom, en in die droom zegt hij: Ik zag een zwarte zee en uit die zwarte zee kwamen vier beesten. Daar is die beestachtigheid weer. En toen zag ik een troonzaal met de Oude van dagen, met God. En deze troon was gemaakt van vuur. Vuur is altijd een symbool voor God in het Oude Testament. Een troon van vuur. En uit de troon kwam een rivier van vuur en zijn haar was wit en zijn kleding was wit als sneeuw en om Hem heen waren miljoenen mensen. En de hoorn ging door met opscheppen. En de Oude van dagen nam het beest en wierp het in het vuur en het werd vernietigd. En dan…Ik zal dit woordelijk voorlezen, Daniël 7. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie er kwam met de wolken van de hemel Iemand als… Zeg maar mee: een Mensenzoon. Komende met de wolken des hemels. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natiën en talen. Let wel, dit is een Joods geschrift. Wat doen ze met die man? Ze vereerden hem. Dit is een enorm alarmsignaal als je Joods bent en je leest dit. Dit is een lastige passage, nietwaar?
Hoe kon er een man op de wolken komen, die verheven was? Het lijkt erop dat er in dit visioen niet één troon is, maar twee. Er is de troon van God en dan is er die andere troon die wij als Joden en christenen de troon van Adam en Eva noemen. Die is leeg sinds zij gezondigd hebben. Hun taak was om over de aarde te heersen als Gods rentmeesters. En op die troon komt deze hemelse figuur, een man, genaamd de Zoon des Mensen en Hij zit op die troon. Ik ben mijn plaats kwijt. Hij krijgt autoriteit, heerlijkheid, et cetera en o ja, ze aanbaden Hem en Zijn heerschappij is een eeuwigdurende heerschappij die niet voorbij zal gaan en Zijn koninkrijk is er een dat nooit vernietigd zal worden. Wanneer Jezus naar Zichzelf verwijst als de Zoon des mensen zinspeelt Hij duidelijk op deze passage. Hij zegt: Ik ben Degene Die gekomen is. En Hij verwijst meermaals naar deze passage. In Mattheüs 26:64 wordt Hem gevraagd:
Bent U de Messias? Zeg het ons dan. Dit is wanneer Hij op het punt staat te worden veroordeeld tot het kruis. En Hij zegt: Jullie zeggen het. Dat antwoordde Jezus maar ik zeg tegen jullie allemaal, van nu af aan…Dus Hij staat op het punt om gekruisigd te worden. Van nu af aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de Machtige, komende op de wolken des hemels. Dus Hij haalt Daniël aan. Hij zegt, Ik ben Diegene. Na 500 jaar ben Ik eindelijk gekomen. En hoe wist de Zoon des Mensen het beest te verslaan? Hoe ging dat? Hij versloeg het beest door gebeten te worden. Door in zijn hiel gebeten te worden en met zijn voet te stampen. Hij verslaat het beest door het kruis. Door al het kwaad, al de duisternis van satan op Zich te nemen en het dan met Zichzelf te doden. Dus in het hart van ons geloof ligt een principe over hoe wij vechten. Dat wij niet het kwade met het kwade overwinnen maar het kwade met het goede. Als je begrijpt dat het een geestelijke strijd is zou dat de manier waarop je vecht moeten veranderen. Het zou de manier waarop je bidt moeten veranderen. Het zou de manier waarop je praat moeten veranderen. Je zou moeten begrijpen hoe belangrijk gebed is in zo’n gevecht als je begrijpt dat het een gevecht tegen een geestelijke wereld is. Wij bezitten een vrede. Wij kennen satans toekomst, wij kennen onze toekomst. Wij weten dat de wereld in Gods handen is. En daarom zijn wij dragers van vriendelijkheid en zachtmoedigheid en wij begrijpen dat, zoals de zon en niet zoals de wind, wij winnen door mededogen en vriendelijkheid. Amen.

Zegen

En dan nu de zegen.
De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

De kracht van liefde

20 juni 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan