Home Geloof in actie!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie en gasten. Vandaag gaan wij het hebben over dromen of doelen. Als jullie die hebben, moedig ik jullie aan, in actie te komen. In de woorden van Zig Ziglar: Je hoeft niet groot te zijn om te beginnen maar je moet wel beginnen om groot te worden. Wij houden van jullie. Fijn dat jullie er vandaag zijn. Mooie zin. -Dank je. Ik ontmoette Zig Ziglar ooit met mijn opa tijdens een inspiratiebijeenkomst. Dat was een hele aardige man, een goeie vent. Wij beginnen vanochtend met een gebed waarin we de Heer danken.

 

Gebed

 

Vader, dank U dat U van ons houdt en dat U ons hier bijeen brengt. Heer, wij komen vanuit zoveel verschillende achtergronden, meningen en plaatsen. Dank U, Heer dat U ons allen hier wilt hebben. Dat wij bijeenkomen in uw naam. En dat U beloofd hebt dat, wanneer wij in uw Koninkrijk wandelen, wij zullen blijven groeien en grote dingen doen in uw Naam. Heer, wij houden zoveel van U en wij bidden in Jezus’ naam. Amen.

Amen. Draai je nu naar degene die naast je staat, schud diens hand en zeg: God houdt van je, en ik ook.

 

Koor – “All Creatures of Our God and King”

Geschapen mens en dier en ding,

Dat elk de lof van God bezing

Halleluja, halleluja

De gouden zon straalt in haar pracht

De maan verlicht de donk’re nacht

O prijst Hem, o prijst Hem

Halleluja, halleluja, halleluja

 

Gij stromend water puur en rein

Laat ieders lied een loflied zijn

Halleluja, halleluja

Gij vuur zo helder, groot, zo wijd

Dat warmte geeft en licht verspreidt

O prijst Hem, o prijst Hem

Halleluja, halleluja, halleluja

 

Eert nu uw Schepper voor altijd

Aanbidt Hem in al’ nederigheid

O prijst Hem, halleluja

Prijst, prijst de Vader, prijst de Zoon

En prijst de Geest die in ons woont

O prijst Hem, o prijst Hem

Halleluja, halleluja, halleluja

 

Schriftlezing –  Jozua 24:13-15

door Hannah Schuller

 

Gaat u zitten. De woorden van Jozua, in Jozua 24:13. Zo heb Ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt en steden die u niet gebouwd hebt en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Nu dan, vrees de Here, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte en dien de Here.

Maar als het in uw ogen kwalijk is de Here te dienen kies voor u heden wie u zult dienen: Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen.

Kerkfamilie, mogen wij mensen van actie en getrouwheid zijn. Amen.

 

Muzikale reactie – Kevin Rose – “Everyday God”

Gaat u staan en we antwoorden met dit lied.

 

Schepper van de aarde -elke dag met God

God van liefde -o Jezus

U vormt ons -Heilige Geest

Vorm ons opnieuw -wees ons nabij

In ons rusten -elke dag met God

In ons ontwaken -o Jezus

In ons hopen -Heilige Geest

In ons wachten -wees ons nabij

In ons dromen -elke dag met God

In ons durven -o Jezus

In ons zoeken -Heilige Geest

In ons delen -wees ons nabij

God van blijdschap -elke dag met God

God van onze zorgen -o Jezus

Thuis en Schuilplaats -Heilige Geest

Sterk, geduldig -wees ons nabij

Onze aanvang -elke dag met God

Ons ontluiken -o Jezus

Ons volharden -Heilige Geest

Leiders eindpunt -wees ons nabij

Halleluja -elke dag met God

Nu en altijd -o Jezus

Halleluja -Heilige Geest

Door de eeuwen -wees ons nabij

 

Pastoraal gebed – Het Onze Vader _ Tim McCalmont

 

Laat ons samen bidden. Bidt u met mij mee.

 

Heer, wij vragen U dat U in uw genade komt en ons helpt, elkaar lief te hebben. Help ons, U te vertrouwen, en van onszelf te houden zoals U van ons houdt. Heer, wij vragen u, voorganger Bobby te zegenen met uw boodschap die hij ons brengt. Mogen wij ontvankelijk zijn en mogen onze harten geopend zijn en mogen onze handen en voeten klaar zijn om uw gesproken woord te gehoorzamen.

Heer, wij bidden het gebed dat U uw Zoon geleerd hebt en dat Hij ons geleerd heeft, te bidden:

 

Onze Vader die in de hemelen zijt Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

Want van U is het Koninkrijk en de kracht En de heerlijkheid tot in eeuwigheid

Amen

 

Koor – “My Redeemer Lives”

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Dit is het, wat mij vreugde geeft

Hij leeft, Hij leeft, eens was Hij dood

Hij leeft, ons onsterf’lijk Hoofd

 

Hij leeft, met liefde zegent Hij

Hij leeft en pleit altijd voor mij

Hij leeft en geeft mij daag’lijks brood

Hij leeft en helpt mij in de nood.

 

Hij leeft, de lof is aan Hem

Hij leeft, mijn Redder voor altijd

Wat vreugd geeft die zekerheid mij

Dat mijn Verlosser leeft voor mij

Hij leeft

 

Skype gesprek met Els van Teijlingen ondertiteld:

 

Wij kwamen terug vanuit Nederland. Wij kwamen zaterdagavond thuis en zondagmorgen vond ik Sarah in coma in haar bed. Zij had een virus in haar hersenen gekregen en zij is zondagavond overleden.

Dus dat was een enorme schok. Alle koffers lagen nog hier. Die waren nog niet uitgepakt, natuurlijk.

Het was heel dramatisch. Het was heel moeilijk. Dat was zes en een halve week later. Zij was natuurlijk ook aan de medicijnen voor de aids. Ze hadden haar medicijnen veranderd, niet omdat er een probleem was maar omdat de medicijnen eruit gingen hier in Oeganda. Alle mensen die die medicijnen gebruikten,

moesten veranderen. Nu bleek haar lever dit medicijn niet te pakken. Zij werd opgenomen en raakte ook twee dagen daarna in coma. Toen is ze ook overleden. Ze liggen begraven hier in de tuin. Dat wordt hier gedaan en dat vond ik op zich ook heel mooi. Ik ben haar moeder, dus ik ben haar familie. Dus ze zijn nog steeds bij ons, eigenlijk. Dat is het enige wat mij troost geeft. Omdat ik weet dat ze bij Hem zijn.

Dank je wel.

 

Dutch touch Jan van den Bosch in gesprek met met Els van Teijlingen:

 

JvdB    Mary, hoe kun je hier gelukkig zijn?

M         Ik heb Jezus in mijn hart.

JvdB    Mary, hoe lang ben jij al bij moeder Els?

M         Ik leerde Els kennen op mijn achtste.

JvdB    En hoe oud ben je nu?

M         24.

JvdB    Wat is je droom?

M         Een deel is al uitgekomen. Ik ben verpleegkundige van beroep.

JvdB    Dus je helpt anderen die ziek zijn.

M         Dat wilde ik worden toen ik op school zat.

JvdB    Geloof je in God?

M         Ja, ik geloof in Hem. Want Hij heeft me van ver gebracht.

JvdB    Hoe ver?

M         Ik ben met niets begonnen, maar Hij verzekerde me dat er meer was. Als mensen zeggen dat je niets bent vertelt Hij jou dat je een toekomst hebt. Daar geloof ik in.

JvdB    Ook wanneer je leeft in armoede en moeilijke omstandigheden? Dank je, Mary. Dank jullie voor jullie komst. Ik heb een geschenk voor jullie.

M         Dank u.

JvdB    Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Maak maar open. Cathy.

M         Ze is erg moe.

JvdB    Catherine, dat staat je prachtig. Dames, bedankt voor jullie komst.

M         Het was een vreugde.

 

Solo – Kevin Rose – “Psalm 23: Surely Goodness Surely Mercy”

De Heer is mijn herder het ontbreekt mij aan niets

Hij laat mij rusten in groene weiden

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden

Tot eer van zijn naam, zijn grote naam

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

Ook al vliegen de pijlen en de angst van de nacht

Overvalt mij, ik vertrouw op U, Heer

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

Ook al wandel ik door een donker dal ik vrees geen kwaad

Ook al wandel ik door een donker dal U bent naast mij

Ik vrees geen kwaad ook al wandel ik door een donker dal

Ik vrees geen kwaad ook al wandel ik door een donker dal

U bent naast mij

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“Geloof in actie!” 

door Bobby Schuller

Gaat u zitten. Wij zeggen goedemorgen tegen iedereen thuis die hier niet kan zijn. Welkom, in elk geval.

Vandaag gaan wij verder met mijn serie over mijn boek: Verander je denken, Verander je wereld.

De manier waarop we onze gedachten veranderen, is via geestelijke discipline. Via oefening, via het

bestuderen van Gods Woord. Die dingen kunnen alle verschil in de wereld maken. Niet alleen in onze relatie met God, maar ook in die met onze partner, onze kinderen en kleinkinderen, onze naasten. Ze kunnen veranderen hoe wij ons in ons werk voelen en ons werk doen. Hoe wij ons ontspannen en genieten van het leven. Dat zijn toch belangrijke dingen? Daar willen wij het vandaag over hebben. Ik wil het hebben over het belang van actie met betrekking tot het geloof. Als wij mensen van het geloof willen zijn, moeten wij mensen zijn die in actie komen. Vandaag denk ik dat er mensen zijn die impulsief zijn. Ze denken niet na, maar komen meteen in actie. Soms op heel domme manieren. Heeft iemand dat ooit gedaan? Ik wel. Maar de meeste mensen die ik ken, zijn niet impulsief. Gelovigen zeker niet. Heel vaak zijn gelovigen het tegendeel daarvan. Ze besteden te veel tijd aan nadenken. Te veel tijd aan zich afvragen wat goed is om te doen. En heel vaak, uit verveling, luiheid of het onvermogen om nee te zeggen tegen het ene om ja te zeggen tegen het andere, nemen ze helemaal geen beslissing.

Herkent iemand dat? Wat mij opvalt is, dat als je in de ene of de andere richting je koers verlegt, verleg hem dan in de richting van actie. Wees iemand die geneigd is tot actie. Volgens mij kan dat alle verschil maken. Misschien heb je ooit een bliksemsnelle beslissing moeten nemen en misschien denk je achteraf

als ik dat niet had gedaan, als ik die beslissing niet had genomen hoe klein die destijds ook leek, was je hele leven anders verlopen. Misschien besloot je om dat meisje om haar telefoonnummer te vragen.

Misschien hebben jullie, mensen thuis, besloten een nieuwe kerk uit te proberen. Misschien zijn jullie hier omdat jullie 20 jaar geleden besloten deze kerk te bezoeken. Jullie zijn hier sindsdien gebleven

en hebben hier vrienden gemaakt of jullie hebben hier jullie wederhelft ontmoet, of zoiets. Wij hebben allemaal zulke momenten meegemaakt. Ik ook. Velen van jullie kennen het verhaal van mij en Hannah.

Ik was zo’n sukkel die verliefd was op een prachtig meisje dat een relatie had met een vriend van mij.

Jarenlang hoopte ik op een date met Hannah. Eindelijk kwam het moment waarop ze met haar vriendje brak. Samen met haar broer, een van mijn beste vrienden en een andere vriend, Nate, bezocht ze mij

vanuit Oklahoma in Californië. Wij gingen nog helemaal niet met elkaar, maar er was wel chemie tussen ons. Een week later zou haar broer, Chris, trouwen in Tulsa, Oklahoma. Dat was 3000 km verderop. Ik was 19 en straatarm en kon met geen mogelijkheid naar die bruiloft in Tulsa. Ze zei, kon je maar naar de bruiloft van mijn broer komen. En ik dacht, dat zou ik ook wel willen. Ik zei, Hannah, ik kom naar de bruiloft van je broer als je me één ding belooft. Ik wil de eerste of de laatste dans op de bruiloft met jou.

Ach, wat lief, zei iedereen. En zij zei, ik weet het nog beter gemaakt. Als je naar de bruiloft van mijn broer komt, over vier dagen, krijg je allebei. En weet je wat ik zei? Ik had geen idee hoe ik daar moest komen. Ik had er het geld niet voor en wist niet wat ik moest doen maar ik keek haar aan en ik zei, ik zal er zijn. Terugkijkend denk ik, als ik niet naar die bruiloft was gegaan, was ze misschien weer teruggegaan naar haar vorige vriendje of had ze een ander gevonden. Want ik zou pas twee maanden later teruggaan naar Oklahoma. Hannah leek wel omringd te worden door gieren. Mannen die het heel graag met haar zouden aanleggen. Er lagen wel 30 kerels op de loer om toe te slaan als ze single was.

Velen daarvan zagen er veel beter uit dan Ik, maar hadden wel minder charisma. Maar goed, als ik toen niet spontaan had besloten om naar die bruiloft te gaan al had ik geen idee hoe, maar desnoods was ik gaan lopen, als ik dat niet had besloten, waren wij nu waarschijnlijk niet getrouwd geweest. Het is belangrijk dat wij in het leven leren dat veel van het succes in ons leven te danken is aan het feit dat wij niet al te lang nadenken. Ik ben iemand die gelooft in nadenken en bespiegelen maar soms vraagt God ons te handelen in vertrouwen. Soms vraagt God ons, moed te hebben. En moed hangt altijd samen met actie. Met handelen. Met het maken van een ongemakkelijke keus. Een keus die moeilijk is. Maar een keus die je maakt om iets te doen. Ik wil jullie aanmoedigen, dat te doen. God vraagt altijd van ons om keuzes te maken tussen goed en kwaad, tussen correct en verkeerd, tussen hier of daar. En dit is belangrijk. De Schriftlezing van vandaag, Jozua 24, gaat over het einde van het boek Jozua. Dat is ook het einde van het verhaal van de Thora. De eerste vijf Bijbelboeken. Daarna volgt Jozua, het zesde. En dat begint met het verhaal van hoe het Joodse volk een volk werd. Hoe het een verbond sloot met God

en hoe Gods vervulling van zijn Koninkrijk en zijn verbond hen een thuisland schonk: Israël.

Uiteindelijk kregen ze het land in bezit. Dan zijn ze daar en moeten ze een beslissing nemen. En Jozua’s laatste woorden tot zijn volk staan in Jozua 24:13. Zo heb Ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt en steden die u niet gebouwd hebt en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Nu dan, vrees de Here, dien Hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de Here. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Here te dienen kies voor u heden wie u zult dienen: Of de goden die uw vaderen aan de overzijde van de rivier gediend hebben of de goden van de Amorieten,

van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen. Het is een bekende passage. Jozua zegt hier dat velen van u en hij praat niet als de kerk dat velen van u, het volk Israël zowel Jahweh als de goden van hun voorouders willen dienen. Zij willen God dienen als een soort oppergod maar ze willen ook niet de heidense goden van hun grootmoeders verlaten. Hij zegt als het ware, ga je gang maar kies niet voor een middenweg. Eet niet van twee walletjes. Maak vandaag een keus. Dit was trouwens het favoriete Bijbelvers van Billy Graham om over te preken omdat Jozua het volk voor de keus stelt. Kies ervoor om de Heer te volgen of om hem te verwerpen. Kies voor God of kies voor de goden van je voorouders, maar kies. Maak vandaag je keus. Niet morgen of daarna, maar kies vandaag. Billy Graham riep natuurlijk de mensen op om voor de Heer te kiezen. En wel vandaag. En om God te volgen, je leven aan God toe te vertrouwen Hem te kennen en een volgeling van Jezus te worden. Ik hoop dat jullie die keuze vandaag maken. Wie je ook bent, ik geloof waarachtig dat als je je leven aan God geeft je vertrouwen op Hem stelt en Hem alle dagen van je leven dient dat je altijd blij zult zijn dat je dat gedaan hebt. Maar voor diegenen onder jullie die die keus al gemaakt hebben en dat zijn waarschijnlijk de meeste aanwezigen hier en de meeste televisiekijkers, jullie hebben die keuze wellicht al gemaakt. Maar wij vergeten dat dat niet de enige keuze is die wij maken als volgelingen van Jezus Christus. Het leven is vol van heel moeilijke beslissingen. De weg die wij moeten volgen, kent talloze tweesprongen. Vandaag vraagt God je misschien ook om een keus te maken. Een keus over je werk. De keus om een bedrijf op te zetten. Ervoor kiezen om weer te gaan daten misschien nadat je man of vrouw is overleden. En te geloven dat je toekomst eindeloos veel mogelijkheden biedt als je je leven toevertrouwt aan Jezus Christus. Ik denk dat wij heel vaak, ik in elk geval wel, te lang nadenken.

Of wij durven geen keus te maken omdat wij bang zijn. En voor mij geldt heel vaak, ik kan niet kiezen omdat ik verveeld of lui ben. Herkennen jullie dat? Je schuift het voor je uit. De weg van de minste weerstand. Je stelt het steeds uit. Ik hoef vandaag geen keus te maken. Dat komt later wel. De Olympische trainer Jerzy Gregorek heeft gezegd: Moeilijke keuzes, makkelijk leven. Makkelijke keuzes moeilijk leven. Ik wil jullie vandaag een nieuwe gedachte meegeven. Namelijk dat ik te lang nadenken

kan doorbreken door nu in actie te komen. Ik kan te lang nadenken doorbreken door nu in actie te komen. Als je de Bijbel leest, zie je dat God van vertrouwen houdt. Vertrouwen behaagt God. Dat staat in de Bijbel. En ik geloof dat. Je ziet dat als vertrouwen voorkomt in de verhalen van de Bijbel, het bijna altijd samengaat met actie. Als iemand een wonder of hulp van God nodig heeft is vertrouwen niet alleen maar geloven dat iets waar is maar ook reageren op het geloof daarin. Als bijvoorbeeld de melaatse

naar Jezus uitroept: Jezus, genees mij, wat zegt Jezus dan tegen de melaatse? Ga en toon je aan de priester. Terwijl Hij tegen de melaatse spreekt, is die nog steeds een melaatse. Maar Hij zegt: Loop in vertrouwen naar Jeruzalem en laat je als Samaritaan aan een Joodse priester zien wat een bijzonder zware opgave was en dan zul je genezen worden. En toen de vrouw die aan bloedingen leed de zoom van Jezus’ gewaad moest aanraken, moest ze door een mensenmassa ploegen en iets heel ongemakkelijks doen. Of toen Jezus modder op de ogen van een blinde smeerde en hem vertelde dat hij die op de sabbat moest uitwassen. Iets wat eigenlijk niet mag. Er staat zo vaak dat vertrouwen samenhangt met actie. En het mooie is dat die actie bijna altijd leidt tot een doorbraak. Eén van de beroemdste verhalen is dat van Petrus die op het water liep. Wij praten altijd over hoe Jezus op het water liep maar wij vergeten dat Petrus ook op water liep. Gaaf, toch? In de tijd van Jezus was het niet niks om leerling van een rabbi te zijn. Rabbi’s eisten van hun leerlingen dat die hen exact volgden. Dus als een discipel een rabbi volgde, wilde hij een soort kloon van hem worden. Als de rabbi linkshandig was, probeerden de leerlingen ook linkshandig te schrijven. Die tienerjongens die rabbi volgden, zetten

hun voeten letterlijk in diens voetsporen. En de rabbi meende dat zijn leerlingen alles exact zo moesten doen als hij het deed. Dat is belangrijk, want wanneer de discipelen Jezus volgen moeten ze wonderen doen omdat Hij ze doet. Heb je daar ooit bij stilgestaan? Je ziet overal in de Bijbel, voor de wederopstanding en de kruisiging dat Jezus hen oproept om demonen uit te drijven, zieken te genezen, te preken, te spreken en het hemelse Koninkrijk te verkondigen. Dus overal waar ze gaan, doen ze de wonderbaarlijke dingen die Jezus doet. Er is dat prachtige verhaal waarin de discipelen ’s nachts op het water zijn. Het stormt en ze zijn bang en ineens, omdat ze bang zijn van water, zien ze die spookachtige figuur door de mist op het meer lopen. Wat is dat, zeggen ze. En dat is Jezus. Daar loopt hij en begroet hen. Ze kunnen dat allemaal niet geloven. Stel je voor dat je je rabbi op water ziet lopen. En wat is de gedachte die Petrus krijgt? Ik ben een discipel van Jezus. Als Jezus op water kan lopen, kan ik dat ook.

Iets dat veel christenen niet uit de Bijbel weten is dat culturele gegeven dat discipelen doen wat de rabbi doet. Niet alleen kunnen ze, maar ze moeten ook. Dus Petrus zegt tegen Jezus: Best, als U op water kan lopen moet ik dat ook maar doen. En hij zegt: Jezus, rabbi, maak dat ik over het water naar U toe kan lopen. Jezus kijkt Petrus aan en zegt: Kom maar. Het water is diep. In die tijd konden de meeste vissers en zeelui niet zwemmen. Wij weten niet of Petrus kon zwemmen, dus misschien stapt hij zijn dood tegemoet. Maar Jezus zegt: Kom. Hij stapt uit de boot tijdens de storm en zijn voeten vinden houvast op het wateroppervlak. Stap voor stap loopt hij naar Jezus. En dan begint hij te zinken en Jezus redt hem. En dan volgt die beroemde regel. Jezus kijkt hem aan als Hij hem uit het water trekt en Hij zegt tegen Petrus: Waarom twijfelde je? De feitelijke vraag is: Waarom twijfel je of je kunt doen wat Ik kan doen? Dat is belangrijk. Als je niet denkt dat het waar is. Er zijn veel plekken waar Jezus voortdurend zijn discipelen uitdaagt om te doen wat Hij gedaan heeft. Op een van de bekendste plekken zegt Hij in Johannes 14: Voorwaar ik zeg u dat wie in Mij gelooft, de werken zal doen. Zeg het mij na: Doe de werken. Dat is actie. Dat zijn niet alleen ideeën. Dat gaat om iets doen. Doe de werken die Ik gedaan heb. En zeg het mij na: Zelfs grotere dingen. Ze zullen zelfs grotere dingen dan deze doen omdat Ik naar mijn Vader ga. Dat kunnen wij interpreteren hoe wij willen, afhankelijk van onze tradities maar Jezus heeft het gezegd en ik geloof het. Het is het Woord van God en het is waar. Wij zijn geroepen, de werken te doen die Hij deed, zelfs grotere. En als wij gered zijn door de genade via het geloof is het niet alleen het vertrouwen dat God bestaat of geloof in het kruis en de wederopstanding. Het is dat, maar ook een actie dat dit ons handelen beïnvloedt. Het heeft invloed op datgene wat wij doen. Simpel gezegd heeft God je geroepen om grotere dingen te doen. Mijn uitdaging voor jullie, en ik baseer mij op het Woord van God en het is geïnspireerd door de Heilige Geest, is om vandaag in actie te komen. Om je geloof, je beslissingen en je doelstellingen gepaard te laten gaan met echte actie. Je inschrijven voor de cursus, die ene persoon e-mailen, hem of haar bellen. Je overtuigingen om te zetten in actie. Wat ik als kind heel graag deed, was vissen met mijn vader en mijn opa. Mijn opa Schuller, die dominee was

en oprichter van deze kerk was, was er heilig van overtuigd dat het geloof niet alleen datgene is wat wij geloven maar geloven dat alles mogelijk is en daarnaar handelen. Onze voorstelling te veranderen om te begrijpen wat het is dat alles mogelijk is, en daarnaar handelen. Toen ik als 16-jarige voor het eerst tot het geloof kwam was ik nogal formalistisch en star. Twee jaar lang wist ik vrij zeker dat mijn opa een ketter was. In die tijd gaf hij mij zijn laatste boek: If It’s Going to Be, It’s Up to Me. Wij waren aan het vissen op een boot. Hebben wij een foto van hem? Dit is een van mijn favoriete foto’s van mijn opa. Dit was hij ten voeten uit. Altijd vrolijk, een echte knuffelbeer, iemand om van te houden. Daar zaten wij dan in die boot. Mijn pa was altijd erg bezig met vissen maar mijn opa en ik zaten een groot deel van de tijd te praten en te wachten. Hij dronk dan koffie en ik cola. Hij zei: lees mij dit boek eens voor. Wij verveelden ons. Dit is mijn nieuwe boek. Ik keek ernaar: If It’s Going to Be, It’s Up to Me. En ik dacht bij mijzelf:

Als het zal zijn, is het aan God. Dit is ketterij. Ik dacht, hou dat boek maar. Maar ik had ook een enorm respect en liefde voor mijn opa. Ik pakte het boek en hij zei: Lees dat boek eens aan mij voor. Lees de titel. En ik zei: Als het moet zijn, is het aan mij. Nee, zegt hij. Lees het met passie. Dus ik zeg: Als het moet zijn, is het aan mij. En hij zegt nee. Met passie. Als het moet zijn, is het aan mij. Nee, zegt hij. Het begon hem te irriteren. Hij zegt: Als het moet zijn, is het aan mij. Ik steek een beetje de draak met hem

en ik zeg het hem tien keer zo na. Ik hou het boek overeind alsof ik in Macbeth speel en zeg: Als het moet zijn, is het aan mij. En ik grijns erbij. Maar het grappige is dat hij toen zei: Juist. Perfect. Perfect. En het hielp mij dat ik dat boek mee naar huis heb genomen en heb gelezen. Het hielp mij te begrijpen wat hij deed. Hij probeerde mensen te laten begrijpen dat ze dankzij God alles konden maar dat God wel een keuze eiste. Dat God van ons moed vraagt in de vorm van actie. En dat was belangrijk. Later, toen wij veel tijd samen doorbrachten, ontdekte ik dat hij eigenlijk een diepgaande theoloog was. Hij schreef een uitvoerig commentaar op Calvijns instituten van het christelijk geloof. Dat is een boekenplank vol. En daar schreef hij een commentaar op. Ik heb het niet gelezen, en dat zou ik niet eens kunnen. Dat zou eeuwen duren. Hij wilde dat gewone mensen, niet theologen, zouden zien dat God houdt van mensen die geloven dat alles mogelijk is in hun leven. En dat ze actie moeten ondernemen en dat ze in die actie de grootheid van God zien. Als het moet zijn, is het aan jou. Kom vandaag in actie. Kom in actie en zie de grote dingen die God in je leven kan doen. Misschien zeg je nu, Bobby, je snapt het niet. Dat kan ik niet. Alles wat ik gedaan heb, is mislukt. Ik ben doodop. Ik heb de energie niet meer. Dat herinnert mij aan de tijd dat je nog circussen had waar een babyolifant tot circusolifant werd getraind. Dan sloegen ze een paal in de grond met een ketting eraan. Zo’n klein olifantje kon die paal er niet uit trekken. Maar volwassen olifanten behoren tot de sterkste dieren op aarde. Ze kunnen hele bomen uit de grond trekken. Maar als volwassen dieren voelen ze bij een klein rukje al weerstand en dan gaan ze zitten en geven het op. Ik denk dat velen van ons in ons hart zo zijn.

Toen wij jonger waren en wij niet de kans kregen om dingen te doen die wij wilden of als wij in onze jeugd altijd te horen kregen dat wij niks konden dat wij waardeloos waren, dat wij niks konden bereiken dan voelen wij dat kleine beetje weerstand en geven wij het op. Maar weet wel dat God je alles gegeven heeft wat je nodig hebt om te doen wat je wilt in zijn Naam. Je hebt een ongelooflijke kracht in je, maar

die komt er pas uit als je actie onderneemt. Als wij actie ondernemen omdat God dat van ons vraagt

zullen wij zo blij zijn dat wij dat gedaan hebben.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en wij houden van U. Heer, wij vragen in Jezus’ naam dat U ons vandaag helpt.

Misschien zijn er dingen in ons leven die wij lang genegeerd hebben en moeten wij in actie komen.

Heer, ik vraag uw Heilige Geest het te openbaren aan ons allen. Help ons, Heer, om te begrijpen

wat U ons hierna wilt laten doen. Heer, wij vertrouwen op U en wij houden van U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Koor – “God of Our Fathers”

 

God onzer vad’ren wiens almachtige hand

In schoonheid zal leiden het stralende heelal

En uit schitterende werelden in pracht ten hemel stijgend

Klinken onze liederen vol dank naar U op

Amen

 

Zegen

 

Bedankt voor jullie komst. Ik hoop dat jullie bemoedigd en vol leven vertrekken.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Geloof in actie!

2 augustus 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan