Home Heb je vijanden lief

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Shalom, vrienden.

Dank dat jullie hier met ons zijn in Masada. Als je niet weet wat Masada is of wat zich hier heeft afgespeeld heb je geluk, want dat ga je vandaag horen. Dank dat jullie er zijn. We houden van jullie. Als jullie nog maar net kijken, wij toeren op dit moment door Israël. Hopelijk gaan jullie dat deze en volgende week met ons meebeleven. Vorige week zijn wij begonnen in het Heilige Land, het land van de Bijbel. Wij dienst is vanuit Californië en waar wij nu zijn. Fijn dat jullie er zijn. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang en Solo – 10,000 Reasons/What a Beautiful Name door Natalie Gonzalez & HoP Worship Team

De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen

Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige naam

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam

De naam van Jezus

 

Schriftlezing – Romeinen 12: 14-21 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Romeinen 12:14-21. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade maar overwin het kwade door het goede. Ik weet nog dat ik de eerste keer besefte dat het niet mijn taak als christen is om te oordelen. Dat het niet aan ons is om te vergelden. Dat Jezus ons heeft opgeroepen om lief te hebben. Hoe mooi is het om God lief te hebben en elkaar lief te hebben. Dank dat jullie hier met ons zijn in Masada. Shalom. Vrede

 

Interview – Ron Winter

BS = Bobby Schuller en RW = Ron Winter

BS Ronnie, fantastisch om terug te zijn in Masada. Wat een prachtige plek. Wij zijn bij het zuidelijkste punt van de Dode Zee. Jij bent hier ongetwijfeld al veel geweest. Vertel ons eens wat over deze vesting.

Wat is dit precies?

RW Ik kom hier ook graag. Telkens als ik hier kom, verbaas ik mij weer. Dan word ik emotioneel, want dit is een sprekende vesting. Koning Herodes, die wij de titel De Grote hebben geschonken was bang voor een mogelijke opstand van de Joden en misschien ook de niet-Joden. Daarom bouwde hij in deze streek drie vestingen die bijna identiek zijn. Een vierde ligt iets noordelijker. Daar kon hij in geval van een opstand naar toe vluchten en hulp vanuit Rome afwachten. Dit is een van die vestingen. Er is een prachtig verhaal aan verbonden.

BS Konden jullie tv-kijkers of kerkgangers maar hier zijn. Wij bevinden ons op grote hoogte, zeker 70 meter hoog. Het voelt als een platform in de lucht met een muur. Een muur die Herodes eromheen optrok. Het lijkt een onneembare vesting, maar dat was het niet.

RW Hij was onneembaar. Kijk maar rond. Hij staat los van de andere heuvels. Hij ligt op 450 meter boven het niveau van de zee daar. Hij is nergens mee verbonden en is omgeven door droge rivierbeddingen. En het ligt op een klif waar niemand tegenop kan klimmen en waardoor niemand deze plek kan aanvallen. Als je je in zo’n vesting verschanst, toren je boven alles uit. Niemand doet je wat.

BS Hieromheen liggen tal van Bijbelse plaatsen. Dit is de wildernis van Judea, die hier uitmondt in de Negevwoestijn. Waar stuiten de wildernis van Judea en de Negevwoestijn op elkaar?

RW De Negev ligt iets westelijker. Achter de heuvels begint de Negev. De rest van de woestijn ligt tot de verste heuvel die je ziet en die strook groen die je 15 km verderop ziet liggen is En Gedi, wat in de Bijbel de woestijn van En Gedi wordt genoemd.

BS Daar verschool David zich toen Saul hem achtervolgde. Veel Psalmen werden hier geschreven terwijl David op de vlucht was. Een andere plek die wij gepasseerd zijn, is de Qumran-gemeenschap met de grotten waar ze de Dode-Zeerollen hebben gevonden. Ook een indrukwekkende plek niet ver van hier. Heel interessant. Veel mensen weten dat de Dode-Zeerollen belangrijk waren, maar waarom?

Iedereen vindt ze enorm belangrijk, maar waarom?

RW Om te beginnen verbindt het de mensen hier met het verleden. Ten tweede hebben wij daar de oudste versies van de Bijbel gevonden. De oudste versie tot de Dode-Zeerollen was die welke in Caïro werd gevonden, die 800 jaar oud is.

BS Niet iedereen weet wat de Dode-Zeerollen zijn. Wat zijn dat?

RW Sommige bevatten Bijbelteksten, sommige zijn commentaren. Sommige zijn interpretaties van de Bijbel, andere zijn wetenschappelijke discussies. De meeste zijn geschreven in het Hebreeuws. Ze geven ons een heel helder beeld van het leven hier 2000 jaar geleden.

BS Ze werden toch geschreven door de Qumran-gemeenschap? En ze werden in kruiken in de grotten gevonden?

RW De eerste zeven die wij vonden, lagen in Grot nummer 4, soms nummer 1 genoemd. Ze lagen in een afgesloten grot onder een doek. Dat waren de eerste rollen. Dit volk woonde in Qumran en er bestaat nog steeds wetenschappelijke twijfel of dit Essenen waren, of een andere groep.

BS De Essenen, dat is ook een interessant gegeven. Ik vind het vreemd dat de Essenen niet voorkomen in het Nieuwe Testament. Ze speelden zo’n belangrijke rol in het religieuze leven in Jezus’ tijd. Wij horen van de Farizeeën en de Sadduceeën en allerlei religieuze leiders maar de Esseense gemeenschap, de Essenen als groep vormden bijna een soort kloostergemeenschap, hè?

RW Zeker. Een grote groep van hen benutte de nabijheid van Jeruzalem en een woestijn naast de deur.

Ze trokken naar de woestijn. Sommigen leefden onder de bevolking maar ik geloof niet dat ze als beweging contact met Jezus hadden. Ze gingen niet in gesprek met Hem, discussieerden niet met Hem.

Daarom worden ze niet genoemd.

BS Terug naar hier. Masada. Dit werd gebouwd door Herodes. Een interessante man. Leed aan achtervolgingswanen. Hij wilde koning van de Joden zijn en werd benoemd door de Romeinse senaat.

RW Hij werd door de Romeinen aangesteld en het beviel de Joden niet dat hij de Makkabeeën dynastie wilde beëindigen de dynastie van de Hasmoneeën, die hij verving. Om zijn gezag te legitimeren, trouwde hij met prinses Mariamne maar dode haar vervolgens. Hij doodde iedereen. Zijn zonen, zijn familie. Hij was paranoïde. Hij was bang dat anderen hem van de troon zouden stoten. Wij noemen hem Herodes de Grote, niet omdat hij zo’n groots mens was. Hij was gestoord. Hij doodde iedereen. Maar kijk wat hij bouwde. Dit, Jeruzalem, Caesarea, Samaria, het Herodion. Jericho. Hij bouwt zich een ongeluk. Hij is een grote bouwer. Hij wordt Herodes de Grote genoemd vanwege die bouwwerken. Niet omdat het zo’n aardige vent was.

BS Zo’n 70 jaar na zijn dood werd dit de laatste verdedigingslinie voor de Joodse opstand, die uitbrak in Caesarea en overwoei naar Jeruzalem. Jeruzalem werd veroverd. De Romeinen verwoestten de tempel en daarna belegerden ze deze vesting. Je ziet vanaf hier nog steeds het Romeinse legerkamp. Er was een muur omheen gebouwd, geloof ik. Als je dit ziet, denk je, hoe hebben ze dit kunnen innemen.

Maar de Romeinen waren geniale bouwkundigen en namen de vesting in.

RW Toen de Joden hoorden dat Jeruzalem was gevallen en de tempel in brand stond hadden ze twee opties: blijven, of wegtrekken om vrij te blijven. En 960 mannen, vrouwen en kinderen besloten naar Masada te trekken. Het was een goede vesting. Ze dachten hier eindeloos te kunnen blijven. Topografisch gesproken kon niemand ze wat doen. Ze voelden zich op hun gemak maar ze beseften niet dat de Romeinen zo hun eigen belegeringstechnieken hadden. Ze bouwden een muur om ontsnapping onmogelijk te maken en uiteindelijk wisten de Romeinen Masada binnen te dringen waar ze ontdekten dat de meeste Joden zelfmoord hadden gepleegd.

BS Dat is een tragisch verhaal. Ik denk er vaak aan. Vreselijk. Je ziet steeds weer hoezeer Israël een kruitvat was. Het kon elk moment ontploffen. Ze wilden dat Jezus de lont zou aansteken en een opstand zou ontketenen. Maar Hij zei: Heb uw vijanden lief. Geef aan Caesar wat van Caesar is. Leef in vrede. Dat zijn wijze woorden, hè?

RW Zeer zeker. Hij was tegen de verzetsbeweging. De meeste mensen wilden de Romeinen kwijt. Ze dachten dat als die weg zouden zijn, de verlossing nabij zou zijn en dat de enige manier was, de ene opstand na de andere te ontketenen. Maar de Romeinen maakten duidelijk dat zij aan het langste eind trokken. Ze verwoestten de tempel en maakten een einde aan het land.

BS Het is prachtig om hier met jou te zijn, Ronnie. Dank je. Konden de kijkers maar hier zijn. Het is een prachtige dag. Ik hoop hier later nog eens met je te komen.

RW Dank je wel.

 

Koorzang – Shalom

Shalom, mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, shalom

Mijn vrede geef Ik u, vrede, vrede, shalom

Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik u

Wees niet bang, shalom, mijn vrede geef Ik u

Shalom, shalom, mijn vrede laat Ik u, Ik schenk u vrede

Vrede, shalom, shalom, shalom

Mijn vrede laat Ik u, vrede

Vrede, vrede, shalom

 

(Diverse liederen tijdens interview Gideon Luciana)

Earth

En de zonsondergang dan? En de regen?

En al die dingen waarvan je zei dat je ze ging winnen?

En hoe zit het met slagvelden? Is er een tijd?

En hoe zit het met al die dingen

Waarvan je zei dat ze van jou en mij waren?

Heb je ooit stilgestaan

Bij al het bloed dat we vergoten hebben?

Heb je ooit stilgestaan

Bij deze wenende aarde,

En huilende kusten?

Ooit droomde ik ooit blikte ik voorbij de sterren

Nu weet ik niet meer waar we zijn

Maar wel dat we ver zijn afgedwaald

 

Ik ben gezegend

Ik ben gezegend op het veld en in de stad

In mijn komen en mijn gaan

Overal waar ik kom of ga ben ik gezegend

Ik ben gezegend om tot een zegen hier te zijn

Uw genade rust op mij, niemand zo groot als U

Ik ben gezegend door de Heer

 

Lord I give you my heart

Heer, ik geef U mijn hart ik geef U mijn ziel

Ik leef alleen voor U

Leid de weg die ik ga elk moment dat ik besta

Heer, doe uw wil in mij

 

Gods plan

Voor de grondlegging van de aarde

Kende U al de plannen voor mij.

U zei, ik ben van waarde

Doordat ik één met Christus ben.

Mijn eigen inzicht dat schiet tekort.

U geeft mij nieuwe hoop en weer een toekomst.

Als U voor mij bent, wie kan ertegen zijn?

Als U voor mij bent, wie kan ertegen zijn?

U riep mij, U koos mij

U hebt een plan voor mijn leven.

Ik zal die vervullen,

Er is niets wat mij tegenhoudt.

U riep mij, U koos mij

U hebt een plan voor mijn leven.

Ik ga die vervullen,

Er is niets wat mij tegenhoudt.

 

Muziek – Rest door Enterline

In elke pijn, in elke schreeuw, ziet onze Vader het allemaal

Wij zijn Zijn kinderen, we worden niet vergeten

Wij zijn niet alleen geef deze race niet op

Geef niet toe aan de leugens, je staat sterker met een Redder

Die nooit van je zijde zal wijken

Als je hoop weg is en angst je omringt

Zal Hij je rust geven, Hij zal je rust geven

En al is de storm sterk, je kunt doorgaan

Hij zal je rust geven, Hij zal je rust geven

Hij zal je rust geven, Hij zal je rust geven

 

Heb je vijanden lief

door Bobby Schuller

Welkom weer op Masada. Wat geweldig om hier te zijn, net boven de Dode Zee. Het zuidelijke puntje van de Dode Zee hier in Masada. Beroemde plaats. Dit bestaat al 2000 jaar en het is spectaculair. Ik sta nu op een wachttoren. Je kunt het hele gebied hier overzien. Je kunt de hele regio overzien en het is moeilijk om niet te denken aan de geschiedenis van koning David tot Herodes tot de Essenen en alle verbazingwekkende dingen die hier zijn gebeurd. Deze vesting werd, zoals wij net zeiden, gebouwd door Herodes de Grote. Herodes de Grote is geen goeie naam voor hem. Hij wordt ‘groot’ genoemd omdat hij een groot bouwer was. Hij bouwde dit. Natuurlijk is de tempel datgene waar hij het meest beroemd om is. En hij is ook beroemd om die prachtige plaats Caesarea Maritima waar dat paleis staat, aan de zee, een geweldige handelsplaats. En er is ook een andere plek, het Herodion, een prachtige heuvel met een kasteel erop. Vaak vertel ik met Kerst over hoe Herodes, nadat Jezus was geboren de Wijzen in zijn paleis uitnodigde en zei: Laat mij weten waar de Koning van de Joden geboren gaat worden want ik wil Hem ontmoeten. En natuurlijk glimlachte hij aan de buitenkant, maar in zijn hart was hij boos en giftig en wilde hij de baby doden omdat hij zich bedreigd voelde door een kind. En dat is wat wij zien bij Herodes: Aan de buitenkant zie je wat hij allemaal bouwt en beweert hij de koning van de Joden te zijn maar Herodes geeft alleen om zichzelf. Het enige waar hij om geeft, is overleven. Het enige waar hij om geeft, is zijn ego. De man is vergiftigd met bitterheid en trots en uiteindelijk is het die trots die Herodes ertoe brengt om een leven te leiden dat haaks staat op wat God voor ons wil. Ja, hij was roemrijk, hij bereikte veel maar uiteindelijk deed het er allemaal niet toe voor het Koninkrijk van God. Het leven van Herodes speelde zich af tegelijk met het leven van Jezus maar het is Jezus, een eenvoudige, rondtrekkende prediker die niet echt veel naliet en niet echt veel bezat en geen kinderen had en niet echt iets opbouwde die de belangrijkste persoon in de geschiedenis van de mensheid werd. Denk aan alle literatuur en liederen en gebouwen die in Zijn naam zijn gemaakt en Herodes verbleekt daarbij. Het is een goede les voor ons die grote levens willen leiden. Onthoud wat de wereld ons leert in vergelijking met wat God ons leert. God wil ook dat wij een geweldig leven leiden maar Hij wil dat wij het op Zijn manier doen. Een van die thema’s die we vaak in de Bijbel zien is dat God de hoogmoedige en de arrogante zal vernederen en dat Hij de nederige zal verhogen. Misschien ken jij mensen in je leven die trots en arrogant zijn of misbruik van je maken. Of misschien dreig je zelf een beetje zo te worden. Dat je macht krijgt en trots wilt zijn, of je probeert de controle over iets te krijgen. En wij leren van Jezus dat dat niet de beste manier is om te leven. Uiteindelijk wordt deze plek het laatste slagveld van de zelotenrevolte. Het begon in Caesarea Maritima als een belastingoproer en woei over naar Jeruzalem en natuurlijk weten wij dat de Romeinen in 70 na Christus Jeruzalem innamen en de tempel verwoestten en de overlevenden kwamen naar deze plek, deze laatste verdedigingslinie. Het leek een plek, onmogelijk om in te nemen. Ze hadden waarschijnlijk genoeg water en voedsel voor nog geen duizend mensen om het misschien twee jaar uit te houden. Als je als Romeinen deze vesting wilt innemen, vind je niets in de omgeving. Er is geen eten, er is geen water. Het is gevaarlijk om hier een beleg te slaan. Dus dachten ze dat ze veilig waren. Maar de Romeinen hier zijn een nieuwe versie van Julius Caesars Tiende Legioen. Het waren elitetroepen. Het waren er zo’n 10.000 en je kunt hun bivak nog steeds zien liggen. Ze bouwden eerst een muur rond Masada. Meestal dienen kasteelmuren om mensen buiten te houden maar de Romeinen bouwden hem zodat niemand kon ontsnappen. Toen bekeken ze deze plek en zeiden: Hoe nemen wij deze burcht in? Er loopt een kronkelpaadje omhoog, maar dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Ze wisten het even niet. Maar ze lieten slaven een aarden helling aanleggen. Die kun je hier nog steeds zien. Het lijkt wel of ze een berg hebben verplaatst en tegen deze muur hebben gezet. Ze hebben er lang over gedaan. En toen plaatsten ze een toren op die helling van waar af ze omlaag konden schieten om de bestormers te verdedigen en uiteindelijk braken ze door de muur. En die nacht, toen ze aan het vechten waren en ze door de muur waren gebroken en ze de houten muur in brand hadden gestoken besloten ze de volgende ochtend de vesting in te nemen. Al die legionairs met hun schilden om zich te beschermen tegen pijlen en projectielen trekken de helling op om Masada in te nemen en als ze hier aankomen, is alles wat ze aantreffen Geen strijders, geen soldaten, geen verzet. Ze lopen door de bres in de muur en alles wat ze op deze heuvel aantreffen, zijn dode mensen. Dode soldaten, maar ook dode vrouwen en dode kinderen. Ze hadden de avond ervoor vastgesteld dat ze gingen verliezen. Ze wilden niet dat hun vrouwen geknecht en verkracht zouden worden. En dus besloten ze allemaal dat ze zelfmoord gingen plegen. De grootste soldaten doodden hun gezinnen. Dan waren er tien mannen die hen doodden en dan was er één man die hen doodde en hij keerde het zwaard om en doodde zichzelf. Het is een intens triest verhaal. En vaak, tot ongeveer 20 jaar geleden kwamen de Israëlische militairen hier als ze beëdigd werden en dan zeiden ze: Masada zal nooit meer vallen. En dat is een krachtige bewering. Natuurlijk is Israël een natie die zich vaak van alle kanten aangevallen voelt. Maar ik denk niet dat dat de les is die wij van Masada leren. Ik denk dat de les die wij van Masada leren is dat onze strijdlust, onze woede, onze wrok er altijd toe leidt dat onschuldige mensen gekwetst worden. Als ouders met elkaar ruziën, doet dat de kinderen pijn. Als leiders in een bedrijf ruzie maken en boos op elkaar worden en over elkaar roddelen dan schaadt dat de werknemers. Als voorgangers in een kerk ruzie maken, doet dat de gemeente pijn. En het probleem is dat, als je boos en rancuneus bent en je ruziet en je afzet tegen een ander, het bijna is alsof je dronken bent. Het enige waar je aan kunt denken is wrok. Je knarst met je tanden, je voelt je boos en je denkt niet aan het feit dat het je team schaadt, je kinderen en je land. Petrus gaat eens naar Jezus en stelt dan deze beroemde vraag: Rabbi, hoe vaak moet ik iemand vergeven die mij beledigd of gekwetst heeft? En dan doet Petrus een voorzetje. Hij zegt: Zeven keer? Dit is Petrus die opschept. Hij zegt: Ik begrijp uw boodschap, Jezus over hoe ik mensen moet vergeven. Snap ik helemaal. En zal ik U eens wat vertellen? Veel mensen zeggen dat je driemaal moet vergeven. Wat dacht U van zeven keer? Ik vergeef zevenmaal omdat dat een heilig getal is. En Jezus zegt, vergeef niet zeven keer, maar zeven keer zeventig. Briljant. Klassiek geniaal van Jezus. In het Oude Testament staat een beroemde tekst die Petrus zeker kende omdat hij als kind de Thora zal hebben bestudeerd en waarschijnlijk grote delen uit zijn hoofd geleerd. Kaïn roept God aan en zegt dat hij niet naar buiten kan gaan. Als ik naar buiten ga, zullen ze mij doden. En God verklaart aan de hele wereld dat iedereen die Kaïn kwaad doet zevenvoudig gewroken zal worden. Lamech, een nazaat, zegt later: Als Kaïn zevenmaal gewroken is zal Lamech zeventigmaal zevenmaal gewroken worden. Oftewel, Lamech zegt dat als iemand hem kwaad doet hij diegene zeventig keer zeven keer kwaad zal doen. Petrus zegt: Heer, hoe vaak moet ik vergeven? Zeven keer? Jezus zegt: Nee, je vergeeft zeventig keer zeven. Met dezelfde passie waarmee Lamech zijn vijanden wilde kwetsen zegt Jezus met diezelfde passie: Je vergeeft en je hebt je vijanden lief. Doe het in die mate dat het ongelooflijk lijkt. Doe het in die mate dat je waanzinnig gepassioneerd bent over het vergeven van mensen die je beledigd hebben. Als wij onze naaste niet vergeven, zeggen wij eigenlijk tegen God: Wij vinden uw vergeving van ons niet belangrijk. Of: Ik was vergeten dat U mij vergeven hebt. Of: Het maakt mij niet meer uit. Bedenk eens wat een belediging dat voor God is. Ik heb in kerken gemerkt dat mensen die het meest zondig waren in hun leven en die tot geloof in Jezus Christus kwamen vaak de meest liefdevolle, vergevingsgezinde en gepassioneerde volgelingen van Jezus zijn want ook al hebben ze net zo gezondigd als de rest van ons in hun gedachten weten ze dat. Ze voelen, ze weten dat ze vergeven zijn en daardoor zijn ze geduldig, barmhartig, lankmoedig, vriendelijk en hebben ze hun vijanden lief. Wij moeten onthouden dat toen wij God haatten, toen wij God beledigden toen wij verloren waren, Hij ons vergaf en van ons houdt en ons blijft vergeven. Weet je waarom Jezus ons zegt om zeventig keer zevenmaal te vergeven? Omdat dat is hoeveel God jou vergeeft. Je denkt dat God je nooit kan vergeven als je het de miljoenste keer verprutst heb maar dat doet Hij wel. Hij houdt van je. En dat is het nou juist, hè? Dat wij zo kostbaar zijn voor God. Jij bent kostbaar voor God, maar ook die jou afsneed op de snelweg. Net als die man die je krediet heeft gestolen. Net als je familielid dat je verraden heeft. Net als je collega die een beetje irritant is en met je spullen knoeit en die zijn testprocedures verwaarloost. Het hoort bij het leven dat wij kostbaar zijn voor God, maar dat is onze naaste ook. En God wil dat wij een hart krijgen waarin mensen ook kostbaar voor ons worden. Er zijn zeker giftige mensen. Er zijn mensen die, hoeveel je ze ook vergeeft of van ze houdt slecht en afschuwelijk zijn en blijven. God vertelt ons niet dat wij onze grenzen moeten loslaten. Hij vertelt ons niet dat wij mensen met hun kwaad altijd binnen moeten laten. Vergeving betekent niet dat je doet alsof wat ze je hebben aangedaan je niet stoort of kwaad doet. Iemand vergeven is niet zeggen dat het oké is, dat het er niet toe doet. Mensen vergeven betekent niet altijd dat je ze weer toelaat maar het betekent wel dat je de schuld vergeeft. Je geeft je verlangen op om die persoon kwaad te doen. Je geeft je verlangen op om wraak te nemen en je laat het los. Verbazingwekkend. Wij bestuderen vergeving en barmhartigheid en liefde voor onze vijanden. Ik zie hier achter ons de plek en Gedi, daar in de buurt waar precies dit gebeurde. Koning David. Zo verbazingwekkend. God verhief Saul. Een lange, knappe, goed uitziende man, maar hij begon gek te worden. Hij zondigde tegen God en hij diskwalificeerde zichzelf. En daarop begon God David te verheffen. David werd aangesteld als generaal voor Saul en begon allerhande oorlogen en veldslagen te winnen en Saul zei tegen zichzelf: Ik ben jaloers op die man. Ik haat hem. Hij gaat achter hem aan en jaagt hem de wildernis in. En hier in de wildernis van Judea, in deze grotten terwijl hij vlucht voor Saul, schrijft hij de Psalmen, waarin staat: Heer, bent u mij vergeten? Heer, hebt u mij verlaten? Toch vertrouw ik op U. En dat soort dingen. Eén verbazingwekkend verhaal: Saul zit David achterna. David en zijn mannen verbergen zich in een grot en Saul laat zijn soldaten buiten en gaat naar binnen. Om naar de wc te gaan. En daar is David, met al zijn mannen en ze hadden Saul kunnen doden. Maar wat David doet, is een klein hoekje van Sauls mantel afsnijden. Als Saul weggaat, komt David tevoorschijn en zegt: Ik had u kunnen doden, maar ik heb het niet gedaan. Ik ben u trouw. En dan verontschuldigt hij zich zelfs tegenover hem. Sorry dat ik een stuk van uw jas heb afgesneden. En Saul zegt tegen hem: Jij zult zeker koning van Israël worden. Hij weet het. En hij laat hem zweren dat hij zijn familie geen kwaad zal doen. Maar denk daar eens over na: Vergeving van de vijand. David had het volste recht om Saul te doden en de troon over te nemen. Hij was al gezalfd. Hij was al door God geroepen om Israëls koning te worden en dan nog vergeeft hij de man die op hem jaagt. En ik denk dat God David daarvoor eerde. David was zeker geen perfect mens maar dit is een van die prachtige verhalen die wij in de Bijbel zien over de goede vruchten die voortkomen uit barmhartigheid, vergeving en liefde. Je kunt je ouders vergeven. Je kunt je echtgenoot of je ex vergeven. Je kunt je kinderen en kleinkinderen vergeven. Je kunt je collega’s vergeven. Je kunt die ex-baas vergeven die je ontslagen heeft, hoe oneerlijk ook. En je kunt zelfs de mensen vergeven die je echt pijn hebben gedaan. Ik weet dat het moeilijk is. Het gaat niet zomaar. Vergeven doen wij niet meteen. Vergeven is een proces waar wij aan werken. Soms duurt het jaren. Maar wil je vandaag met dat proces beginnen? Je denkt misschien dat je het niet meteen kunt maar begin in elk geval met te zeggen: Ik ga mijn best doen om de mensen die me pijn hebben gedaan, te vergeven. Ik beloof je dat als je dat doet, je je beter zult voelen, gelukkiger dat je meer vergevingsgezind gaat zijn en een beter leven gaat hebben. Het is een geweldige manier van leven. Daarom leert Jezus ons in het Onze Vader: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. We kunnen het misdragingen of schulden noemen maar in de officiële versie wordt het woord schuld gebruikt. Interessant dat Hij in het Onze Vader bidt om hen te vergeven die ons kwetsen. Soms denk ik dat veel mensen elkaar willen overtroeven in gekwetst zijn. En dat is niet alleen aan één politieke kant. Beide politieke kanten kunnen er wat van. Het lijkt erop dat mensen trots zijn op het feit dat ze zich gekwetst voelen. Ze klappen voor je als je reageert met: Ik ben gekwetst. Ik denk dat het belangrijk is dat als wij dat benoemen Het is waarschijnlijk goed om kwade en slechte dingen te benoemen. Uiteindelijk moeten wij het hart van Jezus volgen en dat is, mensen vergeven die ons hebben gekwetst. Vergeef mensen die jou hebben gekwetst. Blijf er niet in hangen. Blijf je niet wentelen in wrok. Sta er niet bij stil, maar laat het los. Mensen zijn altijd gekwetst geweest. En ik herinner mij ook alle manieren waarop mensen mij in mijn leven hebben vergeven. Ook als christen heb ik stomme dingen gezegd en gedaan en ik ben dankbaar dat God barmhartige mensen in mijn leven heeft gebracht. Mensen die niet helemaal overstuur raakten toen ik het soort dingen deed die Bobby Schuller altijd doet. Oefen de discipline om niet het laatste woord te hebben. Oefen de discipline om niet het laatste woord te hebben. Dat is moeilijk om te doen in huwelijken en vriendschappen en op het werk als je ruzie hebt, als het even tegenzit om niet het laatste woord te hebben maar om te proberen te luisteren en iemands hart te horen. Dat is liefdevol. Onze trots staat in de weg, nietwaar. Ons ego staat in de weg vooral als je het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt. Ik ben zo dankbaar dat ik in mijn leven als ik dom of boos of gepassioneerd was en blunderde barmhartige mensen in mijn leven heb gehad die mij vergaven. Jij kunt die persoon voor iemand zijn. Jij kunt vandaag diegene zijn. Je vijanden liefhebben is een van de beste manieren om God te bewijzen dat je je leven aan Hem toevertrouwt. Als je niet van agressieve mensen houdt, als je niet van je vijanden houdt dan zeg je dat God niet echt de controle over je leven heeft. Dat God niet echt de macht heeft, maar dat alleen jij de macht hebt. Ik wil je aanmoedigen om te testen en te zien dat als je kwetsende mensen liefhebt, dat dat uiteindelijk beter voor jou is. Je bent meer ontspannen, je bent vriendelijker. Misschien slaap je zelfs wel beter in plaats van te woelen en te denken aan wat je allemaal had kunnen zeggen. Aan wat je allemaal had kunnen terugzeggen. Onze vijanden liefhebben is een prachtige manier van leven. Jezus zegt ons de wang toe te keren. Weet je wat dat betekent? Niet dat wij moeten doen alsof het niets voorstelt. Hij zei dat als iemand je op de rechterwang slaat dat verwijst naar iemand die je een klap geeft, die je kwetst. Hij zegt: Keer hem de andere wang toe. Oftewel, dwing hem jou te slaan. Hij zegt dus niet dat je een mep moet incasseren. Hij zegt dat je ze moet dwingen om het idee naar voren te brengen. Hij zegt: Als iemand je jas wil afpakken, geef hem dan ook je onderkleed. In die dagen had je een onderkleed eigenlijk een soort lang ondergoed, als een jurk en daaroverheen droeg je een jas. Dus als iemand zo gemeen is om je jas af te pakken moet je hem je jas geven en ga je naar de rechtbank. Daar geef je hem ook je ondergewaad, zodat je naakt in de rechtbank staat. En Hij zegt: Als iemand je dwingt om een mijl met hem mee te gaan Hij verwijst naar Romeinse soldaten. Als die een Jood tegenkwamen, gaven ze hem hun spullen en lieten ze hem die een mijl dragen. Jezus zegt: Draag twee mijlen. En in al deze gevallen zegt Hij: Neem het diegene niet kwalijk of bestrijd hem niet maar probeer net dat beetje extra te doen. Wat zegt Hij hier? Hij roept ons op om zout en licht te zijn. Hij roept ons op om meer te zijn dan alleen op te komen voor onze rechten of te krijgen wat wij verdienen. Hij roept ons op om te zijn zoals Hij. Net zoals de verloren zoon door zijn vader werd ontvangen roept Hij ons op om zout en licht te zijn en om een middel te zijn om mensen te veranderen. Om niet alles om jou te laten draaien maar om te zien dat hier iemand is die geraakt kan worden door het evangelie. Die voor altijd veranderd kan worden door een eenvoudige daad van vergeving, liefde en barmhartigheid. Wij zijn geroepen om zout en licht te zijn. Abraham Lincoln zei ooit: Weet je hoe ik mijn vijanden vernietig? Ik vernietig mijn vijanden door van hen mijn vrienden te maken. Daar zit veel wijsheid in. Dus wij worden werkers voor de vrede. Als je vrede in de wereld wilt, moet er vrede in de mensen zijn. Hier staat een van de monumenten voor Herodes. Denk aan twee mannen tegelijkertijd: Herodes en Jezus. Niemand geeft om Herodes zoals ze om Jezus geven. Ik denk dan maar: Als wij meer op Christus kunnen lijken kunnen wij zoveel meer bouwen en doen en dit is een van de beste manieren om op Jezus te lijken: Van mensen houden, zelfs als ze je kwetsen, zelfs als ze je religie kwetsen als ze je land kwetsen, als ze je familie kwetsen, laat het los. Leer van mensen te houden. Je zult een gelukkiger mens zijn en je zult doen waartoe God je geroepen heeft: Zout en licht zijn in een heel donkere wereld.

 

 

 

 

Gebed

Laat ons bidden. Vader, wij danken U voor deze tijd en deze prachtige plek en ik bid voor mijn vrienden die gekwetst zijn, die schade hebben geleden die bedrogen zijn, die misleid zijn. Heer, help ons om te vergeven. Help ons om het aan U te geven. Help ons om te vergeven op de manier waarop U ons vergeven hebt zodat wij mensen kunnen zijn waartoe U ons geroepen hebt. We houden van onze naaste en van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Heb je vijanden lief

19 november 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan