Home Christus in je

Opening

 

Een Amerikaanse tv-kerkdienst als het gezicht en de stem van positief christendom.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Goeiemorgen. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten we ons erover verheugen. Geef de mensen rondom een warme handdruk en zeg: God houdt van u en ik ook. Altijd weer een feestelijk gebeuren,

hier in de Crystal Cathedral. We beginnen met gebed.

 

Gebed

 

Vader, dank U dat U ons brengt naar dit oord van vreugde, hoop, genezing en liefde. We zijn zo  dankbaar dat Jezus verscheurde, lijdende mensen tot een familie smeedt, vol onderlinge liefde, zorg en bemoediging en in staat tot het onmogelijke. In naam van die Jezus bidden wij dit.

Amen.

 

Samenzang – “All Creatures of Our God and King”

 

Geschapen mens en dier en ding dat elk de lof van God bezing halleluja, halleluja, de gouden zon Straalt in haar pracht de maan verlicht de donk’re nacht o prijst Hem, o prijst Hem halleluja, halleluja, Halleluja, eert nu uw Schepper voor altijd aanbidt Hem in al nederigheid o prijst Hem, halleluja, prijst, Prijst de Vader prijst de Zoon en prijst de Geest die in ons woont o prijst Hem, o prijst Hem halleluja, Halleluja, halleluja

 

Schriftlezing – Handelingen  1:4-11

door Glenn DeMaster

 

U mag gaan zitten. Luistert u naar deze woorden uit het boek Handelingen. Toen Hij eens bij hen was,

droeg Hij hun op: Ga niet weg uit Jeruzalem, maar wacht daar tot de belofte van de Vader waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water maar binnenkort  worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen Hem: Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet jullie zaak om te weten wanneer deze gebeurtenissen plaatsvinden. zoals de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. God zegene deze lezing van zijn Heilig Woord.

 

Introductie van het lied door Don Neuen

 

In Psalm 149 en 150 wordt ons gezegd dat we de Here een nieuw lied moeten brengen. En ook dat we God moeten eren met snaren en met dans. Vanmorgen hebben we hier Rebecca Lord. Zij gaat viool spelen en dansen op  er hangt een blijde sfeer in deze ruimte. Rebecca behaalde haar diploma

koordirectie bij mij op de UCLA. Onlangs heeft ze hier gedirigeerd als assistent-dirigente. Daarvóór werkte ze in New York als zangeres violiste, danseres en actrice. Nu neemt ze deel aan het lied in deze ruimte er hangt een blijde sfeer En wij weten allemaal hoe waar dat is.

 

Koor –  “Sweet, Sweet Spirit”

 

In deze ruimte er hangt een blijde sfeer en ik weet, het is de Geest van onze Heer ik zie blijde  Gezichten om me heen en ik weet, het is de aanwezigheid van onze Heer o, Heilige Geest o, heilige Duif blijf bij ons en vervul ons met uw liefde voor deze zegeningen prijzen wij U vol overgave we weten Zeker dat we ons als herboren voelen als we straks hier weggaan o, Heilige Geest o, heilige Duif blijf Bij ons en vervul ons met uw liefde voor deze zegeningen prijzen wij U vol overgave we weten zeker

Dat we ons als herboren voelen als we straks hier weggaan als we straks hier weggaan als we straks Hier weggaan

 

Interview –  Ed Arnold

BS = Bobby Schuller en EA = Ed Arnold

 

Inleiding

 

Heel erg bedankt. Het is me een grote eer om een vriend van me opnieuw  welkom te heten: Ed Arnold. Ed was één van de eerste leden van het Hour of Power-team. Hij is het gezicht van Hour of Power sinds hij begon, in 1970. Naast dat vrijwilligerswerk van hem werkt hij al 45 jaar als presentator

in Los Angeles. Hij was 30 jaar sportverslaggever voor verscheidene tv-stations. De afgelopen 13 jaar was hij hoofdredacteur en nieuwspresentator voor het tv-station KOCE. Hij ontving de onderscheiding

voor levenslange verdienste van de radio en televisie-nieuwsassociatie van Zuid-Californië. Graag uw applaus voor mijn goede vriend Ed Arnold.

 

Interview

 

BS       Je bent zeer geliefd, zowel op de tv als hier in de kerk. Heel veel mensen hebben gevraagd:

Waar is Ed Arnold toch? Waar zat je?

EA       In de puree. Ik was zo gelukkig dat ik naar het Cedars Sinai Center in Los Angeles kon waar      een geweldige chirurg, Danny Ramsey een open hartoperatie op me heeft uitgevoerd. Er was      iets met mijn aorta sinds ik in 2002 een virale hartinfectie kreeg. Maar dit was heel iets anders.

Het was ontdekt bij de behandeling van mijn boezemfibrilleren. Toen ze dat ontdekten, be-        sloten ze te opereren. Hier blijkt weer wat God allemaal vermag. Hun idee was: Niemand kan

een betere aorta maken dan God. Dus die wilden ze behouden. En dat lukte met behulp van      koeienhuid. Vervolgens kwamen ze erachter dat ook mijn hartkleppen slecht waren. Dus ge- bruikten ze daar ook wat koe voor. En wat iedereen verbaasde, ook mijn vrouw en mij was dat   er een hartader op knappen stond. Ik had zo een beroerte kunnen krijgen.

BS       Je bent een ontzettend positief mens. Zoiets moet beangstigend zijn.

EA       Jawel, maar ik weet dat God met me is. Dat heb ik al lang geleden ondervonden. Het is niet       algemeen bekend, maar ik ga hier al naar de kerk sinds 1961 toen nog in het Arboretum. Mijn    vriendin was een beeldschone studente. Ik kwam net uit de marine en ging met een football-      beurs naar Santa Ana. Ik kon mijn ogen niet van dat mooie meisje afhouden. Ik wist haar te      strikken en ten slotte trouwde ze met me. Wat ze me heel duidelijk maakte was, dat ik naar de            kerk moest. Ik had me afgekeerd van de officiële kerken door dingen uit mijn jeugd. Maar met    Dixie ging ik naar een dienst in de herfst van 1961. De dominee die daar in het Arboretum

preekte, maakte enorme indruk. Ik werd zo geraakt door de preek van je grootvader. Ik hou       nog altijd heel erg veel van hem.

BS       Dixie heeft je altijd erg gesteund. Dixie, sta even op, iedereen wil je zien en voor je klappen.

Dank je wel, Dixie. Zij nam je mee naar die rare predikant in het Arboretum. Robert Schuller.      Waardoor was je zo onder de indruk, weet je dat nog?

EA       Dat was het positieve van zijn boodschap: Je kunt dingen laten gebeuren. Marcus 10 vers 27     werd één van m’n favoriete Bijbelteksten: Bij God is alles mogelijk. Het was dat denken vanuit          mogelijkheden. Als zich dingen voordeden, zei hij: Je kunt het. In de kerk van mijn jeugd werd    je altijd maar veroordeeld, kreeg je te horen hoe slecht je was. Maar hij preekte over je moge-            lijkheden. Dat was fijn. En ik genoot van de muziek, van alles. Ik werd vrijwilliger en kon          helpen bij de uitbreiding van het Arboretum zodat er meer mensen in konden. En ik had zitting   in de kerkenraad toen werd besloten tot verdere uitbreidingen. Er is veel veranderd.

BS       In je jeugd moest je vaak horen dat God een hekel aan je heeft, boos op je is, dat je slecht         bent. Dat is niet wat dr. Schuller leerde. Hoe heeft dat je visie op God en je eigen geloof          beïnvloed? Onderga je die invloed ook nu nog, met die operaties?

EA       Zeker. En wat ook hielp is niet alleen die fantastische predikant, maar ook mijn vrouw.

Dr. Dixie Arnold doceert maatschappijwetenschappen en daarnaast is ze mijn vrouw. Ze heeft   veel bereikt. Haar kracht en geloof hebben me er mede doorheen gesleept. Het leek alsof ik,

als ik ergens binnenkwam en er was iets aan de hand dan stond ik klaar om het aan te  pak-      ken. Ik begon als diskjockey bij een kleine radiozender in Newport Beach en kwam later bij       KTLA tv terecht. Of eigenlijk KCET. Ik had ze geholpen met geld bijeenbrengen. De  toen-         malige general manager van KTLA, Doug Finley, zag het en vroeg of ik bij KTLA wilde komen.

Door hem ging ik tv doen, al deed ik ook nog radio. Ik kon invallen voor de legendarische

sportverslaggever Tom Harmon. Toen gooiden ze bij KTLA de organisatie om en ik lag eruit.     Wat ging ik doen? Ik had het geloof dat er iets zou gebeuren. Ik werd gevraagd door ABC. En        toen ik weer een wending nodig had in m’n leven, kwam KTLA terug. En in ieder stadium wist    ik dat God een route voor me had uitgestippeld. Dat had ik geleerd van die geweldige jonge      predikant die ik jarenlang hoorde spreken en die me motiveerde. Ik las de Bijbel en dat  ver-       sterkte mijn geloof. Want ik weet dat voor God alles mogelijk is en dat mijn liefde voor Jezus      zo groot is, dat ik nergens bang voor ben als er erge dingen gebeuren. Ik ben gewoon niet        bang.

BS       Ik beluister in de manier waarop je vertelt dat zowel je vrouw als deze kerk je visie op God en    de wereld hebben beïnvloed. Je hebt een geweldige carrière gehad. Je hebt zoveel bereikt.

Veel jonge journalisten en tv-mensen zouden dolgraag die ervaring hebben en al die mensen    ontmoeten. Wat zou je tegen hen zeggen?

EA       Dat alles mogelijk is als je gelooft. Je moet geloven. Als ik voor groepen spreek, heb ik het

vaak over de absolute benodigdheden: Geloof, instelling, respect, onderricht. Geloof is zo          belangrijk. Geloof in jezelf, maar ook in God. Anders mis je de boot. Kijk om je heen. En dan je         instelling. Je moet een positieve instelling hebben. Je grootvader hamerde daarop. Uit een        positieve grondhouding komt denken vanuit mogelijkheden. Hij had het ook over respect, dat       je voor iedereen respect moet hebben. De jeugd van nu heeft dat niet. En met onderricht         bedoel ik niet schoolonderricht, maar de lessen van het leven. Ik was pas 14 toen ik de kans      kreeg om radiopresentator te worden. Dat moet toch Gods plan zijn geweest? Hoe krijg je       anders als 14-jarige een baan bij een radiozender? Ik sprak met Elvis Presley en Johnnie          Cash toen ze net begonnen. En dan stuit je op een obstakel. Je wordt ontslagen omdat je

naast je schoenen loopt. Ik zat in m’n eerste studiejaar en deed iets stoms. Ik toonde geen        respect voor mijn eigen mensen en liet het afweten. Ik werd ontslagen.Toen ging ik bij de         marine. Ook dat had God voor me uitgestippeld. Wat was er anders van me geworden? Ik zou   mijn vrouw niet hebben ontmoet, ik was niet naar Californië gekomen om football te spelen bij    Santa Ana.

BS       Wat een geweldige carrière heb je achter de rug. Je hebt je enorm ingezet voor liefdadigheid     en zo. Wou zou je tot slot kunnen zeggen? Er luisteren miljoenen mensen naar je. Wat wil je     ze meegeven?

EA       Dat is: geloof. Je moet in God geloven. Dat allereerst. Als je Jezus aanvaardt als je Redder,

gaan er deuren voor je open. Die deuren gaan open, maar het is aan jou om erdoorheen te       stappen. Soms is een deur gesloten. Sommige mensen raken dan erg ontmoedigd. Maar  mis-  schien is daar een reden voor. Dat idee heb ik altijd. Maar het belangrijkste vind ik: Denk aan     Jezus.

BS       Of zoals mijn grootvader: Geloof in de God die gelooft in jou. Dank je, Ed, we zijn erg dank-       baar voor alles wat je voor deze kerk hebt gedaan. Je hebt zoveel levens beroerd, zoveel        mensen geholpen.Ook in je strijd tegen je ziekte ben je een voorbeeld voor iedereen. We zijn     je dankbaar en houden van je.

 

Koor  – “We Are God’s People”

 

Wij zijn Gods kind’ren verkoren door de Heer door zijn Geest geboren zijn Woord sterkt keer op keer

De hoeksteen is Christus alleen in Hem houden we stand o laten wij leven, transparant en gaan van Hart tot hart en hand in hand wij zijn Gods geliefden de bruid van onze Heer want wij mogen weten

Zijn liefde daalde neer laten wij leren hoe te leven met liefde die Hij gaf o laten wij delen, vreugd en Pijn met het uitzicht op ’t hemels samenzijn wij zijn het lichaam en God de Heer, het hoofd geroepen Hem te dienen want Hij overwon de dood Hij wil dat wij één familie zijn verschillend en toch één o Laten wij geven aan Gods kerk en daarmee helpen bouwen aan Gods werk wij zijn Gods kinderen

Amen amen

 

(donateursspot Tony Campolo)

Hour of Power kan bestaan doordat mensen als u bereid zijn maandelijks bij te dragen en ons zo in stand te houden. Hour of Power heeft geen multimiljonair die miljarden geeft om dit te maken. Gewone mensen als u en ik storten regelmatig hun bijdrage. Doet u het ook? Als dit programma u goed doet en vooral: Als u wilt dat het anderen ook goed doet wees dan een trouwe gever. Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

 

(interview Bobby Schuller)

JvdB    Goeiemorgen Bobby.

BS       Hallo Jan.

JvdB    Hoe was het en is het om in Nederland te zijn?

BS       Dat was geweldig. Geweldige tijd gehad. De mensen waren erg hartelijk en alles klopte. Mooie muziek ook. Leuk dat Nederlanders zoveel zingen. In de VS heb je toch vaak dat mensen niet            zo graag zingen. Hier kan je merken dat er grote liefde is voor de Heer.

JvdB    De mensen vonden het geweldig om je persoonlijk te kunnen horen. Het was geweldig. En        wat mensen vooral fijn vonden dat je ook Nederlands sprak.

BS       Ik kan zeggen: Ik vind het fijn om hier te zijn. Of: God houdt van jou en wij ook. Onze slogan      uit de kerk. Ik heb een goed oor voor Nederlands doordat ik veel te maken heb met Hour of          Power Nederland. En mijn opa spreekt Nederlands.

JvdB    Drie generaties Schullers in de Crystal Cathedral: Je grootvader, toen je vader, die zei: Ik kan    niet in zijn schoenen staan. En nu heb jij het overgenomen. Pas jij in die schoenen?

BS       Mijn vader zei: Je moet in je eigen schoenen passen. Dat heeft hij mij ook altijd voorge- houden. Maar de houding van mijn vader verschilde van die van mijn opa tegenover hem. Mijn         vader had het gevoel dat hij werd opgeleid. Het idee was: ‘Als ik klaar ben, word jij mijn op-        volger. Mijn vader zei zoiets nooit tegen mij. Hij zei altijd: Doe wat je wilt, word wie je wilt. Ik    heb vrijwillig en bewust voor het predikantschap gekozen. Ik heb er een passie voor, ik vind      het heerlijk. Mijn vader heeft me altijd voorgehouden dat ik mezelf moest zijn en te leren van      anderen, zoals mijn opa en hij maar mijn eigen boodschap te brengen.

JvdB    Wat is jouw boodschap?

BS       Die wordt volmaakt weergegeven in Matteüs 11 vers 28. Jezus spreekt daar tot mensen met      een gebroken hart. Sommigen zijn gekwetst door religie of door hun ouders, sommigen ken-      nen God niet eens. Jezus zegt tegen hen: Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder           lasten gebukt gaan dan zal Ik jullie rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.            Neem mijn juk op je en leer van Mij, dan zal je ziel vernieuwd worden. Dat is de boodschap       die ik breng: Een volgeling van Jezus worden en niet te tobben over van alles en nog wat          maar het bij Jezus leggen, en vrij te zijn om een vol, betekenisvol leven te leiden.

JvdB    Je loopt in Jezus’ voetstappen. 2000 jaar geleden liep Hij op aarde. Met 12 discipelen. Jij bent   nu even oud als Jezus toen Hij met zijn verkondiging begon. En jij verspreidt de boodschap

die Hij aan enkelen heeft doorgegeven onder miljoenen mensen, elke zondag. Dat moet een     ongelofelijk gevoel zijn.

BS       Ja, een ongelofelijke ervaring. Elke zondag weer. Beethoven, muziek, lichten, camera’s en er    zijn miljoenen kijkers wereldwijd. Het gaat niet om hoe ik dat vind. Het gaat er helemaal om      dat mensen worden opgebeurd en bemoedigd. Dat is voor mij ook de betekenis van lopen in      Jezus’ voetstappen. Hij zocht gepijnigde mensen op in hun dagelijks leven. Dat is het  gewel-    dige van tv. We willen graag dat mensen naar de kerk komen. Maar vaak weten ze niet             wanneer ze moeten opstaan of knielen. Ze zijn niet kerkelijk. Maar met tv kom je bij mensen

in de huiskamer. Ze kunnen kijken in pyjama, tijdens een ontbijt en een kop koffie. In die            omgeving horen ze dan onze boodschap. Hour of Power heeft vestigingen over de hele    wereld. Ook in Nederland. We maken economisch zware tijden door en veel donateurs zeggen: We kunnen het niet meer opbrengen.

JvdB    Wat vind je van ons kantoor hier? Je bent er geweest.

BS       De Nederlandse afdeling doet het precies zoals het moet. Al onze vestigingen zijn geweldig.

We werken alleen met de beste mensen. Maar de Nederlandse afdeling doet van alles erbij,      en doet dat goed. Net als dit, de Dutch touch. Jullie proberen altijd om Hour of Power dicht bij          de Nederlanders te brengen. Jij en Louis en alle andere medewerkers denken goed na hoe je    dit programma brengt voor een Nederlands publiek.

JvdB    Jij hebt een missie en wij ook. Het is een gedeelde missie. Wat maakt Bobby Schuller    gelukkig?

BS       Geluk is een vaardigheid die door Jezus wordt onderwezen. Voor mij is de gelukkigste mens

die van Jezus wil leren en daaruit leeft. Jezus onderwijst dingen die niemand anders  onder-      wijst. Je hoeft je geen zorgen te maken of boos te zijn op je naaste. Je moet je vijanden lief-    hebben en geen religieuze schijnvertoning opvoeren. Je hoeft geen maskers te dragen. Je         kunt altijd in Gods liefde leven. Dat maakt mij gelukkig. Zonder droom ben je weinig waard.

JvdB    Als je Hollander bent ook, maar iedereen moet dromen hebben. Wat is de jouwe?

BS       Mijn droom is dat Hour of Power in alle landen kan gaan uitzenden. Dat we nog veel groter        worden en dat ik uiteindelijk mijn unieke boodschap zal kunnen delen met mensen overal ter     wereld. Tv is iets ongelofelijks. Ik was onlangs in Costa Rica. Krottenwijken, armoede, een         vloer van aangestampte aarde, maar wel een tv. Tv is overal. Er is geen reden waarom wij           niet op die tv zouden kunnen komen. Dat is mijn droom: De grootste tv-kerk worden.

JvdB    Wat een droom. En dat moet jij tot stand brengen.

BS       En ik ga het doen.

JvdB    Wij staan achter je. Door je Nederlandse afkomst weet je dat we een koningin hadden.

Koningin Beatrix, op wie we trots zijn. Haar zoon heeft het nu overgenomen. Alleen vorsten       kijken recht in de camera en richten zich tot de natie. Ik geef jou de kans om iets te zeggen

tegen de Hour of Power-kijkers.

BS       Mijn boodschap voor het Nederlandse volk is: U leeft in een wereld die u allerlei onwaarheden   voorhoudt. Dat u bent wat u doet of heeft, of wat mensen over u zeggen. Dat is niet zo. U bent    een kind van God. En dat kan nooit van u afgenomen worden. Als u de volheid van Gods          liefde kent, die we vinden in Jezus hoeft u niet meer te tobben, maar kunt u zijn volle vreugde   ervaren en een ongekend rijk leven leiden. Maak u geen zorgen, vertrouw op Hem, volg de    Heer en er wacht u het meest bloeiende leven dat denkbaar is.

JvdB    Vandaag is het Pinksteren. Een moeilijk begrip. Wat is volgens jou de betekenis van  Pink-        steren?

BS       De betekenis van Pinksteren is dit: Jezus had tot dan toe in zijn eigen lichaam, rondgelopen      als rabbi en leraar. Met Pinksteren maakt de Heilige Geest dat Jezus op een bepaalde manier

aanwezig is in de Kerk. Dus overal waar een christen is, is ook Jezus aanwezig. De Heilige        Geest is in mij en ook in jou, als gelovige. Als ik zeg: ‘Jan, ik hou van je’, dan Bobby dat tegen           Jan. Maar Jezus zegt het ook. Wist je dat? Als ik zeg: ‘Jan, ik zal voor je bidden’, dan bidt ook    Jezus voor je. Dat is het prachtige van Pinksteren: Eerst leefde Jezus alleen in Israël, later      overal waar christenen zijn. Daarom zijn we ambassadeurs van Jezus. Hij is altijd bij ons. Als            ik jou omhels of bemoedig dan doet Bobby dat, maar Jezus ook. Als jij je buurman  bemoe-       digt doet ook Jezus dat, via jou. Jij bent Jezus niet, maar Hij is in je, altijd en overal. En dat is     te gek.

JvdB    Een prachtige uitleg van Pinksteren dat we ook in Nederland vieren. Ik heb een cadeautje          voor je, speciaal voor vaderdag. Het is een pentekening van Edwin van der Eijk ook een             enthousiast lid van Hour of Power. Hij is zeer getalenteerd. Dit is de Goede Herder. ‘De Heer     is mijn herder, mij ontbreekt niets.’ Het is een beperkte oplage, we hebben er maar 100 van.

Jij krijgt de eerste. Een perfect Vaderdaggeschenk. Op onze website is meer informatie te         vinden. Als iemand iets moois wil voor zijn vader, kan hij het bij ons kopen. Geef ‘m aan jouw vader. Of aan je grootvader. Dan krijg jij een andere. Want je hebt nog steeds goed contact

met je vader en je grootvader?

BS       Natuurlijk.

JvdB    En je loopt nooit meer alleen, hè?

BS       Nooit. Niet als je de Here kent.

JvdB    Juist. Over naar de Crystal Cathedral, naar één van je favoriete zangeressen.

 

 

Solo – YVETTE LANE – “You’ll Never Walk Alone”

 

Al lijkt het of je droom verdween loop door, loop door met hoop in je hart en je loopt nooit meer alleen

Je loopt nooit meer alleen aan het eind van de storm is een blauwe lucht en de leeuwerik zingt Onbevreesd loop door in de wind loop door de regen heen al lijkt het of je droom verdween loop door, Loop door met hoop in je hart en je loopt nooit meer alleen je loopt nooit meer alleen nooit meer alleen

 

Bobby bedankt Yvette Lane

 

Dank je wel, Yvette Lane. En William Sovich op piano en het koor onder leiding van Don Neuen.

Jullie muziek doet ons ontzettend goed. Wat een zegen. Nogmaals dank.

 

Preek –  “Christ in You”

door Bobby Schuller

Jezus heeft ons gezegd dat we elke dag als we bidden deze woorden moeten zeggen: ‘Gelijk in de hemel zo ook op aarde.’ ‘Gelijk in de hemel zo ook op aarde.’ Jezus zelf was ontzettend bezig met hoe mensen zich gedragen. Dat moest met liefde, vrede, vreugde en goedheid zijn. Zelf zorgde Hij overal voor zieke, hongerige, lijdende, vergeten of uitgestoten mensen. Zijn doel was die mensen te redden.

Jezus heeft nooit, wanneer dan ook iemand ziek gemaakt. Nooit. Hij was er niet op uit mensen iets aan te doen om ze een lesje te leren. Hij was er niet op uit mensen terecht te wijzen, vol bitterheid.

Nee, overal waar Hij kwam genas Hij, had lief, zorgde, sprak Want Jezus kwam naar de aarde niet opdat we de wereld zouden ontvluchten, maar haar zouden redden. En de Kerk… Dat is de stelling

van deze preek: Gods gelovigen zijn Jezus’ lichaam op aarde. Dat zien we na de opstanding. Velen denken dat dit leven maar een test is en dat wat er op de wereld gebeurt er niet echt toe doet. Ooit gaan we naar de hemel en daar draait het allemaal om.  De hemel is belangrijk, en gelukkig is Jezus daar om voor ons te zorgen ons lief te hebben, en als u Hem vertrouwt, wordt u gered. Dat is een prachtig deel van zijn boodschap, maar Zoals ik het zei, is het niet echt. Hier volgt de meest  afge-zaagde beeldspraak die je kunt bedenken maar hij past hier zo goed. Het universum is als een  football-wedstrijd. Er is een wedstrijd gaande op het veld. Het duurt maar en het duurt maar. Een trainer staat aan de zijlijn. De tribunes zitten vol mensen die juichen voor de match die daar  plaats-vindt. Af en toe moeten de spelers aan de kant. Ze lopen naar de trainer, die zegt: Goed gedaan, trouwe dienaar. Hij geeft ‘m een hug en zegt: Kom hier zitten. En een ander valt in. En degene die net van het veld is gestapt, juicht mee met het publiek: Wij gaan winnen, wij gaan winnen. En net als met de Super Bowl zal het team van deze trainer winnen. Iedereen langs de lijn en op de tribunes zal het veld op rennen de trainer op de schouders nemen en de overwinning vieren. Op dat sportveld staan wij nu en wij zijn de spelers. We hebben het begin van de wedstrijd niet meegemaakt. Die is al eeuwen eerder begonnen. Hij werd gespeeld door onze ouders en onze grootouders. En geliefden die we verloren zijn staan ook onder het publiek en juichen ons toe en hopen dat we het goed zullen doen. Wat ik lees in de volheid van de Bijbel is dat God en Jezus zich interesseren voor deze wereld, door Hem geschapen. God heeft belangstelling voor de aarde die Hij heeft geschapen. Hij wil de aarde redden en verlossen. En hoe wil Hij de wereld verlossen? Door middel van uw lichaam. Het klinkt vreemd, maar alleen zo is het duidelijk te maken. God wil dat deze wedstrijd wordt gespeeld door middel van uw lichaam. Mijn stelling vandaag is: Als de Heilige Geest in u is, is Christus met u.

Waar uw lichaam is, is Christus ook. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Dit is wat de Kerk lange tijd juist heeft ingezien. Het behoort tot de kern van ons geloof. Het wordt het beste verwoord in een gedicht van Teresa van Avila: Christus heeft geen lichaam buiten dat van u. Geen handen, geen voeten op de aarde dan die van u. U bent de ogen waarmee hij vol compassie de wereld gadeslaat.

Christus heeft geen lichaam op aarde, alleen dat van u. Het is wat de Kerk al eeuwenlang gelooft:

Dat wij het lichaam van Christus zijn. Er is een verhaal in Handelingen 3. Het is een verhaal over een kind dat verlamd ter wereld komt. Het kind is verlamd en de geestelijken van die tijd zeggen ten  on-rechte: Je bent verlamd geboren omdat je ouders hebben gezondigd. Om die reden mag je de tempel

of de synagoge niet in. Je mag niet trouwen. Je mag onze liederen niet zingen. Je mag de Torah niet bestuderen. Je moet bedelen. Al heel vroeg werd de jongen naar de ‘Schone Poort gebracht een ingang tot de tempel, centrum van het godsdienstig leven. Elke dag zat hij daar, bedelend om geld in de hoop dat hij wat zou kunnen eten. Maar nooit mag hij de tempel in. Jezus loopt langs hem, maar geneest hem niet. Hij gaat meteen de tempel in. Misschien besteedt Hij nooit een moment aandacht aan hem. Waarom genas Jezus hem niet?

 

In Handelingen 3 lezen we het antwoord. Petrus en Johannes zijn net vervuld van de Geest van Christus. Jezus is opgestaan uit de dood, naar de hemel gegaan en heeft zijn leven, zijn volheid, zijn liefde, wijsheid en kracht in de harten van deze mannen gelegd. En als ze richting tempel lopen vraagt die lamme man, die daar al z’n leven lang zit, aan hen: Hebben jullie goud of zilver? Een kleinigheid, zodat ik kan eten? En het antwoord is: Zilver en goud heb ik niet maar wat ik wel heb, geef ik u: Sta op en loop. Ze genezen de man. Voor het eerst staat hij op, gaat de tempel binnen springend van vreugde. Dat Jezus die man niet had genezen was omdat het de bedoeling was dat de man door Petrus zou worden genezen. Jezus genas de man met Petrus. Hij genas hem via het lichaam van Petrus. Dat is Gods aanpak. Als een mens die Jezus kent en van zijn Geest vervuld is iemand  ge-neest, voor iemand bidt, dan geneest Jezus hem en bidt voor hem. Als u iemand eten geeft of liefde geeft dan doet u dat in samenwerking met Jezus. U doet het samen. Dat is de Kerk. U bent het lichaam van Jezus. Daarom stuurt God zelden engelen en spreekt Hij zelden uit de wolken tot ons:

Hij heeft u. Als u als christen iemand een hug geeft dan geeft Jezus hem ook een hug. Geweldig toch?

Dat is wat de Kerk gelooft. Die man ervoer Jezus en zijn genezende kracht via Petrus’ lichaam. En dat lichaam was gewijd, heilig en geliefd. Ook uw lichaam is gewijd, heilig en geliefd in wat voor conditie het ook verkeert. De Kerk is een menselijk lichaam. Het menselijk lichaam van Jezus Christus. In 1 Korintiërs 12 vers 12 zegt Paulus het met zoveel woorden: Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Toch vormen die samen één lichaam. Zo ook het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden van één Geest doordrenkt, of we nu

Jood, Griek, slaaf of vrij mens zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Veel mensen denken: Dat is maar een beeldspraak. Maar de vroege Kerk zag dit niet puur als beeldspraak.

Ze geloofden letterlijk: Mijn lichaam is bedoeld als onderkomen voor Jezus’ Geest. Jezus gebruikt letterlijk mijn handen en ogen om de wereld te genezen. Het is een grote verantwoordelijkheid dat Jezus’ Geest aanwezig is in mijn lichaam. Je bent niet Jezus maar allen bij elkaar, als geheel vormen wij de aanwezigheid van Jezus op aarde. Wat er dus gebeurt is dat Jezus, die predikte in een

achterafgebied van het Romeinse rijk waar niemand in geïnteresseerd was die man die schijnbaar

maar een paar volgelingen had is de Zoon van God. Doordat Hij door kruis en opstanding ons de Geest heeft gegeven is die man, als Hij in u is, overal waar u gaat en staat. Dus Jezus leeft fysiek overal ter wereld. In uw onvolmaakte lichaam. Toch is Hij daar. Daarmee is uw lichaam gewijd want het behoort toe aan Jezus. Uw lichaam behoort toe aan Jezus. Wat u hebt gedaan toen u christen werd, is uw lichaam aan Jezus geven. Dat had u tenminste moeten doen. Je moet bereid zijn alles te geven. Dat is het ironische van het lichaam. Het is heilig, geliefd en God heeft ieder deel van je lich-aam lief. Maar wij kijken naar de wratten en rimpels, de pijntjes en ongemakken, het verouderen.

Er kijken nu mensen via de tv die stervende zijn. Misschien is dit wel de laatste kerkdienst die ze zien.

Er zijn mensen die niet kunnen lopen. Sommigen haten hun eigen lichaam. Maar God heeft het lief.

Hij heeft u niet zo geschapen en wil niet dat u zo bent. Daarom was Jezus er ook niet op uit om mens-en ziek te maken. Jezus heeft uw lichaam lief. Dus ons lichaam is heilig en het voertuig van de Geest in deze wereld maar we worstelen met ziekte en zwakte, honger zelfs hoofdpijn of slaperigheid. Door zulke dingen brengen we soms geen naastenliefde op. Maar ook als het lichaam ons tegenwerkt, moeten we bedenken dat een lijdende wereld behoefte heeft aan de Jezus in u. U bent de enige Jezus die sommigen ooit zullen zien. Als dit uw laatste dag op aarde is, wil Hij dat u deze dag  ge-bruikt om een hand uit te steken naar anderen. Ik heb Jezus ook nodig. Ik heb u nodig als Jezus in mijn leven. Ik heb uw gebed nodig, uw vriendschap en uw vergeving. Wij allen hebben de ervaring van de Kerk nodig: Het lichaam van Christus in ons leven. We moeten weet hebben van de goedheid die via ons lichaam anderen bereikt. Ook al bent u onvolmaakt, maakt u fouten en al heeft u allerlei  pro-blemen, vergeet nooit: Waar u ook gaat, gaat Jezus. Als iemand u koud laat als u de Samaritaan vrolijk voorbijloopt vertelt u de wereld dat Jezus haar voorbijloopt. Als u zegt: Ik wil met je praten, dan zegt u: Jezus wil met je praten. ‘Ik heb geen zin om je lief te hebben’ betekent: ‘Jezus heeft er geen zin in.’ Maar als iemand lijdt of honger heeft een collega, een buurman en je biedt zo iemand  liefde-volle hulp dan zeg: Jezus is met je. Jezus zegent je. Jezus bidt voor je, Jezus heeft je lief. En dat is ook zo. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed

 

Laten we bidden. Heer, we komen tot U in naam van Jezus en danken U voor de opstanding. Leer ons wat het betekent uw paden te bewandelen. En ik vraag U voor iedereen die verdriet heeft of ziek is:

Help hen te geloven, Vader, help hen vertrouwen te hebben. Zoals Ed had toen hij ziek was. Geef dat elke zieke gaat geloven in de God die in hen gelooft. Laat hen hun beproeving te boven komen, voor Gods Koninkrijk. Heer, we hebben U lief. In Jezus’ naam bidden wij dit. Amen.

 

Samenzang – “Breath of Life”

 

In een kort moment verstrengeld in de tijd een reden voor chaos is geen onzin zo het blijkt de morgen Uit de nacht donker wordt in ’t licht gebracht Schepper God, schepper God ademt één woord de Oorsprong van leven God is de adem van ons leven bron van ons bestaan God heeft het leven van Een ieder in zijn hand eeuwig levende stroom oneindige fontein oorsprong van alles wat is en zal zijn

Geest van God, adem van ’t leven adem van ’t leven adem van ’t leven

 

Samenzang – “O God, Our Help in Ages Past”

 

O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis bewijs ook ons uw trouw en macht

Wees eeuwig ons tehuis Gij zijt, van voor Gij zee en aard’ hebt door uw woord bereid altijd dezelfde, Die Gij waart de God der eeuwigheid amen, amen, amen

 

Zegen

 

Iedereen die kijkt via de tv: Schrijf ons alstublieft, vertel uw verhaal zeg hoe we voor u kunnen bidden, like ons op Facebook, ga naar de website. En voor iedereen: De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en geve u vrede. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Fijne week. Ik hou van jullie.

Christus in je

19 mei 2013 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan