Home Kerst = Liefde

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En een mooie kerstweek gewenst, bezoekers en kerkfamilie. Wij vinden het heerlijk om met jullie te zijn. In de nacht dat Jezus werd geboren maakte een grote schare engelen bekend: Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Welbehagen betekent mildheid, gulheid, vriendelijkheid. God is niet boos op je. God wil het goede voor je. Je bent geliefd. Kerst is zo’n prachtige gelegenheid om weer verbinding te zoeken met mensen die misschien zijn afgehaakt, of mensen van wie je vervreemdt bent geraakt. Wij bidden dat dit een mooie tijd is om oude wonden te laten helen en oude contacten te herstellen en dat je dit jaar dichter bij je vrienden en familie staat dan ooit. En vooral dichter bij God.

Gebed

Dit bidden wij in Jezus’ naam. Wij bidden om een uitstorting van uw vrede en genade mildheid en vergeving in de harten van elke christen deze ochtend en iedereen die mijn stem hoort. Wij danken U dat U de weg hebt bereid om nader tot uw licht en liefde te komen. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – Good Christians, All Rejoice

Gij christenen, verhef uw stem

En zing een lied tot eer van Hem

Hij is onze lofzang waard

Jezus Christus kwam op aard

Rijk en arm zij knielen neer

In een kribbe ligt de Heer

Christus kwam op aard

Christus kwam op aard

Gij christenen, verhef uw stem

En zing een lied tot eer van Hem

De eeuwigheid voor ons bewaard

Vreugd, vreugd

Daarom kwam Hij op aard

Hij opende de hemelpoort

Gezegend ieder die het hoort

Daarom kwam Hij op aard

Daarom kwam Hij op aard

Gij christenen, verhef uw stem

En zing een lied ter ere van Hem

Vrees voor ‘t graf niet langer meer

Vrede, vrede

Jezus daalde als Redder neer

Hij roept U, ons allemaal

Naar binnen in de bruiloftszaal

Als Redder kwam Hij hier

Als Redder kwam Hij hier

Als Redder kwam Hij hier

Aansteken van de kaars van de Liefde – Davey en Shawna Martinez

Goedemorgen, iedereen. In de eerste weken van deze adventstijd hebben we de kaarsen van hoop, vrede en vreugde ontstoken. Vandaag steken wij de kaars van de liefde aan. Jezus heeft ons Gods volmaakte liefde in een menselijke gedaante getoond. De Bijbel leert ons dat God de wereld zo liefhad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf opdat ieder die Hem zou geloven, niet verloren zou gaan maar het eeuwige leven zou hebben. Advent is een tijd van voorbereiding. Een tijd om aan anderen te denken en het leven te delen met alle kinderen van God. Het is een tijd om anderen lief te hebben zoals God ons heeft liefgehad en de wereld zijn kostbaarste geschenk schonk: Gods goede nieuws, zijn Zoon Jezus Christus. Laat ons als gemeente samen deze woorden bidden: God van hoop, Vredevorst, schenker van vreugde en Heer van liefde uw goedheid gaat alle begrip te boven. Leer ons daadwerkelijk met uw Geest deze wereld lief te hebben met alle mensen zoals U ons hebt liefgehad in Jezus Christus. Verschijn in onze duisternis en regeer. Open onze harten opdat we allen uw transformerende liefde mogen ontvangen. Amen

KoorzangBrightest and Best

Op deze gezegende morgen,

Zie de grote Middelaar neergedaald uit de hemel

Herders gaan de baby in de kribbe aanbidden

Voor zijn bescherming staan de stralende engelen klaar

Helderste en beste van de sterren, Morgenster

Schijn in onze duisternis en verleen ons uw hulp

Ster in het Oosten, die de horizon siert

Leidt ons naar de Verlosser

Op de koude kribbe verschijnt de ochtenddauw

Eenvoudig ligt Hij daar bij de beesten van de stal

Engelen aanbidden Hem in sluimering liggend

Maker en Vorst en Redder van allen

Helderste en beste van de sterren, Morgenster

Schijn in onze duisternis en verleen ons uw hulp

Ster in het Oosten, die de horizon siert

Leidt ons naar de Verlosser

Zullen wij Hem niet, in kostbare devotie

Geuren van Edom en koninklijke geschenken geven

Edelstenen uit de bergen en parels uit de oceaan

Mirre uit het woud of goud uit de mijn?

Helderste en beste van de sterren, Morgenster

Schijn in onze duisternis en verleen ons uw hulp

Ster in het Oosten, die de horizon siert

Leidt ons naar de Verlosser

Helderste en beste van de sterren, Morgenster

Schijn in onze duisternis en verleen ons uw hulp

Ster in het Oosten, die de horizon siert

Leidt ons naar de Verlosser

Schriftlezing – Lukas 2:8-14 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 2:8-14. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Amen.

Koorzang – O Holy Night

Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken

Dit is de nacht dat zijn leven begon

‘n Sluier van angst en pijn lag op de volken

Totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

Stralend breekt de heldere morgen aan

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

O goddelijke nacht, o nacht die de Verlosser bracht

O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht

Wat Hij ons leert is geven om een ander

Liefde alleen is de weg, die Hij wees

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden

Vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

 

 

 

 

 

 

 

Solo – Hark! The Herald Angels Sing door Sam Capella

Hoor, de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

Vreed´ op aarde ´t is vervuld

God verzoent der mensen schuld

Mengt u, volken in het koor

Dat weerklinkt de hemel door

Mensentong en eng’lenstem

Zingt het kind van Bethlehem

Hoor, de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

Lof aan U Die eeuwig leeft

En op aarde vrede geeft

Gij Die ons geworden zijt

Taal en teken in de tijd

Al Uw glorie legt Gij af

Ons tot redding uit het graf

Opdat w’ongerept en rein

Nieuwgeboren zouden zijn

Hoor de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

Glorie voor uw naam, wij brengen U glorie

Mengt u, volken in het koor

Dat weerklinkt de hemel door

Mensentong en eng’lenstem

Zingt het kind van Bethlehem

Hoor, de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

Glorie voor uw naam, wij brengen U glorie

Wij brengen glorie voor uw naam

 

Proclamatie door Bobby Schuller

We beginnen deze dienst met dit credo dat wij elke week uitspreken. Laten wij gaan staan. Houd je handen zo, als teken van ontvangen van de Heer. Dan zeggen wij dit samen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Kerst = Liefde

door Bobby Schuller

Vandaag is de laatste zondag van de advent. Ik begin met jullie deze vraag te stellen: Wat is iets waar je echt van houdt? Diegene wie je, of datgene wat je als het ware adoreert. Cohen, mijn zoon, adoreert Disneyland. Ik nam hem gisteren mee. Wij hebben jaarkaarten voor Disneyland die wij kregen van vrienden van ons. Al jaren neem ik hem bijna elke zaterdag mee naar Disneyland. En elke keer doet hij alsof het de allereerste keer is. Hij vindt dat zo mooi en begint te dansen en wordt helemaal opgewonden en vertelt iedereen dat hij naar Disneyland gaat. En zelfs als wij vertrekken, als veel kinderen chagrijnig en boos worden zegt hij gewoon dank je wel, papa. Heel erg bedankt, papa. En als wij dan thuiskomen, zegt hij: Ik wil mama vertellen dat ik naar Disneyland ben geweest. Ga je gang, zeg ik. En dan rent hij het huis in en zegt: Mama, ik ben naar Disneyland geweest. Papa heeft mij meegenomen naar Disneyland.

Plezier en adoratie

Wat adoreer jij? Cohen adoreert Disneyland. Misschien ben je dol op mode en hou je van kleding en design en hou je van bijzondere stoffen en kleuren en hou je van de nieuwe technieken of gebeurtenissen of manieren waarop jurken of pakken of wat het ook is je geniet ervan en je adoreert het. Misschien hou je van architectuur. Mijn opa Schuller was dol op architectuur. Hij bouwde…Nergens ter wereld vind je meer dan één met goud onderscheiden architect behalve op de campus van de Crystal Cathedral, waar je er drie vindt. Ik geloof zelfs dat hij de enige persoon in de Architectural Hall of Fame is die geen architect is. Gaaf, hè? Hij kon uren over dat soort dingen praten en ik begreep het allemaal niet maar ik vond het wel prachtig en leuk. Of misschien adoreer je iets wat nog beter is. Misschien adoreer je je kinderen of misschien je kleinkinderen. Of misschien is het een andere relatie. Misschien heb je net een nieuwe vriendin of een nieuw vriendje, of zoiets. Je adoreert, je denkt aldoor aan diegene.

Interessant dat als wij dingen in ons leven hebben die we adoreren en waar we veel aan denken hoe dat de manier waarop wij praten kan beïnvloeden. Het kan de manier waarop wij kijken beïnvloeden. Als ik je zou zeggen: Stel je iemand voor in helemaal zwart leer die op Harley Davidsons rijdt dan zou je zeggen dat diegene een motorrijder is, toch? Je ziet hem voor je. Of als ik zeg: Stel je een tienermeisje voor met pom poms dat veel danst dan zou je zeggen: Cheerleader. Typisch hoe wij, als wij dingen adoreren of deel uitmaken van deze groepen zelfs ons uiterlijk veranderen en zelfs anders praten. Interessant, hè? Dit alles om te zeggen dat ik denk dat er iets zo menselijk is aan adoratie. Aan het hebben van iets dat je aanbidt. Het brengt je tot leven. Het geeft je het gevoel dat je leeft. Ik zie adoratie als een rustige, diepe waardering voor iets waarbij je het ding waarde geeft en het ding waardeert. En in de meeste gevallen, als het echte aanbidding is is het meestal de moeite waard in de aandacht die je eraan geeft en geeft het je het gevoel dat je leeft. Tegenwoordig, en ik noem dat vaak leven wij in een wereld waarin de passie voor goede dingen lijkt af te nemen. De passie voor slechte dingen stijgt, maar die voor goede dingen daalt.

Anhedonie

Er is een chronisch probleem waarover ik niet gezaghebbend kan spreken maar in de klinische wereld is er het woord “anhedonie” dat veel gebruikt wordt, dat vroeger bijna niet bestond. Het woord anhedonie is niet depressief maar is het onvermogen om plezier te ervaren. Het gebeurt vooral bij veel jongere mensen dat wat er gebeurt als je veel felle lichten en harde geluiden over je heen krijgt, je hersenen een beetje beginnen te koken waardoor je niet meer geniet van de eenvoudige genoegens van het leven zoals vissen of wandelen, of een zinvol gesprek voeren met een vriend. Het is een klinisch woord dat betekent dat je gewoon geen plezier kunt ervaren. Misschien ben je hier vandaag en voel je je soms zo. Je voelt je een beetje verdoofd. En ik wil maar zeggen dat ik denk dat adoratie voor bijna alles de remedie hiervoor is. Dat wij in plaats van adoratie naar stimulatie zijn gegaan. En ik vraag mij af wat jij adoreert. Wat adoreer je werkelijk? Het probleem is met al die dingen die wij adoreren of het nu sporthelden zijn of groepen waar wij deel van uitmaken of mensen, alle dingen vervagen. Nietwaar? Alle dingen roesten en rotten. Worden weggepikt door vogels en insecten. Alle dingen verwelken en rimpelen. Alle dingen worden grijs. Alles vergaat. Dit is een positieve kerk. Behalve één ding. Behalve één ding. Het koninkrijk van God dat in dit gebouw is en overal om ons heen leeft en op dit moment in jou. En er is maar één persoon die nooit zal vergaan: De Almachtige Heer. En ik kan je vertellen dat als wij onze adoratie richten op die andere dingen maar niet op de Boom des Levens op dat wat nooit zal vervagen, op dat wat nooit zal rotten als wij die richten op andere dingen en niet hierop zal ons leven vooral als wij ouder worden een zware reis worden van voortdurend verlies. Geen wonder dat wij anhedonisch zijn geworden in een goddeloze wereld. Alles vervaagt. Alles rot. Alles verwelkt.

God wil jouw gezelschap

Maar als wij ons vastklampen aan de sterke armen van God als wij Hem aanbidden, stelt dat ons in staat om de andere goede dingen die wij adoreren, los te laten ook al zijn wij gebroken van hart het stelt ons in staat om met vreugde te verdragen. Dus laten wij de Heer aanbidden en neem even een moment.

Sluit je ogen en zeg in je eigen hart: Heer, ik aanbid U. Ik hou van U. Ik hou van uw Koninkrijk. Dank U voor Christus en het kruis en de opstanding. Dank U voor uw Geest. Dank U voor het leven. Dank U voor de lucht in deze longen. Dank U dat mijn bloed stroomt. Dank U voor mijn vrienden en mijn familie. Dank U. Dank U voor God. Dank God voor God. Dank U, Heer, dank U. Wij adoreren U. Wij aanbidden U. Haal eens diep adem en laat je schouders zakken en je tong van je gehemelte vallen en laat je gezicht ontspannen en zeg gewoon God, ik vertrouw U. Ik aanbid U. Ik hou van U. U bent een genezende God, U bent een reddende God. U bent een barmhartige God, U bent een vriendelijke God U bent een vreugdevolle God. Wij danken U en houden van U. Ervaarde je het ook? In Jezus’ naam, amen. In de Presbyteriaanse kerk moeten wij amen zeggen. Anders houden de mensen hun ogen dicht. Je voelt het, nietwaar. Op dat moment is er de vreugde van het aanbidden van de Heer en het genieten van Zijn aanwezigheid. Daardoor kun je op een vreemde manier beter van andere dingen genieten. Ik denk dat we zo vaak vergeten dat God je aanbidding wil. Hij wil jouw gezelschap. De tekst die Hannah vandaag las uit Lukas, was Lukas 2 waarschijnlijk het beroemdste christelijke vers, Lukas 2:8: En er waren herders, in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en de wacht hielden over hun kudde. ‘s Ochtends? ‘s Nachts, hè? Zeg allemaal maar: overuren. Weet je wat interessant is aan deze tekst? Als de meesten van ons zich die herders voorstellen stellen wij ons mannen voor van middelbare tot oudere leeftijd in gewaden, met witte baarden en stokken. Dat beeld zie je meestal. Weet je waar een Bijbellezer uit de 1e eeuw aan zou hebben gedacht? Hij zou zich zo iemand hebben voorgesteld. Herders waren bijna altijd tienermeisjes. Bijbelgeleerden kunnen je vertellen dat herderswerk meestal voor 90% werd gedaan door tienermeisjes van zeg 15 tot 17, of heel jonge jongens maar geen kinderen, zoals 10-, 11- of 12-jarige jongens. Als die jongens in de puberteit kwamen, hoedden ze meestal geen dieren meer maar deden ze dingen die meer kracht vereisten. Dit is een echte herderin, ik denk uit Afghanistan. Zij zullen niet zulke mooie kleren hebben gedragen als zij. Ze is waarschijnlijk op de markt of zo, een speciale gelegenheid. Maar dat is wat ze zich zouden voorstellen. Vooral kinderen. Je denkt in die wereld aan al die grote mannen en vrouwen van God die beschikbaar waren om dit te openbaren. De grote rabbijnen en wijzen die de Talmoed schreven en Hillel leefde in die tijd en er waren veel priesters en de hogepriesters van de tempel de Zeloten die bereid waren hun leven te geven voor Israël en de Essenen die als monniken altijd in gebed waren en God zochten en het overkwam geen van hen. Het overkwam een stel kinderen die in het veld schapen hoedden. De herders.

God wil jouw aanbidding

Het enige wat ik echt wil overbrengen uit de tekst vandaag is dat God en dat is die lofzang van de engelen dat die God jouw aanbidding wil. Dat als je tot God bidt… Jouw gebeden zijn net zo krachtig als mijn gebeden of die van iemand anders. God houdt net zo veel van jouw eer als van die van iemand anders. Wist je dat je ten minste theologisch en ik geloof ook praktisch meer gunst en macht in je hebt dan de profeten van het Oude Testament hadden. Zij stonden onder het bloed van geiten en schapen en vogels. Jij staat onder het bloed van de levende God die zijn leven aflegde zodat jij bij de Heer en in zijn Koninkrijk kan zijn. Is dat niet krachtig dat dat het bloed is en dat dat de autoriteit is waaronder wij doen wat wij doen. God is niet boos op je. God wacht niet op je tot je je morele rapport van een 5 naar een 8 hebt opgekrikt en velen van ons voelen zich zo. Als ik opklim tot een 8 of een 7, dan weet ik dat Hij mijn gebeden hoort. Jezus laat ons zien hoe God is. Als je christen bent, dan geloof je dat Jezus God is. Wil je weten hoe God is? Kijk dan naar Jezus. Hij laat het je gewoon zien. Wij eten van het Brood des levens en wij drinken van het Levende water. Dat Hij onze voeding is en onze ziel en alles wat wij nodig hebben om te leven en vreugde en leven te voelen. Alle andere goden waren de goden van geven, geven, geven. Hij is een soort God van vooruitbetaling. Je geeft nog steeds, maar je geeft op een bepaalde manier vanuit jezelf dat je leven een geloof en een vertrouwen is dat ik in Gods liefdevolle zorg ben en dat ik daarom mijn leven ga uitbetalen aan anderen. Elke cultuur die zover teruggaat als wij kunnen zien, houdt van muziek. Houdt van zingen. Stijlen veranderen, maar dit is iets wat onze voorouders altijd hebben gedaan en het is iets wat de Heer altijd heeft aangemoedigd in de tempel in de synagoge, in de kerk, bij jou thuis. Er is iets aan muziek dat ons raakt, toch? Het gaat rechtstreeks langs het verstand naar het hart. Er valt niet omheen te redeneren. Muziek laat ons voelen en iets beleven. Er schuilt een kracht in het samen beleven en zingen van het soort muziek dat je dichter bij de Heer brengt. En ik wil nu jullie inbreng. Wij gaan samen zingen en wij gaan gewoon wat muziek beleven, oké? Vrouwen, jullie zijn alt of sopraan. Dus als je hoog zingt, is dat het eerste deel, de sopraan. Als je een wat lagere stem hebt, voor een dame bedoel ik, dan ben je alt. Ik ga de eerste regel zingen en ik wil dat je die met mij meezingt. De eerste zijn de violen. Geen bloemen, maar instrumenten. Het gaat zo: Violen zingen van vrolijke dingen. Daar gaan wij. Dames, het gaat zo: violen zingen van vrolijke dingen, violen zingen van vrolijke dingen. Dat was een beetje schel, maar het was niet te moeilijk. Oké dames, als je een hogere vrouwenstem hebt, zingen wij het samen. Als je je vrouw niet ziet zingen, kun je haar eindelijk terugpakken. Oké, hier gaan wij, klaar? Vrouwen, daar gaan wij: violen zingen van vrolijke dingen violen zingen van vrolijke dingen. Mooi, dat was goed. Dank je wel, koor. Het koor helpt ons een beetje. Dat is geen valsspelen. Als je nu een beetje een lagere vrouwenstem hebt, word je klarinet. Die gaat niet. Dat zit in die rare zone tussen falset en normaal. de klarinet, de klarinet, gaat doedel doedel doedel det de klarinet, de klarinet, gaat doedel doedel doedel det, Oké vrouwen, daar gaan wij weer: de klarinet, de klarinet, gaat doedel doedel doedel doedel det de klarinet, de klarinet, gaat doedel doedel doedel det Oké, sopranen en alten samen, daar gaan wij: Kom op, harder. violen zingen van vrolijke dingen Ik weet dat 50% van de mannen die naar de kerk komen het prima vinden zodra ze binnen zijn. Dit heeft sommigen van jullie nu aan het twijfelen gebracht. Jullie zijn zo klaar om hier weg te gaan. Klaar, mannen? Daar gaan wij. Dit is zo simpel. Doe alsjeblieft niet te cool voor de kerk. Je bent al in de kerk, doe gewoon mee. De hoorn, de hoorn…Luider. Vikingstijl. De hoorn, de hoorn, die klinkt wat verloren. Wij beginnen allemaal op dezelfde toon, alleen in verschillende octaven. Klaar? violen zingen van vrolijke dingen, violen zingen van vrolijke dingen Kom op, harder. Luider, kerk, kom op. Nog een keer. violen zingen van vrolijke dingen, violen zingen van vrolijke dingen Vrolijk Kerstfeest. Applaus voor jezelf. Is dat niet leuk? Elke cultuur, zo oud als wij kunnen zien, houdt van muziek. Houdt van zingen. Stijlen veranderen, maar dit is iets wat onze voorouders altijd hebben gedaan en het is iets dat altijd plaatsvond in de tempel, in de synagoge, in de kerk, bij jou thuis. Er is iets aan muziek dat ons raakt. Het gaat rechtstreeks naar ons hart. Er valt niet omheen te redeneren. Muziek laat ons voelen en iets beleven. Er schuilt een kracht in het samen beleven en zingen van het soort muziek dat je dichter bij de Heer brengt. Zoek een manier om de Heer te aanbidden. Zoek een manier, laat niets je weerhouden. Zoek gewoon een manier om God te laten zien dat je in Hem bent en dat je van Hem houdt en kijk hoe dit na verloop van tijd de vreugde brengt die je nodig hebt om veel van het slechte nieuws te doorstaan dat we in het leven krijgen en veel van de andere dingen die wij adoreren en die vergaan. Het geeft je kracht. Het geeft je diepe wortels om de stormen van het leven te doorstaan.

 

Gebed

Vader, wij danken U en wij houden van U en wij adoreren U. Wij aanbidden U en wij zijn dankbaar voor alles wat U ons gegeven hebt. Ik vraag in Jezus’ naam, Heer, dat dit jaar terwijl wij U aanbidden en U waarderen en U aanbidden dat wij ons hart verzachten tegenover onze naaste en onze vijanden en mensen die ons beledigen, dat wij in een geest van vriendelijkheid en broederlijke liefde kunnen staan

tegenover de mensen met wie wij leven. Vader, we danken U hartelijk. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Kerst = Liefde

18 december 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan