Home Leven met lef – Geloven met lef

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:
Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Haven

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Fijn dat u vandaag weer bij ons bent. Helaas is Hannah er niet bij. Ze herstelt van een kaakoperatie. Maar vandaag helpt Haven bij de eredienst, samen met Tim. Hoi, Haven. Wil je iedereen thuis gedag zeggen? Goedemorgen. Dank dat jullie vandaag kijken en met ons meedoen. God houdt van jullie en ik ook.
Amen.

Gebed

Laat ons samen bidden.
Vader, wij danken U en wij hebben U lief. Wij vragen voor zoveel mensen die het momenteel zo zwaar hebben, mensen die dierbaren missen, die vrienden missen, de kerk missen die zoveel leuke dingen missen. Help ons, vrede te vinden en ook vreugde. Help ons, manieren te vinden om het goed te hebben, ook in deze zware tijd. Ik bid voor iedereen die met ziekte en tegenslag kampt. Wij bidden om de goedheid van uw Heilige Geest. Wij houden van U, Heer. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Koor – “Our Father”
Onze Vader, onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd, uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede
Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid
Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid
Amen, onze Vader, amen, amen

Schriftlezing – Exodus 32:11-14
door Haven Schuller

Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen en zei: HEERE, waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk dat U met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoelingen heeft Hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat Uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor Uw volk. Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw dienaren aan wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel en dit hele land waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht geven zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen. Amen.

Interview – Sheila Walsh
BS = Bobby Schuller en SW = Sheila Walsh

Sheila Walsh is een auteur en spreker die haar verhaal met de hele wereld heeft gedeeld. Haar boodschappen hebben talloze levens veranderd via haar boeken en voordrachten. Welkom, Sheila Walsh.

BS Sheila, welkom. Goed om je te zien. Hoe is het ermee?
SW Prima.
BS Wat een schat van een dochter heb je.
SW Dank je. Dat vind ik ook.
BS Ik weet niet of ik het je al verteld hebt. Je hebt mij tweemaal geïnterviewd. Ik ben heel vaak geïnterviewd, maar jij bent mijn favoriete interviewer. Ik heb altijd gevonden dat jij de boodschap zo goed begrijpt en zo’n begenadigde interviewer bent, dat ik bijna nerveus ben om jou te interviewen. Je hebt een boek geschreven, Praying Women, een schitterend getuigenis. Maar vertel eerst eens wat meer over jezelf en je missie. Wie is Sheila Walsh?
SW Goeie vraag, Bobby. Mijn leven bestaat uit twee helften. Ik ben geboren in West-Schotland, in een christelijk gezin, wat daar vrij ongewoon is. Op mijn vijfde liep mijn vader ernstig hersenletsel op en pleegde zelfmoord. Dat kwam keihard aan in mijn leven. Toen ik christen werd, besefte ik
dat ik een tweede kans kreeg. Ik heb nu een hemelse Vader. Als mijn aardse vader me kennelijk zo haatte moest ik nu zo goed zijn dat mijn hemelse Vader mij altijd zou liefhebben. Toen ik de 30 gepasseerd was, stortte ik volledig in en werd opgenomen in een instelling. Dat was één van Gods grootste geschenken voor mij want daar ontdekte ik Psalm 34: De Heere is nabij de gebrokene van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Al mijn passie gaat nu uit naar gebroken mensen. Dat in gebrokenheid het licht kan doorbreken.
BS Interessant. Ik denk dat de geestelijke gezondheidszorg in een crisis verkeert. Er hangt nog zo’n taboe omheen. God heeft die geknakte staat voor je gebruikt, hè? Daarmee is je bediening begonnen.
SW Het heeft mijn kijk op mensen veranderd. Het opende opnieuw mijn ogen en zag niet langer alleen de contouren van mensen maar zag echte mensen, die een echte God nodig hebben.
Ik vind het een voorrecht om tegen anderen te kunnen zeggen: Ik heb een geestelijke aandoening. Ik neem elke dag medicijnen. Dit kun je overwinnen. Je zegt niet tegen een brildrager: Waar is je geloof? Je zegt: Hier is je bril.
BS Gaaf antwoord. Dat vind ik prachtig. Praying Women is zo’n prachtig boek. Wat bracht je ertoe om het te schrijven?
SW Het was nooit mijn bedoeling om het te publiceren. Het was een persoonlijke studie van twee jaar. Ik dacht: Heer, de zwakste plek van mijn leven is het gebed. Ik bestudeer uw Woord, ik spreek graag, ik ben graag op tv en noem maar op maar ik ben waardeloos in bidden. Ik studeerde er twee jaar lang op en op een dag zette ik op Facebook: Meiden, waar denk je aan als ik ‘gebed’ zeg? En geef geen standaardantwoorden. Zeg wat waar is. En zij zeiden dat ze afgeleid werden. Ik bid niks. Of ik denk, heb ik de kip wel uit de vriezer gehaald. Of, ik raak verveeld. Of, waarom zou ik bidden als God toch alles al weet? Toen bleek dat velen van ons
ermee worstelen. Toen las ik een citaat van John Bunyan: Het is beter om een hart zonder woorden te hebben, dan woorden zonder hart. God let niet op onze perfectie. Hij wil alleen onze aanwezigheid.
BS Daar gaat het over in dat boek, hè? Hart voor God hebben. Hem liefhebben met heel je hart,
heel je ziel en al je kracht. Maken veel mensen zich niet te druk om bijzaken als het vinden van de juiste woorden? Daarover schrijf je ook.
SW Absoluut. Het gaat niet om de juiste woorden. Tijdens deze Covid-crisis zijn mijn spreekbeurten geannuleerd. Dat bracht mij een beetje in de problemen. Elke ochtend ga ik naar buiten en dan lees ik hardop een Psalm. Zo horen mijn oren wat mijn ogen lezen en hoor en zie ik de waarheid,
ongeacht hoe ik mij voel. Dan hef ik mijn armen op, niet zozeer uit aanbidding maar het is meer het tonen van pure afhankelijkheid van de God die ons tegemoetkomt waar wij staan.
BS Wat zeg je tegen iemand die nog nooit heeft gebeden? Hoe begin je?
SW In Psalm 62 staat: Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Begin waar je staat: Hallo, God. Ik ben het, Sheila. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik hoor dat U mij liefhebt. Help mij dat te begrijpen. Denk niet dat je de juiste mooie woorden moet vinden. In de Psalmen zie je soms dat David boos is. Soms is hij ontredderd. Verschijn voor Hem zoals je bent, want dat is degene die Hij liefheeft.
BS Dat klinkt overal door in je boek. Stort je hart uit voor de Heer en Hij zal je antwoorden. Bidden maakt echt verschil.
SW Christus gaf het perfecte voorbeeld. De enige keer in het Nieuwe Testament dat Jezus de meest intieme aanspreektitel gebruikt, abba, papa is als Hij in de grootst mogelijke nood verkeert. Als je diep in de put zit, als je niet weet hoe je je rekeningen moet betalen en of je kinderen wel naar school kunnen, vertel het God. Stort je hele hart uit. De mate waarin wij eerlijk willen zijn tegenover God, geeft aan hoezeer wij Hem vertrouwen. Als je denkt dat je te behoedzaam tegen God moet zijn, is je beeld te beperkt. Hij is groot genoeg om de hele jou te zien.
BS Ik ben geen vrouw, maar ik vind dit boek geweldig. Dit boek, Praying Women, is van Sheila Walsh. Ik kan het iedereen aanbevelen die wil groeien in het gebed. Onlangs zei ik dat je vandaag degene moet worden die je morgen moet zijn. Het gebed is de kern daarvan. Hartelijk dank, Sheila, voor dit boek. Je helpt een heleboel mensen te groeien in het gebed.
SW Dank je wel, Bobby.
BS Dank voor je bijdrage. Blijf gezond. Wij houden van je.
SW Van hetzelfde.
BS Tot ziens, Sheila.

Solo – Kevin Rose – “Holy Water”

God, ik buig nu mijn knieën, God, ik smeek U weer,
Ik heb U nodig
In de woestijn bent U water voor mijn dorstige ziel
Ik heb U nodig,
Uw vergeving is als zoete honing op mijn lippen
Als de klank van een symfonie in mijn oren
Als heilig water op mijn huid
Uw vergeving is als zoete honing op mijn lippen
Als de klank van een symfonie in mijn oren
Als heilig water op mijn huid
Uw genade neem ik niet voor lief, God,
Die heb ik elke dag nodig
Het is het enige dat ooit maakt
Dat ik wil veranderen
Uw genade neem ik niet voor lief, God,
Die heb ik elke dag nodig
Het is het enige dat ooit maakt
Dat ik wil veranderen
Ik neem uw genade niet voor lief, God,
Die heb ik elke dag nodig
Het is het enige dat ooit maakt
Dat ik wil veranderen
Ik neem uw genade niet voor lief, God,
Die heb ik elke dag nodig
Het is het enige dat ooit maakt
Dat ik wil veranderen
Uw vergeving is als zoete honing op mijn lippen
Als de klank van een symfonie in mijn oren
Als heilig water
Uw vergeving is als zoete honing op mijn lippen
Als de klank van een symfonie in mijn oren
Als heilig water op mijn huid,
Als heilig water op mijn huid
Als heilig water

Solo – Kevin Rose – “Everlasting God”

Er is kracht voor wie hopen op de Heer
Wij hopen op de Heer, ja, wij hopen op de Heer
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer
Ja, wij hopen op de Heer
De God die troont voor eeuwig
De Hoop die onze redding is.

U bent de God die eeuwig leeft,
De God die eeuwig leeft
U raakt niet moe of uitgeput
Heer U bent de zwakke tot een schild
U sterkt en troost wie lijdt
U tilt ons op met arendsvleugels
U bent de God die eeuwig leeft
De God die eeuwig leeft, Die eeuwig leeft

Er is kracht voor wie hopen op de Heer
Wij hopen op de Heer, ja, wij hopen op de Heer
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer
Ja, wij hopen op de Heer
De God die troont voor eeuwig
U tilt ons op met arendsvleugels

Proclamatie met Bobby Schuller

Ieder van jullie die thuis is, of waar dan ook, sta op. Zeg met mij, zoals wij elke week doen:
Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

Preek – “Geloven met lef”
door Bobby Schuller

Ik wil vandaag beginnen met te zeggen hoe dankbaar ik ben voor het kruis. Jullie zijn toch ook dankbaar dat Christus zijn leven aan het kruis heeft gegeven opdat wij verlost zouden worden en voor Gods troon kunnen verschijnen. Niet alleen maar vergeven, maar volkomen geliefd door zijn gunst en liefde. God ziet ons als rechtvaardig door Christus. Uit genade door het geloof kunnen wij vrijmoedig voor God verschijnen. Daarvoor ben ik zo dankbaar. En ik ben dankbaar dat de ervaring van het kruis niet eenmalig is maar iets wat genade blijft uitstorten zodat ik, als ik het verpruts of mij ergens schuldig over voel als ik mijn draai niet kan vinden of ergens mee worstel dat ik dan weet dat God blijft zeggen:
Mijn zoon, mijn dochter, ga door. Ik vergeef je, Ik heb je lief. Ik sta aan jouw kant, Ik ben er voor je. Ik ben met je. Voor iedereen geldt dat als je gestrest, angstig, boos, gehaast bent, er dingen aan de oppervlakte komen die je niet kende. Mensen kunnen nu niet zomaar met hun vrienden omgaan. Mensen kunnen hun kleinkinderen niet zien. Als wij dat soort eenzaamheid gaan ervaren, raakt iedereen gespannen. Wat ik wil zeggen, nu meer dan ooit, is dat mensen mensen als jullie nodig hebben. Rustige, liefdevolle, priesterlijke, vriendelijke, lachende mensen als jij. Geen perfecte mensen. Ik zeg niet dat je perfect bent. Maar iemand als jij, die ziet dat anderen het moeilijk hebben en er bent om te helpen, om te bemoedigen, om lief te hebben. Soms moet je eerlijk zijn en soms zul je boos zijn maar je doet het op een liefdevolle manier. Dat is wie je bent, en ik ben trots op je. Nu heb je de kans om impact te maken
voor Gods Koninkrijk. Door je naaste lief te hebben. En daarover gaat de boodschap van vandaag. Dit is een serie over chutzpah. Chutzpah, voor diegenen die niet in LA of New York zijn opgegroeid is een Jiddisch woord dat slaat op lef, vrijpostig, het soms met voeten treden van sociale normen om je zin te krijgen. Het is een vorm van het Hebreeuwse woord voor geloof: chatsufo. Daar komt het woord chutzpah vandaan. Chatsufo is een woord voor geloof, maar een vastberaden geloof. Als wij het in het Westen over geloof hebben, denken wij aan geloven. Dat heeft met vertrouwen te maken. Maar hier gaat het om meer, om een zekere gedrevenheid. De drang om iets na te streven, koste wat kost en ook al overtreed je de regels. En een plek waar chutzpah gewenst is, is voor diegenen die wij liefhebben. Wij moeten chutzpah hebben voor mensen, zelfs voor onze vijanden. Ook mensen die ons haten, moeten wij opzoeken en liefhebben met heel ons hart. In de Hebreeuwse rabbinale traditie zijn er twee niet grote profeten. Die twee profeten zijn verrassend genoeg Jona en Noach. En Jona en Noach worden niet als grote profeten gezien door de rabbi’s omdat, toen God tegen Jona zei dat Hij Nineve ging verwoesten en tegen Noach zelfs de hele wereld dat ze alleen maar oké zeiden. Dat klinkt als een passende reactie. Als God zegt dat Hij iets gaat doen, toon je een vorm van gehoorzaamheid. Oké. U wilt een miljoen mensen in Nineve uitroeien? Oké. U gaat de hele wereld onder water zetten? Oké.
Maar andere profeten als Abraham en David en Mozes, over wie het hier gaat zeggen: Nee God. Niet doen. Vergeef ze. En dat is een van de redenen waarom die als grote profeten gelden. Ze namen het op voor gewelddadige, zondige, kwaadaardige mensen. Ze vroegen God om die mensen te vergeven en te redden. Wij hebben het vandaag over Mozes. Hopelijk heeft iedereen The Ten Commandments gezien. Ook als je de Bijbel niet hebt gelezen, heb je hopelijk Charlton Heston gezien. Je kent het verhaal. God roept Charlton Heston, pardon, Mozes, op om het volk uit Egypte weg te leiden. En God splijt de Rode Zee en redt ze van het verderf. En dan beklimt Mozes de berg Sinaï en daar schenkt God hem de Tien Geboden en de Wet en al die belangrijke onderdelen van de Thora. En intussen vragen de mensen aan de voet van de berg zich af: Waar is Mozes? Waar blijft hij zo lang? En dan nemen ze al dat goud en al die schatten die God ze had laten meenemen uit Egypte. Wat een verbluffende gelijkenis. Dat enorme geschenk, dat symboliseerde dat ze van slavernij naar welstand gingen. Van armoede naar rijkdom. Ze namen dat symbool van rijkdom en succes, waarmee ze gezegend waren en daaruit maakten ze een afgodsbeeld, Baäl. En dat ging gepaard met allerlei dingen waar wij nu niet op doorgaan
maar Baäl is boosaardig. Dat gaat over kinderoffers en mensen levend koken en zo. Maar goed, ze maken dus dat Baälbeeld en zeiden: Baäl, het gouden kalf, heeft ons uit Egypte geleid. En daarna gaven ze zich over aan slemppartijen en losbandigheid. En terwijl dat allemaal beneden plaatsvindt is Mozes op de berg met God en God ziet dat en zegt: Hé, Mo, dat volk daar beneden, dat verdorven volk heeft een beeld voor Baäl gemaakt na wat Ik ze allemaal gegeven heb. Ze hebben van die schatten die Ik ze heb geschonken, een afgodsbeeld gemaakt. En dan zegt God: Momentje, Mozes. Ik ga mijn toorn over ze uitstorten. Ik ga ze vernietigen en dan maak Ik vanuit jouw familie een nieuw volk. Jouw familie gaat groot worden. Dat is een behoorlijke eer. Dat volk heeft Mozes zo bot behandeld. Het is een hele worsteling geweest. En Mozes zegt: Nee, God. Vergeef hen. Red hen, alstublieft. En dan bedaart God en vergeeft hen. Omdat Hij liefdevol en genadig is. En dan daalt Mozes af naar de voet van de berg. En hij gooit die grote stenen tafelen tegen de grond. Ik denk niet dat Mozes zo knap was als Charlton Heston, maar ik hoop het wel. Ja toch, Haven? En dan verbrandt hij dat gouden kalf en vermaalt het tot poeder. En dat gooit hij in het water en laat het iedereen drinken. Mooie scène. Even verderop trekken ze weer achter de wolk aan naar het Beloofde Land. God brengt zijn volk dichter naar hun bestemming, naar hun reisdoel. Hij heeft ze vergeven en gezegend. En dan hebben ze het Beloofde Land ontdekt.
Twaalf verspieders vertellen hoe mooi het is, maar tien vinden het te gevaarlijk. Maar twee zeggen:
Kijk wat God voor ons gedaan heeft. Als God het wil, schenkt Hij ons de zege. Maar de andere 10 zeggen nee, het is te gevaarlijk en die krijgen het hele volk achter zich. En dan besluit het hele volk een nieuwe leider te kiezen die ons gaat terugvoeren naar Egypte. En wij gaan Mozes stenigen. Ze beginnen al stenen te verzamelen. De meute staat op het punt, Mozes te vermoorden. En dan schijnt er een fel licht in de tabernakel de tent de samenkomst die later de tempel wordt en dan slaan ze als kakkerlakken op de vlucht. En weer zegt God: Ik ga dat halsstarrige, kwaadaardige volk doden. Ze willen jou vermoorden. Laat Mij ze doden en een nieuwe familie met jou beginnen. Wat zou jij doen als je Mozes was? De eerste keer hebben wij het geprobeerd. Nu proberen ze mij al te vermoorden. Mozes heeft chutzpah voor zijn vijanden. Het is zijn volk, maar ze haten hem. En wat zegt hij: Nee, Heer. Red ze, alstublieft. Wat zullen de Egyptenaren zeggen? Dat U ze hierheen hebt gebracht omdat U een boze God bent. U hebt ze erin geluisd en U wilt ze doden en kwaad doen. Vergeef hen, alstublieft. En God vergeeft hen opnieuw. Mozes is een grote profeet, niet alleen omdat hij op God vertrouwt maar omdat hij opkomt voor mensen die hem wilden vermoorden. Aan wie moet je dan denken? Volgens mij aan Jezus. En aan Stefanus, die werd gestenigd en wiens laatste woorden waren: Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen. Vergeef hen. Dat is wat het op allerlei manieren betekent om anders te zijn dan anderen. En zie hoe alleen dat je naar het zinvolle leven leidt waar je zo naar hunkert. Als je doet wat iedereen doet, houdt van mensen die van jou houden en de hele rest haat, krijg je wat iedereen krijgt. Dan krijg je niet meer dan het gemiddelde. Maar ik wil niet voor de troon van God verschijnen om een gemiddeld leven te krijgen. Ik wil een eeuwig leven. Maar daar moet gehoorzaamheid tegenover staan. Dat je op Jezus vertrouwt als Hij zegt: Heb je vijanden lief, heb je naaste lief. Help degenen die het moeilijk hebben. En dat moeten wij nu meer doen dan ooit. Dat is de manier van Jezus: Chutzpah voor zondaars. Hij houdt van mensen met een gebroken hart. Zo iemand ben ik geweest. Hij houdt van zondaars. Prijs God, ik ben een zondaar. Augustinus zei: Er is geen heilige zonder verleden, geen zondaar zonder toekomst. Dat geloof ik en dat is de boodschap van Jezus. Hij gaat achter mensen als jij en ik aan. En daardoor kunnen wij ook achter mensen aan gaan die het moeilijk hebben en wier hart gebroken is. Vaak lijkt het alsof wij de hele wereld moeten liefhebben. Ik heb veel gehad aan een citaat van Dallas Willard. Hij zei: Je kunt niet van de hele wereld houden. Dat is het werk van God, zei hij. Maar je kunt wel je naaste liefhebben. Je naaste liefhebben is genoeg. Als wij allemaal onze naaste zouden liefhebben, was de hele wereld geliefd. God belast je niet met de taak 3 miljard mensen lief te hebben. Hij vraagt je, de mensen lief te hebben in een straal van 6 meter om je heen. Of het nu verslaafde criminelen zijn, of goddelijk volmaakte heiligen, je hebt ze lief. En je merkt het als mensen het moeilijk hebben, en je luistert en reikt ze de hand. Je bent wie je bent, zo goed als je kunt, en je hebt je naaste lief. Ik hoorde een bijzonder verhaal dat mij raakte. Het was een Ted Talk van een jongeman, Aaron Stark. Zijn voordracht heette: Ik zou een schoolschutter worden. Hij vertelde daarbij: Ik stond op het punt, op school om mij heen te gaan schieten. En toen nodigde iemand mij uit om mee naar de bios te gaan. En dat gebeurde. Mensen die hem op school kenden, vonden hem een stille, wat vreemde jongen. Maar wat ze niet wisten, was dat Aaron twee ouders had die allebei verslaafd waren aan drugs. Omdat ze voortvluchtige criminelen waren moest hij om de paar weken of maanden naar een nieuwe school. Hij zei dat hij als tiener op 40 verschillende scholen had gezeten. Op elke nieuwe school maakte hij niet snel vrienden omdat hij had geleerd dat je nieuwe vrienden zo weer kwijt bent. Daardoor was hij eenzaam. Hij was mishandeld en had een gebroken hart. Op een dag, hij was 16 en viel om van de honger, belde hij de Sociale Dienst. Ze haalden hem en zijn moeder op. Maar als verslaafde crimineel wist ze precies wat ze moest zeggen. Alles wat ze moest zeggen om hem daar weg te krijgen. Ze nam hem mee naar huis en zei: Ik wou dat je zelfmoord pleegde. Toen liep hij weg van huis. Dit was een breekpunt in zijn leven. Een vriend van hem had een schuur waarin hij mocht wonen. Het regende en het was vochtig en er zat een gat in het dak. Hij had een lounge stoel die doorweekt was en waarop hij moest slapen. Hij had honger en het regende. En toen besloot hij, iedereen te vermoorden. Hij had een wapen en hij wilde gaan schieten in een winkelcentrum of school. En daar wilde hij dan een stel mensen gaan doodschieten. En terwijl hij dat voorbereidde, kwam een vriend langs met wie hij ruzie had gemaakt. En die zei: Zullen wij naar de bios gaan? Zullen wij wat gaan eten? Kom mee. Vanaf dat moment had hij een vriend en kreeg hij zijn leven weer op de rails. En toen hij die Ted Talk hield, was die vriend erbij. Ze zijn vrienden voor het leven. Nu is hij 30-plus. Hij is getrouwd en heeft kinderen en het gaat goed met hem. En hij zei dat het belangrijkste niet was dat die vriend hulp voor hem wilde zoeken of woonruimte voor hem wilde proberen te regelen. Het was niet een vriend die zijn situatie wilde helpen oplossen maar een vriend die hem eraan herinnerde dat het een gewone dinsdag was en dat hij een vriend in deze wereld had. Wij maken het moeilijker dan nodig. Alsof we de problemen van iedereen moeten oplossen. Alsof wij plannen moeten maken en alles moeten regelen. Soms hebben mensen alleen een vriend nodig, die hen vertelt dat het dinsdag is en dat we naar de bios… Misschien niet nu, maar er zijn zoveel andere dingen. Ga naar het strand als je in Californië woont. Er is zoveel. Een telefoontje, een appje, of een selfie-filmpje met wat bemoedigende woorden. Die kleine dingen betekenen zoveel. Zo zeg je: Je hebt een vriend op deze wereld. En dat is heel wat. Ik wil hiermee eindigen: Maak liefde niet te moeilijk. Je sluit niemand buiten, maar je beslist dat je niet alle problemen gaat oplossen. Dat is geen liefde. Liefde is geen martelaarschap. Vaak, als wij houden van onze kinderen of onze partners of onze ouders heb je snel de neiging, medelijden met jezelf te krijgen. Zo van: Ik doe van alles en niemand die het iets kan schelen. Ik doe het niet meer. Ik heb dat een keer gedaan. Ik had een vriend, Ander, die veel gaf om daklozen. Elke zaterdag deden wij dingen voor daklozen. Daar kende ik een aardige vent, van wie ik ineens hoorde dat hij drugs had gebruikt en foute dingen met vrouwen had gedaan. Toen wilde ik niet meer met hem omgaan. Zulke mensen krijgen hun leven niet op orde, zei ik. Dat is water naar de zee dragen. Tijdverspilling. Ik werd een martelaar. En toen zei Ander, denk aan alle keren dat God ons vergeven heeft en alle keren dat Hij ons heeft liefgehad. Denk aan het kruis. Als de Heer me telkens als ik zondig, toch kan vergeven kan ik mijn naaste blijven liefhebben zoals God mij heeft geroepen te doen. Dat herinnerde mij eraan, geen martelaar te zijn. Dus liefde is geen martelaarschap. Het is ook geen verafgoding. Ik zie ook vaak bij datende stellen dat de ene de ander begint te adoreren. Mijn partner, of mijn vriend of vriendin, of mijn ouders of mijn kinderen. Ze liefhebben wordt dan vermengd met het idee dat ze iets groots gaan bereiken. Ze gaan iets geweldigs dit of dat worden. Maar dat is dus niet goed. Een vrouw vertelde mij nadat ze haar huwelijk had weten te redden dat ze besefte dat ze een afgod van haar man had gemaakt. Dat vond ik een diep inzicht. En ten slotte is liefde geen oordeel. Dat kom ik ook vaak tegen. Veroordeel anderen niet. Je kunt anderen niet veroordelen en zeggen dat je van ze houdt. Je kunt iemand de waarheid vertellen, maar sta ze dan ook bij. Neem ze bij de hand. Ogen hebben om het leed van anderen te zien is precies wat het betekent om te leven zoals Jezus van ons vraagt. Er is nooit een tijd geweest zoals deze. Het verhaal van Aaron, die jongen die op school wilde gaan schieten. Hoeveel mensen zijn er zo? Ze schieten niet om zich heen maar ze zijn klaar met het leven. Soms doen ze raar of bot of onaardig. Ze snijden je af in het verkeer of dringen voor bij de kassa. Laat gaan. Dat is frustrerend, maar bedenk dat wij hun verhaal niet kennen. Wij weten niet wat ze doormaken. Veel mensen die bot of onaardig doen, doen zo omdat iedereen hun leven lang al bot of onaardig tegen ze doet. Vaak hun ouders. Ze hebben vaak geen vrienden. En als ze iemand zoals jij tegenkomen die gewoon een beetje aardig is, een beetje vergevingsgezind betekent dat heel veel. Ik geloof dat God je in deze COVID-tijd gebruikt om verschil te maken in de levens van zoveel mensen. Ik vind het prachtig om jullie verhalen te horen. Als jullie vertellen hoe je iemand bemoedigd hebt, of zegt: Ik heb iemand gebeld omdat de Heer tot mijn hart sprak. Ik weet dat God dat gebruikt om veel levens te zegenen. Mensen hebben behoefte aan mensen als jij.

Gebed

Heer, wij danken U dat U niet van ons vraagt om de hele wereld lief te hebben. U vraagt ons om ons naaste lief te hebben. Ik bid dat U ons ogen geeft om te zien en oren om te horen en ons laat beseffen
dat U ons zoveel vergeven hebt. Ja, wij hebben grenzen. Ja, wij moeten de waarheid geloven en uitdragen. En ja, wij moeten dingen met wijsheid doen. Maar, Heer, geef ons een hart voor mensen. Help ons de pijn om ons heen te voelen en ons best te doen om mensen lief te hebben zonder ze alleen maar te helpen. Gewoon goed te zijn voor onze naaste. Heer, wij danken U en wij hebben U lief. U hebt ons zoveel gegeven en wij zijn zo dankbaar. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Koor – “In Christ There is No East of West”

In Christus is noch west noch oost
In Hem noch zuid noch noord
Één broederschap rust in zijn troost
Één wereld in zijn Woord

Tot ieder hart dat Hem behoort
Met Hem gemeenschap vindt
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
Dat allen samenbindt

Laat zuid en noord nu zijn verblijd
Hem prijzen west en oost
Aan Hem behoort de wereldwijd
Door Hem wordt zij getroost
Amen

Zegen

Bedankt voor jullie deelname. En dan nu de zegen.
De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Leven met lef – Geloven met lef

17 januari 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan