Home Nooit meer dezelfde

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen, iedereen. Wat fijn om met jullie samen te zijn. Het lijkt alsof wij ergens buiten in Zuid-Californië zijn maar wij zijn aan de andere kant van de planeet. Wij zijn nu in het noordelijke deel van Israël. Achter ons ligt het Meer van Galilea. Iets verderop ligt Kapernaüm. Vandaag beginnen wij in onze kerk met een reis door het Heilige Land. Vandaag en de komende twee zondagen bereiken wij jullie vanuit het Heilige Land terwijl de muziek en de eredienst in Irvine plaatsvinden. En wij zijn in beeld vanuit Israël. Het is spannend om jullie mee te nemen op onze reis en jullie te laten zien hoe het eruit ziet om Jezus te volgen in het Heilige Land. Wij hopen dat het voor iedereen een zinvolle ervaring zal zijn. Hallo vanaf de Berg der Zaligsprekingen. Veel mensen menen dat Jezus hier zijn beroemdste les heeft gegeven. Hartelijk dank dat jullie met ons meedoen. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons bijeenroept en wij bidden aan het begin van deze korte reis dat U ons helpt de Bijbel tot leven te zien komen. Sommigen van ons lezen de Bijbel in zwart-wit. Wij willen hem in kleur lezen. Laat ons zien wat het betekent om rabbi Jezus te volgen en elke dag het eeuwige leven te leven. Help ons te groeien als volgelingen. Dank U dat U ons roept. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Great Jehovah door Izacc Dorn

U bent God, alles is onder uw controle

Hoog verheven, Heer over alles, de grote IK BEN

Soeverein regeert U, Leeuw van Juda

U bent God

U bent God, alles is onder uw controle

Hoog verheven, U bent Heer over alles

De grote IK BEN, soeverein regeert U

Leeuw van Juda, U bent God

 

Dingen zullen veranderen als wij U aanroepen

Die naam grote Jehova

Dingen zullen veranderen als wij U aanroepen

Die naam grote Jehova, soevereine Jehova

U bent goed en wij blijven U prijzen

 

Grote Jehova, U bent goed en wij blijven U prijzen

Zing maar mee: Grote Jehova, Grote Jehova

U bent goed en wij blijven U prijzen

 

Zing maar allemaal: Grote Jehova. Grote Jehova,

U bent goed en we blijven U prijzen

U beschermde ons in onze noden

U geeft alles wat wij nodig hebben

Grote Jehova, U bent goed en we blijven u prijzen

 

Schriftlezing – Mattheüs 4:18-25 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 4:18-25. En Jezus liep langs de zee van Galilea Dat is dit meer hier en Hij zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas. Zij wierpen het net in de zee, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs terwijl zij hun netten aan het herstellen waren en Hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Mooi vind ik dat, elke ziekte en elke kwaal. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden en Hij genas hen. En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Amen.

 

Koorzang – Awake, My Soul

Ontwaak, ontwaak

Ontwaak mijn ziel, ontwaak

Ontwaak mijn ziel, ontwaak

Want uw standvastige trouw is groot

Uw trouw reikt tot aan de wolken

Want uw standvastige trouw is groot

Uw trouw reikt tot aan de wolken

Ontwaak, ontwaak mijn ziel

Ontwaak mijn ziel, mijn ziel, ontwaak

Ontwaak mijn ziel

Vroeg in de ochtend ontwaak ik

En de ochtend ontwaakt

 

Interview – Ron Winter

BS = Bobby Schuller en RW = Ron Winter

BS Ik ben hier vandaag met mijn goede vriend Ronnie Winter. Je bent een zee-archeoloog, je hebt veel kennis van de Bijbel en je bent sinds je twintigste reisleider in Israël na gediend te hebben in het Israëlische leger. Het is geweldig je weer te zien. Wij kennen elkaar al zeventien jaar, zoiets. Wij hebben veel reisleiders gehad, maar jij bent mijn favoriet. Jij gaat ons de komende weken door Israël leiden. Maar wij beginnen op een prachtige plek waar de bediening van Jezus als rabbi begon. Achter ons ligt het Meer van Galilea en daar ligt Kapernaüm en dit is de Berg der Zaligsprekingen waar Jezus volgens de overlevering de Bergrede hield. Wij weten niet waar dat was, maar het was ergens hier. Vertel ons eens over het Meer van Galilea en Kapernaüm en hoe het leven in de eerste eeuw was.

RW De Zee van Galilea was erg levendig in de eerste eeuw. De meeste vissersdorpen liggen langs de noordelijke oever omdat hier de meeste vis zit. Wij hebben hier Bethsaida, Kapernaüm, Chorazin. Dit zijn dezelfde Bethsaida, Chorazin en Kapernaüm die je later in Mattheüs 11 vindt. De zee is een zoetwaterzee en heel aangenaam om hier te zijn. Het is geen grote zee. in feite is het een meer. Wij noemen het in Hebreeuws een meer. Maar in sommige Bijbels staat de Zee van Galilea dus dat doen wij ook.

BS Ik wil beginnen met het idee dat veel christenen niet herkennen. Ze zien het niet zoals Joden het in de evangeliën zouden zien maar Jezus begint eigenlijk eerst met zijn bediening als rabbi. Hij was toch een beroemde rabbi?

RW Hij was superberoemd. Iedereen kende Hem in de omgeving. Hij verliet Nazareth omdat de mensen niet begrepen wat Hij is en Hij kwam naar Kapernaüm, de grootste stad op de noordelijke oever. Hij werd meteen een van de populairste rabbijnen die er zijn en Hij zwerft rond. Hij gaat van hier naar Chorazin en naar andere steden. Dit is zijn basis. Dit is zijn bediening. Van de 33 wonderen worden er tien in Kapernaüm verricht dus dit is echt zijn basis.

BS Ik denk dat velen het niet beseffen hoe vereerd en gerespecteerd rabbijnen waren in deze kleine Joodse gemeenschappen rond Galilea. Dus als Jezus deze jonge mensen uitnodigt om Hem te volgen is dat heel wat, nietwaar?

RW Het is heel wat, want om een discipel te worden moet je allereerst een briljante leerling zijn. Je moet de Bijbel bijna uit je hoofd kennen. Je kunt geen discipel worden door te zeggen: Ik ben nu volwassen en ik ben een discipel. Je moet gekozen worden door een rabbi. En hier kiest Jezus de 12 discipelen die niet de meest briljante zijn, maar Hij weet wat Hij wil doen. Hij weet dat Hij via hen zijn nieuwe boodschap kan brengen.

BS Bijzonder. Even verderop hier zie ik Kapernaüm liggen. Vertel eens wat over die stad of dat dorp.

RW Kapernaüm is een stad die een vissersdorp is. Het ligt precies op de grens tussen het koninkrijk van Herodes Antipas dat hier in Tiberias zijn hoofdstad had. En misschien het gebied van Herodes Philippus. Het was een grensstad en daarom heb je tollenaars zoals Mattheüs die belasting innen bij de mensen en de mensen die de grens oversteken. Het is een centrale stad voor het noordelijke deel hier. Wij graven de stad op. Met wij bedoel ik de Franciscanen die de stad hebben opgegraven. Een groot deel van de stad is opgegraven en wij kunnen zien hoe de mensen daar leefden. Heel eenvoudige mensen, eenvoudig leven, geen grote gebouwen maar alles wat wij in Kapernaüm hebben gevonden wordt genoemd in de Bijbel.

BS En hier verzamelde Jezus de meeste van zijn discipelen, toch? En ik geloof dat het grootste deel van zijn bediening plaatsvindt binnen 6 à 7 km van Kapernaüm, toch?

RW Absoluut. Dit is zijn centrale basisplek. Daar gaat Hij heen, dit is waar Hij naar terugkeert. Alles speelt zich af rond Kapernaüm.

BS Veel mensen denken dat Hij vooral in Nazareth is maar niet echt, dat ook al is dat misschien Zijn woonplaats. Hoe ging Hij dan van Nazareth naar Kapernaüm?

RW Wij weten dat Hij op een zaterdag, volgens Jesaja 6 Jesaja 61 las in de synagoge en natuurlijk zeiden de mensen van Nazareth: Waar heeft Hij het over? Bedoelt Hij dat Hij de Messias is? En dat idee beviel hun niet en in die dagen waren er twee manieren om zo’n probleem op te lossen. Eén is ze doodslaan en de andere manier was ze van de klif duwen en ze joegen Hem de stad uit en poogden Hem van de klif te duwen. En in de Bijbel staat duidelijk: Hij draaide zich om en met veel gezag liep Hij door hen heen en Hij kwam nooit meer terug naar Nazareth. Wij noemen Hem Jezus van Nazareth omdat Constantijn in de 1e eeuw Hem tijdens het eerste oecumenische concilie die titel gaf. Maar in Mattheüs 9 staat duidelijk dat Jezus terugging naar zijn stad Kapernaüm.

BS Interessant. Dat leer ik vandaag voor het eerst. Dus Jezus was niet het grootste deel van Zijn leven in Nazareth. Hij werd geboren in Bethlehem, zoals ze over de Messias hadden gezegd maar misschien woonde Hij een groot deel van zijn leven in Kapernaüm.

RW Hij woonde daar drie jaar. Dat is lang genoeg. Maar Hij werd geboren in Bethlehem vanwege de volkstelling. Hij verhuisde met zijn ouders terug naar Galilea, naar Nazareth maar het belangrijkste deel van Zijn leven het krachtigste, is wat zich hier afspeelde.

BS Wij zijn de komende drie weken in Israël. Vandaag en dan de volgende twee weekenden maar mijn hoop is dat mensen echt het Joodse van rabbi Jezus begrijpen en hoe dat ons vandaag de dag als christenen beïnvloedt dat we de Bijbel in een fris licht kunnen zien als we het Joodse deel van Jezus zien. Dat is toch belangrijk?

RW Absoluut. Een van de dingen die ik doe als reisleider is, proberen mensen naar de Bijbel te laten kijken door zijn ogen want toen Hij hier op de Berg der Zaligsprekingen kwam, kwam Hij niet met de 12 Baptisten. Hij kwam met een stel Joden die Hem volgden en bewonderden en elk woord wilden horen en geen woord wilden missen en ze waren getuige van elk wonder dat Hij deed. Hij was dus heel machtig.

BS En Hij stuurt ook allerlei boodschappen. Ik wist dit niet maar in Jezus’ tijd was de regel toch dat een rabbi maar vijf discipelen mocht hebben? Waarom had Jezus er dan twaalf?

RW Dat was heel ongebruikelijk. De rabbi kiest vijf discipelen. Maar één rabbi in de hele geschiedenis van het Joodse volk had er 7: Dat is rabbi Hillel. Hij koos 12 discipelen omdat het 12 stammen van Israël vertegenwoordigde. En Hij sprak niet alleen tot 12 mensen. Zijn boodschap gaat via die 12 mensen naar alle 12 stammen van Israël.

BS Amen. En naar iedereen vandaag de dag dus. Dank je wel, Ronnie. Wij beginnen enthousiast aan deze reis met je. Wij zijn zo blij om hier bij jullie te zijn. Dank je.

 

Koorzang – Sweet Rivers

Zoete rivieren van verlossende liefde stromen vlak voor mijn ogen

Had ik de vleugels van een duif, dan zou ik naar die rivieren vliegen

Ik zou me verheffen boven mijn pijn, met vreugde de wind overtreffen

Ik zou de stormachtige golven van de Jordaan oversteken

En de wereld achter me laten

 

Over een paar dagen, of hooguit jaren zullen mijn zorgen voorbij zijn

Ik hoop me bij de hemelse Gastheer te voegen op de gelukkige kust van Kanaän

Mijn opgenomen ziel zal drinken en feestvieren in de onbegrensde zee van de liefde

De glorieuze hoop op eindeloze rust is verrukkelijk voor mij

 

Zoete rivieren van verlossende liefde stromen vlak voor mijn ogen

Had ik de vleugels van een duif, dan zou ik naar die rivieren vliegen

Ik zou me verheffen boven mijn pijn, met vreugde de wind overtreffen

Ik zou de stormachtige golven van de Jordaan oversteken

En de wereld achter me laten

Ik zou de stormachtige golven van de Jordaan oversteken

En de wereld achter me laten

 

Zoete rivieren van verlossende liefde, zoete rivieren van verlossende liefde

Zoete rivieren van verlossende liefde liggen vlak voor mijn ogen

 

Tijdens interview met Elvis E een impressie Hour of Power LIVE

– Bobby Schuller: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Hallo, iedereen. Welkom. Wat een vreugde. Dank. Ga zitten. Dank dat jullie hierbij zijn. Het is een voorrecht om hier te zijn.

– Jan van den Bosch: Bobby en Hannah, wat zouden jullie in het Nederlands tegen onze vrienden willen zeggen?

– Bobby: Dat kleine zinnetje: God houdt van jou en ik ook. Zei ik dat goed? Wij zijn dankbaar om hier te zijn.

– Remko Harms: Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, is mijn angst weg.

– Hannah: In Lukas 18:27 staat: Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zullen wij dat allemaal samen eens zeggen? Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Halleluja.

– Sarah en Remko– The Prayer: laat dit ons gebed zijn als onze dagen donker zijn leidt ons door het leven leidt ons met uw genâ, geef ons geloof dan zijn wij veilig

– Bobby: Alles wat ik nu zeg, als je Jezus niet kent, maakt het niet uit. Het is bijna alsof het niet uitmaakt want Hij is degene die ons het ware hart schenkt. Niet hier, maar hier. Hij is Degene Die ons ons hemelse hart geeft. Waar is de hemel, vragen wij? En Lukas zegt: De hemel is in je. Is dat zo vandaag? Is de hemel in je? Voor sommigen van jullie wel, voor sommigen niet. Je bent al lang geleden vertrokken en je voelt het verlangen om thuis te komen. Misschien ben je geen christen maar je wilt een christen worden. Je kunt nu die beslissing nemen. Ik vraag je niet om iets te doen. Alleen een besluit te nemen, misschien iemand te vertellen als je vertrekt dat je Christus gaat volgen. Jezus zegt: Als je een geloof als een mosterdzaadje hebt kun je een berg verzetten. Sommigen van jullie zeggen: Eén procent van mij gelooft en 99 procent gelooft niet in God. Geef God die ene procent en zie wat Hij daarmee kan doen. Geef Hem dat zaadje en kijk wat Hij daarmee kan doen. En dat ga je niet betreuren want je wordt zoals je bedoeld bent. Je zult het verder nergens vinden, behalve hier. Kijk om je heen. Het is hier vol mensen die kunnen getuigen van het reddende werk van Jezus Christus Die gekruisigd is en is opgestaan. Het reddende werk van de Heilige Geest Die ons roept om groter te zijn dan we waren. Groter dan wij zijn. Laat ons bidden. Vader, wij danken U dat U hier bent en wij danken U voor uw Heilige Geest. En wij danken U voor uw kracht om te redden. Laat ons nooit meer dezelfde zijn. Wij vragen in Jezus’ naam dat U ons toont hoe we bedoeld zijn. Dat we de gemakkelijke persoon de rug toe keren om diegene te worden die U ons oproept te zijn. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en het volk van God zei: Amen. Hartelijk dank, iedereen.

– Iedereen: Hij is voor je, Hij is voor je. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen

– Zegen door Bobby: De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

– Iedereen:

o blijde dag, o blijde dag

o blijde dag, o blijde dag

 

Solo – Goodness of God door Izacc Dorn

Ik houd van U, uw genade blijft me dragen

Dag aan dag in de palm van uw hand

Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer

Al heel mijn leven bent U zo goed, zo goed

Zolang u adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen

U was dichtbij in mijn donkerste nacht

Heer, ik ken U als een Vader, ik ken U als een Vriend

Ik leef met U in de goedheid van God

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer

Al heel mijn hele leven bent U goed, zo goed

Zolang U adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Uw goedheid is altijd bij mij, uw goedheid is altijd bij mij

Uw goedheid is altijd bij mij,

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U

Uw goedheid is altijd bij mij

 

Al heel mijn hele leven bent U trouw, Heer

Heel mijn leven bent U zo goed geweest

Zolang U adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Als je het kent, zing dan mee.

Al heel mijn hele leven bent U trouw

Heel mijn leven bent U zo goed geweest

Zolang U adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Een gelukkig leven leiden

door Bobby Schuller

Welkom in Israël. Als je net afstemt, wij komen dit weekend vanuit Israël naar je toe. Wij zijn hier op dit moment. Het is een geweldig gevoel. Ik zei eerder in de intro dat het op een plek als deze voelt of je de Bijbel in zwart-wit hebt gelezen en ineens komt het tot je in levende kleur. Je ziet het gras. Je ziet het Meer van Galilea achter mij waar Jezus over het water liep en de vissers riep om Hem te volgen. Veel van de cultuur en het landschap dat er in de eerste eeuw was is er nog steeds. Het land Israël waar God zijn verbond sloot met zijn volk waar de Bijbel werd geschreven. Het is iets bijzonders en ik ben zo blij dat jullie erbij zijn. Ik weet dat jullie hier fysiek niet zijn maar je bent in de geest bij mij op tv of online en daar ben ik zo blij om. Ik wilde onze Heilige-Landreis hier beginnen.

Hoe ziet een gelukkig leven eruit?

Jezus gaf in de Zaligsprekingen niet acht of negen dingen die je kunt doen. Jezus deed een proclamatie. Arm van geest zijn is niet goed. Als je arm van geest bent, betekent dat dat je hart gebroken is. Dat je geen wil meer hebt. Dat je verpletterd bent door het leven. Maar Jezus zegt dat als je verpletterd bent door het leven als je jezelf er niet eens meer toe kunt brengen om in God te geloven als je het gehad hebt met de kerk of met wat dan ook gezegend ben je, want het Koninkrijk van God is gekomen. We zien nog een Zaligspreking in Lukas. Die maakt het wat duidelijker, want Jezus zegt: Gezegend zijn zij die arm zijn. Zalig zijn zij die honger hebben. Zalig zijn zij die huilen. Zalig zijn zij die vervolgd worden. En zo moeten wij de Zaligsprekingen lezen. Niet als geboden van dingen die wij moeten doen maar eerder een proclamatie van Jezus Die zegt: Als je een gebroken hart hebt, als er met je gesold wordt als je rechtvaardigheid nodig hebt en je hebt die nooit gekregen als je gepest bent, als je achtergelaten bent, als je niet bent uitgenodigd als je ongewenst bent, als je honger hebt als je ziek bent, als je gebroken bent, dan heb je geluk. Het Koninkrijk van God is gekomen. Wij denken bij het woord ‘gezegend’ vaak aan zalig zijn. Alsof je heilig bent. Het woord gezegend betekent gelukkig. Veel geleerden denken dat de opening van de Bergrede een hyperlink is naar Psalm 1, die ook begint met Gezegend is hij die niet wandelt op de weg van de goddelozen of staat op de weg van de zondaars, of zit in de kring van spotters maar zijn vreugde is in de wet van de Heer en die wet overpeinst, dag en nacht. Hij is als een boom geplant aan stromen van levend water. Het is een hyperlink naar een gelukkig leven. Het is een belofte dat als je een goed, rijk, heerlijk leven wilt iets wat rabbi Jezus eeuwig leven noemde volg dan zijn bevelen op, leef het leven op zijn manier en je zult het leven vinden dat je zoekt. Maar één ding zal nooit vergaan en dat is het Woord van de Heer.

De geest van God die in je woont en als je je leven bouwt op de woorden van Jezus dan leidt dat tot een werkelijk goed en gelukkig leven. Na die verkondigingen vertelt Jezus ons hoe dit leven eruitziet en hoe wij zo moeten leven en als wij op die woorden vertrouwen, zullen wij een goed leven leiden. De Bergrede eindigt met deze regel. Hij zegt: Iedereen die deze woorden van Mij hoort is als een man die zijn huis op een rots heeft gebouwd. De regens kwamen neer, de waterstromen stegen maar het huis bleef staan omdat het zijn fundament had op de rots. Maar wie deze woorden van Mij hoort en ze niet in praktijk brengt is als een man die zijn huis op een wadi heeft gebouwd. Weet je wat een wadi is? In de VS weten wij dat niet altijd, maar hier, vooral in de woestijn heb je van die lege rivierbeddingen vol zand. En meestal is het er volkomen veilig. Maar als er een grote regenbui valt, stort de regen zich in de woestijn en dan komen er grote overstromingen die alles op hun weg vernietigen. Vaak stoppen dieren of reizigers die niet beter weten en dan grazen de dieren in het gras of iets dergelijks want soms staat er water onder de wadi en grazen ze van wat er is. Maar het is een gevaarlijke plek. Het is als een man die nog nooit in de woestijn is geweest en hij zoekt een plek om zijn huis te bouwen en hij zegt: Ik ga het hier op de wadi bouwen. Dat lijkt de beste plek maar de waarheid is dat als er problemen komen, ze voor hem komen. En zo is het als wij ons leven bouwen op iets anders dan de Bijbel op het Woord van God dat ons gegeven is. Jezus heeft ons beloofd dat als wij dit begrijpen en wij ons leven eromheen bouwen dat wij, zelfs als er moeilijkheden komen als de regen neer klatert, een sterk fundament zullen hebben. Wij denken vaak dat het fundament Jezus zelf is en dat is ook zo, maar Hij zegt heel duidelijk dat het zijn leringen zijn. Daar gaan wij dieper op in. Ik vind het interessant. Een van de dingen die ik mij altijd herinner als ik terugkom in Israël is de kracht van en de eer om een discipel te zijn van een rabbi. Jezus was, zoals Ronnie en ik eerder bespraken, een beroemde rabbi. In deze streek was het heel wat om een wijsgeer of rabbi te zijn of iemand die de Thora kende en een groep mensen had die hem volgde. Jezus was in zoveel van wat Hij deed een totaal voorbeeld van de kenmerken en het leven van een grote rabbi. Voordat wij daarop doorgaan, wil ik uitleggen wat het betekent om een discipel te zijn en waar dat vandaan komt. Ik vind dat zoiets prachtigs.

Waar vul je je gedachten mee?

Een systeem van scholen genaamd Yeshiva dat begon toen ze besloten dat ze hun kinderen de Thora gingen leren. Ik las een prachtige zin van een rabbijn, die zei: Wij houden ervan onze kinderen met de Thora te vullen zoals je een os vult. Naarmate de tijd verstreek en de Yeshiva voortduurde dit was ongeveer honderd jaar voor Jezus ontstond er een liefde voor de Thora. Ze wilden de Thora nooit verliezen. Het idee was, als wij zoveel mogelijk mensen zo veel mogelijk van de Thora uit het hoofd kunnen laten leren als ze dan elke Bijbel in de wereld zouden verbranden kunnen wij ons volk bij elkaar krijgen en hem woord voor woord uitschrijven. Dat is natuurlijk nooit gebeurd, maar maar je ziet er die liefde voor de Thora en grote vragen over wat betekent dit? Wie is mijn naaste? Wat betekent het om mijn naaste lief te hebben? Om de Heer lief te hebben met heel mijn mayod en met heel mijn zeer. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe vertalen wij dat later voor de Griekse Joden. En er zijn allemaal grote discussies over hoe wij de Thora leven zoals God wil dat wij de Thora leven. En dit is de gemeenschap waarin Jezus wordt geboren. Een gemeenschap van Joden die van de Bijbel houdt. Ze debatteren graag over de Bijbel, ze leren hem graag ze onderwijzen hem graag en het is in die gemeenschap dat de leraren van de Thora de rabbijnen zoals wij ze tegenwoordig noemen de grote steunpilaren van de samenleving worden. Zij behoren tot de meest geëerde mensen in de gemeenschap. En net zoals wij in het christendom tal van tradities hebben, wij hebben presbyterianen, wij hebben methodisten, wij hebben katholieken en noem maar op en wij zijn het eens over cruciale dingen maar er zijn ook kleinere dingen waarover wij het oneens zijn.

Wie volg je?

Veel grote rabbijnen in Jezus’ tijd hadden meningsverschillen over wat dit betekent, of hoe dat leeft, wat het belangrijkste gebod is. En dit werd het juk van een rabbijn genoemd. Als een rabbi beroemd was en hij wilde zijn leer doorgeven dan gaf hij zijn juk door aan zijn discipelen en hij wilde dat zijn discipelen zijn interpretatie van de Thora zouden voortzetten. Hij wilde dat zijn leerlingen leefden zoals hij leefde. Sommigen gingen daar zelfs zo ver in dat ze wilden dat de discipelen zouden lopen zoals hij liep, eruit zouden zien zoals hij eruitzag, zijn grappen zouden doorvertellen en zoveel mogelijk op de rabbi zouden gaan lijken. Om te doen wat de rabbi doet, om te geven om wat de rabbi geeft en om les te geven zoals de rabbi lesgeeft. In die maatschappij van onderwijs aan kinderen waren sommige kinderen echt bijzonder. Ze waren superbegaafd. Sommigen van hen kenden grote delen van de Bijbel uit hun hoofd en droegen ze voor en debatteerden erover en ze waren snel van begrip en ze waren charismatisch en aanstekelijk. En sommigen van hen werden gekozen tot leerling van een rabbijn. Als een leerling zo begaafd en zo slim was zei de rabbi: Kom en volg mij. Het is een zin die de mensen in die tijd begrepen. Het is iets waar elke jongen van in vuur en vlam zou staan. Het was net zoiets alsof je toegelaten wordt tot Harvard of een andere prestigieuze school waar je nooit op gerekend had. Alleen de beste één procent kon er binnenkomen. En om een discipel te worden was een enorme deal. Denk daarover na. Wij kijken hieruit over het Meer van Galilea en Jezus is een superberoemde rabbi. Mensen volgen Hem. Hij was al op zijn twaalfde aan het lesgeven in de temp toen zijn moeder Hem niet kon vinden en Hij verricht wonderen. En de mensen weten dat er iets heel bijzonders is aan Jezus. Tegen de tijd dat Hij hier in Kapernaüm komt, is Hij een beroemde rabbi. En natuurlijk kennen wij het verhaal. Hij gaat naar Petrus en Andreas toe en het enige wat Hij zegt, is: Volg Mij. Waarom zouden Petrus en Andreas gewoon hun netten achterlaten en weglopen van hun boten? Dat is nu wel duidelijk, nietwaar. Als een beroemde rabbi zegt, volg mij, dan ga je niet wachten. Dit is de grootste eer van je leven. Je vraagt toestemming om naar huis te gaan en het je vader te vertellen. Pa, raad eens. Een rabbi, rabbi Jezus, Yahshua, Hij is de beroemde rabbi hier in Galilea. Hij heeft mij gevraagd Hem te volgen. Hij denkt dat ik goed genoeg ben om zijn discipel te zijn.

Hij denkt dat ik zijn leer kan uitdragen. Hij denkt dat ik alles kan onthouden wat Hij gaat onderwijzen. Hij denkt dat ik kan worden zoals Hij. Hij denkt dat ik zijn leer kan uitleven in mijn leven. Wat zegt u, vader? En de vader…De historicus Ray Vanderlaan zegt dat een vader tegen zijn zoon kon zeggen die geroepen was om discipel te worden: Moge je bedekt worden door het stof van je rabbi. Mooie zin, hè? Weet je wat dat betekent? Dat je een rabbi hebt, een oudere man met jongere mannen die achter hem lopen en het stof wordt opgeschopt en als ze hun rabbi volgen zijn ze altijd zo dicht bij hun rabbi dat een deel van het stof aan hun voeten of aan hun schoenen of aan hun kleding komt. En het idee is dat ze, omdat ze de rabbi zo volgen ze bij thuiskomst het stof van de rabbi over zich heen hebben. Moge je bedekt raken met het stof van je rabbi. Moge je zoveel van de woorden van je rabbi houden en zoveel van het onderwijs van je rabbi, dat als je thuiskomt je bedekt bent met het stof van de rabbi. Als een zegen. Is dat niet prachtig?

Wil jij ook een gelukkig leven?

En dus als Petrus en Andreas geroepen worden om de rabbi te volgen laten ze natuurlijk alles achter zich. Een van de meest verbazingwekkende dingen van Jezus is dat Hij in veel gevallen mensen roept die niet geroepen zouden moeten worden. Mijn favoriet is de roeping van Mattheüs. Mattheüs geeft in het boek Mattheüs zijn eigen verslag van toen Jezus hem riep. In Jezus’ tijd hadden ze een groep buitenstaanders in het Jodendom die tollenaars werden genoemd. Wij hebben vandaag de dag ook tollenaars. In de Verenigde Staten hebben belastinginners regels die je volgt. Je schakelt een boekhouder in en je vult al je formulieren in en je betaalt je belastingen. Je kunt boos zijn over je belastingen. Mijn belastingen zijn te hoog, mijn belastingen zijn te laag maar de meeste mensen vinden dat het voor iedereen even eerlijk is. Maar in Jezus’ tijd waren er Joodse tollenaars die religieus en etnisch Joods waren, maar voor het Romeinse rijk werkten. De Joden van die dagen zagen het Romeinse rijk als het kwade rijk dat hen bezet hield. En ze wilden de Romeinen uit Israël weg hebben.

Dus als je tollenaars had die geld ophaalden voor het Romeinse rijk werden ze gezien als een soort verraders. Als buitenstaanders. En het waren in de meeste gevallen echte slechteriken want de manier waarop ze belasting inden was door middel van een willekeurig systeem waarbij ze er zelf nog wat bovenop deden. Stel je dat eens voor. Stel je voor dat er een geheim belastingbedrag is dat alleen de belastinginners weten. Laten wij zeggen dat het 10% is. De manier waarop de belastinginners geld verdienden is door willekeurig een beetje meer toe te voegen. En ze gaan naar het huis van je moeder en zeggen: Hé Linda, de belasting is dit jaar 12%. En zij zegt: Nou, 12, dat lijkt mij wat hoog. En dan ben je daar en je zegt: Mam, het is geen 12%, het is veel lager. Het moet lager zijn dan dat. En dan ga je ruzie maken met de belastinginner. Misschien geef je een klap en hij geeft jou een klap en dan is het: Goed, ik zak naar 11%. Maar hij pikt nog steeds zijn deel in en je weet niet wat dat is. En daarom haatten de mensen belastinginners omdat het leugenaars waren bedriegers, oplichters, maar ze moesten het doen. En natuurlijk in Jezus’ tijd, wat is het werk dat de meeste mensen doen? Je doet wat je vader doet. Het is waarschijnlijk zo. Mattheüs koos er niet voor om tollenaar te worden. Zijn vader was toch tollenaar? Meer dan waarschijnlijk was Mattheüs’ vader een tollenaar en moest hij gewoon doen wat zijn vader deed. Dus daar zit hij. Hij is misschien aan het puzzelen hoe hij geld kan verdienen voor zijn familie, Hij int belasting en op een dag komt de beroemde rabbi Jezus met wie hij waarschijnlijk niet eens mag omgaan. Hij mag niet eens naar zijn preken gaan luisteren. Hij moet ver achteraan staan. Misschien is hij niet welkom in de synagoge. Misschien haten de Joden in de gemeenschap hem. Misschien moet hij in een ander dorp wonen. Maar Mattheüs is daar, hij int belasting en er staan allemaal begaafde, religieuze jongemannen om hem heen. Geweldige jongens, die de Thora kunnen opzeggen.

Ze zijn briljant en ze zijn slim en ze zien er goed uit en ze komen uit prima families. En er staan allemaal mensen om hem heen en Jezus kijkt naar Mattheüs, de tollenaar, de buitenstaander, de zondaar en de beroemde rabbi zegt: Mattheüs, kom en volg Mij. Is dat niet verbazingwekkend? En Jezus, dit horende zegt Hij in Mattheüs 9:12: Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Maar ga heen en leer wat dit betekent. Ik verlang barmhartigheid, geen offers. Dat komt uit Hosea. Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Ik ben gekomen om zondaars te roepen. Misschien zie je iemand die hulp of gebed nodig heeft dat je doet wat jij voor jezelf gedaan zou willen hebben als je in die positie was. Dat je barmhartig bent en traag van oordeel. En dit zijn de woorden van het leven.

 

Wil je een gelukkig leven leiden, doe dan wat ik je vandaag vertel. Doe wat Jezus ons geleerd heeft. Vergeef je naaste. Wees trouw in alle dingen. Wees trouw aan je echtgenoot en aan je beloften en aan dingen die je zegt te zullen doen. Wees een eerlijk mens. Lieg of bedrieg niet, en wees trouw aan wie je bent en wees echt jezelf. Houd van mensen. Houd van mensen zoals jij bemind moet worden. En onthoud geen genade als je die kunt geven. Onthoud dat de grootste schatten niet bestaan uit zilver en goud of kleding of dingen die door deze wereld vernietigd kunnen worden maar dat de grootste schat die je hebt, hemelse schatten zijn. Dat zijn je relaties, de kennis van het Woord, de Heilige Geest, wijsheid. Vergeet niet dat je familie en je vrienden en je relaties zoveel belangrijker zijn dan veel van de andere dingen waar wij waarde aan hechten. Maak je geen zorgen als het lastig wordt maar zoek eerst Gods koninkrijk en stel God voorop in je leven. Moge je bedekt raken met het stof van je rabbi. Moge je bedekt raken met zijn geest en zijn woorden en moge je daar je leven op bouwen. Amen.

 

Koorzang – The Blessing

Hij is met jou, Hij is met je waar je ook gaat

In de ochtend, in de avond, in je komen en je gaan

In je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je, amen

Nooit meer dezelfde

16 oktober 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan