Home Televisie Ik strijd voor je

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Goedemorgen allemaal. Welkom, kerkfamilie. Het is een eer dat u hier bent of via de tv naar ons kijkt. Wij houden van u.
Efeze 3 zegt: Door Gods kracht die in ons werkt kan Hij méér doen dan wij durven vragen – in mijn geval is dat heel veel – of dan wij kunnen dromen. Oneindig veel meer dan wij durven bidden, durven verlangen en durven hopen. Mogen wij grote dromers zijn. Amen? Geef degene naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Geweldig dat u er bent. Ik stel u Irene Messoloras voor, die het koor dirigeert. Fijn dat je er bent. Dit wordt een mooie dag. Waar u ook mee worstelt God is ook een god van legerscharen, en God vecht voor u. Laten wij bidden.

Gebed

Vader, dank U. U bent sterk, machtig, goed, getrouw en U geeft om alles wat er speelt in ons leven. Want wij zijn uw geliefde zoons en dochters. Wij leggen alles voor U neer en vragen U in Jezus’ naam wij voor ons te strijden. Dat doet U, wij hebben U lief, in Jezus’ naam, amen.

Koor – “I Sing the Mighty Power of God”

‘K bezing de almacht onzer God, die aard’ en hemel schiep Die zeeën, wolken, lucht en wind, ’t heelal tot aanzijn riep ‘K bezing zijn wijsheid die de zon doet opgaan in zijn kracht De maan en sterren in hun baan getuigen van zijn macht

‘K bezing de goedheid van de Heer Hij geeft ons overvloed
God sprak zijn woord en schiep de mens en zag: ’t was alles goed Ons leven, Heer, behoort aan U, wij zien uw trouwe zorg
En waar wij ons begeven Heer, U bent onze hulp en borg

Er is geen plant, er is geen bloem, die niet uw macht erkent De wolkenpracht, de ruwe storm zijn bij uw troon bekend Want ieder leven komt van U, bewaar ons in uw zorg
En waar wij mogen gaan of staan, U bent onze hulp en borg Halleluja, halleluja

Schriftlezing – 1 Samuel 1:9-11, 19-20 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit Samuel 1. Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af: Heer van de hemelse machten, ik smeek U, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan U. Nooit zal zijn haar worden geschoren. De volgende morgen vroeg bogen zij zich neer voor de Heer waarna ze zich op de terugweg begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuël want, verklaarde zij: Ik heb hem aan de Heer gevraagd. God is machtig. Hij is de Heer der heerscharen en Hij strijdt voor u. Amen.

Koor – “The Omnipotence”

Groot is de Here Jehova, hemel en aarde getuigen van zijn grote macht Groot is de Here Jehova, hemel en aarde getuigen van zijn grote macht Je hoort Hem in de razende storm, in het geraas van de kolkende stroom Groot is de Here Jehova, je hoort Hem in de razende storm

In ’t geraas van de kolkende stroom,
Groot is de Here Jehova en groot is zijn macht
Je hoort het in het geritsel van de bladeren van het woud
Je ziet het in het wuiven van het gouden graan
In de schoonheid van de schoonste bloemen
Je ziet het in de talloze sterren, je ziet het in de talloze sterren
Je ziet het in de schoonheid van de schoonste bloemen
Je ziet het in de talloze sterren, je ziet het in de talloze sterren Woest klinkt het in het rollen van de donder
In het rollen van de donder en in de vlammende bliksem
In de vlammende bliksemschichten
Maar mijn liefdevolle hart verkondigt nog luider de macht van Jehova Maar mijn liefdevolle hart verkondigt nog luider de macht van Jehova De Here God almachtig
Heer, wij bidden tot de hemel en hopen op uw genade en vergeving Heer, wij bidden tot de hemel en hopen op uw genade en vergeving Groot is Jehova de Heer, groot is Jehova, de Heer

Het Onze Vader met Chad Blake

Zulke liederen, uitgevoerd door koren en orkesten als dit herinneren ons aan de grote God die wij dienen. Amen? Vanmorgen verschijnen wij voor die God en bidden wij gezamenlijk:

Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Koor – “The Omnipotence”

God onzer vad’ren wiens almachtige hand
In schoonheid zal leiden het stralende heelal
En uit schitterende werelden in pracht ten hemel stijgend Klinken onze liederen vol dank naar U op

Geef uw volk kracht op haar moeizame weg
Leid ons uit de nacht naar een eindeloze dag
Vul onze levens met goddelijke liefde en genade
En wij zullen U loven en prijzen voor eeuwig en altijd Amen

Solo – Charlotte Wen – “Ancient Words”

Heilige woorden, overgeleverd voor ons leven hier op aarde Gods hart klinkt erin door
O, laat die oude woorden het verkondigen
Woorden van leven, woorden van hoop

Geef ons kracht, help ons staande te blijven in deze wereld Waar we ook dolen, die oude woorden wijzen de weg naar huis Oude woorden, nog immer waar die u en mij veranderen

Wij zijn gekomen met open hart, laat die oude woorden het verkondigen Heilige woorden van ons geloof, doorgegeven door de eeuwen heen Ons gebracht door offers te brengen
Sla acht op Jezus’ woorden van trouw

Heilige woorden, bewaard gebleven voor ons leven hier op aarde Gods hart klinkt erin door
O, laat die oude woorden het verkondigen
Oude woorden, nog immer waar die u en mij veranderen

Wij zijn gekomen met open hart. laat die oude woorden het verkondigen Heilige woorden van ons geloof, doorgegeven door de eeuwen heen Wij zijn hier met open hart
O laat de oude woorden het verkondigen

Wij zijn hier met open hart
O laat de oude woorden het verkondigen

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar en zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten.
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Dank u, u mag gaan zitten.

Preek – “Ik vecht voor je” door Bobby Schuller

God is nog bezig met u. Amen? God is nog niet klaar met u. Ik wil dat u dat weet: Hij heeft zijn handen niet van u afgetrokken. Sterker nog: Hij vecht ook voor u, en Hij wil dat u zelf ook doorvecht. Dit is een reeks preken over de namen van God waarbij wij allerlei eigenschappen van God behandelen die Hij aan zijn naam toevoegt. De naam die wij vandaag behandelen wordt vaak verkeerd vertaald. Soms als Almachtige Heer. Dat is waar. Soms als Heer der heerscharen. Weet iemand wat een heer is? Wat is dat? Ja, u weet het wel. Een leger. Iemand zei ‘Heer van alles’. Vandaag gebruik ik de vertaling ‘Heer der legers’. Vertalers gebruiken die vertaling niet graag omdat het nogal gewelddadig en onbeschaafd klinkt. Maar deze naam komt ruim 250 keer voor in het Oude Testament. Een belangrijke naam, die wij ook moeten bestuderen. Jahweh Sebaoth betekent ‘Heer der legers’. Het idee is: de Heer der legers, die ook de God van vrede is zal een eind maken aan het geweld in de wereld. Dat houdt ook in dat wij allemaal in een gevecht verwikkeld zijn. Dat wij allen deel uitmaken van een groot verhaal: de strijd tussen goed en kwaad. God wil dat u weet: Wat u ook doormaakt en dat is vast heel veel. God vecht voor u. Hij is zo goed. Hij heeft u niet verlaten, niet in de steek gelaten, Hij vecht voor u. U bent zijn geliefde zoons en dochters. Die naam, Heer der legers, komt veel voor in de Bijbel. Maar de eerste keer dat hij wordt genoemd is niet bij een veldslag of zo maar in verband met een jonge vrouw die niet zwanger kan worden, ene Hanna. Een verhaal uit 1 Samuel 1. Het gaat ongeveer zo. Er is een Leviet – dat wil zeggen iemand uit het priestergeslacht. Hij had twee vrouwen. In die tijden kwam polygamie veel voor. De Bijbel is er niet positief over. Het leidt altijd tot gebrokenheid.

In dit verhaal ook. Hij heeft twee vrouwen. De ene heet Peninna. Als u op zoek bent naar een naam voor een baby, Peninna. En de andere vrouw heet dus Hanna. Zij delen hun echtgenoot en volgens de Bijbel gaan ze ieder jaar naar Silo. Op die plek stond de tabernakel, het middelpunt van de joodse eredienst. In het midden van de tabernakel stond de Ark van het Verbond, de troon van God. De ark was van goud. U weet hoe hij eruitzag want u kent Raiders of the lost Ark, die Indiana Jones-film. Zo ziet hij eruit. Hij bevindt zich precies in het midden en bevat de stenen tafelen met de tien geboden die Mozes kreeg op de Sinaï. De tabernakel is gebouwd rond dat zeer heilige, gevaarlijke ding dat zowel theologisch als feitelijk Gods troon is. God is feitelijk aanwezig in en rond dit object. Dus de Ark is met veel ceremonieel omgeven. De man, Elkana en zijn twee vrouwen en familie reisden ieder jaar naar de tabernakel om te offeren voor vrede en vergeving van zonden. Dat was heel gebruikelijk voor Levieten. Maar er is iets triests aan de hand. Peninna heeft veel kinderen maar Hanna geen. Elk jaar opnieuw zaten zij daar aan een tafel om gezamenlijk van het slachtmaal te eten. Stel u voor: Elkana, de man, Peninna, een van de vrouwen al haar kinderen, ook rond de tafel en Hanna, helemaal alleen. Volgens het verhaal had Elkana zo een medelijden met zijn vrouw dat hij haar dubbele porties gaf, extra vlees, extra wijn in een poging haar op te vrolijken. Maar Peninna maakte constant vervelende opmerkingen. Ze lachte haar uit en bespotte haar. ‘Nooit zal je een kind krijgen’. ‘Je schoot is dor. Onze man heeft niets aan je.’ Hanna verlangt wanhopig naar een kind. En die trotse, valse…Hoe noem je zo iemand? Medevrouw? Die was voortdurend bezig haar te sarren, te kwetsen, pijn te doen. Elk jaar hetzelfde tafereel: Ze gaan naar Silo, brengen een offer, nemen deel aan een feestmaal. Dan zitten daar Elkana, Peninna, al hun kinderen en Hanna. En Peninna bespot Hanna omdat ze geen kind kan krijgen. Dat jaar is het weer zover. Elkana geeft haar extra eten maar zij zit maar voor zich uit te staren en kan geen hap door haar keel krijgen. Ten slotte zegt Elkana: Lieverd, waarom eet je niet? Ze kijkt hem aan met betraande ogen en zegt niets. Hij zegt: Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? Hij loopt weg en Hanna blijft alleen aan tafel zitten opnieuw teleurgesteld. Helemaal alleen. Ten slotte staat ze op en loopt de heuvel naar de tabernakel op gaat naar de ark en valt op haar knieën. En dan gebruikt ze deze naam van God, voor het eerst in de Bijbel: Heer der legers. Denk toch aan mij. Geef mij een zoon. Als U dat doet, zal ik hem aan U geven en zal hij U dienen, al de dagen van zijn leven. Dat zweer ik. En dan begint zij luid te jammeren en te huilen. Volgens de Bijbel

gaat ze maar door en huilt met lange uithalen. Een enorme uitstorting van menselijkheid voor Gods troon. Dan komt Eli langs en ziet die vrouw één en al tranen, haar lippen bewegend. Wat zij zegt is niet meer te verstaan. Neerbuigend zegt hij: Mens, je hebt te veel gedronken. Ga je roes uitslapen. Dat zegt hij letterlijk. Zij kijkt waardig naar hem op en zegt: Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende. Eli krijgt medelijden met haar. Hij weet waarom ze huilt, kent de familie goed. God zal u geven waarom u hebt gevraagd. Moge Hij uw gebed verhoren en u een zoon geven. Hierna verandert er iets in Hanna. Ze houdt zich niet meer in, speelt geen mooi weer. Dat schreeuwen van ellende, dat uitroepen voor Gods troon geeft haar niet direct vreugde, maar wel iets van bevrijding. Zij daalde de heuvel weer af en at van het eten en dronk van de wijn. En zij was niet langer terneergeslagen. Zij ging mee terug met haar man sliep met hem en werd zwanger. God verhoorde haar gebed. Jaren later, toen het kind de borst was ontwend besloot zij haar gelofte te vervullen. Met haar man en het jongetje Samuel loopt naar Eli in de tabernakel en zegt: Deze jongen zal de Here alle dagen van zijn leven dienen. Want de Heer der legers heeft aan mij gedacht en mijn gebed gehoord. Hier onderbreek ik het verhaal even. Ik zeg u dat het goed is om emotioneel te zijn. Ik heb lange tijd gedacht doordat ik dacht dat dat mannelijk was of door mijn eigen pijn dat ik sterk moest zijn en mensen niet mocht laten merken wat ik voelde. Dat heb ik zo lang gedaan dat ik helemaal niets meer voelde. In mijn groei als gelovige moest ik niet alleen leren wat de kracht was van vreugde en positiviteit maar ook van kwetsbaarheid, verdriet, huilen en het aanroepen van de Heer der legers. Ik ging inzien dat het één niet kan bestaan zonder het andere. De Bijbel leert ons: Als wij iets moeilijks doormaken slaan wij ons er geen van allen alleen doorheen. Emotioneel zijn, huilen, rouwen, kwetsbaar zijn, bloeden uit je ziel is niet zwak, maar sterk. Er is moed voor nodig om echt jezelf te zijn tegenover mensen die je respecteren en van je houden. Want je bent bang om dat respect te verliezen of dat het misbruikt wordt. Maar je hoeft niet bang te zijn. Het is goed om God je angsten, zelfs je boosheid te laten weten. Wist u dat je boos mag zijn op God? Hij leert ons dat wij onze boosheid of teleurstelling met Hem moeten delen. Dan komt Hij ons tegemoet. Zij brengt haar zoontje Samuel, wijdt hem aan God en zingt dan die prachtige lofzang. De Bijbel staat vol overwinningsliederen. Maria zong er een, Mozes ook en Hanna. Je ziet ook dat deze gelovigen het niet makkelijk hadden. Zij leveren slag op slag, verliezen geliefden, lijden onder ziekte, zien alle moeilijke dingen van het leven onder ogen. Maar op het laatst kijken ze terug en begrijpen het. En zingen een overwinningslied, zoals u ook zult doen. Uw lied zal prachtig klinken in Gods oren. Hanna’s lied staat in 1 Samuel 2. De inhoud komt neer op die van alle overwinningsliederen: Eén: God keert zich tegen wie trots is en verheft wie nederig is. Twee: ondanks het kwaad dat mensen doen, is God aan de slag. Ondanks het kwaad dat mensen doen, vecht God voor u. En als u over de eindstreep komt, ziet u dat Hij u nooit heeft opgegeven u nooit in de steek heeft gelaten. Hij vecht voor u. Want Hij houdt van u, u bent zijn geliefde kind. Ouders vechten voor hun kinderen, en God vecht voor u.

Het is goed om te treuren, te voelen. Het is goed om emotioneel te zijn. Als wij treuren en huilen, laten wij dat er soms uitkomen als een soort strijdkreet. Dan maken wij van ons gejammer en ons verdriet een hartgrondig: nee, ik ga vechten en geeft niet op. Ik ga volhouden en niet opgeven. Want dat wil de vijand. En dan zegt de Heer der legers: Kom, laten wij samen strijden. En het allerbelangrijkste is dit: Er komt altijd weer iets goeds. Er komt altijd weer iets goeds. Ik heb gezien hoe mensen die kapot zijn doordat zij iemand hadden verloren telkens weer door God verder worden geholpen. Hij zal ook u verder helpen. En dat blijf ik constant zeggen. Laatst mocht ik een Grammy-winnares interviewen op de zender Praise. Mandisa, u heeft vast van haar gehoord. Zij is een van de grootste gospelzangeressen van Amerika. Zij vertelde haar verhaal. Jaren geleden toen ze nog veel jonger was dan nu, kreeg haar beste vriendin kanker. Elke dag bad ze voor haar. Ze geloofde terecht dat God haar zou genezen. De vriendin was zwanger, kreeg een zoon die nu een blij en gezond kind is en bij zijn vader is. Mandisa bad voor haar vriendin, dat ze het zou halen. Maar een jaar later stierf haar vriendin. Mandisa had God zoveel goeds zien doen in haar leven en kon niet rijmen hoe dit toch mogelijk was. Ze had gebeden, haar hart voor God uitgestort. Het was niet verhoord. God, waar bent U? dacht ze. Ze raakte begrijpelijk in een diepe depressie. Drie jaar lang verkeerde ze in die duisternis. Ze kwam 70 kilo aan. Ze kwam de deur niet meer uit. De eerste keer deed ze dat weer om naar War Room te gaan, een christelijke bioscoopfilm over een vrouw die bidt. En het lied waarvoor Mandisa een Grammy had gekregen, Overcomer zat over het hoogtepunt van de film, als het gebed van de vrouw wordt verhoord. Daarbij klonk Mandisa’s lied. Mandisa zat daar en werd woedend. Háár gebed was niet verhoord maar ze hadden wel haar lied gebruikt in de film maar haar eigen gebed was niet verhoord. Ze verliet de zaal en liep boos en gefrustreerd naar haar auto. En toen bleek haar auto bedekt te zijn met post-it blaadjes. En op elk blaadje stond een bemoedigende tekst van een vriend:

Mandisa, wij houden van je, wij missen je. Wat is dit allemaal? dacht ze. Toen kwamen acht van haar beste vrienden en vriendinnen op haar af. Ze zeiden: Dit is ons werk. Wij missen je. Wij houden van je zoals je bent maar wij houden te veel van je om je in deze toestand alleen te laten. Dat zorgde voor een ommekeer. Nu kon ze tegen haar vrienden zeggen: Ik ben kwaad op God, ik snap niet dat Hij mijn gebed niet heeft verhoord. Waarom moest mijn beste vriendin dood? Die kwetsbaarheid deed het hem. Niet dat ze antwoord kreeg op die vraag maar de Heilige Geest gaf haar kracht doordat ze eerlijk zei wat ze voelde. Ze zei niet: Ik moet dit alleen uitvechten, sterk zijn, alles wegstoppen. Nee, ze zei tegen haar vrienden: Ik ben boos, gefrustreerd, kwaad. En dat was een zeer christelijke daad. De meeste Psalmen zijn klaagliederen. Het is de grootste groep psalmen. Er zijn wel 60 of 65 klaagpsalmen. Telkens roept David uit: God, waar bent U? Waarom hebt U mij verlaten? Weet dat God sterk is en dat Hij voor u vecht. Hij is de Heer der legers, Hij houdt van u en zal u nooit alleen laten. Altijd zal Hij voor u blijven vechten, nooit laat Hij u in de steek. U bent zijn geliefde zoons en dochters en wat uw strijd ook is, God strijdt aan uw zijde, al ziet u het misschien niet. Hij helpt u er doorheen. U zult een overwinningslied zingen. Ooit zult u het begrijpen en vertelt u anderen die hetzelfde doormaken, dat ook zij er doorheen komen. Mijn grootvader zei het zo mooi: Het leven is niet eerlijk, maar God is goed. Na dat interview zong ze een nieuwe lied, over ‘de duisternis achter je laten’. Daarin dankt ze God dat Hij haar uit die depressie heeft gehaald. Ze zong het met een band. Later hoorden wij dat al die muzikanten degenen waren die die post-it briefjes op haar auto hadden geplakt. Zij zongen het overwinningslied samen met haar. Ook u heeft vrienden en familie die er in moeilijke tijden voor u zijn. Hij brengt ons er doorheen, maakt ons zo sterker, wijzer en vreugdevoller. Dat is de waarheid. Amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ik strijd voor je

15 oktober 2017 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan