Home Deel Zijn liefde met de wereld

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. Dank u voor uw komst. Heerlijk om hier met u te zijn. Het is vrijwel onmogelijk om liefde te geven als je geen liefde kunt ontvangen. Laten wij een kerk zijn die ontzettend goed liefde kan ontvangen. Weet dat u geliefd bent, dat u het verdient en dat u het altijd waard bent. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Geweldig dat u er bent. Laten wij beginnen met gebed.

Gebed

Vader, dank U dat U ons liefheeft. Wij vragen U in Jezus’ naam ons te leren wat het is, sterk te zijn
in onze zwakheid, kwetsbaar en onze relaties te verdiepen met medegelovigen, partners, kinderen, naasten. Maak het hart van eenieder die mij hoort vol vreugde, leven, liefde en nieuwe visie. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Love Divine, All Loves Excelling”

Liefde Gods, die elk beminnen hemelhoog te boven gaat Kom in onze harten binnen met uw milde overdaad Jezus, één en al ontferming daal vanuit de hoge neer Met uw heerlijke bescherming in ons bevend hart, o Heer

God almachtig boven mate die zo nederig verscheen
Keer naar ons terug en laat ons nooit meer, nooit meer hier alleen.

Laat ons in de kerk U prijzen met uw heiligen omhoog Tot in ’s hemels paradijzen wij U zien van oog tot oog

Wat Gij eenmaal bent begonnen o voltooi het, maak ons rein Tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn
Tot wij eeuwig bij U wonen schrijdende van licht tot licht Leggend onze gouden kronen zingend voor uw aangezicht

Hannah Schuller bedankt het gastkoor.

U mag gaan zitten. Hartelijk dank, Dr. James Melton en het koor The Coastal California Chorale. Geweldig dat u deze eredienst leidt.

Schriftlezing – Lucas 10:25-28 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek, lees ik vanaf Lucas 10 vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Here, uw God, liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Gemeente, God en onze naasten liefhebben is de weg naar het volste leven dat je kunt leiden. Amen.

Koor – THE COASTAL CALIFORNIA CHORALE – “He Will Hold Me Fast”

Als ik vrees dat mijn geloof bezwijkt, dan houdt Jezus me vast Als de verleider dreigt te winnen, dan houdt Jezus me vast
Ik zou alleen nooit staande blijven op ’s levens angstige pad Want mijn liefde is al te vaak kil Hij moet me vasthouden

Hij zal me vasthouden Hij zal me vasthouden
Mijn Redder houdt zoveel van mij, Hij zal me vasthouden
In hen die Hij redt schept Hij behagen Christus zal me vasthouden Kostbaar in zijn heilige ogen zal Hij me vasthouden
Hij zal mijn ziel niet verloren laten gaan zijn beloften houden stand Gekocht door Hem tot hoge prijs zal Hij me vasthouden
Hij zal me vasthouden Hij zal me vasthouden
Mijn Redder houdt zoveel van mij, Hij zal me vasthouden
Voor mijn leven bloedde Hij en stierf, Jezus zal me vasthouden Rechtvaardigheid is nu geschied, Hij zal me vasthouden
Ik heb nu het eeuwige leven, Hij zal me vasthouden
Tot wij Hem zullen zien als Hij eind’lijk terugkomt
Hij zal me vasthouden, Hij zal me vasthouden
Mijn Redder houdt zoveel van mij, Hij zal me vasthouden
Hij zal me vasthouden, Hij zal me vasthouden
Mijn Redder houdt zoveel van mij, Hij zal me vasthouden

Pastoraal gebed het Onze Vader met Tim McCalmont

Nu richten wij ons tot God, in gezamenlijk gebed. Heer, in de schoonheid van deze ochtend zien wij uw schoonheid om ons heen. Dank U dat wij U mogen aanbidden, dank U voor ieder die hier zit en voor ieder die meekijkt via televisie. Hoor nu ons gebed, dat U ons geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Koor – THE COASTAL CALIFORNIA CHORALE – “How Great Thou Art”

O Heer, mijn God wanneer ik in verwondering De wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht het rollen van de donder
Heel dit heelal dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel, tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

En als ik zwerf door bossen en door velden En zoete vogelzang mij begeleidt
Dan zingt mijn ziel: hoe groot zijt Gij Wanneer ik tuur vanaf de hoge bergen

Een beekje hoor en een zacht briesje voel Dan zingt mijn ziel: hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk dat God zijn Zoon niet spaarde Maar Hem voor ons liet ingaan in de dood Dan zingt mijn ziel: hoe groot zijt Gij
Dat op het kruis Hij blij mijn lasten torste Mijn zonden wegnam door zijn God’lijk bloed Dan zingt mijn ziel: hoe groot zijt Gij

Mijn God, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister Brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij Dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God, O Heer mijn God, hoe groot zijt Gij

Speciale muziek – melodieën – “Blessings”

De wereld is niet ons thuis
Wat als uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen?
Wat als 1000 slapeloze nachten nodig zijn om ons te leren hoe dichtbij U bent? Wat als ons onvervuld verlangen het verdriet dat ons verlamt
Wijst op een dorst die groter is dan deze wereld lessen kan?
Wat als moeite en strijd regen en storm, verdriet en pijn
Uw verborgen zegen zijn?

Proclamatie met Bobby Schuller

Amen. En nu de proclamatie. Graag applaus voor de mensen die ons volgen via de tv.
Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.
U mag gaan zitten.

Preek – “Ik mag Zijn liefde delen met de wereld” door Bobby Schuller

Vandaag is de laatste preek over deze proclamatie. Wij gaan het hebben over de oproep zijn liefde te delen met de wereld. De wereld is groot en het is Gods taak de wereld lief te hebben maar wij gelovigen moeten onze naaste liefhebben. Er is nooit een tijd geweest waarin onze cultuur meer behoefte had aan meer compassie, meer empathie, meer kwetsbaarheid, meer vriendelijkheid en meer geduld dan vandaag de dag het geval is. Een recente studie heeft aangetoond dat het hebben van relaties gezonder is dan dieet en training. John Ortberg zegt: eet liever Twinkies met een vriend dan broccoli in je eentje. Dat is een schitterend inzicht. Wij hebben werkelijk de behoefte ons te verbinden met anderen. Dat hebben anderen ook van u nodig. Anderen liefhebben veronderstelt ook actie: zorgen voor armen, mensen verzorgen en te eten geven die hun dankbaarheid niet tonen. Maar het beste wat je je naaste kunt bieden, is een diepe relatie. Laten zien dat zij liefde en geborgenheid waard zijn, dat zij bij u veilig zijn. Je mag ze best de waarheid zeggen, duidelijk zijn als ze maar weten dat bij u iets kunnen ervaren wat geen ander kan bieden: Een vriend. Iemand die aanwezig is, die vriendelijk is, liefhebbend en betrokken. Als wij ons verbinden met de ander levert dat zoveel vreugde op. Het begint meteen na de geboorte van een baby. Dan ontstaat de band met zijn of haar moeder. Zij houdt voor het eerst de baby vast die net uit de moederlijke schoot is gekomen, koud, naakt, schreeuwend, onder het slijm. Maar tijdens die chaotische, angstaanjagende, traumatische ervaring ziet de baby voor het eerst moeders ogen. Zij glimlacht naar hem en hij tegen haar. Zij voedt hem en troost hem. Die eerste vijf maanden van een mensenleven is bepalend voor de gezondheid van de ziel. Er vindt binding plaats, de baby eigent zich de moederliefde toe. Zelfs als zij weg is en zelfs wanneer zij sterft, haar liefde is genesteld in dat kind, zelfs als het volwassen is. De verbintenis uit de babytijd is nog altijd in het hart van de volwassene, waardoor die liefdevol kan zijn. Nooit bereiken wij een punt dat wij geen liefde meer hoeven te op te nemen. Als wij niet regelmatig de liefde in ons opnemen van een vader, partner, kinderen en naasten, als je geen relatie, empathie, compassie, kwetsbaarheid ervaart dan raak je uitgeput. En misschien wel gevoelloos. Dat is de wortel van depressie en angsten, de oorzaak van zelfverminking van ongevoeligheid, doodsheid tegenover het leven. Dat komt voort uit emotionele isolatie. Je denkt dat je veel vrienden hebt een liefhebbende familie, je hebt veel mensen in je leven. Maar toch voel je je om een of andere reden dood. Alsof het je ontbreekt aan visie. Waar ga je heen? denk je. Waar is mijn doel? De kern van dat alles is de noodzaak om relaties aan te gaan met anderen. De emotionele isolatie. Dat zien wij bij veel mensen: Dat zij zichzelf afkeuren en vinden dat zij geen liefde en geborgenheid waard zijn en zich niet verbinden met de mensen die zij wel degelijk om zich heen hebben. Maar als we dat wel doen, als wij onze verslaving laten zien, onze fouten, onze zonden, twijfels, ziekten en angsten, omhelzen de anderen ons en hebben ons lief. Dan ontvangen wij ook daarin liefde en komt dat verborgen deel van ons leven weer tot leven. Wij moeten leren om die liefhebbende persoon te zijn voor kwetsbare mensen. Maar dat kan alleen als wij zelf kwetsbaar zijn en zelf die liefde hebben ontvangen. Zodat wij overstromen van compassie richting de mensen rondom ons. Zo iemand bent u en ik ben trots op u. Doordat u de liefde van mensen rondom u hebt ontvangen ervaren mensen Jezus’ liefde. Die stroomt uit u. Je ziet het als mensen dat niet doen, als ze een geïsoleerd bestaan leiden en zeggen: Ik ben niet echt liefde waard. Mijn zonden zijn erger dan die van alle anderen. Ik weet nog goed dat ik toen mijn dochter Haven was geboren ’s morgens om 5 uur eruit moest. Ik was dat nog niet gewend, ik was een jonge vader van 27. Ik had een hekel aan vroeg opstaan. Maar toen ik dat hummeltje in mijn armen had en haar weer in slaap wiegde glimlachte zij naar mij en ik naar haar. Ik weet nog dat ik dacht: Ik heb echt alles voor jou over. Dat is waar ik het over had. Zij voelde verbinding met haar vader maar ik voelde hetzelfde, er ontstond een band met mijn dochter, die kleine ziel. Ik dacht: Ik zou alles voor haar doen. Niet omdat zij zo slim is of zo goed presteert maar omdat ik van haar hou. En zo kijkt God ook naar u. Hij houdt zo veel van u. Als wij te ver van Hem weg zijn om die liefde te ontvangen dan is het goed om andere gelovigen op te zoeken om hun liefde te ontvangen waar wij onszelf niet kunnen liefhebben of Gods liefde niet kunnen ontvangen. Daarom ben ik ervan overtuigd dat Satans eerste aanval en die komt gegarandeerd gericht zal zijn op onze relaties. Dat gaat altijd via bedrog. Hij zegt: Jij bent geen goede echtgenote of echtgenoot. Jij bent een waardeloze vader, je bent geen liefde waard. Of hij zegt het tegen je naaste. Via geroddel en verraad. De vijand maakt dolgraag onze vriendschappen en huwelijken kapot. Want als wij zware tijden doormaken en wij hebben mensen met wie wij diep verbonden zijn dan geeft dat ons de kracht om vol te houden. Het leven is moeilijk. Dat van u ook. U zou het niet alleen moeten leiden. U moet mensen hebben die van u houden. Zij houden meer van u dan u denkt en God houdt meer van u dan u beseft.

Het belangrijkste gebod van de Bijbel luidt: Heb de Here, uw God, lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Uiterst belangrijk. Heel vaak wordt Jezus gevraagd wat het grootste gebod is. Meestal zegt Hij dit. Maar in de Bijbeltekst van vandaag, Lukas 10 wordt deze vraag gesteld door een wetgeleerde. Hij stond op om Hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus stelde een wedervraag: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? Hij zei: U zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Dit komt uit de Thora, voor joden na de Shema het belangrijkste Bijbeldeel. Kleine kinderen kenden deze teksten al uit het hoofd. Maar vele joden in Jezus’ tijd volgden dit gebod niet. Verderop zal Jezus het verhaal van de Barmhartige Samaritaan vertellen. Een leviet en een priester lopen een zwaar gewonde medejood voorbij. Maar een Samaritaan stopt en verzorgt hem. De Samaritanen werden zeer verguisd in Jezus’ tijd. Voor ons hebben zij iets positiefs, maar voor joden waren het buitenstaanders, zondaars, ketters, zij waren slecht en gewelddadig. Allerlei stereotypen. Stel dat een christelijk predikant aan Jezus vroeg: Heer, hoe kan ik christen worden? Heb uw naaste lief, zegt Jezus. Wie is mijn naaste dan? vraag ik. Dan vertelt Hij een verhaal over een bekend en geliefd predikant. Die predikant loopt een mishandelde medechristen voorbij. Een evangelist of een zendeling is onderweg naar een bijeenkomst en loopt ook door. Vervolgens komt er een moslim die stopt en de man verzorgt. Ik ken sommigen van u. Ik weet dat die religie voor sommigen associaties oproept met heel andere zaken. Jezus wil die joodse mensen laten zien dat het niet uitmaakt hoeveel theologische kennis je hebt. Als je niet hebt geleerd je naaste lief te hebben als jezelf weet je niet hoe je een goede jood moet zijn. Dat geldt ook voor ons. Als wij onze naaste niet liefhebben als onszelf, hebben wij niet geleerd wat het is, als Jezus te zijn. Want liefde is de kern van het evangelie. Het is een evangelie van genade. Hoe wordt Jezus gekarakteriseerd? Met woorden als vergeving, trooster, verzoening, je vijanden liefhebben. En welke woorden gebruikt de Bijbel rondom Satan? De aanklager, bedrog, angst, schaamte, verdeeldheid, bestraffing. Een kerk die Christus wil weerspiegelen, moet dat eerste zijn: Vergevend, troostend, verzoenend, zijn vijanden liefhebbend. Bij hen die luisteren naar de vijand hoort: veroordeling, bedrog, angst, schaamte. In zoveel kerken gaat het alleen maar over schaamte, oordeel en straf. Vriend, de grootste behoefte van onze naasten is liefde te ontvangen, compassie, medeleven en contact met u. Hoe arm, geruïneerd, rijk of succesvol u ook bent, aan al onze droefheid, depressie en nihilisme ligt gebrek aan verbinding ten grondslag. Wij moeten nader komen tot onze naaste, liefhebben en liefde ontvangen. Om lief te hebben zoals Jezus moeten wij eerste Gods liefde in ons toelaten en de liefde van onze naaste. Daar haken veel gelovigen tegenwoordig af. Hun geloof is existentieel, één richting, ik en God en verder niemand. Maar dat is niet volgens de christelijke leer. Dit noemen wij de incarnatieleer. Wat betekent ‘incarnatietheologie’? Dat is de leer, dat het Woord vlees is geworden, onder ons woonde en na het kruis en de opstanding ten hemel is gevaren. En dat was het dan. De werkelijkheid is dat dat pas het begin was. Dat de incarnatie doorgaat in de kerk. In Handelingen 2 vaart de Heilige Geest in het hart van elke gelovigen wonen.

Stel dat u een andere christen aankijkt, iemand die Jezus kent dan kijk je niet alleen naar Sue, maar ook naar Jezus in Sue. Je praat niet alleen met Joe, maar ook met Jezus in Joe. Ook al zondigen mensen, maken zij fouten en hebben zij tekortkomingen, als zij contact hebben met medegelovigen, komen zij in contact met God. Heeft u wel eens een tijd gehad dat u veel bidt, stiltemomenten inlast, christelijke boeken leest, maar u toch ver van God vandaan voelt? U houdt een retraite, maakt een natuurwandeling – maar waar is God? Ik wil je zeggen dat er een andere manier is: in contact zijn met God via een medemens. Soms is dat zelfs het beste. Het verschil tussen een theïst en een christen. Een theïst is iemand die in God gelooft en Hem puur individueel en persoonlijk beleeft. Ik en God. Een christen heeft hetzelfde, maar ervaart Hem ook via medegelovigen. Een theïst gelooft in God. Ik teken een poppetje. Alleen hij en God, dat is het enige wat telt. Een christen vormt een driehoek. Hier staat een andere vriend. Dus krijg je een driehoek. Dus is je relatie tot God ook altijd iets gemeenschappelijks. Dit wordt gebruikt in christelijke relatietherapie: Als man en vrouw dichter bij God komen, komen zij ook dichter bij elkaar. Mooi hè? Als wij dichter bij God komen, komen wij ook dichter tot elkaar. Maar het tegengestelde gebeurt ook. Dit is een soort spoorbaan. Deze twee hebben een band. Als die band nauwer wordt, komen beiden dichter bij God. Snapt u wel? Niet door Bijbelstudie en zo maar door hun band als vrienden, als huwelijkspartners of als ouder en kind. En dan zie je een diepgaande ervaring van Gods liefde via het individu. Als christen ervaar je God in eenzaamheid en stilte en tijdens het bidden maar ook via onze kinderen, onze beste vrienden, de buurman. En je kunt het zelfs ervaren door verzoening met een vijand.

Je kunt ervaren hoe Gods kracht werkzaam is in die levensdriehoek. Volgens ons geloof hoort dat erbij voor een gelovige: Dat je geen echte christen kunt zijn zonder medegelovigen. Die mensen heb je nodig in je leven. Je hebt mensen nodig. Ik noem in de komende drie minuten drie dingen die u kunt doen, die u maken tot de meest liefhebbende persoon die de mensen kennen en u meer leven en innerlijke vreugde geven. Nummer één, de belangrijkste van de drie: wees kwetsbaar. Wees kwetsbaar. Niet tegenover iedereen, maar tegenover mensen die je vertrouwt. Zoek daarvoor één of twee mensen die je vertrouwt. Je vraagt hen niet om raad of oplossingen, je vraagt hen alleen om je te zien. Om je ware ik te zien. Dit doen de Anonieme Alcoholisten goed en doet de kerk slecht. Als iemand de kerk instapt en zegt: Ik ben Bob. Ik ben alcoholist dan reageren wij: Oké, wij gaan je er overheen helpen. Morgen is er een groepsbijeenkomst. Lees dit boek vast. Onmiddellijk willen wij iemand veranderen. Maar als een alcoholist bij de AA komt en zegt: Ik ben Bob. Ik ben alcoholist. Wat zeggen zij dan? ‘Dag Bob.’ Zij proberen niet hem te repareren, zij gaan een band aan met Bob, leren hem kennen. Zij ontvangen hem zoals hij is: Hij mag alcoholist zijn. ‘Welkom bij de AA. Fijn dat je er bent.’ Zo ging Jezus ook te werk. Hij bevestigt mensen altijd in hun waarde voordat Hij ze heelt. Hij ging om met zondaars, prostituees, tollenaars en at met hen samen. Pas daarna probeerde Hij ze beter te maken. Geweldig toch? Daar kunnen wij als kerk van leren wat het betekent om mensen lief te hebben, hun waarde te zien en hen zorg te geven, alvorens te proberen hen te veranderen of te genezen. Mensen liefhebben ondanks hun onvolkomenheden. Ook al bent u onvolmaakt, u bent liefde waard. Fijn dat u er bent. Uw kwetsbaarheid is een geschenk als u eerlijk bent over uw tekortkomingen. Twee: kijk om je heen. Kijk of je lijden ziet. En als je mensen ziet die lijden, wees er dan gewoon. Denk niet dat je lijden moet verhelpen of dingen moet repareren. Echt liefdevol zijn, betekent: je inleven in dat lijden. Naar iemand luisteren, met iemand bidden en hem laten weten dat hij niet alleen is. Drie: wees vriendelijk. Waarom spreken wij elkaar zo ruw toe? Vooral in politiek en geloofsbeleving is men zo agressief in zijn manier van spreken. Waarom zo vals? Daar komen wij echt niet verder mee. Degenen die het meest lijden komen zelf vaak over als agressief, maar zijn eigenlijk uiterst kwetsbaar. De stoerste kerels, die er enorm gewichtig bijlopen zijn zo’n beetje de meest geïsoleerde, eenzame, kwetsbare zielen. Zij hebben iemand nodig die vriendelijke zorg betoont en ze liefheeft zoals ze zijn. Wees vriendelijk in discussies. Spreek altijd de waarheid. De vijand werkt met bedrog, God werkt met waarheid, maar wel zachtaardig. Vriendelijkheid heeft aantrekkingskracht. Wil je mensen overtuigen, doe dat dan vriendelijk en geleidelijk. Duw het ze niet door de strot. Phillip Yancey zei: ‘Niemand is ooit tot Jezus gekomen doordat hij een discussie verloor.’ Dat is toch zo? Mensen discussiëren over het al dan niet bestaan van God maar je brengt iemand er niet toe zijn hart te vernieuwen door een discussie te winnen. Vrienden, een goed christen zijn betekent dat er mensen zijn in je leven die jou zien met al je fouten en tekortkomingen je liefhebben en je laten zien dat je liefde en geborgenheid waard bent.

Gebed

Vader, breng waardigheid en waarde in het hart van iedereen die mij hoort. Opdat ze letterlijk overlopen van uw liefde en mededogen. Opdat hun beker overstroomt, zoals Psalm 23 zegt, de wereld in. Wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Now Thank We All Our God”

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen Die grote dingen doet hier en in alle landen
Die ons van kindsbeen aan ja, van de moederschoot Zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood

Amen

Zegen

Dank voor uw komst. Ik ben ervan overtuigd dat God uw gebed zal horen en erop zal reageren. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Deel Zijn liefde met de wereld

14 oktober 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan