Home Leef met wijsheid

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Dank dat jullie vandaag hier zijn. Als je Jezus jouw Heer is geworden leeft de geest die Christus uit de dood deed verrijzen, in jou. Op dit moment. Dat is geen theorie, maar een feit. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw vriendschap met ons. Dank U voor uw leven en wijsheid. Dank U voor uw Woord. Ik bid voor alle mensen wier ketenen gebroken moeten worden. Die genezing zoeken. Wij danken U voor al die dingen. Wij bidden dat U ons geeft wat wij nodig hebben om te worden wie wij moeten zijn. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods mensen zeiden amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Ngothando

Een donkere wolk zweeft boven de aarde, maar lost op met de klimmende zon.

Een teken van vrede. een kleurrijke vrede, vrede, een vorm van liefde.

Liefde onder elkaar. Mensen van de vrede. een kleurrijke vrede, liefde.

De zon van de vrede, voor de vrede. want liefde is vrede.

 

Een donkere wolk zweeft boven de aarde, maar lost op met de klimmende zon.

Een teken van vrede. een kleurrijke vrede. vrede, een vorm van liefde.

Liefde onder elkaar. mensen van de vrede. een kleurrijke vrede, liefde.

De zon van de vrede, voor de vrede. want liefde is vrede.

 

Alleen door liefde zullen wij alles overwinnen, geen situatie zal ons verdelen

Alleen door liefde, laat ons onze harten openen

En laat ons niets vrezen, geen situatie zal ons verdelen

Alleen door liefde, laat ons onze harten openen

En laat ons niets vrezen, geen situatie zal ons verdelen

Alleen door liefde, door liefde, door liefde

Alleen door liefde, alleen door liefde

 

 

 

Schriftlezing1 Korinthe 1:18, 25-30 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Korinthe 1:18 en 25. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders: Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is teniet te doen opdat geen vlees voor Hem zou roemen. Maar uit Hem bent u in Christus Jezus Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Amen.

 

Interview- Alli Patterson

BS = Bobby Schuller en AP = Alli Patterson

(Introvideo)

Alli Patterson is schrijfster, spreekster en voorganger die, na vele jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, een graad behaalde aan het Dallas Theological Seminary. Zij is nu voorganger bij de Crossroads Church in Cincinnati, Ohio. Haar eerste boek, How to Stay Standing: 3 Essential Practices

for Building a Faith That Lasts gaat over hoe wij ons geloof kunnen vasthouden als het leven ons het hardst raakt. Hartelijk welkom, Alli Patterson.

BS Alli, welkom. Hartelijk dank voor je komst.

AP Goedemorgen. Bedankt dat ik mocht komen.

BS Ik waardeer het altijd als voorgangers op zondag bij ons kunnen zijn. Je hebt vast veel te doen, dus wij zijn dankbaar dat wij deze tijd met je hebben. Voor degenen die je nog niet kennen laten wij beginnen met je verhaal en je geloofsreis.

AP Zeker, absoluut. Geweldig om vandaag samen te zijn. Ik kwam voor het eerst in een echte relatie met Christus zoals ik het toen begreep toen ik 16 jaar oud was en als ik daarop terugkijk, heb ik echt…Ik dank de Heer voor die vroege verankering. Dat was een heel authentieke relatie met Jezus op dat moment in mijn leven. Maar zoals velen van ons deed de universiteit mij een beetje afdwalen en ik begon mijn leven en mijn wereld en mijn toekomst te bouwen op dingen die niet God waren en zeker niet zijn wegen. Ik denk dat ik deed wat velen van ons gezegd wordt te doen. Ik was een goed kind, ik haalde goede cijfers, ik plande een goed leven. Ik vond een goede jongen en ik begon mijn leven op te bouwen op de manier waarvan de wereld zegt dat het zou moeten werken. En het had moeten werken. En dat deed het niet. Toen ik de twintig passeerde realiseerde ik mij dat God weer in mijn leven drong En ik herkende het, ik voelde zijn aanwezigheid en ik wist niet hoe ik naar Hem terug moest keren maar ik wist dat er barsten zaten in de manier waarop ik mijn leven had opgebouwd.

BS Vandaag heb ik het over de wijsheid van de wereld tegenover de wijsheid van het kruis. Het is soms moeilijk uit te leggen, maar ik vind dat je het perfect omschrijft.

AP Ik leidde het leven zoals ik dacht dat het hoorde te werken. Ik was pas getrouwd, reisde de wereld rond, verdiende waarschijnlijk veel te veel geld voor iemand van mijn leeftijd om daar met wijsheid mee om te gaan. En ik raakte verstrikt in relaties binnen mijn werk die ongezond voor me waren die mij steeds verder van God vandaan in de verkeerde richting leidden. En uiteindelijk kreeg ik een affaire met een man met wie ik werkte. En dit is het middel waarmee God terugkwam stormen in mijn leven omdat ik wist dat dit niet was wat Hij voor mij wilde. En dat kun je voelen. Als je in dat soort duisternis leeft, kun je dat voelen, vooral als je al van Hem bent. Zelfs als je niet weet hoe je het moet uitleven als God zijn hand op je legt, voel je het verschil tussen licht en duisternis. Die wereldse manier tegenover zijn leven voor jou. En ik wist dat ik ver verwijderd was van wat Hij wilde. En het keerpunt voor mij kwam op een dag.…Ik hou van hardlopen. Het kwam op een dag tijdens het hardlopen. Ik begon te huilen en ik viel op mijn knieën en ik sprak hardop tot Hem, en ik zei: Jezus, ik kan hier niet uit komen. Ik weet niet hoe, maar ik denk dat U dat wel kunt, dus ik wil dat U mij eruit haalt. En daarmee begon een heel pijnlijke uitweg. Maar ik begon Hem weer echt te volgen tijdens die superdonkere tijd in mijn leven.

BS Dat is een krachtig verhaal. Dat moet moeilijk zijn geweest om dat zo te brengen. De manier om schaamte te overwinnen is om het in het licht te brengen. Om eerlijk te zijn over wie je bent en je kaarten op tafel te leggen. Dat moet een heel moeilijk, chaotisch, lang proces zijn geweest.

AP Het was ondraaglijk. Het begon ermee dat Hij bij mij aandrong om openlijk op te biechten waar ik mee bezig was. Ik voelde dat ik alles wat ik wilde op het spel zette: Mijn huwelijk, mijn baan, mijn relaties. Ik wist dat ik daarmee in de ogen van de wereld alles op het spel zette maar de waarheid van wat er gebeurde is dat, zodra ik begon te wandelen naar Jezus toe en wat Hij wilde dat ik deed, Hij erbij betrokken raakte. En geloof mij, je wilt dat Hij erbij betrokken wordt. En dus zodra ik begon te zeggen: Oké Heer, ik ben bereid dit alleen te doen omdat dit is wat uw Woord zegt begon ik Hem op waanzinnige manieren in mijn leven te zien werken en ook dat hield de pijn niet tegen. Dus ik moest echt gehoorzamen om uit die duisternis te komen maar bij elke stap was Hij voelbaar aanwezig. Dit was een ongelooflijke tijd waarin die geweldige aanwezigheid van God bestond naast die vreselijke pijn in mijn leven maar ik voelde mij in overeenstemming met zijn Geest waarschijnlijk voor het eerst.

BS Ik kan hier de hele dag met je over praten, maar ik wil terug naar je boek. Dit verhaal staat in je boek, nietwaar? Dit is een deel van waar je over schrijft, dat weet ik zeker. Dit boek van je, mensen zijn er dol op. Drie essentiële praktijken om een geloof op te bouwen dat standhoudt. Het boek heet How to Stay Standing. Wat zijn die drie essentiële praktijken?

AP De drie praktijken volgen rechtstreeks uit de woorden van Jezus. En ik zeg altijd tegen mensen dat ik wil dat je meer van Hem wilt want Hij is het fundament. Hij is de rots onder alles in je leven, die overeind blijft. Ik haal deze drie woorden van Hem uit iets wat Hij zei aan het eind van de Bergrede. Hij zei: Want iedereen die tot Mij komt en mijn woord hoort en het in praktijk brengt zal Ik laten zien hoe hij is. En dan vertelt Hij een verhaal over een man die een huis bouwde op een fundament van rots, dat bleef staan. Vandaar de titel voor het boek. Hoe blijf je overeind. En daar staat het. In geuren en kleuren. Hij zegt: “Iedereen die tot Mij komt.” Dat is de eerste praktijk. “Mijn Woord hoort”, is de tweede praktijk. “En het in praktijk brengt.” Daadwerkelijk doet wat Hij zegt. En geloof mij, die lijken eenvoudig, maar als het erop aankomt, betekenen ze alles. Dus ga ik dieper in op wat Hij bedoelt met “Kom tot Mij.” Wat Hij bedoelt met “Hoor mijn Woord.” Hoe zou het er in mijn dagelijkse leven uitzien om dat Woord in praktijk te brengen. En dat zijn de drie delen van het boek. Ze komen direct uit het Woord van God. Beter kan toch niet?

BS Amen. Het boek heet How to Stay Standing, van Alli Patterson. Het is een geweldig boek. Als je geestelijk verder wilt groeien in je leven, wil ik je dit boek aanraden. Alli, heel erg bedankt dat je bij ons was.

AP Het is geweldig om bij jullie allemaal te zijn. Ik bid voor wat ik de Heer door jullie bediening zie doen en dat zal ik blijven doen.

BS Dank je wel, Alli. Gods zegen.

AP Dank je wel.

 

Solo – Believe for It door Raffia Thomas

Zij zeggen dat deze berg niet verplaatst kan worden

Zij zeggen dat deze ketens nooit zullen breken

Maar zij kennen U niet zoals wij, er is kracht in uw naam

Wij hebben gehoord dat er geen doorkomen aan is

Wij hebben gehoord dat het tij nooit zal keren

Zij hebben niet gezien wat U kunt doen

Er is kracht in uw naam, zoveel kracht in uw naam

 

Beweeg het onbeweeglijke, breek het onbreekbare

God wij geloven, God wij geloven daarin

In het onmogelijke zien we een wonder

God wij geloven, God wij geloven daarin

 

U bent de weg als er geen weg lijkt te zijn

Wij vertrouwen op U, God, U hebt het laatste woord

U bent de weg als er geen weg lijkt te zijn

Wij vertrouwen op U, God, U hebt het laatste woord

 

Beweeg het onbeweeglijke, breek het onbreekbare

God, wij geloven, God, wij geloven daarin

In het onmogelijke zien we een wonder

God, wij geloven, God, wij geloven daarin

God, wij geloven, God, wij geloven daarin

God, wij geloven daarin

 

 

Solo – Never Lost door Raffia Thomas

Wonderen als U beweegt, eenvoudig voor U om te doen

En uw hand beweegt op dit moment

U verschijnt nog steeds aan het graf van iedere Lazarus

En uw stem roept mij en op dit moment weet ik dat U in staat bent

Mijn God, om mij opnieuw te hulp te komen,

Want U kunt alle dingen, U kunt alle dingen, behalve falen

Want U hebt nog nooit een strijd verloren

En ik weet dat dat ook nooit zal gebeuren

Alles is mogelijk door de kracht van de Heilige Geest

Er waait nu een nieuwe wind die mijn stenen hart breekt

En overwint of het Jericho is en mijn muren storten in

En ik weet nu dat U in staat bent dat U mij weer te hulp zult komen

U kunt alles, U doet het steeds opnieuw

U hebt nooit een strijd verloren en ik weet dat U nooit zult verliezen

U hebt nooit een strijd verloren, U hebt nooit een strijd verloren,

En dat zal ook nooit gebeuren

U hebt nooit een strijd verloren, en dat zal ook nooit gebeuren

U hebt nog nooit een strijd verloren

En U zult ook nooit een strijd verliezen, U zult nooit verliezen

Ik weet dat U nooit zult verliezen, U zult nooit verliezen

U zult nooit verliezen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wij zeggen dit credo zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, als in een gebaar van ontvangen van de Heer. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Leef met wijsheid

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over je leven en je relatie met God. Je zegt dat je niet in God gelooft. Nou, Hij gelooft wel in jou. Je zegt dat je niet weet of je in al deze dingen gelooft. Maar ik zeg je dat je leven op dit moment rechtstreeks wordt beïnvloed door Gods wil, liefde en leven voor jou. God heeft gemaakt dat wij vrijmoedig voor Zijn troon kunnen komen. Er is dat rare idee dat je in het universum overal om ons heen ziet dat om iets schoon te maken, je iets anders vuil moet maken. Je maakt je auto schoon. Hij zit onder het vuil. Je maakt hem schoon, neemt een mooie frisse lap en wast de auto en nu is de auto schoon en de lap is vuil. Je neemt je vuile lap en stopt hem in de wasmachine en nu is je lap schoon en het schone water dat erin ging, is vuil. En zo gaat de cyclus door in het leven dat om te reinigen iets anders vuil moet worden. Vandaag hebben wij het over het kruis. Dit is een van die dingen die voor moderne oren en geesten moeilijk te bevatten zijn maar universeel gezien is God rechtvaardig. En toch is Hij zo vol liefde dat Hij zijn eigen leven heeft afgelegd zodat jij rein kon worden. Zoals Paulus zei, Hij die geen zonde kende, werd zonde zodat wij de gerechtigheid van God genoemd konden worden. En dat is wat jij bent. Mits je vertrouwt op het kruis. Wat je kunt doen als je door het leven loopten denkt aan alle nare dingen die je zijn aangedaan of die je anderen hebt aangedaan dat kan God allemaal wegvegen met een enkel gebed. Daarom vraag ik je om dat gebed te bidden om Christus uit te nodigen in je leven en te zien wat Hij ermee kan doen en te zien hoe Hij je leven omkeert. Ik wil je bemoedigen dat vanmorgen te doen. Wij gaan het hebben over de wijsheid van het kruis vergeleken met de wijsheid van de wereld. En voordat wij daar komen, wil ik dat je dit idee inprent in je hart en in je verstand. Ik wil dat je vandaag meer wenst, niet minder. Ik wil dat je meer van het leven wenst, niet minder van het leven. Ik hoor je al: Voorganger Bobby, geloof me, ik wens niet minder van het leven. Daar breng ik wat tegenin. Hoeveel van jullie zeggen de afgelopen week: Ik wou dat ik minder werk had? Ik wou dat ik minder stress had. Ik wou dat ik minder problemen had. Ik wou dat ik minder schulden had. Ik wou dat ik minder rekeningen had. Ik wou dat ik minder slechte dagen had, slechte ervaringen slechte giftige relaties, slechte maaltijden. Maar het is nu eenmaal zo dat een goed leven vol zit met slechte ervaringen. Je kunt geen geweldig leven leiden zonder vreselijke ervaringen te hebben. Die twee gaan hand in hand. En waartoe God ons dus oproept, is niet om minder te wensen maar om meer te wensen. Niet om minder te wensen, maar om meer te wensen. Dit stukje wijsheid hoorde ik voor het eerst van mijn grootvader, dr. Schuller. En het gaat ongeveer zo: Wens niet dat het leven gemakkelijker is, wens dat jij beter bent. Beter gezegd: Vraag niet om minder obstakels, vraag om meer wijsheid. In de meeste gevallen is de kloof tussen waar je bent in het leven en waar je wilt zijn van simpele dingen als gezond zijn tot grote dingen als een zinvol leven hebben de kloof tussen jou en datgene is wijsheid.

Het is de inzet en toewijding om de gebeden te bidden de vrienden te hebben, de boeken te lezen, de preken te beluisteren om je leven te wijden aan het leren van de goede dingen die je al ter beschikking zijn gesteld. Als je deze preek op tv kunt bekijken of online, is al het andere ook voor jou beschikbaar. Hier is een goed eerste principe bij het vinden van wijsheid: Het oude spul is het beste spul. En hoe ouder ik word, hoe meer ik mij dat realiseer. En hoe meer ik te maken krijg met mensen van in de twintig, toen ik zelf alles wist. Nee, denk hier even over na. Wij hebben zes- à zevenduizend jaar vastgelegde geschiedenis en in die tijd kregen onze biologische voorouders te maken met alles wat wij al hebben meegemaakt en meer. Denk aan wat de meeste mensen tot misschien wel in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de menselijke geschiedenis onder ogen moesten zien. De meeste ervaringen zaten vol met allerlei trauma’s: Rovers, oorlog, pest, de zwarte dood gebeurde twee keer in Europa. Allemaal ongelooflijke dingen die ze moesten doormaken en onder ogen moesten zien en wij zijn het resultaat van die geweldige vrouwen en mannen die dat alles hebben doorstaan om jullie nu hier te krijgen. Jullie zijn het nageslacht van hen die duizend winters duizend oorlogen en duizend plagen hebben doorstaan.

Jullie zijn het resultaat van degenen die het overleefden en zij die het overleefden tot de overwinning lieten ons boekwerken, bladzijden, boeken en verslagen na over hoe je zulke dingen kunt doorstaan. Er is bijna niets wat sommigen van ons hebben meegemaakt dat iemand anders niet eerder heeft meegemaakt. De beste wijsheid is de oude wijsheid en de beste en oudste wijsheid die er is is het Woord van God. Het Woord van God bestond al voordat de menselijke geschiedenis bestond en het Woord van God zal langer standhouden dan elke natie, elke vlag. Elke taal, elke cultuur, Gods Woord zal standhouden. Totdat het heelal uitdijt en verdampt tot een fijne mist zelfs dan zal het Woord van de Heer voor eeuwig en altijd standhouden. Wat een geweldig geschenk is het dat we een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad kunnen hebben. Wij moeten die Bijbelboeken koesteren. Denk aan de mensen die zoveel gegeven zouden hebben om één pagina hiervan te hebben. Wij kunnen het lezen in honderd verschillende vertalingen en het is ons ter beschikking gesteld. Dit is de wijsheid van het evangelie, de wijsheid van het Woord van God en wat Paulus de wijsheid van het kruis noemt. De wijsheid van het kruis. Laat ons lezen uit Gods Woord. 1 Korinthe 1:18. De Bijbel zegt: Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar is de redetwisten van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid van de wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. In de wereld zijn er twee wijsheden. Er is de wijsheid van het kruis en er is de wijsheid van deze wereld. En soms gaan ze goed samen en andere keren niet. Wanneer de wijsheid van het kruis op gespannen voet staat met de wijsheid van de wereld, klamp je dan vast aan het kruis. Het is verbazingwekkend. Paulus schrijft hier aan een kerk in de stad Korinthe, die veel lijkt op Amerika. Het is een stad in een gouden eeuw vol rijkdom en geld en cultuur lekker eten en alle goede dingen die iemand zich kan wensen maar daarmee komen ook de attributen en de doornen van de wereldse wijsheid die mensen aantrekken. En in die wereld zegt hij: Klamp je vast aan het kruis. Het kruis maakt de zwakken machtig en de machtigen zwak. Het kruis roept ons allen die God nodig hebben, en wie heeft God vandaag nodig? Sommigen of wij allemaal? Wij allemaal. En hoeveel van God hebben wij nodig, een beetje of alles van Hem? Alles van Hem. En dat is het begin van echte wijsheid en echte groei in het leven. Je verdient al het geld in de wereld en hebt alle mannen of vrouwen in de wereld of hebt alle huizen of alle ervaringen, al het reizen in de wereld maar heb je dat niet, dan kom je aan het eind met spijt. Hier is wijsheid: het kruis. Wie doet een beroep op het kruis? De zieken. De zondaars doen dat. De verlorenen. De verwarden doen dat. De nederige. De eenzamen doen dat. En als voorganger realiseerde ik mij dat wij allemaal al die dingen zijn. Als je zegt: Ik heb problemen, ik ben ziek, ik heb problemen, ik heb zonde. Ik heb uitdagingen, ik heb lasten, ik heb Jezus nodig dan ben je duizend stappen verder dan de slimste man ooit die zegt: Ik heb dat allemaal niet nodig. Dat is de kracht van het kruis. De kracht van het kruis is het begin van echte wijsheid, echte groei en het leven dat je echt wilt. Dat is de kracht. Omdat het een totaal nieuw begin is, is het een zeer afschuwelijke en ontzagwekkende boodschap. Dit is het vreselijke eraan: Mijn zonde was erg genoeg om de dood te verdienen. Dat is verschrikkelijk. Hier is het geweldige: God vroeg mij niet om te sterven, Hij gaf zijn eigen leven voor mij. Waarom? Omdat Hij zoveel van jou houdt. Hoe groot en breed en diep is de liefde van God voor jou dat je kunt worden als Jezus. Helemaal vrij. En zo stelt het kruis ons in staat om voor het leven en voor God te komen met een lege beker, niet met een volle beker. En om te zeggen Heer, wat U ook wilt voor mijn leven, het is van U. En ik zal je laten zien hoe dit alles verandert en dat doet het echt. Hier is de wijsheid van een gekruisigd leven: Wanneer je op Jezus vertrouwt, sterft je verleden met Christus aan het kruis. Maar als je op Hem vertrouwt, word je opgewekt tot eeuwig leven en zo ziet dat eruit. Nummer één, het belangrijkste, hier komt een korte Paasboodschap. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. De wereld is nu, naarmate ze welvarender en materialistischer wordt geobsedeerd door het uiteindelijke einde, de dood. Je hoort het aldoor zeggen, de manier waarop het bla, bla, bla. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Als je vol bent van de Heilige Geest, krijg je nieuwe ogen, een nieuw hart en je weet dat je je geen zorgen hoeft te maken. Je gaat voor altijd leven in Gods Koninkrijk. Daarom hoef ik mij geen zorgen te maken over het perfect krijgen van mijn geestelijke rapport. Ik hoef niet de juiste woorden te hebben om te zeggen als ik sterf. Ik kan eenvoudigweg zeggen dat ik mij ga ontdoen van slechte vruchten die voortkomen uit het obsederen over mijn eigen dood. Ik ga stoppen met proberen te doen wat die obsessie doet en in plaats daarvan ga ik deze vraag stellen: Hoe kan ik alles worden waartoe God mij geschapen heeft vooral in dienst van anderen? Dus voor mij: Hoe kan ik de voorganger worden die mijn kerk nodig heeft? Hoe kan ik de vriend worden die mijn vrienden nodig hebben? Hoe kan ik de gever van hoop worden die vreemden nodig hebben als ik ze ontmoet? Hoe kan ik mensen helpen als ik ze in nood zie? Hoe kan ik de man zijn die mijn vrouw nodig heeft? De vader die mijn kinderen nodig hebben? Hoe kan ik de burger zijn die mijn land nodig heeft? Dit zijn goede vragen om te stellen en de kloof tussen jou en datgene is wijsheid. Als je je vastklampt aan het kruis, als je een gekruisigd leven hebt heb je nu een lege beker. Het is gemakkelijk om te zeggen dat het je spijt dat je een fout hebt gemaakt. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je een hele domme vraag hebt. Neem mij niet kwalijk, ik heb een hele domme vraag. Ik ben trouwens een meester in het stellen van domme vragen. Kom bij mij in de klas, dan doe ik het. Hoe zoek ik, enzovoort enzovoort. De Bijbel zegt dat een wijs man correctie liefheeft maar een dwaas correctie haat. Een gekruisigd leven is een leven dat het ego, het beeld, het masker kruisigt en dat eenvoudigweg zegt: Ik ga wijsheid vergaren. Ik ga mij realiseren dat mijn leven beter wordt als ik beter word. Het leven wordt niet beter als andere dingen om mij heen veranderen. Het leven wordt beter als ik beter word. Verwerf wijsheid, dood je ego. Hier is een bijzondere gedachte: Er is geen grens aan hoe goed je kunt zijn. Is dat niet interessant? Er is geen grens aan hoe goed je leven kan zijn. Er is geen grens aan hoe goed een ouder, een grootouder of een tante of oom of een vriend kan zijn. Er is geen grens aan hoe geweldig je daarin kunt zijn. Er is geen grens aan hoe gelukkig je kunt zijn. Er is geen grens aan hoeveel geestelijke kracht je in je leven kunt hebben. Er is geen grens aan hoe geweldig je kunt zijn in je werk. Of al die andere vele dingen waar wij goed in willen zijn. Er is geen grens aan hoe goed je in die dingen kunt zijn. Het verschil tussen jou en datgene is één woord. Je weet waarschijnlijk wel wat ik ga zeggen, het begint met een W. Het is wijsheid. Je groeit op de verborgen plaatsen. Je groeit op de plekken die je niet op Instagram kunt posten. Groei op de plekken waar je niet over kunt opscheppen. Groei op de plekken die alleen jij en de Heer kennen. Groei op die plekken en neem de tijd die je nodig hebt en later zul je blij zijn dat je dat gedaan hebt. Het is als het bevriezen van water. Je neemt een bakje water op kamertemperatuur…Je zet het in de vriezer bij 22 graden en het wordt 21, 20, 19, 18 enzovoort. Het zakt helemaal naar 1 graad en nog steeds is er niks veranderd. Nog één graad, 0 en het wordt ineens keihard. Interessant toch? Zo gaat het opbouwen van je leven van binnenuit. Zo gaat het in het Koninkrijk van God. En daarom is de wijsheid van de wereld zo giftig. Die kijkt niet naar temperaturen van 22 tot 1 graad, maar alleen naar nul. Of nog erger, ze kijkt naar gewone keien die zo zijn gespoten dat ze op ijs lijken. Dat is een betere analogie. Het is allemaal nep. Laat je daar dus niet door misleiden. En wanneer je begint te leren dat de kloof tussen wie ik ben en wie ik wil zijn bestaat uit kennis en wijsheid en een gekruisigd leven en een inzet van discipelschap wanneer je het niet alleen in je hart gelooft maar ook echte stappen begint te zetten om te worden waartoe je geroepen bent in plaats van slechts een deel van wat je geroepen bent te zijn en je begint vooruitgang te ervaren je begint te proeven en te zien dat het echt waar is dan begint je perspectief in het leven te veranderen want wij zijn allemaal wanhopig op zoek naar vooruitgang. Veel vooruitgang die wij in ons leven ervaren, komt van buitenaf. Van ouders of onze baan. Maar dit proces heb je zelf in de hand. Niemand kan je tegenhouden om zo iemand te worden. En als dat gebeurt en ik zal je uit ervaring vertellen krijg je een frisse kijk op zelfs de slechte dingen die in het leven gebeuren omdat je het gevoel hebt dat deze grote tegenslagen nog niet genoeg zijn om je af te houden van wie je geroepen bent te zijn. Een man in een rolstoel wordt gevraagd hoe het voelt om voor de rest van je leven aan een rolstoel gekluisterd te zijn. Hij zegt: Gekluisterd? Ik ben niet gekluisterd aan een rolstoel. Een rolstoel is een bevrijding. Zonder deze rolstoel zou ik de hele dag thuis in bed liggen maar in plaats daarvan kan ik rondlopen en alle dingen doen die ik doe. Misschien moet je rolstoel vervangen door wandelstok of rollator. Je kijkt erop neer. Maar deze man niet. Hij zegt dat het hem vrijheid brengt. Een man die groeit in wijsheid en leven, verliest zijn baan. Hoe voelt het om je baan te verliezen, om ontslagen te worden?

Hij zegt dat hij eindelijk vrij is om te doen waartoe hij geroepen is. Om een bedrijf te beginnen, om een betere baan te krijgen. Ik zie eindelijk waar ik te kort schoot. Ik heb nu de vaardigheden om te worden wie ik moet zijn. Zo zie je een ander perspectief als je aan jezelf werkt. En zo kan het leven zijn voor degenen onder ons die weten dat het beter wordt als je beter wordt. Het wordt niet beter als je een betere echtgenoot krijgt. Het wordt beter als je een betere echtgenoot wordt. Het wordt niet beter als je een betere baan krijgt. Het wordt beter als je een betere baas of werknemer wordt. Het wordt niet beter als de politiek de kant op gaat die jij wilt als je werk, als je school, als je kerk de kant op gaan die jij wilt.

Het wordt beter als jij de kant op gaat die jij wilt. Wanneer je het pad voor je hebt uitgestippeld wanneer je een lamp voor je voeten en een licht op je pad hebt om je te laten zien waar je heen moet en je richting hebt en je beseft dat het pad niet daarbuiten begint maar hier en hier, dan verandert alles. Het verandert zodra je ophoudt te vragen om het leven gemakkelijker te maken en je begint God te vragen je sterker te maken. Het verandert allemaal, alles. Stel het op de proef. Bewijs mij dat het waar is. Je zult het zien. Het is waar geweest in mijn leven en dat zal het ook in het jouwe zijn.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leef met wijsheid

14 mei 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan