Home Er is hoop

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie. En welkom, bezoekers. Dank dat jullie er zijn. God is de enige die het grote plaatje van je leven ziet, werkelijk de enige Persoon. Je kunt Hem vertrouwen want Hij staat aan jouw kant en Hij heeft je lief. Wij hebben de eer, voorganger Bayless Conley hier te hebben. Hij zal vandaag voor ons preken. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U ons gegeven hebt. Alles wat U voor ons doet. Wij danken U dat wij, als wij zware tijden doormaken en voor uitdagingen staan niet alleen staan. Dat wij U niet horen, wil niet zeggen dat U niet spreekt. Wij bidden dat U ons oren geeft om te horen en ogen om te zien. Help ons te luisteren naar uw Heilige Geest, vol te zijn van uw Geest en meer te zijn als Jezus in alles wat wij doen. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Come to Me

Ben je vermoeid en belast, kom naar de troon van genade

En je zult rust vinden voor je ziel

Kom tot Mij, kom tot Mij, leer van Mij en Ik verlos je

Kom tot Mij, kom tot Mij, kom tot Mij en vind rust voor je ziel

 

Is je ziel dorstig, is je hart belast en bezeerd

Drink van de bron van genade en je dorst wordt gelest

Kom tot Mij, kom tot Mij, leer van Mij en Ik verlos je

Kom tot Mij, kom tot Mij, kom tot Mij en vind rust voor je ziel

 

Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

Leer van Mij en Ik geef je rust

Kom tot Mij, kom tot Mij, leer van Mij, Ik verlos je

Kom tot Mij, kom tot Mij, kom tot Mij, Ik verlos je

Ontvang verlossing voor je ziel

 

Schriftlezing1 Korinthe 1:26-29 door Chad Blake

Ter voorbereiding op de boodschap van Bayless, zijn dit de woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 1. Let namelijk op uw roeping: Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is teniet te doen opdat geen vlees voor Hem zou roemen. Dit is het Woord van onze Heer.

 

Solo – This is Amazing Grace door Dayna Sauble

Wie breekt de kracht van dood en zonde?

Wiens liefde is machtig en zo veel sterker?

De grote Koning, de allerhoogste Heer

Wie schudt de aarde met heil’ge donder

Wie maakt ons zwijgzaam

Vol van verwondering

De grote Koning, de allerhoogste Heer

 

Dit is zijn grote genade, zijn onfeilbare liefde

Dat U mijn plaats innam, dat U mijn kruis zelfs droeg

Dat U uw leven gaf en ik werd vrijgekocht

Jezus, ik zing over wat U deed voor mij

 

Wie brengt er orde in onze chaos,

Wie maakt een wees tot een zoon of dochter

De grote Koning, de allerhoogste Heer

Wie beheerst naties met waarheid en recht

Schijnt als de zon in al zijn schittering

De grote Koning, de allerhoogste Heer

 

Dit is zijn grote genade, zijn onfeilbare liefde

Dat U mijn plaats innam, dat U mijn kruis zelfs droeg

Dat U uw leven gaf en ik werd vrijgekocht

Jezus, ik zing over wat U deed voor mij

Wie brengt er orde in onze chaos,

Wie maakt een wees tot een zoon of dochter

De grote Koning, de allerhoogste Heer

Wie beheerst naties met waarheid en recht

Schijnt als de zon in al zijn schittering

De grote Koning, de allerhoogste Heer

 

Dit is zijn grote genade, zijn onfeilbare liefde

Dat U mijn plaats innam, dat U mijn kruis zelfs droeg

Dat U uw leven gaf en ik werd vrijgekocht

Jezus, ik zing over wat U deed voor mij

Dit is zijn grote genade

 

Solo – Peace in Christ door Dayna Sauble

Er is vrede in Christus wanneer we van Hem leren

Voel de liefde die Hij voor ons voelde toen Hij onze zonden droeg

Luister naar zijn woorden, laat ze tot leven komen

Als wij Hem kennen zoals Hij is, is er vrede in Christus

 

Hij geeft ons hoop als onze hoop vervlogen is

Hij geeft ons kracht als we niet meer verder kunnen

Hij geeft ons onderdak in de stormen van het leven

Als er geen vrede is op aarde is er vrede in Christus

 

Er is vrede in Christus als we met Hem lopen

Door de straten van Galilea naar Jeruzalem

Genees de gebroken harten, droog de betraande ogen

Als wij leven zoals Hij leefde, is er vrede in Christus

 

Hij geeft ons hoop als onze hoop vervlogen is

Hij geeft ons kracht als we niet meer verder kunnen

Hij geeft ons onderdak in de stormen van het leven

Als er geen vrede is op aarde is er vrede in Christus

 

Hij geeft ons hoop als onze hoop vervlogen is

Hij geeft ons kracht als we niet meer verder kunnen

Hij geeft ons onderdak in de stormen van het leven

Als er geen vrede is op aarde is er vrede in Christus

Als er geen vrede is op aarde, is er vrede in Christus

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. Wij spreken dit uit zoals wij altijd doen. Zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Introductie Bayless Conley door Bobby Schuller

Ik ben dolblij om voorganger Bayless Conley vandaag weer hier te zien. Als je vaker naar Hour of Power kijkt, ken je hem wel. Hij heeft al eerder voor ons gepreekt. Wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons gedaan heeft en voor alle manieren waarop hij ons en andere kerken blijft zegenen. Hij heeft een eigen tv-programma, Answers with Bayless Conley. Welkom, mijn dierbare vriend voorganger Bayless Conley.

 

Wat hoop met je doet

door Bayless Conley

Dank. Het is een voorrecht om weer bij jullie te zijn. Ik wil graag speciaal de musici noemen. Zij dragen hun talent op aan God en wij zijn dankbaar voor wat ze doen. Geef hun een applaus, ook al zijn ze al vertrokken. Prachtig. Ik zal jullie vertellen wat mijn doel is.

Hoop geeft vaste grond

Ik wil jullie hoop geven. Of je hier in de kerk zit, online kijkt of ergens ter wereld tv kijkt, mijn doel is om je hoop te geven. En de reden is dat we zo’n grote God hebben. Zo’n machtige God, zo’n betrokken God.  Daarom mogen wij hopen. Daarnaast zegt Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Zonder hoop heeft het geloof niets om vaste grond te geven en zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Wij gaan naar een paar verhalen kijken, of delen van verhalen uit de Bijbel. Ik ga kijken naar een zinnetje dat in elk ervan staat, dat enorm krachtig is. Ik begin met Handelingen 7 en lees een paar verzen over Jozef. In Handelingen 7:9 staat: En de aartsvaders, die jaloers waren verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. En Hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao de koning van Egypte en die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. Jozefs broers waren jaloers en gooiden hem in een put. Hij is nog maar een tiener. Hij moet doodsbang geweest zijn. Als ze hem eruit halen, denkt hij nog dat het allemaal een grap is geweest maar dan verkopen ze hem letterlijk aan slavenhandelaren op doortocht. Zijn handen waren zeker gebonden, hij is misschien gegeseld en er zal naar hem geschreeuwd zijn in een taal die hij niet verstond. Hij wordt naar het land Egypte gevoerd, weer te koop gezet en verkocht aan ene Potifar. Hij begrijpt de taal niet en kent de cultuur niet. Hij is verraden door zijn eigen familie, door wie hij het meest vertrouwde. Hij is gescheiden van alles wat hij begrijpt, alles wat hem dierbaar is. Hij komt terecht in Potifars huis en het verhaal is bekend. Potifars vrouw probeert hem te verleiden. Als Jozef haar afwijst, liegt ze dat hij haar had willen verkrachten. Haar woedende man laat Jozef opsluiten in een kerker, jarenlang. Hij legde de droom van de schenker en de bakker uit maar toen de schenker beloofde, hem bij de farao te noemen, vergat hij dat en Jozef blijft in die gevangenis zitten. Hij heeft geen vooruitzichten meer. Hij verkeert in omstandigheden buiten zijn macht maar dan komen wij die twee mooie woorden tegen: Maar God. Zijn broers hebben hem verkocht en verraden, maar God was met hem. Die twee woorden kunnen alles veranderen. Die twee woorden, ‘maar God’, maken het onmogelijke mogelijk en maken alle verschil van de wereld voor Jozef. Maar God was met hem. Alles zat hem tegen, maar God. Zijn droom kon op geen enkele manier uitkomen, maar God. God verloste hem uit al zijn ellende en schonk hem gunst en wijsheid en verhief hem vanaf de bodem tot de top. In het laatste hoofdstuk van Genesis is hun vader Jakob gestorven en alle broers denken, nu papa er niet meer is, gaat Jozef ons pakken vanwege al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan. Ze komen bij hem en Jozef zegt, wees niet bang. Jullie wilden mij kwaad doen, maar God, maar God had alle goeds met mij voor zoals het tot op de dag van vandaag is en redde vele levens. En wat de duivel en zijn trawanten aan kwaad willen doen, keert God ten goede.

Misschien zit je hier vandaag of waar dan ook verraden door wie je het meest vertrouwde. Misschien ben je het slachtoffer van omstandigheden buiten je macht. Misschien staat je persoonlijke wereld op zijn kop en zou het er hopeloos voor je uitzien zonder die twee woorden: Maar God. Als je God eruit schrapt, wordt de zaak hopeloos maar als je Hem erbij betrekt, zijn alle dingen mogelijk. Ik hield 23 jaar geleden deze zelfde preek en toen liep er iemand de kerk binnen die naar alcohol rook. Hij was dronken. Hij luisterde naar de boodschap en dacht dat er misschien hulp voor hem was. Hij gaf zijn hart en zijn leven aan Jezus. Hij verkeerde in de laatste fase van alcoholisme. Zijn lever was verwoest. Hij kon niet werken vanwege rugletsel en zijn vrouw had hem eruit gegooid omdat hij ontrouw was geweest. Ze zei, ik ben er klaar mee. Ik kan dit niet meer aan. Zijn hele leven stort in. Maar hij werd gered. Hij gaf zijn leven aan de Heer. Een van de voorgangers bad voor hem en God genas zijn rug. Hij werd verlost van het alcoholisme. Ik was een paar dagen geleden een tijdje bij hem thuis. Hij en zijn vrouw zijn al jarenlang bij elkaar terug. Hij is al 23 jaar nuchter. Het huis was vol vreugde, gelach, vol vrienden. God had hem een prachtig leven geschonken. Hij was op weg geweest om een zoveelste scheidingsgeval te worden. Een jonge, verbitterde man, op weg naar een voortijdig graf ware het niet om twee woorden: Maar God. Wat ik jullie wil vertellen is dat jullie ook een ‘maar God’ wacht.

Hoop maakt geduldig

Wij gaan nog iets verder terug in de tijd naar Jozefs vader Jakob. Ook Jakob had een ‘maar God’-ervaring in zijn leven. Hij gaat werken voor zijn oom Laban, een sluwe zakenman. Hij probeert Jakob te bedriegen en Jakob trouwt met Rachel en Lea de beide dochters. Uiteindelijk komt God tot hem en zegt: Jakob, Ik wil dat je terugkeert naar het land van je voorouders. Ik heb alles gezien wat Laban je heeft aangedaan. Wij lezen in Genesis 31 vanaf vers 4: Toen stuurde Jakob boden en liet Rachel en Lea naar het veld roepen. Naar zijn kleinvee. En hij zei tegen hen: Ik zie dat het gezicht van jullie vader ten opzichte van mij niet meer staat als voorheen. Maar de God van mijn vader is met mij geweest. Jullie weten zelf dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel tien keer veranderd. Maar God, maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Bezwendeld, bedrogen, oneerlijk bejegend. Maar God. Misschien verkeer je in een soortgelijke situatie, waar je nu ook luistert. Misschien ben je oneerlijk behandeld, gepasseerd bij een promotie. Misschien ben je overwerkt en onderbetaald. Misschien heb je iemand vertrouwd die je zakelijk misleid heeft en heb je veel geld verloren en zou het er somber voor je uit zien ware het niet om deze twee woorden: Maar God. Jakob zei: Maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. En God gaf Jakob voorspoed, ook al probeerde Laban hem te bedriegen. Maar in dit verhaal zitten enkele belangrijke dingen om bij stil te staan. Ten eerste bleef Jakob daar lang. God bracht hem naar een plek van zegen via een proces dat jaren duurde. Wij vinden het mooi als God weer een van zijn daden plotseling verricht. In de Bijbel komen wij het soms tegen: Plotseling deed de Heer dit of dat. Dat vinden wij prachtig. Maar meestal werkt God via een proces. Dan moeten wij bereid zijn om erbij te blijven en het proces te laten gebeuren. Ik had op school een vriend die veel leek op de rest van ons. Hij was een arme student, hij had weinig geld. Hij had moeite zijn studiegeld te voldoen. En hij was een beetje slechter af dan een aantal van ons. Op een dag vertelde hij mij een verhaal. Hij zei, Bayless, mijn leven had heel anders kunnen verlopen. Hoe bedoel je, vroeg ik. Hij zei: Mijn opa heeft ooit een bedrijf opgezet met een andere man. Een klein bedrijf. Ze bakten brood. Maar mijn opa was een ongeduldig mens en het bedrijf groeide niet zo snel als hij hoopte. En dus vertelde hij zijn partner dat hij eruit wilde stappen. Ik verkoop je mijn helft van het bedrijf. De partner zat vol dromen en visies en zei, weet je dat zeker? Ik weet zeker dat dit een succes gaat worden. Maar mijn opa zei nee, ik stap eruit. En hij verliet het bedrijf. Die zakenpartner heette Langendorf. Sommigen van jullie kennen die naam. Ik weet nog dat je de vrachtwagens van Langendorf in zowat elke straat zag om de mensen brood te brengen. In de jaren ’40 waren ze het op vijf na grootste bedrijf in de VS. Op één hoogte met de auto-industrie, staal en olie. Langendorf was het vijfde bedrijf in het land. Ze hadden overal fabrieken in de VS met enorme machines, die 700 broden per minuut bakten. Ze maakten letterlijk miljarden broden. De opa van mijn vriend had niet het geduld voor het proces gehad. Ik bedoel te zeggen, als je op God vertrouwt, ga dan voor de lange termijn. Laat Hem het proces doen.

En wat ook samenhangt met die ‘maar God’-ervaring van Jakob vinden wij ook in Genesis 31, waar God tot hem spreekt: Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenksteen zalfde. Waar u een gelofte gedaan hebt. Welnu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. God verwijst specifiek naar die gelofte die Jakob Hem gedaan heeft. En een paar hoofdstukken terug, in Genesis 28 lees je dat Jakob het land van zijn familie verlaten heeft met als enige bezit een stok. Hij heeft een staf, meer niet. Niets wat hij verder zijn bezit kan noemen. En hij zalft een gedenksteen en doet een gelofte: God, als U met mij bent, geef ik U een tiende van wat U mij geeft. Hij zweert een tiende af te staan. God te eren met het eerste deel van zijn inkomsten. In Spreuken staat: Vereer de Heere met je bezit. Met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed. En Jakob deed dat niet toen het weer wat beter ging. Hij deed dat in zware tijd, toen het leek of God niet zo gek veel deed. Hij eerde God en toonde dat God de eerste in zijn leven was door God het eerste en het beste van zichzelf te geven en dat hing rechtstreeks samen met zijn ‘met God’-ervaring. Ik denk niet dat wij het belang van dat principe mogen overschatten. Het hing samen met Jakobs ‘met God’ en ik geloof dat je geduldig, als je God eert met wat je hebt met veel of met weinig, dat je uiteindelijk met Jakob kunt zeggen: Ik ben onheus behandeld, ik ben misleid, ik heb niet de gunsten ontvangen die anderen te beurt vielen maar God heeft hen niet toegestaan mij te kwetsen. Dan komen wij bij een ander interessant verhaal uit het Nieuwe Testament.

Hoop geneest

In het boek Filippenzen schrijft Paulus naar de kerk in Filippi, die hij liefhad.  In vers 25 van Filippenzen 2 schrijft hij: Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen mijn broeder, medearbeider en medestrijder en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood maar God. Hij is ziek geweest, tot dicht bij de dood maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Je kunt nu ziek zijn. Je kunt een dierbare hebben die ziek is en misschien heeft de medische wetenschap al het mogelijke gedaan. Misschien vergaat het je als de vrouw in Markus 5. Ze had zwaar geleden onder tal van artsen en had alles uitgegeven wat ze had, maar het ging van kwaad tot erger. Maar ze kwam met de menigte mee en greep de zoom van Jezus’ gewaad. Ze leed al twaalf jaar aan bloedingen, maar God. Laat mij je vertellen dat Jezus Christus Dezelfde is. Gisteren, vandaag en voor eeuwig. Jezus is nog steeds een Geneesheer. Hij is ook vandaag de Heiland. Maar God. Maar God. Ik wil nog iets met jullie delen. De verzen die Chad gelezen heeft. Het is 1 Korinthe 1:26. Luister naar deze woorden. Let namelijk op uw roeping: Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar God, maar God heeft het dwaze van de wereld uitverkoren om de wijzen te beschamen en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is teniet te doen opdat geen vlees voor Hem zou roemen. Misschien ben je de laatste en de minste. Niemand verwacht dat je iets belangrijks in of met je leven zult doen. Misschien heb je niet de kansen gekregen die anderen kregen. Misschien heb je niet de opleiding genoten die anderen hebben gehad. Misschien kreeg je nooit de middelen die anderen wel kregen. Je toekomst ziet er niet rooskleurig uit, ware het niet voor twee woorden: Maar God. God houdt ervan, diegene te kiezen die alle anderen afwijzen en via diegene iets groots te verrichten. Zo krijgt Hij alle roem. Ik ben ruim 45 jaar geleden door een straatevangelisatie gered. Ik had forse problemen met misbruik en alcoholisme. En ik was de enige die opstond toen er een uitnodiging werd gedaan. Ik gaf mijn leven aan Jezus en begon een kerkje in de buurt te bezoeken. En veel mensen wilden niet met mij omgaan. Velen waren bang voor mij. Ik zag er zo anders uit dan zij. Ik had lang haar. Ik weefde veren door mijn haar. Ik had een lange baard. De meeste mensen in de kerk meden mij. Maar een paar mensen waren aardig voor mij en namen mij onder hun hoede. Ze probeerden mij te helpen. Een van de christelijke leiders daar sprak hen aan en zei: Die Bayless aan wie jullie tijd besteden, is zonde van de moeite. Hij is niet meer te redden. Er komt niets van hem terecht. Vergeefse moeite. Als jullie in iemands leven willen zaaien, zoek dan een ander. Hij is een loser. Maar ik ben blij dat God niet zo naar mij keek. God zag mij en zei: Die jongen heeft een hoop problemen. Ik kan iets met hem doen, want als hem iets overkomt weet iedereen dat hij dat niet zelf was, maar God. God wil ook iets door jouw leven doen, vriend.

Hoop doet leven

Ik wil nog één tekst met jullie delen. Uit Efeze 2. Ook u heeft Hij levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u wandelde overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, maar God Die rijk is in barmhartigheid heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dood door de overtredingen en zonden. Maar God. Vrienden, het evangelie maakt niet alleen mensen beter. Het wekt doden tot leven. Want door de zonde zijn wij afgesneden van het leven van God. De Bijbel noemt dat geestelijke dood maar Goddank heeft God ons daar niet gelaten. In zijn grote barmhartigheid en vanuit zijn liefde zond Hij zijn eigen Zoon geboren uit een maagd die een zondeloos leven leidde en toonde hoe God was. Niet afstandelijk en ongeïnspireerd. Niet terloops de mensheid aankijkend met een koude klinische blik maar als liefhebbende Vader die zorgde en nabij was. Toen viel Jezus in jaloerse handen, werd aan een schertsproces onderworpen genadeloos gegeseld en gekruisigd. En aan dat kruis legde God de straf voor onze zonden zijn eigen Zoon op. En Jezus nam vrijwillig onze plaats in en stierf voor mij. Hij stierf voor jou. Dat is de grootste ‘maar God’ van allemaal. Nu mogen wij leven. Nu mogen wij een relatie aangaan met onze Schepper. Ieder hart verlangt daarnaar. Je vult die leegte nooit met iets anders. Je bent geschapen om te wandelen en te praten met God.

 

Gebed

Vader, ik bid dat uw volk U vrijmoedig deelt met anderen en ik bid dat zij die kijken, vandaag de naam van de Heer zullen aanroepen. In Jezus’ naam, amen. Amen. Gods zegen.

 

Koorzang – Rejoice, the Lord is King

Vader, ik bid dat uw volk U vrijmoedig deelt

Met anderen…

En ik bid dat zij die kijken, vandaag de

Naam van de Heer zullen aanroepen.

In Jezus’ naam, amen. Amen.

Gods zegen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Er is hoop

13 maart 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan