Home Geloof en groei

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Wij zijn hier in Kapernaüm in Israël, even ten noorden van het Meer van Galilea. Dit was waar Jezus zijn bediening had. De komende drie weken zullen wij diensten verzorgen vanuit Israël en vanuit Irvine. Fijn dat jullie erbij zijn. Shalom, vrienden. Dit is een heel bijzondere synagoge in Kapernaüm. Jullie gaan van alles horen over het belang van deze bijzondere plek. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – And Can It Be

Hoe is het mogelijk? Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk?

Hoe is het mogelijk dat ik leef dankzij het sterven van mijn Heiland?

Stierf Hij voor mij, die zijn pijn veroorzaakte?

Voor mij die Hem tot in de dood achtervolgde?

Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk

Dat Gij, mijn God, voor mij stierf? Hij verliet zijn Vaders troon

Zo vrij, zo oneindig zijn genade.

Hij liet alles achter behalve liefde en bloedde voor de mensheid

‘t Is barmhartigheid, immens en vrij want, O mijn God, U ontdekte mij

 

Hoe is het mogelijk? Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk?

Geen veroordeling vrees ik nu, Jezus en alles in Hem is van mij

Levend in Hem, mijn levend Hoofd en bekleed met goddelijke rechtvaardigheid

Nader ik vrijmoedig de eeuwige troon en ontvang dan mijn kroon van mijn Christus

Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk dat Gij, mijn God voor mij stierf?

Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk, overweldigende liefde

 

Gebed door Chad Blake vanuit Shepers Grove

Heer, U bent werkelijk alles wat wij willen. Wij bidden dat U ons tot U trekt. Heer, wij houden van U. Help ons te beseffen dat U ons nabij bent. Als wij het nieuws volgen, breekt ons hart. Om de mensen in Israël. Help hen te weten dat U nabij bent. Heer, wij bidden voor allen die verwikkeld zijn in conflicten. Die vrezen voor hun leven. Die dierbaren hebben verloren. Die niet weten wat vandaag zal brengen. Die niet weten wat morgen zal brengen. Help hen, U te vinden voor troost. Heer, laat uw Geest neerdalen op hen. Heer, wij bidden voor vrede. Wij bidden voor de onschuldige levens, de families, de vrouwen, de kinderen. Zij die deze beslissingen niet nemen. Wij bidden dat uw Geest zal overwinnen. Heer, help onze kerk uw licht te zijn, uw vrede, uw hoop. Uw goedheid voor de wereld. Dat wij dat mogen verspreiden overal waar wij komen. Laat ons een volk zijn dat daar telkens opnieuw van getuigt. Dat U alles bent dat wij willen. Dat U alles bent wat wij nodig hebben. Laat ons dat uitdragen. Heer, wij bidden voor voorganger Bobby en de boodschap die U in zijn hart hebt gelegd. Geef ons oren om die boodschap vanmorgen fris te horen. Open onze harten voor wat U doet en als wij het Woord van God openen, zien wat U ons vandaag te zeggen hebt. Mogen wij deze plaats getransformeerd verlaten. Verjongd, geïnspireerd, vol van enthousiasme voor het evangelie. Heer, wij houden van U. In Jezus’ naam, amen.

 

Schriftlezing – Lucas 4: 16-22 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 4:16-22. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in vervulling gegaan. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen en zij zeiden: Is Hij niet de Zoon van Jozef? Ik vind het prachtig dat we hier in een synagoge zijn op een plek waar Jezus Zelf heeft onderwezen. Dank dat jullie vandaag met ons zijn in Kapernaüm. Shalom.

 

Interview – Ron Winter

BS = Bobby Shuller en RW = Ron Winter

BS Ronnie, fantastisch om hier met je in Kapernaüm te zijn. Waarom is Kapernaüm zo belangrijk voor

Christenen en mensen uit de hele wereld?

RW Ten eerste omdat dit de plek is waar Jezus drie jaar heeft doorgebracht. Dit is zijn thuis.

BS Zijn thuisbasis.

RW Hij vertrekt van hieruit en Hij keert hier terug.  Deze plek koos Hij uit nadat Hij Nazareth verlaten had. Hij kon niet in Nazareth blijven. Dit is ver weg van de stad Tiberias, een zeer vijandige stad. De stad van Herodes Antipas. En ver weg van Caesarea Philippi daar, de stad van Herodes Philippus. Dit is precies op de grens. Hij voelt zich hier op zijn gemak. De mensen accepteren Hem. Hier wordt Hij een grote Rabbi. Dit is zijn thuisstad.

BS Hier zitten wij aan de oever van het Meer van Galilea. Dat zie je niet van hier af. Een meter of 30 verderop staat het huis van Petrus. Het was van zijn schoonmoeder en later van hem. En later vestigde de vroege kerk zich hier. En wat is datgene achter ons?

RW De synagoge. Maar niet de synagoge uit Christus’ tijd. De synagoge uit Christus’ tijd ligt iets lager.

Volgens de Joden mag je niets bouwen op wat een synagoge is geweest. Toen de vroege christenen uit de 4e eeuw een monument voor de Rabbi bouwden gingen ze naar de plek van de oude synagoge en daar bouwden ze een van de grootste synagogen van Galilea als monument voor de rabbi, Die een Jood was. Hij was leraar in de synagoge. Hij leerde daar en predikte daar en verrichte er twee wonderen.

Daarom is die plek zo uniek.

BS Als je het Nieuwe Testament leest zie je dat Jezus voortdurend langsgaat bij alle synagogen in de streek rond Galilea. We zijn hier niet ver van Betsaïda. Is dat daar? En Korazim is die kant op, een belangrijke stad. En Nazareth is waar? Die kant op? Een kilometer of 50 verderop, hè? Dat is ver weg. Een interessante vraag die ik vaak krijg is dat de synagoge heel belangrijk is in het leven van Jezus maar wij zien nooit een synagoge in het Oude Testament. Wanneer ontstond de synagoge en waarom komen we hem niet tegen in het Oude Testament?

RW Wij denken dat de synagoge ontstond tijdens de Babylonische Ballingschap toen ze een plek nodig hadden om hun identiteit en hun wortels te behouden. Toen richtten ze een plek in, in het Hebreeuws beid knesset genaamd. Een huis om bijeen te komen. Laat ons samen onze wortels hoeden. En toen ze 70 jaar later naar hun eigen land terugkeerden namen ze de synagoge mee. Niet zozeer als plek om te bidden, want daarvoor hadden ze de tempel maar als een plek om samen te studeren, te debatteren, te verklaren en om kinderen vertrouwd te maken met hun wortels. Het was een verzamelpunt. Dit is het monument. De originele synagoge ligt onder de hedendaagse synagoge.

BS Maar dit is nog steeds een synagoge, die is gebouwd op de synagoge van Jezus. Heeft hij dezelfde vorm en grondplan?

RW Waarschijnlijk werd hij gebouwd voor de niet-Joodse gemeenschap om hen eraan te herinneren dat hier een rabbi was. Dit was zeer waarschijnlijk geen actieve synagoge. Hij stamt uit dezelfde tijd als de kerk rond het huis van Petrus. Het is hoofdzakelijk een monument.

BS Als er hier nog wat Joden waren, baden ze hier misschien maar het was vooral een monument. Ik ga preken in de ruimte hiernaast. Kun je daar iets over vertellen? Hier werden de discipelen gekozen, hè?

RW Naast elke synagoge, elke beid knesset, ligt een beid midrasj. Een beid midrasj is een studiehuis. Daar studeren de kinderen. Als ze een jaar of 14/15 zijn, roept de rabbi ze allemaal bijeen. Hij kijkt ze aan en wijst er een paar aan. Meestal vijf. En tegen hen zegt hij dan: Lech acharai. Volg mij. En daar werden de discipelen uitgekozen. En Jezus koos er 12. Maar dat is een ander verhaal.

BS David Flusser zegt dat Jezus er twaalf koos, naar de twaalf stammen van Israël. Je ziet hier bezoekers vanuit de hele wereld. Ze komen uit Roemenië, Italië, Duitsland, de VS, Nederland. Alles. Spannend, de kracht die ervan uitgaat dat we nu in de synagoge zijn de plek waar Jezus zijn thuisbasis had. Hij koos veel van zijn discipelen in deze stad, die daar visten. Petrus’ huis staat daar.

RW Een heel bijzondere plek.

BS Fantastisch om een volgeling van Jezus te zijn en hier te zijn, waar alles begon. Dank je, Ronnie. Wij waarderen je.

RW Dank je, graag gedaan.

 

Solo – Not Lucky, I’m Loved door Anna Crumley

Misschien is het me een beetje gelukt, ik maakte een behoorlijke sprong

Je denkt dat ik de eer wil, maar nee want de glorie is niet voor mij

Want ik weet Wie er op de troon zit, Wie mij het podium geeft

En de songs schrijft en ik weet dat ik dit niet alleen zou kunnen doen

En ook al klaag ik soms, ik heb meer zonneschijn dan regen gezien

 

Mijn geluk ligt niet in de sterren, daar liggen mijn zegeningen niet

Nee, ze komen uit het hart van de Vader, niet de sterren, niet het toeval

De waarheid is dat ik geen geluksvogel ben, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

O, ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

 

Vandaag ben ik op een gelukkige plek en ik weet dat niets per ongeluk gebeurde

Ik hou ervan hoe Hij mijn leven schreef en ik hou ervan hoe Hij mijn hart ziet

En ik val op mijn knieën en ik ben dankbaar voor elke ochtend

 

Mijn geluk ligt niet in de sterren, daar liggen mijn zegeningen niet

Nee, ze komen uit het hart van de Vader, niet de sterren, niet het toeval

De waarheid is dat ik geen geluksvogel ben, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

 

Vanaf het begin was dit leven dat ik leef, een deel van uw plan

Mijn geluk ligt niet in de sterren, daar liggen mijn zegeningen niet

Nee, ze komen uit het hart van de Vader, niet de sterren, niet het toeval

De waarheid is dat ik geen geluk heb, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

 

O kerk, zing ja, Jezus houdt van mij, ja, Jezus houdt van mij

Ja, Jezus houdt van mij want de Bijbel zegt het me

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Wij zijn geen geluksvogels, we zijn geliefd

Wij zijn geen geluksvogels, wij zijn geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u, de Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig, de Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede, en geve u vrede

En geve u vrede, en geve u vrede

Amen amen, amen amen, amen amen

 

Geloof en groei

door Bobby Schuller

Welkom in de synagoge van Kapernaüm. Ik wou dat jullie hier waren en het Meer van Galilea konden zien. Ik wou dat jullie Petrus’ huis konden zien. Het is een fors dorp met veel huizen. Een prachtige synagoge waar mensen de eredienst kunnen vieren. Wij staan hier naast het gedeelte waar de vieringen plaatsvonden. Dat heet de beit midrasj, waar veel studenten en kinderen kwamen om de Thora te bestuderen en uit het hoofd te leren en erover te debatteren. Een van de interessante kanten van Jezus, als je naar mij luistert is dat Hij door en door Joods en door en door rabbijn is. Hij leeft naar de Thora. Hij houdt zich aan de wet van Mozes. Maar Hij doet nog wat anders. Zijn boodschap gaat niet zozeer over de wet, maar over het geloof. Je hoort het Hem keer op keer herhalen. Dit probeert Hij doorlopend zijn discipelen bij te brengen. Hij geeft ze een bijnaam: kleingelovigen. Op een goedaardige manier, niet neerbuigend. Hij beschaamt ze niet. Hij probeert ze te laten zien wat hen allemaal ten deel valt als ze maar Gods Woord geloven. Als ze vertrouwen hebben. Als ze het risico nemen. Als ze niet alleen maar geloven in hun hart of erover praten met vrienden maar echt iets ermee doen, dan bewijst dat dat ze waarachtig geloven. Wij gaan zien hoe dat uitpakt als Jezus naar Nazareth gaat. Als je veel geschriften leest uit de tijd van Jezus zie je dat de Joden hier rond Galilea op veel punten verschilden van de Joden in het zuiden, in Judea. Vooral in Jeruzalem. Let wel, in de tijd van Jezus leefden er meer Joden in Babylon dan hier. In de loop van 500 jaar kwamen ze druppelsgewijs terug naar Israël. Zij die terugkeerden naar Galilea, waren vaak degenen die terugkeerden uit Babylon. Ze waren hier niet opgegroeid. Hun Judaïsme had een ander accent. Ze waren zeer Joods en deelden dezelfde opvattingen maar ik hoorde iemand opmerken dat de Joden hier wat vrijer waren. Iets charismatischer. De synagoge stond midden in het dorp. Je liep erheen omdat het het huis van God was en dan vierden de mannen en vrouwen samen de eredienst. Ze zongen dan geestelijke liederen. Ze zongen de psalmen. Misschien baden ze samen maar de synagoge was altijd gecentreerd rond het lezen van de Thora en de Haftarah. Het lezen van de heilige geschriften. In die tijd had je een soort toezichthouder in de synagoge. Dat was geen rabbi. Hij werd chazan genoemd. Ik kan jullie niet zien, maar probeer die ch-klank maar eens uit in je keel. Zeg maar: chazan. Schraap je keel maar. De chazan fungeerde min of meer als de beheerder van de synagoge. Een van de dingen die hij deed, was de Joodse leeslijst bijhouden. In elke synagoge ter wereld lezen ze elke dag dezelfde teksten. Je pakte niet zomaar een tekst. Je gebruikte de leeslijst. Op die en die sabbat las elke Jood, of je hier of in Babylon of Jeruzalem was dezelfde boekrollen. Je had zeven boekrollen om te lezen, en dat deed meestal een lid van de gemeenschap. Die werden soms drie jaar van tevoren gekozen, nog voor ze konden lezen. Stel je een lijst aan de achtermuur voor. Je zegt, over twee jaar ga ik de Schrift lezen. Dan ben ik aan de beurt. Je kreeg zeven verschillende rollen en die las je allemaal. Die las je staande, vol overgave. Joden barstten van vuur en passie. Er staat: Heb de Here lief met heel je hart en heel je ziel en al je kracht. Er brandde een heilig vuur in ze wanneer ze de teksten lazen. Jezus gaat op zeker moment de wildernis in. Hij wordt gedoopt door Johannes en gaat dan de wildernis in waar hij wordt verzocht door satan. En als Hij die verzoeking doorstaat komt Hij voor het eerst hier in Kapernaüm, Korazim, Betsaïda, streken in Galilea. Hij preekt, Hij doet wonderen en Hij wordt een ster. Er staat dat de hele streek over Hem sprak. Iedereen weet wie die Man is. Hij is niet minder dan een beroemdheid. Iedereen kent Hem. En nu is Hij aan de beurt om in de synagoge van zijn thuisstad te lezen. Hij gaat een kilometer of 30, 40 die kant op naar zijn thuisstadje Nazareth. Volgens Matthëus heeft Hij na zijn terugkeer uit Egypte in Nazareth gewoond om de profetie te vervullen dat hij een Nazareeër was. Maar in het Oude Testament staat nergens een profetie die zegt dat de Messias een Nazareeër zal zijn. Nazareth bestond toen nog niet eens. Er zijn grote meningsverschillen over wat die tekst betekent. Als je op Google kijkt, vind je tien verschillende antwoorden. Ik denk dat het zo zat: Uit oude bronnen weten wij dat Nazareth vermoedelijk een stadje was met zo’n 200 inwoners. En die 200 mensen geloofden dat hun afkomst terug te voeren was op Isaï. Waarom Isaï? Omdat de Bijbel zegt, ik geloof in Jesaja 16 dat uit de stronk van Isaï een twijgje zal groeien. Het is een Messiaanse tekst die zegt dat de Messias zal afstammen van Isaï de vader van koning David. En in het hoofdstuk dat voorafgaat aan de tekst die wij gaan lezen maakt Lukas er een groot punt van om de afstamming van Jezus te traceren. Hij zegt dat de Vader van Jezus naar verluidt Jozef was en vervolgens traceert hij diens afstamming helemaal terug naar David en dan naar Isaï en dan naar Abraham, Izak en Jakob en zelfs terug naar Adam, Die de Zoon van God was. Dus Lukas wil dat je een paar verzen voor deze tekst ziet dat Hij de Zoon van Jozef is wat betekent dat Jozef een telg uit een koningsgeslacht was. Messiaans, dus dat is nogal wat. Dus het zou kunnen, we weten het niet. Het kan zijn dat de mensen in Nazareth het was een klein stadje, dat de mensen in Nazareth afstamden van Isaï want Nazareth komt van het woord nazar, wat tak betekent. Dus je zou het ook Takstad of Scheutstad kunnen noemen. En dan gaan wij naar Nazareth. Jezus is aan de beurt om te lezen en wij weten dat de mensen in Nazareth niet erg geliefd waren. Kan er iets goeds komen uit Nazareth? Misschien waren ze nogal arrogant omdat ze geloofden dat ze speciaal bloed hadden of dat ze speciale mensen waren of zo. Wij weten alleen zeker dat niemand ze mocht. Wij weten niet waarom. Dus Jezus gaat terug naar zijn geboortestadje Nazareth en iedereen is opgewonden. Alsof hun eigen plaatsgenoot, die nu superberoemd is, naar huis is gekomen en het is zijn beurt om voor te lezen en te preken over de Schrift. De Bijbel zegt in Lukas 4:16: En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was En Hij ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge. En Hij stond op om te lezen en aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En de chazan, die man die de synagoge leidt, overhandigt Hem de boekrol. Er staat: Toen Hij het boek opengedaan had vond Hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Dat woord gezalfd is trouwens Messiaans. Messias betekent de Gezalfde. Om aan armen het Evangelie te verkondigen. Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid en om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de chazan teruggegeven had ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. en Hij zegt: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. Wat betekent dat? Hij zegt: Ik ben de Man, Ik ben de Messias. Ik ben gekomen. Als je deze tekst eerder hebt gehoord heb je bijna zeker gehoord dat Jezus zegt dat Hij de Messias is en dat iedereen kwaad wordt en zegt: Laten wij Hem stenigen en doden. Maar dat is niet waar. Nadat Hij zegt dat de Schrift in vervulling is gegaan, staat er: En zij betuigden Hem allen hun instemming. Ze zijn enthousiast. En zij verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen. En ze zeiden: Is Hij niet de Zoon van Jozef? Als we dat horen, denken wij dat Hij de zoon van zomaar iemand is. Maar dat is niet wat Lukas en de Nazareeërs zeggen. Ze zeggen dat Hij de zoon van Jozef is. Jozef wie? Een directe nazaat van Isaï. Met andere woorden, ze zeggen dat ze gelijk hadden. Wij wisten dat de Messias één van ons zou zijn. Zeer waarschijnlijk waren veel mensen in de synagoge verre neven en nichten, verre ooms en familieleden. Boeiend, hè? Misschien, of misschien ook niet. Laten wij verder lezen. Ze verwonderden zich en zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? Maar er blijft een vraag hangen. Wij weten uit Markus, als wij ze naast elkaar lezen dat Jezus in Nazareth niet veel wonderen wist te verrichten op de manier waarop Hij dat in andere steden wel kon. En in Markus staat zelfs dat Jezus verbaasd was over hun gebrek aan geloof. Met andere woorden, ze hadden zo weinig geloof dat Hij er beduusd van was. Jezus antwoordt op hun vraag of Hij de Messias, de zoon van Jozef is. Hij is een afstammeling van Isaï, maar waarom gebeuren er hier geen wonderen? Jezus wil hen antwoorden en zegt dan dit: U zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf. Doe hier in uw geboortestad wat wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is. Dat is trouwens waar wij nu zijn. Gek, hè? Wij zijn nu in Kapernaüm. Doe wat U deed in Kapernaüm. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn geboortestad. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was zodat er grote hongersnood kwam over heel het land en naar geen van hen werd Elia gezonden. Dat is het Joodse volk. Maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Wie is dat? Een goj. Een niet-Jood. Jezus zegt tegen hen: Wanneer de mensen…Je kent het verhaal, de weduwe van Zarfath. Elia profeteert tegen koning Achab en de Heer zegt tegen Elia: Verstop je zodat Achab je niet kan doden. Ik heb nog meer werk voor je te doen. En dus struint Elia wat rond en uiteindelijk gaat hij naar de poort waar de weduwe is en hij ziet daar die weduwe. Zij is stokken aan het verzamelen en hij vraagt haar: Vrouw, ga alsjeblieft een glas water voor mij halen. Dat doet zij en hij zegt: O, en breng mij een stukje brood, ik heb honger. En zij draait zich naar hem toe en zegt, mijn lieve profeet, ik ben…Let wel, ze is niet Joods. Dit is niet haar profeet, hè? Zij weet waarschijnlijk niets over die man. Zij zegt: ik heb alleen een beetje meel, een beetje olie. Mijn zoon en ik verhongeren. Wij gaan nog één stukje pita maken. Dat eten wij op, dat wordt onze laatste maaltijd en dan verhongeren wij. Met andere woorden, zij zegt: Ik wil dit absoluut voor u doen maar dit is alles wat ik nog heb. Dit is het laatste beetje dat ik nog heb. Hiermee kunnen wij misschien nog één dag leven en dat is mijn hoop. Dat is alles wat ik heb. En Elia kijkt haar aan, en dit is chutzpah, hè? Een mooi woord in het Jodendom. Hij kijkt haar aan en zegt: Maak dat brood en geef het aan mij, dan komt alles goed. Nu heeft zij een keuze. Zij heeft de keuze om te zeggen dat deze rare gast, die niet eens van haar geloof is haar vraagt om iets verschrikkelijks te doen: Hij wil het brood dat zij aan haar uitgehongerde zoon zou geven die haar smeekt om een stukje brood, van haar afnemen en zelf opeten. En dan moet zij erop vertrouwen dat alles goed komt of een dag langer leven. En wat doet zij? Zij staat voor die keuze en tegen alle logica in gelooft zij God. Zij maakt het brood, geeft het aan de profeet en zij heeft nooit meer honger. Dat, mijn vriend, is geloof. Dus wat zegt Jezus hier? Er zijn veel hongerende mensen maar het was deze niet-Joodse vrouw die God vertrouwde die nooit meer honger had. Wat zegt Hij? Het was niet het feit dat ze afstamde van Abraham, Izak en Jakob maar het feit dat zij Gods woord geloofde en wat? Zij nam een enorm risico. En God beloonde haar ervoor. Dat, mijn vriend, is geloof. Maar Hij zegt meer in zijn kleine preek. Hij gaat verder en geeft een tweede voorbeeld uit de Joodse Schrift. Hij zegt: Ook waren er vele melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa en geen van hen werd gereinigd. Maar wie wel? Naäman de Syriër, ook een niet-Jood. Naäman de Syriër was een bevelhebber in een buitenlands leger dat mogelijk vijandig tegenover de Israëliërs stond. Ze stonden bij de grens, wij weten het niet. En die grote militaire bevelhebber had lepra en probeerde alles om beter te worden. Een van zijn dienstmeisjes was Joods en ze zei: Mijn heer, er is een grote profeet in Israël, in Samaria en als u hem gaat bezoeken, geloof ik dat hij u zal genezen. En dan vraagt deze commandant, Naäman, aan zijn koning: Mag ik die profeet, Elisa, bezoeken? Men zegt dat hij me kan genezen. En die zegt: Absoluut. En stuurt hem op weg met een enorme berg spullen. 750 pond zilver, 150 pond goud en tien garderobes, kleren. Ik denk dat dat toen veel was. En dan gaat deze bevelhebber Naäman met zijn gevolg naar de koning van Israël en zegt: Ik zoek Elisa de profeet, opdat ik genezen kan worden. En wat doet de koning? Hij scheurt zijn gewaden en zegt o jee. Mijn buurman stuurt op oorlog aan met mij. Kan ik deze man genezen? Natuurlijk niet. En Elisa stuurt een bericht naar hem: Koning, even dimmen. Dit regel ik wel. Stuur Naäman mijn kant op en ik zal hem genezen. Dus Naäman, de beroemde, rijke, succesvolle man reist verder naar Samaria om Elisa op te zoeken. Hij klopt op zijn deur en Elisa doet niet open. Hij stuurt een boodschapper. Stel je die hele stoet voor: paarden en kamelen en goud en zilver en er zijn waarschijnlijk vlaggen en banieren en een koninklijke garde, enzovoort en Elisa poeiert hem af: Zeg hem maar dat hij zeven keer in de Jordaan moet dompelen en klaar is kees. Dus Naäman wordt niet eens gezien door de profeet. Hij moet het doen met een boodschapper en Naäman is…Ik zoek het juiste woord hier. Zeg maar gewoon beledigd. Behoorlijk in zijn wiek geschoten. En hij zegt: Zijn onze heilige rivieren in Damascus niet beter? Als een heilige rivier dit kan oplossen, dan die toch zeker? En hij houdt het voor gezien. Niet te geloven. Kom ik helemaal hierheen en die lomperik vertelt mij dat ik zeven keer de Jordaan in moet. En zijn dienaar zegt: Mijn heer, als hij u had gevraagd om iets supermoeilijks te doen had u het gedaan, maar omdat het iets makkelijks is, doet u het niet. Doe het gewoon en kijk wat er gebeurt. En dus doet Naäman het toch maar, ook al is zijn ego gekwetst en is hij beledigd. Hij dompelt zich zeven keer onder in de rivier en is genezen. Hij gaat terug naar Elisa en ditmaal doet Elisa open. Hier heb je wat geschenken, zegt hij en Elisa zegt: Die hoef ik niet. De Heer zegent u, ga in vrede. En Naäman neemt een stuk klei uit Israël mee terug naar huis en eert God. Maar wat is de boodschap hier? De boodschap is dat degene die genezen werd, degene is die geloof had en daarnaar handelde. Het is iets dat diegene deed. Hij zette zijn reputatie op het spel. De eerste nam een risico met haar dagelijks brood. De tweede persoon zette zijn ego op het spel. Het is verbazingwekkend hoezeer ego of materiële behoeftes ons belemmeren om te doen waartoe God ons geroepen heeft. Het hindert ons bij het nemen van risico. Laat dat niet met je gebeuren. Het gebeurde duidelijk met de Nazareeërs, want dat is het laatste wat Jezus zegt. Hij zegt dat geen van de Joden genezen was van melaatsheid Maar Naäman de Syriër wel, omdat hij geloof had. En dan? Iedereen in de synagoge was woedend. Dus niet wanneer Hij beweert dat Hij de Messias is maar wanneer Hij beweert dat zij geen geloof hebben. Toen ze dit hoorden, stonden ze op, dreven Hem de stad uit, namen Hem mee naar de top van de heuvel waarop de stad was gebouwd om Hem van de klif te gooien maar Hij liep door de menigte heen en vertrok. Dat is de kracht van Jezus, hè? Ze wilden Hem van een lage klif gooien zodat Hij zijn benen of rug zou breken en Hem dan stenigen. Maar zo niet met Jezus. Het is niet Zijn tijd. En wat doet Hij? Hij komt hier. Er staat dat Hij afdaalde naar Kapernaüm, een stad in Galilea en Hij onderwees hen op de sabbatdagen en zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn Woord was met gezag. En dan gaat Hij hier wonderen doen. Om te beginnen bevrijdt Hij een bezetene. Hier in Kapernaüm deed Jezus verbazingwekkende wonderen. Hij ondervond hier veel geloof, maar in Nazareth helemaal niet. Laten wij mensen van geloof zijn. Mensen van geloof en laten wij geloof niet zien als iets wat wij voelen. Dat maakt er misschien soms deel van uit maar laten wij geloof zien als datgene wat wij doen. Laten wij geloof zien als het nemen van grote risico’s omdat wij meer geloven in wat er in de Bijbel staat dan in wat wij zien in de wereld om ons heen. Onthoud dat wanneer rabbi’s discipelen werven, dit een kernprincipe is. Als rabbi’s discipelen werven, verwachten ze dat hun discipelen zullen doen wat zij deden. Daarom zegt Jezus: Jullie zullen nog grotere dingen doen dan ik. En dat meent Hij. Hij bedoelt dat wij geroepen zijn om de wereld te veranderen. Ongelooflijk toch, die twaalf discipelen, die jongeren of jongvolwassenen dat wij allemaal hier zijn dankzij hen? Iedereen die deze video bekijkt, is op de een of andere manier beïnvloed door die twaalf doodsimpele jongelui uit een of ander Verweggistan. Dat is de kracht van mensen die in Jezus geloven. En daarom wil ik jullie vandaag bemoedigen vanuit Kapernaüm: De boodschappen van Jezus gaan niet om je denominatie en niet om je Bijbelkennis, en of je op een theologische hogeschool hebt gezeten. Het gaat er niet om of je een bediening hebt en het gaat niet om je ras en niet om je denominatie. O, dat zei ik al. Het gaat erom of je genoeg vertrouwen hebt in Gods Woord om dingen anders te doen. Neem vandaag een risico. Vertrouw op Jezus en alles wordt anders voor je. We houden van je. Gods zegen. Heer, dank U voor uw Woord. Wij bidden in Jezus’ naam dat U ons wilt leren wat het betekent om te leven met geloof in actie, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Geloof en groei

12 november 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan