Home Leef vanuit Gods kracht

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, vrienden. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Erkennen dat je gezondigd hebt, is krachtig. Maar dat is het erkennen van Gods beloftes in jouw leven ook. God houdt van je en wij ook. Wij zijn blij met jullie komst.

Laat ons bidden.

 

Gebed

Jezus, wij vragen U om ons vanmorgen nabij te zijn nu wij in uw huis bijeenkomen met uw kinderen en uw Geest. En Vader, wij komen hier omdat wij in U geloven. En wij geloven in uw vermogen om iets in ons leven te doen. Wij geloven dat U vandaag in ons werkt. En wij komen hier vooral om U te aanbidden. Dit is voor een publiek van Eén. Voor U. Wij bidden dat uw naam wordt verhoogd en dat wij meer zullen worden als uw Zoon Jezus. Dit bidden wij in zijn naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Praise to the Lord, the Almighty

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren

Kom allen saam, psalm zingt zijn heilige naam

Loof al wat ademt de Here

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven

Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugels geheven

Hij die u leidt zodat uw hart zich verblijdt

Hij heeft zijn Woord u gegeven

 

Lof zij de Heer, Die uw huis en uw haard heeft gezegend

Lof zij de hemelse liefde die over ons regent

Denkt elke dag aan wat Zijn almacht vermag

Die u met liefde bejegent

 

Lof zij de Heer, lof zij de Heer

Lof zij de Heer de Koning van de schepping

Lof zij de Heer, met de heerlijkste naam van zijn namen

Christenen loof Hem met Abrahamskinderen samen

Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust

Alles wat ademt zegt: Amen, amen

 

Schriftlezing- Handelingen 19:1-7 door Hannah Schuller

Ik vraag jullie opnieuw om je Bijbel mee te nemen naar de kerk. Het heeft echt zin om deze woorden

in je eigen Bijbel mee te lezen. Dat zal je geloof doen groeien. Dus als je je Bijbel vandaag bij je hebt,

open hem dan bij Handelingen 19:1.

 

En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering maar hij zei ook dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. Nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Here Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar

ongeveer twaalf mannen. Het Woord van de Heer.

 

Solo – For Every Mountain door Dayna Sauble

Ik heb zo veel om God voor te danken

Zo veel prachtige zegeningen en zo veel geopende deuren

Een gloednieuwe barmhartigheid voor elke nieuwe dag

Daarom prijs ik U en daarvoor loof ik U

 

Omdat U mij vanmorgen hebt gewekt

Omdat U mij op weg hebt gestuurd

Omdat U mij de zonnegloed van een

Stralende nieuwe dag hebt laten zien

O, een stralende nieuwe genade voor elke nieuwe dag

Daarom prijs ik U, daarvoor loof ik U

 

U bent Jehova Jireh, U bent mijn Voorziener geweest

U hebt zo vaak mijn noden verlicht, zo vaak hebt U me gered

Ik wil U danken voor de zegeningen die U me elke dag geeft

Daarom prijs ik U daarvoor loof ik U

 

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

 

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

 

 

 

Solo – On Eagle’s Wings door Todd Strange

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

En overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende

Zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting

Mijn God, op U vertrouw ik

 

En Hij zal je dragen als op arendsvleugels

Op de adem van de dageraad

Hij maakt je tot een stralend zonlicht

En houdt je in de palm van zijn hand

 

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen

Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt

Onder zijn vleugels vind je een toevlucht

Zijn trouw is een veilig schild

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen

Die over je waken waar je ook gaat

Hun handen zullen je dragen

Je voet zul je niet stoten aan een steen

 

En Hij zal je dragen als op arendsvleugels

Op de adem van de dageraad

Hij maakt je tot een stralend zonlicht

En houd je, en houd je

En houd je in de palm van zijn hand

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta op en houd je handen als in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Leef vanuit Gods kracht

door Bobby Schuller

Jaren geleden hoorde ik een uitdrukking. Ik kan hem niet meer vinden, maar ik vond hem heel logisch klinken. Ik hoorde hem in Israël. Het is blijkbaar iets dat rabbijnen gebruikten en nog steeds gebruiken, in hun lessen. Hij luidt ongeveer zo: Als je als leraar tot het hoofd spreekt zal het hart muren optrekken. Maar als je tot het hart spreekt, zal het hoofd volgen. Herkent iemand dit gezegde? Misschien had je op school een docent die alleen maar dingen zei die klopten, maar die je gewoon niet aardig vond. Misschien heb je lesgegeven aan jongelui en heb je gemerkt, hoe zeggen ze dat, dat niemand erom geeft hoeveel je weet totdat ze weten hoeveel je erom geeft. Er is iets met het spreken tot het hart dat een verschil maakt niet alleen in het onderwijzen van mensen, maar in het leiden, in het overtuigen. Zelfs voor jezelf en dat ga ik vandaag hard maken. Dit is hoe je dat bereikt: Wat je ook doet in je leven en dit wil ik ieder van ons vandaag inprenten dit is wat je moet doen in je leven: Wat je ook doet, doe het met passie. Doe het met liefde, doe het met enthousiasme. Israël en de Levant en plaatsen zoals Noord-Afrika en het Ionisch Schiereiland het moderne Turkije daar woonden gepassioneerde mensen en je zult er een traditie zien. Als je gisteren naar een synagoge bent geweest of als je het op tv hebt gezien of misschien vroeger in Jezus’ tijd wanneer een Thora uit de Thorakast wordt gehaald wordt die vereerd en bewonderd. Hij wordt hoog opgeheven en mensen kussen hem en steken hun handen op en er wordt gezongen en iedereen zegt ‘het Woord van God. De Thora.’ En er wordt gedanst en gevierd. Waarom? Omdat God hen zijn Woord, zijn weg, zijn wet heeft gegeven. En wat gebeurt er in onze kerken als wij onze Bijbel openen? Wij gapen: Open je Bijbel. Daar klopt iets niet. In de orthodoxe synagoge of de synagogen waar Jezus naartoe zou zijn gegaan zeggen ze het Sjema. Sjema Jisrael. Als ze dat zeggen, klinkt het: Hoor, Israël. Dat buldert de hele gemeente. ‘Hoor, o Israël, de Heer is onze God. De Heer alleen.’ ‘Je zult de Heer liefhebben met heel je hart en heel je ziel en heel je kracht.’ Boem. Amen. Als wij dat zeggen, zeggen wij: ‘Hoor, o Israël. De Heer is onze God.’ En wat zegt een Jood als hij zo’n gemeente bezoekt? Zij geloven niet. Zij geloven niet. Ze zouden het niet zo zeggen als ze God echt hadden ontmoet. Ze zouden het niet zo zeggen als ze echt door God waren aangeraakt. Als ze die woorden echt geloofden Ze zeggen “met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht” als “heel je hart, heel je ziel”. Dus denk ik dat er hier een probleem is. Namelijk dat wij in ons verlangen om heilig te zijn onze passie en ons vuur, dat van de Heilige Geest komt, zijn kwijtgeraakt. In ons verlangen om dingen fatsoenlijk en ordelijk te doen verliezen wij heel vaak die boem. De kracht die van de Heilige Geest uitgaat. Denk daar eens over na. Als je nadenkt over de beelden van de Heilige Geest…Wij zijn toch een kerk van de Drie-eenheid? Wij geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je beelden van de Heilige Geest ziet, wat zie je dan? Vuur, wind, een beweging, leven. Zonder de Heilige Geest was die klomp klei die Adam was slechts een dode klomp klei en dan vult de Heilige Geest, de pneuma of pnevma, de Ruach Elohiem, de Geest van God, zijn longen en een man en een vrouw komen tot leven. Dat is wat de Geest is, het leven, de wind binnenin een mens. Wat zegt de Bijbel? Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. En laten wij in die vrijheid leven. Dit is wat ik vandaag voor ons wil, deze vrijheid vastleggen. Wat voor vrijheid krijg jij van de Geest? Het belangrijkste is dat wij weten dat als wij in het evangelie geloven wij vrijheid van zonde krijgen. Dat is een enorme deal. Alles wat je hebt gedaan, is schoongeveegd. Wij krijgen het verlangen om God met heel ons hart te volgen. Wij verprutsen het soms, maar God wil ons bevrijden van de zonde. Niet alleen van onze zonden, maar ook de ketenen, de verslavingen, het wangedrag, de dingen die ons in de modder houden. Van die dingen kunnen wij verlost worden. Je kunt vrij zijn van al die dingen. Wij krijgen vrijheid van gebrek. Wij krijgen vrijheid van middelmatigheid. Wij krijgen vrijheid van isolatie. Iedereen die vol is van de Geest als ze in eenzame opsluiting zitten, of helemaal alleen dan zijn ze niet alleen. Ze hebben de Geest van God in zich. Dit is belangrijk. De Heilige Geest brengt vrijheid, brengt leven, brengt passie, brengt enthousiasme, brengt kracht. En dit is het leven dat wij nooit willen verliezen. Wij willen het behouden en wij willen het aanmoedigen in onze kinderen. En dat brengt ons bij de tekst die Hannah voorlas uit Handelingen 19. Het is een interessante passage. Paulus komt aan in de grote stad Efeze, in het huidige Turkije. Het is een grote havenstad en hij ontmoet mensen die in Christus gedoopt zijn, of zoiets. Hij ontmoet ze en hij begroet ze en hij zegt het volgende. Hij vraagt hen: Heb je de Heilige Geest ontvangen? En wat zeggen ze? Wij wisten niet dat er een Heilige Geest was. Letterlijk. Deze mensen waren geen Joden, want elke Jood weet van de Heilige Geest. En dat Hij tot Christus in het heilige der heiligen woonde. Dus waarschijnlijk waren ze heidenen die zich bekeerden tot het Jodendom. Want daarna zegt hij: Welke doop hebben jullie ontvangen? En ze zeiden: De doop van…weet je nog wat ze zeiden? Van Johannes. Johannes wie? Waarschijnlijk Johannes de Doper. Dit is dus al vreemd. We weten niet hoe of wat er gebeurd is maar Johannes de Doper uit Galilea, Jezus’ neef, de voorloper van Christus is op de een of andere manier van Galilea naar Efeze gekomen en misschien nog wel andere plaatsen en predikte dat de Christus eraan kwam. En toen hij in Efeze was, doopte hij deze mensen. Wat voor doop ontvingen ze? Niet die welke wij kregen want dit gebeurde allemaal voordat Christus werd gekruisigd. Dat weten wij omdat Johannes de Doper stierf voordat Christus werd gekruisigd. Hij werd gedood door Herodes. Dus dit is de grote vraag: Wat gebeurde daar? Wij vergeten soms dat in de eerste eeuw als je een heiden was en een Jood wilde worden dat je dan gedoopt werd. Heel vergelijkbaar met de manier waarop wij dat vandaag doen. Dus ze ontvingen deze doop, maar Paulus zegt: De doop die je van Johannes kreeg, was een doop van bekering tot vergeving van zonden. Maar nu ga ik jullie dopen in Jezus Christus en zullen jullie de Heilige Geest ontvangen. Hij legde hen de handen op en ze begonnen in tongen te spreken en te profeteren en er kwam een nieuwe kracht en leven over hen. Als ik die tekst lees, moet ik denken aan veel christenen vandaag de dag. Dat er veel christenen zijn die gedoopt zijn maar het voelt voor hen alleen als een doop van bekering, en dat is iets prachtigs. Dat is het allerbelangrijkste, om vrij te zijn van zonde. Om je huis in de hemel te hebben. Dat weten ze. Ze zijn naar een evangelisatie campagne of naar een kerk geweest. Ze hebben in elk geval een doop van bekering ontvangen maar ze weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Het is vaak de oproep aan het einde van de dienst, toch? En ik denk dat dit is wat wij missen. Veel christenen zijn zo. Ze begrijpen verlossing, maar ze begrijpen het leven met de Geest niet. Enthousiasme, passie, energie, liefde. Dat zijn volgens mij allemaal bewijzen van de Heilige Geest. Het woord ‘enthousiasme’ betekent in feite ‘God vanbinnen’. ‘Entheos’, God is vanbinnen. Dallas Willard geeft ons een interessante indeling via Job. Hij zegt dat er drie geloven zijn en ze zijn allemaal goed. Je ziet ze in het leven van Job. Het verhaal van Job gaat als volgt. Job was een gehoorzame, godvruchtige man. De Bijbel noemt hem zelfs de meest rechtvaardige man op aarde. En daarom ontving Job Gods zegen, niet alleen in de vorm van gezondheid maar ook in de vorm van leven, vriendschap, rijkdom, alles. En Job heeft het idee dat hij gezegend is vanwege zijn rechtschapenheid of gehoorzaamheid aan God. En dat was hij ook. De Bijbel zegt dat. Dallas Willard noemt dit het geloof van gepastheid. Dit is een nieuwgelovige: Ik doe wat juist is en God zegent mij. En dat doet Hij. Dat staat in de Bijbel. Maar dan gebeurt er iets vreemds en Job kan het niet verklaren. Plotseling sterft zijn hele familie. Hij verliest alles. En hij wordt ook ziek. Hij schraapt letterlijk aan steenpuisten met kleischilfers en schreeuwt het uit naar God en er gebeurt niets. Zijn vrouw zegt tegen hem: Vervloek God en sterf. En wat zegt hij? Nee. Beroemde uitspraak: Al doodt Hij mij, toch zal ik op Hem vertrouwen. Job zegt, ook al doodt God mij, ik vertrouw Hem. Dallas Willard noemt dit het geloof van de wanhoop. Ook een goed geloof. Velen van ons hebben dat gehad. Je hebt dat gehad toen je een ziek kind had. Je hebt dat gehad toen je blut was en er rekeningen moesten worden betaald. Je hebt dat gehad als je een ziekte meemaakt. Je weet niet waarom dit je overkomt. Je hoort geen antwoorden, het duurt veel langer dan je dacht maar je zegt toch: Al ga ik dood, ik vertrouw op God. Ik vertrouw op de Heer. Ik vertrouw op Hem. Uiteindelijk wordt het zo erg voor Job dat hij een audiëntie van God eist. God, dit is niet eerlijk. Ik eis een audiëntie van U. In het Hebreeuws noem je dat chutzpah, hè? Je moet maar durven. Dat is Jiddisch. Maar goed, hij eist een audiëntie bij God en interessant genoeg verschijnt God in een wolk. Hij heeft een radicale ontmoeting met God waarbij God hem alles laat zien wat Hij doet, wat God aan het doen is. Hij ziet alle dieren en de hele schepping en hij ziet het hele universum. Hij krijgt een ongelooflijke wat een hippie een psychedelische ervaring zou noemen, man. Hij krijgt een ongelooflijke, geestverruimende ervaring met de Heilige Geest van God en dan krijgt hij wat Dallas Willard het geloof van toereikendheid noemt. In dit geloof van toereikendheid ontvangt hij het dubbele van wat hij verloren heeft. Maar er is iets veranderd in Job. Er is iets veranderd in Job. Zijn geloof is nu alleen in God. Of ik nu weinig of veel heb, ik vertrouw gewoon op God en ik ken Gods karakter. Hoe ontving hij dit diepere gevoel van een leven zonder gebrek? Hij ontving het omdat hij God ontmoette. Hij ontmoette God Zelf. En dit is iets dat nu beschikbaar is voor iedereen in deze ruimte. De Heilige Geest. Als je een aanraking van de Heilige Geest ontvangt, krijg je een dubbele portie. Je ontvangt de zegen, maar die heb je niet nodig. Wij hadden het er vorige week over, het verhaal waarin Jezus de zeventig uitzendt. Hij zendt ze uit met niets, zelfs geen schoeisel of geld of zo. En als ze terugkomen, zeggen ze: Wij hadden kracht, wij hebben mensen genezen en demonen uitgedreven. En Hij vraagt: Is het jullie aan iets ontbroken? En ze zeiden: nooit, Heer. En dan zegt Hij: Oké, neem nu sandalen en geld en een jas en een zwaard, al die spullen mee. Dit is hoe het leven in het Koninkrijk eruitziet: Als je een aanraking van de Geest ontvangt ervaar je het beste soort geloof. Namelijk het geloof van toereikendheid. Vandaag is een geweldige dag om te gaan geloven. Velen van ons hebben leuke ideeën over Jezus of wat dan ook. Word vandaag een christen. Leef in vrede met God. Maar als je een christen bent, als je gedoopt bent, als je belijdenis hebt gedaan, als je Christus in je hart hebt uitgenodigd, heb je de Heilige Geest ontvangen. Je zegt, Bobby, het voelt niet of ik de Heilige Geest heb ontvangen. Dat heb je wel. Ik gebruik daar graag een analogie voor. Het ontvangen van de Heilige Geest is als het ontvangen van een waakvlam. Je hebt een haard met een waakvlam en een haard zonder waakvlam. De ene kun je aansteken en de andere niet. En ik garandeer je ook al is een waakvlam nauwelijks zichtbaar en geeft hij nauwelijks warmte af ik garandeer je dat hij brandt. En dat weet ik omdat mijn zwager, die hier vandaag toevallig is naar mijn neefje keken, die hier vandaag toevallig ook is, toen hij een baby was. Dit was onze grootste miskleun ooit. De baby, Caleb, kroop wat en hij keek op en legde zijn hand op de waakvlam, keek ons aan en glimlachte. En ik zag een vlammetje rond zijn hand gaan. En wij allebei klunzen. Hij heeft nog steeds…Heb je nog steeds dat litteken? -Ja, nog steeds. Caleb, kun jij bevestigen dat een waakvlam een echt vuur is? Dat is het, ja. Je hebt een litteken als bewijs. Je hebt dus een waakvlam gekregen bij je bekering. Je zegt: Ik wil geen waakvlam, ik wil een groot vuur. Dat is geen probleem. Wat doe je als je een groot vuur wilt en niet alleen een waakvlam? Iedereen weet het, wat doe je? Je draait het gas open, vriend. Draai het gas open. Je draait gewoon het gas open. Je kunt het hoog zetten, je kunt het laag zetten, maar je kunt het aanzetten. Het evangelie is niet tegen inspanning. Wel tegen verdienen, niet tegen inspanning. Er moet een deel van ons zijn dat een stap in geloof neemt en ik wil je aanmoedigen om dat vandaag te doen. Om het gas open te draaien. In 2 Timotheüs staat: Maak gebruik van de gave van God die u gegeven is. Wakker de gave van God aan. Want God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar… Wat? Wie weet het? Kracht. Een geest van wat? Kracht. Er zijn er nog twee. Een geest van kracht en liefde en bezonnenheid. Jullie zijn cool. Een geest van kracht en liefde en bezonnenheid. Hoe krijgen we dat? Hij heeft het ons net verteld. Je wakkert die gave aan. Wakker de gave in jezelf aan. Hoe ziet dat eruit? Als gepassioneerde aanbidding. Als je aanbidt, aanbid dan gepassioneerd. Als je bidt, bid dan enthousiast. Als je de Bijbel bestudeert, begrijp dan wat je bestudeert. Het meest gelezen boek in de menselijke geschiedenis. Een oude tekst, het Woord van God dat ruim 3000 jaar geleden tot ons kwam dat koningen en keizers wanhopig hebben geprobeerd te vernietigen dat satan met al zijn macht heeft geprobeerd uit je handen te houden en dat op je salontafel stof ligt te verzamelen. Het Woord van God. Lees het met overtuiging. Lees het met ernst en pas het toe op je leven. Daarover gaat het als we het hebben over het aanwakkeren van de gave. Als David voor de Heer danst, gekleed als een Leviet als de Ark van het Verbond Jeruzalem binnenkomt doet hij dat niet op een nette manier. Hij danst als een wilde. Waarom? Omdat hij letterlijke de troon van God binnenhaalt in zijn stad. Elke profeet die ik kan bedenken, Elia, Jeremia of Johannes de Doper, ze zijn allemaal een beetje vreemd. Ze hebben allemaal een vreemd randje. Waarom? Omdat ze zo vol zijn van Gods Geest dat ze het nauwelijks kunnen bevatten. Ze doen hun best om niet helemaal gek te worden. Ze zijn zo vol van zijn leven en daardoor kunnen ze zoveel geweldige dingen voor de Heer doen. Wat je ook doet, doe het met passie en doe het met enthousiasme. Als je je werk doet, doe het dan met enthousiasme. Als je je vrouw of man kust, als je met je kinderen praat doe dat dan met passie en enthousiasme. Als je bidt, vooral als je bidt doe het dan met groot enthousiasme en overtuiging. Als je schrijft, als je kunst maakt, als je speelt, als je zingt wat je ook doet, doe het met passie en enthousiasme. Denk aan dr. King. Dr. King was niet alleen hoogopgeleid, al was hij dat wel. Hij was niet alleen super belezen, al was hij dat wel. Hij zat vol passie, toch? Ik heb een droom. Hij zei niet: Ik had laatst, eh, hoe noem je dat.… een droom. Nee, passie. Moeder Teresa was een levende heilige toen ik jonger was. Zij is zo’n 20 jaar geleden overleden, denk ik. Een krachtige vrouw. Vaak vergeten wij dat nonnen. Wij vinden dat nonnen zo vol passie zijn. Sommigen van jullie zijn wel eens met een liniaal gemept door gepassioneerde nonnen. Moeder Teresa…Ik heb dit verhaal al zo vaak verteld maar het is de moeite waard om het nog eens te vertellen. Zij verzorgde stervende kinderen in Calcutta, India. Zij hield een jong pubermeisje vast dat kronkelde en vreselijke pijn had. Een Amerikaanse verslaggeefster interviewde haar live. Ze moesten het interview pauzeren omdat het meisje op Moeder Teresa plaste en de verslaggeefster, die dat ongemakkelijk vond draaide zich om en keek naar de cameraman. Ze dacht dat Moeder Teresa het niet kon horen en zei: Dat zou ik nog voor geen miljoen dollar doen. En Moeder Teresa, die dat gehoord had, pakte haar bij de arm trok haar naar voren en zei: Ik ook niet. Wow. Wij noemen dat enthousiasme. Wij noemen dat passie. Iemand die diep, diep om iemand geeft. Echt gelooft in wat hij doet. Geloof in wat je doet. Geloof erin met heel je hart. Wat je ook doet, doe het met heel je hart en mensen zullen je volgen. Mensen zullen in je geloven. En het belangrijkste is dat wij allemaal zo willen zijn. Iedereen hier is geboren met dat vuur. En dat vuur kreeg gas toen je vol was van de Heilige Geest. Niemand hier wil ‘keurig’ zijn. Niemand wil ‘keurig’ op zijn of haar grafsteen hebben. Ze willen zien dat er iets bereikt is, dat er iets gedaan is. En jij kunt alles doen waartoe je geroepen bent. Vertrouw je leven toe aan de Heer. Leef met vuur. Leef met enthousiasme. Leef met overtuiging. Leef met de Geest. Als je impact maakt, maak je een vijand. Heb je dat begrepen? Als je verschil maakt, maak je een vijand, dat beloof ik je. Jezus vertelt ons: Heb je vijanden lief. Wat is daar de aanname? Dat je vijanden hebt. Je zegt: Bobby, ik heb geen vijanden. Ik ben zo’n aardig mens. Dan is dit wat ik tegen jou zeg: Zoek er een paar. Zorg dat je vijanden krijgt. Dat bedoel ik niet letterlijk. Hannah zei: Bedoel je echt…? Wat ik bedoel, is dat de Bijbel zegt dat wij zoveel mogelijk met iedereen vrede moeten hebben maar als je doet waartoe God je geroepen heeft en je doet het genoeg ga je verschil maken en als je verschil maakt, krijg je een vijand. Je zult mensen krijgen die over je roddelen. Je zult mensen krijgen die over je liegen. Allerlei trucs zullen tegen je worden uitgehaald om je te weerhouden van wat je doet. Het Koninkrijk van God groeit alleen ten koste van het rijk van de duisternis. Dus als het Koninkrijk van God wint, verliest het rijk van de duisternis. En dat doet pijn en dat is goed, toch? Wij willen hem pijn doen. Dit is wat wij zeggen: God houdt van je. God houdt van je en heb je dat goed gehoord? De God van het heelal houdt van je. Hij is voor je. Hij staat aan jouw kant, Hij is niet tegen je. Leef je leven om God te verheerlijken en doe gewoon je best met alle anderen. Houd gewoon van God, verheerlijk Hem en als anderen je een beetje vreemd aankijken dan is dat waarschijnlijk maar goed ook. Ik wil je aanmoedigen om vandaag een beslissing te nemen om Jezus te volgen. Sommigen van jullie hebben geen vrede met God. Dat kunnen wij veranderen. Maak je geen zorgen over waar je heen gaat als je sterft of dat je christen moet zijn of niet. Neem vandaag gewoon die beslissing. Word christen, kies ervoor met heel je hart. Het is het beste leven dat je kunt leiden. De Vader stuurde zijn Zoon om te sterven aan het kruis en werd opgewekt uit de dood voor onze zonden zodat wij vrede met God kunnen hebben en vol van zijn Geest kunnen zijn. Geloof vandaag en ontvang dat geschenk en je zult gered worden. Neem vandaag de beslissing om Christus in je hart uit te nodigen en je zult nooit meer dezelfde zijn.

Gebed

Vader, wij danken U en wij houden van U en wij zijn dankbaar voor de Geest van God die nu in ons is.

Dit bidden wij allemaal in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leef vanuit Gods kracht

12 mei 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan