Home God helpt je

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Jehova Tsidkenu. God de Heer onze gerechtigheid Als Jezus je Heer is geworden kun je vrijmoedig in zijn aanwezigheid wandelen vrij van alles wat je heeft bezwaard. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie vandaag bij ons zijn, hier, of via de tv of online. Wij zijn dankbaar dat jullie in je drukke agenda’s tijd vrijmaken om bijeen te komen met het volk van God. En ik denk dat je niet met lege handen vertrekt want God zal je een woord van bemoediging geven. Een aanraking van zijn Geest. Dus laten wij vandaag de tijd nemen, bovenal om God te loven maar ook met een open hart klaar om iets moois van Hem te ontvangen.

 

Gebed

Vader, wij komen tot u in Jezus’ naam wij leggen onze harten en gedachten aan U voor. Velen van ons hebben problemen of spanningen. Er zijn dingen die ons neerdrukken. Velen van ons willen morgen niet weer aan het werk of staan voor uitdagingen die deze week gaat brengen. Maar U hebt een Woord voor ons, en ik bid dat dat Woord ons zal bemoedigen en ons zal sterken als mensen waartoe wij geroepen zijn. Wij houden van u, Heer, en wij danken U. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Baba Yetu

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

 

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de boze

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Dank U, Vader, dank U, Vader

 

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, amen

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, die in de hemelen zijt

Die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

 

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de boze

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

 

Schriftlezing – Jozua 5:9-12 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jozua 5:9-12. Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag. Op de veertiende dag van die maand, in de avond terwijl zij in Gilgal op de vlakten van Jericho hun kamp hadden opgeslagen hielden de Israëlieten het Pascha. Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land. Ongezuurde broden en geroosterd graan. Het manna hield de volgende dag op nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaän. Amen.

 

Interview – Elizabeth Woodson

BS = Bobby Schuller en EW = Elizabeth Woodson

 

Introvideo:

Elizabeth Woodson is een auteur en Bijbelleraar die mensen wil laten groeien in hun geloof en hen de Bijbel beter wil laten begrijpen. Haar nieuwe boek, Embrace Your Life: vreugde ervaren, ook als je leven niet is waar je op gehoopt had bemoedigt de lezer om vreugde en een nieuwe visie voor hun leven te vinden ook in een tijd van onzekerheid en lijden. Welkom Elizabeth Woodson.

 

BS Elizabeth, hallo. Welkom.

EW Hallo. Dank je dat ik hier mag zijn.

BS Wij zijn dankbaar om je hier te hebben. Je bent een bekende Bijbelleraar en een groot denker. Wij zijn enthousiast over je boek. Wat ik er enorm in waardeer, is de nadruk die je op vreugde legt ook al worstelen wij vaak met zorgen en spanningen. Je leert mensen hoe ze vreugde in zware tijden kunnen ervaren. Maar vertel ons eerst eens iets over je geloofsreis en over wat je ertoe bracht om dit boek te schrijven.

EW Ik kom oorspronkelijk van de Oostkust en uit het Midwesten. Ik ben christelijk opgevoed. Ik vertel altijd dat ik als kind tot geloof kwam via een viltbord en een poppenkast. Toen ik tot geloof kwam, was Jezus onderdeel van ons gezin. Het duurde even voor ik doorhad wat het evangelie voor mij betekende. Ik ging naar school en ging studeren en het werkte verzachtend toen ik besefte dat bij mijn problemen op school en in slechte relaties het evangelie en Jezus de enige weg voor mij waren. Tijdens die ontdekking besloot ik Gods bediening in te gaan. Als ik stilsta bij de aanleiding voor dit boek denk ik aan mijn single zijn. Maar dit boek gaat niet over single zijn, maar over verlangen. Ik ben single en mijn gebeden om een huwelijk zijn nog niet verhoord. Hoe ik daarmee omga en vreugde vindt in mijn leven. Sommige dingen in mijn leven zijn niet per se zoals ik ze had gewild.

BS Vandaag gaat het daarover. Over wanneer je je op zo’n plek bevindt. Bijvoorbeeld als God alleen manna geeft hoe ga je er in de tussentijd mee om? Wat zeg je tegen mensen die zich in zo’n wildernis van het leven bevinden? Ze zijn angstig, ze zijn gespannen en weten niet wat God met hen voorheeft.

EW Ik vertel ze dat de eerste halte op hun reis is te erkennen dat dingen zwaar zijn en treuren over onze pijn. Soms menen wij dat wij alles rooskleurig moeten voorstellen maar zo staat het niet in de Bijbel. Wij zien dat David, vooral in Psalm 13, zijn nood klaagt bij God omdat Die zijn gebeden niet verhoort. God, waar bent U? U doet niet wat U beloofd hebt. En door ons te beklagen zien we dat er een plaats van hoop is. Wij moeten eerst onze pijn aan de Heer voorleggen. Dat herinnert ons dat aan de grootheid van onze God. In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen van God die eerlijk zijn. Als je de Klaagliederen leest, lijkt het soms of ze God uitschelden. Ook als je aan het boek Job denkt. Job gaat over lijden waarop geen makkelijke antwoorden gegeven worden. In 37 hoofdstukken zijn Job en zijn vrienden volkomen eerlijk. En dan verschijnt God. Een groot deel van het boek gaat over de eerlijkheid van Job over onze pijn. Ik denk dat God ons die geeft opdat wij eerlijk tegenover Hem kunnen zijn. Wij hoeven het niet te vergulden voor God. Hij weet alles al en houdt van ons zoals we zijn.

BS Boeiend hè, dat Israël niet betekent: Hij die worstelt met het kwaad of de wereld. Israël betekent: Hij die worstelt met God. Ik vind het boeiend dat dat een onderdeel is van onze wandel. Is er ooit een tijd in je leven geweest waar die les wortel heeft geschoten? Waar je dacht, ik moet mijn beklag uiten tegenover God over iets? Ik moet mijn gebroken hart aan Hem voorleggen?

EW Ik ben eens boos geworden namens een vriendin van mij die chronisch ziek is. Zij heeft jaren en jaren geworsteld met die chronische ziekte. Ik liet mij gaan namens haar, na vele goede en zware jaren met haar. Ik vroeg: Waarom, Heer? Wij bidden om genezing, om uw verlossing maar U lijkt niet thuis te geven. Ik was eerlijk met mijn vriendin, met wie ik een moeilijke tijd doormaakte. Maar ook toen ik zo eerlijk was, zag ik dat God werkte in haar leven. Ik geloof dat eerlijkheid en openheid ons in ons geloof gesteund hebben.

BS Wij maken ons zorgen om heel veel dingen die ons leven beïnvloeden. Hoe helpt de Bijbel ons daarmee? Want je gebruikt de Bijbel heel intensief als praktisch handvat in je leven, hè?

EW De Bijbel leert ons Wie God is. Wij herinneren ons situaties waarin wij ons machteloos voelden. Ik herinner mij momenten waarop ik mijn rekeningen niet kon betalen. Ik wist niet waar ik mijn volgende inkomsten vandaan moest halen. Maar ik zag dat God voorziet. En in die tussentijd momenten helpt het lezen van de Bijbel ons te zien hoe God Zich in het verleden manifesteerde en dat Hij almachtig is. Hij heeft de regie, dus op momenten als dit, waarin wij ons machteloos voelen is God niet machteloos. Hij heeft alle macht en beheerst volkomen wat er gebeurt. De Bijbel leert ons, God te vertrouwen, ook als wij niet begrijpen wat er gebeurt.

BS Amen. En Hij zal ons erdoor helpen. Elizabeth Woodson, je boek heet Embrace Your Life. Je bent een groot auteur en denker. Men zal onder de indruk zijn van je boek. Veel mensen gaan het lezen. Hartelijk dank voor het schrijven ervan. We zijn blij dat je hier vanmorgen bij ons was.

EW Dank je.

 

Duet – Believe for It door Shannae Bernales & Sophia Borrelli

Ze zeggen dat een berg niet verzet kan worden

Ze zeggen dat deze ketenen niet verbroken kunnen worden

Maar zij kennen U niet zoals wij U kennen

Er is kracht in uw naam

 

Wij hebben gehoord dat er geen doorgang bestaat

Wij hebben gehoord dat het tij nooit zal veranderen

Zij hebben niet gezien wat U kunt

Er is macht in uw naam, zoveel macht in uw naam

Verzet het onverzettelijke, breek het onverbrekelijke

God, wij geloven daarin

Vanuit het onmogelijke zullen we een wonder zien

God, wij geloven, God, wij geloven daarin

 

Wij weten dat de hoop nooit verloren gaat

Want nog steeds is er een leeg graf

God, wij geloven hoe dan ook

Dat er macht is in uw naam, zoveel macht in uw naam

Verzet het onverzettelijke, breek het onverbrekelijke

God, wij geloven daarin

Vanuit het onmogelijke zullen we een wonder zien

God, wij geloven, God, wij geloven daarin

God, wij geloven daarin

 

(Video van Sameena)

Als ik mijn verhaal vertel zien mensen vaak een slachtoffer van seksueel geweld. Maar doe dat niet, alsjeblieft. Zie een overlevende, een activist, een atleet. Ik weiger bang te zijn voor donkere stegen verlaten bossen of lege parkeerplaatsen. Ik loop overal. Alleen. 100 kilometer aan één stuk. Ik heb er mijn sport van gemaakt. En ben er kampioen in geworden. Maar mijn ware doel is, jou te inspireren. Om angst te overwinnen en je te uiten tegen seksueel geweld. Ik ben Sameena en dit is mijn verhaal.

 

Solo – Oceans door Keslyn Logan

U leert mij lopen op het water, de oceaan is weids en diep

U vraagt mij alles los te laten daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw Naam

Mijn ziel vindt rust want in de storm bent U dichtbij

Ik ben van U en U van mij

 

De diepste zee is vol genade, uw sterke hand, die houdt mij vast

En als mijn voeten zouden falen dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw Naam

Mijn ziel vindt rust want in de storm bent U dichtbij

Ik ben van U en U van mij

 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven

In vertrouwen U te volgen te gaan waar U mij heen leidt

Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen

Ik vertrouw op Uw genade want ik ben in Uw nabijheid,

Mijn Heiland, mijn Heiland

En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam

Mijn ziel vindt rust, U bent dichtbij

Ik ben van U en U van mij

 

Proclamatie door Bobby Schuller

U mag gaan staan. Dan spreken wij dit credo uit zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Foutje. Met mijn naaste. En dat zal niet voor het laatst zijn. Voor wie dat gemist heeft, ik heb vorige week ‘wereld’ vervangen door ‘naaste’.

 

God komt je te hulp

door Bobby Schuller

Velen van jullie zitten momenteel in een fase waarin je manna eet. In de wildernis in de Bijbel schenkt God dit brood uit de hemel. Daar komen wij nog op terug. Het houdt de mensen in leven, maar het is niet echt een feestmaal. Misschien verkeer jij nu in zo’n situatie, verloren in een wildernis waarin je de slavernij achter je hebt gelaten maar nog lang niet in het Beloofde Land bent. Je bevindt je ergens tussen punt A en punt B en je vraagt je af: God, ik heb een droom, een verlangen in mijn hart maar ik wacht al zo lang. Wanneer zal ik er zijn? Die tussentijd kan voor velen van ons zo lang duren. Soms kan het een saaie ervaring zijn terwijl wij juist wat spanning willen. Maar mijn bemoediging van vandaag is, probeer het manna dat God je geeft te zien als een belofte dat het Beloofde Land eraan komt. Dat er iets beters naar je onderweg is, vriend. Als ik het heb over zo’n tussentijd periode, denk ik aan die keer dat Hannah en ik naar Florida zouden gaan voor een familietrip die haar ouders elk jaar organiseren. Dat is altijd een mooie tijd. Vlak daarvoor maakte ik lange wandelingen. Dat doe ik vaak als ik mijn preek voorbereid of zin heb in een wandeling. Sommige van die wandelingen zijn ruim 20 km lang. Eén keer begon ik eraan terwijl ik halfblind werd. Dat vertelde ik niemand, want ik ben een vent, en kerels zijn bang voor de dokter. Uiteindelijk moest ik toch naar de dokter. Hannah vond dat ik moest gaan. De dokter deed wat testen en stelde wat vragen. Toen zei hij: Ik wil je niet bang maken, maar het kan een hersentumor zijn. Je moet een MRI-scan laten doen. Oké, zeg ik en hij geeft mij een verwijsbrief. De volgende dag kreeg ik die MRI. Dan word je in een grote machine geschoven. Toen ik eruit kwam, zei ik: Kom maar op. Heb ik een hersentumor of niet? Maar ze zeiden: Wij maken alleen maar de scan. Praat maar met je dokter. Best, zei ik. Dan bel ik die meteen. Nee, zeiden ze, je hoort het over 2 à 3 weken van je dokter. Dus ik ga op vakantie terwijl die dreigende vraag in de lucht hangt. Heb ik een hersentumor? Ik probeer van het strand te genieten met mijn vrienden terwijl ik mij afvraag of dit de laatste keer zal zijn dat ik op dit witte zandstrand zit. Alles wordt dan zo melodramatisch. Ik werd gebeld en ze vertelden mij dat ik geen hersentumor heb. Waarschijnlijk was je uitgedroogd. Zorg dat je wat meer water drinkt. Ik dacht…Overigens heb ik nu een andere dokter. Maar misschien heb jij ook een scan gehad en was het nieuws niet zo goed. Misschien moet je nog horen wat ze over je gezondheid gevonden hebben. Of misschien heb je slecht nieuws, maar weet je niet hoe slecht. Dan zit je in zo’n niemandsland, waar je ronddwaalt vol sombere gedachten over alles wat er mis kan gaan. Misschien is jouw toestand hoopvoller maar zit je nog steeds in een niemandsland. Je hebt gesolliciteerd of je wacht op toelating tot een opleiding. Dan zegt God dat wij meer op zijn karakter dan op het onze moeten bouwen. Wij moeten meer op zijn woorden vertrouwen dan op die van de omgeving of van onze naaste. Kortom, het is een tijd waarin het geloof zo belangrijk is omdat wij weten dat wij een goede God dienen Die ons brengt waar wij wezen moeten. En de bemoediging luidt dat je hier op dit moment moet zijn dat God je heeft geschonken en dat je op Hem vertrouwt in dit niemandsland waarin je nu verkeert. Laat het manna dat God je nu geeft, een belofte inhouden dat er iets beters volgt. Laat ons dat samen geloven en ons geloof vandaag versterken en erop vertrouwen dat God ons erdoor helpt. Dat zijn Woord de waarheid is. Voor dit moment geeft God ons manna. Brood uit de hemel. Het verhaal van het manna is interessant. Het Joodse volk heeft geen thuis. Gedurende de eerste eeuwen dat ze een natie zijn, hebben ze geen thuisland. Ze hebben geen vlag en geen grond om huizen op te bouwen. Ze hebben geen boerderijen om gewassen te verbouwen. Het is een nomadenvolk. En ze komen terecht in Egypte, waar ze vorm aannemen als volk. Vanuit de slavernij leidt God ze naar de woestijn, een soort niemandsland. Geen slavernij, geen Beloofd Land, maar een woestenij. Een wildernis. En daar geeft God hun opdracht een tabernakel te bouwen. Dit model van de tabernakel wordt later het model voor de tempel van Salomo. En wat ze meedragen, is een symbool, let wel, van de Hof van Eden. Dat is belangrijk, want de Hof van Eden is een in de Bijbel verankerd thema. Het begint met een hof en eindigt met een hof. Jezus bidt in een hof en de tempel is een hof. Je ziet hier dat dat verschillende symbolen zijn. Dit is een moderne versie van Bible Projects. Heel mooi. Maar deze gouden muur die in de tempel van Salomo stond moet de Hof van Eden voorstellen. De menora, dat typisch Joodse symbool, symboliseert de boom des levens. Dus de tempel staat vol met de boom des levens en de bladeren uit de Hof en dus is de tabernakel die ze meevoeren, een soort minituin. De tempel zou de tuin zijn waarin God woont. Ook als gebroken, zondig mens kun je de Hof van Eden betreden oftewel de tempel en bij de Heer zijn. Interessant, hè? Veel van het dwalen door de wildernis is, de tuin in mijzelf krijgen voordat ik de tuin binnen ga. Velen van ons zijn daar. In onze wildernistijd willen we naar het Beloofde Land maar misschien wil God het Beloofde Land juist in jou krijgen. Heer, laat ons nu het Beloofde Land in ons krijgen. Laat ons vervuld zijn van uw vreugde en geest en het geloof dat als we het Beloofde Land bereiken het een land zal zijn dat wij niet eens nodig hebben omdat wij U altijd al bij ons hadden. Ik stel mij voor dat het Joodse volk zich ontheemd voelde in de wildernis. Ben je een millennial? Veel millennials voelen zich dezer dagen ontheemd. Zij kunnen geen huis krijgen. Hannah en ik kampen daar ook mee. Er is niets te vinden. Als je nu een huis zoekt, snap je precies wat ik bedoel. Want of je nu huurt of koopt, er is gewoon niks. Dat was ook het gevoel, denk ik, dat het Joodse volk zo lang had. Ze wilden een plek om naar toe te kunnen, om een volk te zijn. Een plek om hun eigen gewassen te telen. Maar terwijl ze daarop hoopten, gaf God hun manna. Manna. Enig idee wat manna is? De gamers onder ons denken dat dat de blauwe balk is waarmee je spreuken kunt uitspreken, maar dat is het niet. Het is brood uit de hemel. Elke dag dat het Hebreeuwse volk wakker werd, lag dat spul op de grond. Een soort witte vlokken. Dat verzamelden ze dan. Het was eetbaar. Het was het enige eetbare dat ze hadden. Ze hadden soms ook kwartels, maar in principe was het aldoor manna. De eerste keer zijn ze stomverbaasd en proberen het op te slaan. Ze slaan het manna op, maar de volgende dag blijkt het verrot. Het zit vol maden. Ze konden het dus niet opslaan. Ze konden er niks mee en moesten er 40 jaar lang elke dag op vertrouwen dat als ze ‘s ochtends wakker werden, God hen hun dagelijks brood zou geven. En zo kregen ze elke dag manna. Elke dag een wonder. Dostojewski zei dat een mens aan alles kan wennen. Nu weet ik niet hoe manna smaakte maar ook al was het een boterkoek van Maestro’s, een peperdure lekkernij als je die elke dag moest eten, was de lol er gauw af. Hoe smaakte manna eigenlijk? Vraag je je dat ook wel eens af? Ik heb altijd gedacht dat manna nogal saai eten was. Niet goed en niet slecht. Zoiets als rijstwafels. Ooit rijstwafels gegeten? Ze zien eruit zoals ik denk dat manna eruitzag. Maar als je weleens rijstwafels gegeten hebt weet je dat het niet bijzonder is. Maar vies zijn ze ook niet. Het is wat het is. Manna. Ik denk dat ze dus 40 jaar lang een soort rijstwafels hebben gegeten. Als je het zo beschouwt, is het wel een beetje een armetierig wonder. Het is weliswaar een wonder, maar zeker niet het Beloofde Land. Niet waar je op gehoopt had. Je bent blij dat je erop in leven blijft. Als het er niet was, zou je het missen. Maar het is nou niet echt een galadiner. Niet waarop ze gehoopt hadden. Misschien is dat jouw situatie: Een tijd waarin je elke dag manna krijgt. Het is er altijd. Niet goed en niet slecht. Je zou het missen als het er niet meer was, maar je hoopt op iets beters, ooit. Spreken wij vandaag af dat manna een belofte is? Een belofte van een betere tijd die gaat aanbreken. Als God ons in die tussentijd manna geeft brengt Hij ons naar het Beloofde Land. Als Hij ons nu manna geeft, zal Hij ons ook graan voor onze akkers geven. En vee voor onze velden, wijn uit onze druiven, brood uit onze silo’s. En huizen om in te wonen, grond om te bewerken, water om te drinken. Manna is nu een belofte dat ook in onze slechtste dagen ook in de diepste woestijn, God voor ons zal zorgen. Manna is de belofte van vandaag dat er betere dagen zullen komen. Geloof je met mij dat er betere dagen gaan aanbreken? Dat na jarenlang manna eten het Beloofde Land naar je toe komt? Geloof je voor jezelf dat God een Beloofd Land voor je heeft? Weiger je die droom op te geven, die God in je hart heeft geplaatst en doorsta je de woestijn om uiteindelijk gewassen op je eigen akker te telen? Laten wij vandaag samen afspreken dat wij dankbaar zijn voor het manna maar vooruitblikken naar de belofte. En laten wij dat vandaag samendoen, oké? Dat brengt ons bij Jozua 5. De grote generaal en leider Jozua de geloofsheld die hen vertelde dat God het kan. God kan ons daar brengen. God zal ons daarheen leiden. Als ze de Jordaan oversteken naar het Beloofde Land, staat er: Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag. Op de avond van de veertiende dag van die maand terwijl zij in Gilgal op de vlakten van Jericho hun kamp hadden opgeslagen hielden de Israëlieten het Pesach. Het is heel vergelijkbaar. Wij noemen dat het avondmaal of de eucharistie. Een viering waarbij de engel des doods de deurposten oversloeg. En bij ons slaat de engel de deurposten van onze harten over. De engel des doods. Opdat wij het leven hebben in Jezus Christus. En dan: Zij aten de dag na Pesach van de opbrengst van het land ongezuurde broden en geroosterd graan. Het manna hield de volgende dag op nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaän. Wat waren ze daar blij mee. Ik weet nog dat wij in Thailand waren. Ik ben gek op Thais eten. Heerlijk. Ik dacht dat mijn tijd in Thailand één groot wonder ging worden. Wij waren daar twee maanden lang. Ik herinner mij ons eerste ontbijt. Ze serveerden ons kip, rijst en eieren. Beetje vreemd ontbijt, vond ik, maar het smaakte mij prima. Met de lunch kregen wij kip, rijst en eieren. En het avondeten bestond uit kip, rijst en eieren. En thee. Zo aten wij dus bijna 60 dagen lang driemaal daags kip, rijst en eieren. En toen was ik er ook wel klaar mee. Ik denk dat ze dolblij waren met wat graan van hun eigen land toen ze eenmaal aten van het land van melk en honing. Ik denk dat jij ook blij zult zijn als God jou naar het Beloofde Land leidt. Als je in het niemandsland bent beland, wil ik dat je vier dingen doet. Er zijn er vast nog meer, maar dit wil ik je zeggen. Ten eerste moeten wij inzien dat de manna-fase in ons leven niet slecht of goed is. Alleen saai. En verveling is iets waar Amerikanen slecht in zijn. Wij doen graag dingen. Wij zien graag vooruitgang. Om te beginnen zeg ik: Wend je niet tot afgoden want anders zit je voor altijd vast in de wildernis. Het is zo verleidelijk om, als wij verveeld raken die oude relatie weer op te pikken die zo slecht voor ons is. Of die oude gewoonte die ook niet goed voor ons was, uit verveling. Wij kunnen dan terugvallen. Of wij vinden iets oppervlakkigs en leegs om ons leven mee op te bouwen. Niet doen. Schenk je hart niet aan andere goden of je zit voor altijd vast in de woestijn. En dan nummer 2. Als je op dit moment manna eet en je bent niet waar je wezen wilt of je zit niet in de gewenste relatie, of je wandelt niet met God zoals je zou willen. Wees dan niet beschaamd. Daar heb je geen reden voor. Weet dat God ieder onderdeel van je leven zie en dat Hij van je houdt. Ik weet niet alles over jouw leven, maar ik hou ook van jou. En deze kerk ook. Wees niet beschaamd. Verberg je niet. En als je ergens mee worstelt, ben je niet de enige. Wij worstelen allemaal wel met iets in ons leven. Als je ergens beschaamd over bent, hoef je dat niet de hele wereld te vertellen maar voel je er niet beschaamd over. Geneer je niet voor het feit dat God je momenteel manna geeft. Als je huwelijk niet loopt zoals je zou willen of als je niet het leukste droombaantje hebt, wees dan niet beschaamd. Dank God op dit moment voor wat het is en begin te bidden om datgene wat je echt verlangt. Nummer 3: Voor sommigen van ons is de mannatijd ons werk of een taak. Velen van jullie zijn mantelzorgers of jullie voeren een andere zware taak uit. Zie je werk of je verantwoordelijkheid als een roeping. Een soort voorbereiding. Voor de meesten van ons wordt ons werk op zeker moment routine. Maar probeer je collega te zien als iemand met wie je je geloof kunt delen. Of voor wie je kunt bidden of die je kunt bemoedigen. En ten slotte, heb vrede met het tempo van God. God heeft nooit haast en daar kun je niets aan doen. God heeft nooit ofte nimmer haast en dat is best irritant. Heel vaak hebben wij iets van, kom op. Schiet nou op. Maar Hij zit nergens mee. Hij is het meest vreugdevolle wezen van het universum. Hij weet alles over je leven en Hij weet dat het goedkomt met jou. Hij is enthousiast over wat jou in je leven toevalt. Maar Hij heeft geen haast. Een van de beste dingen die wij kunnen doen is ons aanpassen aan Gods tempo. Je kunt opgejaagd hard werken maar uiteindelijk is het goed om te zeggen: Heer, ik vertrouw U mijn leven toe. Ik ga mij niet haasten, ik ga mij geen zorgen maken. Ik vertrouw mijn vriend Jezus en deel zijn liefde met mijn naaste. En al het volk van God zei: amen.

 

Muziek – I’m So Blessed door de Voices of Hope

Ik ben gezegend, halleluja, ik ben gezegend

Problemen kloppen vandaag op mijn deur

Ik laat ze niet binnen

Zorgen willen me van mijn vreugde beroven

Maar ik laat ze niet winnen

Want op mijn beste dag ben ik een kind van God

Op mijn slechtste dag ben ik een kind van God

Elke dag is een goede dag en U bent de reden waarom

Ik ben gezegend, ik voel mijn hartenklop

De rest doet er niet toe

Als ik U heb, Heer, ben ik gezegend

Ik ben gezegend, halleluja, ik ben gezegend

 

Als ik de problemen tel die ik zie, lijkt alle hoop vervlogen

Maar als ik alle manieren optel waarop U God voor mij bent

Tel ik de hele dag,

Ik ben gezegend ik voel mijn hartenklop

De rest doet er niet toe

Als ik U heb, Heer, ben ik gezegend

Ik ben gezegend, ik voel mijn hartenklop

De rest doet er niet toe

Als ik U heb, Heer, ben ik gezegend

Want op mijn beste dag ben ik een kind van God

Op mijn slechtste dag ben ik een kind van God

Elke dag is een goede dag en U bent de reden waarom

Ik ben gezegend, halleluja, ik ben gezegend

Ik ben gezegend, halleluja, ik ben gezegend

De rest doet er niet toe

Als ik U heb, Heer, halleluja,

Ben ik gezegend

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

God helpt je

12 juni 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan