Home Vol verwachting vertrouwen

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wat een vreugde om hier met jullie te zijn. God gaat tot het uiterste om hen te redden, die Hem zoeken. Er is niets wat God niet kan vervullen of helen. Je bent geliefd.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U hier bent. Wij houden van U. Wij zijn blij met wat uw Heilige Geest doet in onze levens in onze harten en op dit moment. U kunt alles doen wat U wilt, wanneer U het wilt en U houdt van ons. En dat vult ons hart met een volkomen vertrouwen in dit moment. Wij vertrouwen op U, wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Come, Thou Long Expected Jesus

Kom, o lang verwachte Jezus, kom en maak uw kind’ren vrij

Vrij van angsten en van twijfel, onze hoop alleen zijt Gij

Jezus, Trooster van ons leven, hoop deelt Uwe komst ons mee

U, Verlosser van de wereld, ‘t hart verlangt naar vreugd’ en vree

 

Kom uw kinderen verlossen, als een Koning, eens een kind

Kom voor altijd in ons wonen, dat ons hart uw vrede vindt

Door uw Heil’ge Geest bekrachtigd, leidt ons leven door uw Zoon

Doordat heel uw werk volbracht is, dank stijgt op tot ‘s hemels troon

Amen, amen

 

Schriftlezing – Lukas 1: 46-55 door Hannah Schuller

Jullie kunnen gaan zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 1:46. En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederige heeft Hij verhoogd. Hongerige heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden. Hij nam het op voor Israël, Zijn knecht door aan Zijn barmhartigheid te denken tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen. Amen.

 

Solo – O Come, O Come Emmanuel door Josh Munnell

O kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël

Herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer

Weest blij, weest blij, Immanuel, Hij is nabij, o Israël

 

O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit

O Adonai, Die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht

Weest blij, weest blij, Immanuel, Hij is nabij, o Israël

 

O kom, Immanuel, kom tot ons, Immanuel, o kom, Immanuel

Weest blij, weest blij, Immanuel, Hij is nabij, o Israël

Weest blij, weest blij, Immanuel, Hij is nabij, o Israël

Hij is nabij, o Israël

 

Aansteken van Advents Vredes kaars door Chad & Hillary Blake & familie  

Gezegende kersttijd. Afgelopen zondag hebben wij de eerste kaars, de kaars van de hoop aangestoken.

Vandaag steken wij de tweede kaars, de kaars van de vrede aan. Tijdens advent vieren we de geboorte van Jezus, die Vredevorst genoemd wordt. Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Het is de toestand van het hart van eenieder die de levende Christus in zich draagt. En het Koninkrijk is aan het werk wanneer Gods volk de handen ineenslaat om instrumenten van vrede te zijn in deze wereld. Laat ons samen bidden als gemeente: Getrouwe God, U werkt aan het herstel van de schepping tot de ooit bedoelde harmonie. Laat uw aangezicht over ons schijnen opdat wij ons verzoenen met U en al onze vijanden. Wij bidden dat uw vrede moge neerdalen op de vele plaatsen waar ellende heerst in onze wereld in dit Kerstseizoen. God van hoop, God van vrede, verschijn in onze duisternis. In de naam van de Vredevorst bidden wij dit, amen.

                 

Koorzang – The First Noel

Noël, Noël, Hij is de Koning, Noël

De eerste Noël heeft een engel verteld

Aan eenvoudige herders die sliepen in ‘t veld

Zij waren in ’t veld in die wondere nacht

Toen het Kind werd geboren dat vrede bracht

Noël, Noël, Noël, Noël, Hij is de Koning van Israël

 

Zij gingen op weg en zagen een ster,

Die verscheen in het oosten, zo hoog en zo ver

Zij volgden zijn licht zo stralend en zacht

En vonden de Koning die vrede bracht

Noël, Noël, Noël, Noël, Hij is de Koning van Israël

Noël, Noël, Noël, Noël

 

Wij zijn hier bijeen en brengen Hem eer

Geef dank en aanbidding aan onze Heer

De God die regeert over hemel en aard

Bracht ons de Redder, onze lof is Hij waard

Noël, Noël, Noël, Noël, Hij is de Koning, Noël, Noël

Hij is de Koning, Noël, Noël, Noël

Hij is de Koning, Noël, Noël

 

 

 

 

Koorzang – God Rest Ye Merry Gentlemen

God biedt u nu zijn vrede aan, weest blij en vreest niet meer

Want Christus, die ons zalig maakt, kwam op de aarde neer

Wij waren vast in satans macht, Hij bracht daarin een keer

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost

 

De Vader zond Zijn eng’len heen tot herders in het veld

Zij brachten hun het blijde nieuws, zij hebben hun verteld

Geboren is in Bethlehem, Gods Zoon, de sterke Held

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost

 

De herders hoorden het bericht hoe God de mens bemint

En lieten toen hun kudde daar alleen in weer en wind

Zij haastten zich naar Bethlehem, op weg naar ‘t Christuskind

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost

 

Komt, zingt voor Hem uw hoogste lied, gij allen die hier zijt

Zingt liefdevol en eensgezind, zingt in verbondenheid

Op het heerlijk, heilig Christusfeest is Hij ons zo nabij

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost

 

Vol verwachting vertrouwen

door Bobby Schuller

Vandaag is het de tweede adventszondag. Daarbij horen twee woorden waaruit iedereen kan kiezen. Die twee woorden zijn ‘vrede’ of ‘voorbereiding’. Dat is interessant, hè? Velen van ons ervaren vrede als wij voorbereid zijn. Wij gaan het over beide dingen hebben. Hoe je voorbereid kunt zijn op kansen in je leven en hoe je ware vrede kunt hebben. Maar ik wil beginnen met te zeggen dat vrede in het leven pas echt ontstaat als wij vrede hebben met God. Ik besef steeds meer dat de onrust die wij ervaren in ons leven, in onze gezinnen, in onze landen, op onze scholen, komt omdat er hier geen vrede is. Een oud lied gaat zo: Laat er vrede op aarde zijn, maar laat die bij mij beginnen. Dat is een prachtige zin. Dat is iemand die zegt: Ik neem de verantwoordelijkheid om een vredestichter en een vreedzaam mens te zijn, waar ik ook ben. De beste manier om een vreedzaam mens te zijn, is om vrede te hebben met God. Als Hij zegt dat alle dingen voor jou mogelijk zijn, dan zijn ze dat ook. We noemen dat mogelijkheid denken. Het is een manier om te zeggen dat dit misschien niet per se gaat gebeuren maar om te zeggen: Is het mogelijk? Is het mogelijk dat je nog steeds iemand ontmoet? Is het mogelijk dat je nog steeds degene wordt die je wilt zijn? Is het mogelijk dat je huwelijk weer goed wordt? Is het mogelijk dat je kinderen bijdraaien? Is het mogelijk dat je je ziekte overwint? Alle dingen zijn mogelijk. En dat soort denken bouwt ons geloof op en helpt ons om de mensen te worden die wij vandaag de dag moeten zijn. Wij hebben te lang gewacht om zulke mensen te worden. Vandaag is de dag. Niet morgen, vandaag. Wij besluiten vandaag om te leven en denken vanuit mogelijkheden. Een leven dat God overziet. En dat brengt ons bij het ongelooflijke verhaal van Maria. Maria is zo’n prachtig verhaal. Cultureel kunnen wij niet begrijpen wat ze verloor toen ze Jezus Christus kreeg. Sta daar even bij stil. Toen de engel door Maria bezocht werd, verliep alles geweldig in haar plan. Zij had een geweldig plan. Een heel mooi jong meisje, waarschijnlijk 16 jaar oud of zo en zij is verloofd met een jonge spetter, Jozef. Geloof die schilderijen niet. Jozef was geen 60-jarige man met een baard. De meeste geleerden denken dat hij nog een tiener of begin 20 was. Zij hielden waarschijnlijk van elkaar. Hij was zeker een eerbare man. Maria was al een vrouw van God. Een Joodse vrouw in een Joods dorp in een Joodse samenleving en in die tijd was het zo van, je doet mee of je doet niet mee. Misschien kom je uit een land dat eercultuur begrijpt maar in die tijd was het niet alleen Maria, maar ook haar familie. En het was niet alleen Maria’s familie, het was ook Jozefs familie. Als je uit zo’n cultuur komt, herinner je je misschien zo’n ervaring waarin, als een broer of zus de fout in gaat de hele familie gefrustreerd is omdat de hele familie te kijk staat. Dit is zeker iets waar Maria aan denkt. En als de engel komt en zegt: Maria, jij gaat de Zoon van God baren dan denken wij: Wat gaaf. Maar de meeste meisjes in die tijd zouden hebben gedacht: Ik ga trouwen en ik sta straks zwanger voor het altaar? Wat zullen de buren wel niet zeggen. Wat zal Jozefs moeder daarvan zeggen? Ze zal veel van die gedachten gehad hebben. Vele redenen waarom Maria dit nieuws als slecht nieuws had moeten ervaren en niet als goed nieuws. Maar wat is haar reactie? Zij is uitgelaten. Wat is Maria’s reactie? Zij is dolgelukkig. Hoe reageert Maria op het feit dat haar plan en haar leven in de war is geschopt? Tegenwoordig zouden wij zeggen dat ze uit haar dak ging. Ze was door het dolle heen. Waarom? Omdat ze wist wat jij weet, namelijk dat als God je plan onderbreekt het altijd een verbetering is. En voor haar was dat zo. Ze ging bevallen van de Redder van de wereld. Iemand die niet alleen haar land zou redden van zonde, maar ook Maria. Het ging haar ouders redden, haar familie, haar land en de mensen die nog zouden komen. Een krachtig verhaal. Wat wij leren van Maria en wat wij leren van de Bijbel is dat God graag met onze plannen rommelt. Maar wees niet bang. Als God onze plannen in de war schopt is dat omdat Hij alles wat jij van plan bent, gaat verbeteren. Gods beloften zijn groter dan jouw plan. Als jouw plan vandaag in de war raakt, als je aan jezelf werkt en je je best doet om Christus te volgen en je hebt vrede met God en het toch voelt alsof je plan in de war is moet je dit vandaan meenemen: Gods beloften zijn groter dan jouw plannen. Gods ordeverstoring is een upgrade. Geloof mij, dit is de waarheid. Een vriend van mij, voorganger David Diga Hernandez, zei het het beste. Het kwam nogal bot over, maar ik moest het horen en het is geweldig. Hij zei: Dit is het enige type mens dat God niet zal zegenen en niet zal roepen. Hij zei: Toen David werd geroepen en iedereen zich afvroeg waar hij was voor zijn zalving, waar was David? Hij was in de velden om voor zijn schapen te zorgen. Toen God Mozes naar de brandende struik riep, was hij zijn kudde aan het hoeden. Toen God Jesaja riep, was hij in de tempel. Toen God Elisa riep, was hij het veld aan het ploegen. En toen God de discipelen riep, wat waren ze aan het doen? Ze waren aan het vissen. God zalft geen luie mensen. God roept niet iemand die zit te niksnutten. God roept mensen die iets doen. Sommigen zullen het onbeduidend noemen: vissen, vee hoeden, wat dan ook. Maar voor God is dat niet onbeduidend. God zegt: Wie trouw is in het kleine, zal veel worden toevertrouwd. Wil je veel toevertrouwd krijgen? Begin dan met weinig. Waarom staren wij vaak naar ons scherm zonder wat te schrijven? Waarom lopen wij niet een kamer door om een hand te schudden? Waarom bellen wij niet of schrijven die brief niet of doen wij het werk niet dat gedaan moet worden? Omdat er die sluimerende angst is. Angst voor hoe het zal voelen om in de sportschool te zijn. Angst voor hoe het zal voelen om een nee te horen. Angst voor hoe het zal zijn om aan dat ding te werken. Maar zeg eens tegen jezelf: Ik mag hier niet in falen. Het lijkt iets te veranderen. Probeer het eens, het werkt. Maar je moet beginnen, je moet iets doen. Soms heb je alleen wat kleine succesjes nodig. Je zegt: Ik moet wat gewicht kwijt, dus ik moet tien kilometer hardlopen. Nee. Begin niet met tien kilometer. Maak een wandeling door de buurt, neem je hond mee. Die wil toch al naar buiten. Je kunt met je hond praten. Je spreekt je buurman. Ik heb ooit iemand horen zeggen: Je moet elke dag flossen en hij zei: Begin met drie tanden. Doe niet al je tanden, begin gewoon met drie. Vaak is dat al genoeg. Wij moeten gewoon beginnen. En wat je verder moet doen, is plannen. Jezelf voorbereiden. Het enige dat beter is dan een plan, is op alles voorbereid zijn. Dat is de kern. Daar heb ik het altijd over. In de Bijbel gebruiken wij daarvoor het woord discipelschap. Dat klinkt heel Bijbels en oud. Wij kunnen zeggen: als leerling je ontwikkelen in Gods Koninkrijk. Hoe je het ook wilt noemen, je moet jezelf opbouwen, jezelf voorbereiden bouw in je leven aan het soort mens dat klaar is voor de kansen in het leven. In het tijdperk van de ontdekkingen Dat was een bijzondere tijd. Denk eens aan de moed van die mensen. Wij denken altijd aan Christoffel Columbus. Er wordt nu veel gediscussieerd over Columbus, er wordt veel herzien. Je sociologieprofessor zal zeggen dat Christoffel Columbus Hitler was. Je geschiedenisprofessor zegt: Dat is te kort door de bocht. Sommige van die beweringen werden gedaan door zijn vijanden in Portugal, enzovoort. Dit schilderij, het enige portret dat wij van Columbus hebben werd twintig jaar na zijn dood gemaakt. Dat is een model dat de schilder gebruikt. Wij weten niet hoe Columbus eruitzag en verder weten wij niet zoveel omdat het in de late middeleeuwen gebeurde. Maar dit is wat wij wel weten. De man stak een van de gevaarlijkste wateren over die je je kon voorstellen. Hij probeerde zijn verhaal aan veel landen te verkopen en uiteindelijk geloofden Ferdinand en Isabella het verhaal. Ze betaalden voor zijn reis en hij had een geweldig plan. Dit is het plan. Hij was een beetje een piraat, dus wat was zijn doel? Wilde hij het katholicisme verspreiden? Wilde hij kennis vergaren? Nee. Het ging hem om buit. Geld. Dat is wat hij wilde, die Columbus. Hij wist dat de specerijen in Azië meer waard waren dan hun gewicht in goud. Hij zei: Ik denk dat wij de Atlantische Oceaan kunnen oversteken en dan landen wij ergens in China, India, Indonesië of Japan. Vertrouw mij maar. En iemand zei: Oké, wij vertrouwen je. Hij maakte de reis. Hij ontdekte… Voor Europeanen, want miljoenen mensen woonden er al maar hij ontdekte wat wij de Nieuwe Wereld noemen. Hij kwam terug en geloofde nog steeds dat hij Azië had gevonden. Terwijl hij daar was, zocht hij naar het Mongoolse rijk van de grote Khan dat al 200 jaar niet meer bestond. Vreselijk slecht plan. Maar hij kwam er, kwam terug en verloor geen enkele zeeman wat in die tijd ongekend was. Dit is wat wij over Christoffel Columbus zeggen: Hij had een slecht plan maar hij was een geweldige zeeman. Geboren in Italië in Genua, voer zijn hele leven. Hij wist precies hoe hij de lucht en het water moest lezen. Het plan was zo slecht dat toen Amerigo Vespucci, cartograaf en ontdekkingsreiziger het land zelf een naam gaf, maar niet Columbia. Hij noemde het Amerika, naar zichzelf. Hij zei: Nee, dit is niet Azië, dit is een nieuwe plek en die noem ik naar mijzelf. Magelhaes had ook zo’n verschrikkelijk plan: Rond de wereld varen. Maar dat deed hij. Hij stierf op de Filipijnen, maar hij deed het moeilijke deel. En dat deed hij niet omdat hij een prima plan had, maar omdat hij een prima zeeman was. Dit is wat wij kunnen leren van deze historische figuren. Het is beter om een prima zeeman met een slecht plan te zijn dan een slechte zeeman met een prima plan. Ik zeg dat nog eens. Als je moet kiezen kun je beter een prima zeeman zijn met een slecht plan dan een slechte zeeman met een prima plan. Want zeelui kunnen op alles voorbereid zijn. Beroemd meisje, Laura Dekker. Dit is iemand die wij als voorbeeld kunnen nemen, die indruk maakt. Laura Dekker, de jongste persoon die ooit de wereld heeft rondgevaren, in haar eentje. Zestien jaar oud en ze zeilt op eigen houtje de wereld rond. Gaaf, hè? Nederlands meisje. Haar verhaal is interessant. Ze komt uit Nederland. Toen ze 6 was, scheidden haar ouders. Haar vader was een scheepsbouwer. Daarom hield zij waarschijnlijk zo van de oceaan. Hoe gaat dat liedje? Ik ga het niet doen. Zij moest die ongelukkige keuze maken die zoveel kinderen moeten maken. Kies bij welke ouder je wilt wonen. Haar zus koos haar moeder en zij koos haar vader. Zij woonde op een boot en deed niet anders dan zeilen. Toen zij een jaar of 11 was, had zij een klein bootje en mocht zij van haar ouders zeiltochten rond eilanden maken. Toen zij 13 werd, zeilde ze rond een van de Nederlandse eilanden en besloot ze om gewoon naar Engeland te varen. Zonder toestemming. Aan niemand verteld. 13 jaar, op een boot, alleen en ze zeilde naar Engeland. De politie vond haar en bracht haar terug naar Nederland. Toen ze 14 was, zeilde ze voor de Franse kust en besloot helemaal naar de Canarische Eilanden te gaan die ten westen van Afrika liggen. Daar stopte ze een tijdje en zeilde toen naar het Caribisch gebied. Meisje van 14. Later, op haar veertiende, zeilde ze 6000 zeemijlen van Australië naar Zuid-Afrika. Ze is opgegroeid op een boot. Ze wist dat ze het kon. Het ging haar goed af. En uiteindelijk zeilde ze de wereld rond toen ze 16 was. Wat leren wij van haar verhaal? Geen geweldig plan, maar wat is ze? Ze is een geweldige zeilster. Ja, ze is 16 jaar oud, maar ze doet het al tien jaar. Beter een prima zeiler met een slecht plan, dan een slechte zeiler met een prima plan. Wat is het beste? Een prima zeiler met een prima plan. Enfin, je vat hem wel. Dus in het leven is de beste manier om je voor te bereiden op een leven het beste plan om te hebben, een persoonlijk plan. De beste manier om je voor te bereiden in het leven, is je te verbeteren. Om elke dag degene te worden die je wilt zijn. Om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor het leven als je kunt om niet anderen de schuld te geven van wat dan ook en om elke dag een paar kleine stapjes te zetten in de richting van wie je wilt zijn. Onze banen zijn een van de beste plaatsen om een scala aan sociale vaardigheden ontwikkelingsvaardigheden en discipelvaardigheden te leren. Onze banen worden zo vaak verspild omdat wij alleen het minimale doen. Maar een van de beste vragen die je bij elke baan kunt stellen, is: Wat kan ik worden in deze baan? Wat kan ik leren in deze baan? Wie kan ik in deze baan ontmoeten? Ik had een baan bij boekhandel Barnes and Noble toen ik nog studeerde. Ik was 19. En toen ik die baan opzegde om voor de zomer terug te gaan naar Californië zei mijn chef tegen mij: Bobby, ik ben blij dat je ontslag neemt, want je bent bijna vier keer ontslagen. Ik zei: Wat? Als je mij goed kent, zul je dit verhaal geloven. Ze zei dat de bedrijfsleider mij minstens drie of vier keer had willen ontslaan en dat ze mij verdedigde. Waarom wilden ze mij ontslaan, vroeg ik. Ik kwam hier elke dag trouw. Ze zei, omdat je zo vaak urenlang aan het zingen en fluiten was in het leescafé en de bedrijfsleider, John, werd er gek van. Jullie weten dat dat verhaal waar is. Je weet dat ik fluit en zing. En waarom floot ik dixie? Waarom zong ik zo hard Frank Sinatra tijdens het dweilen? Omdat het in Oklahoma was en in Oklahoma is het eigenlijk altijd slecht weer. Of het sneeuwde, regende of stormde, ik moest naar mijn werk maar mensen gingen niet graag naar Barnes and Noble als het slecht weer was. Er is niets te doen. Alleen maar schoonmaken, dus je zingt, je fluit, je verveelt je, je bent alleen. Wat een tijdverspilling was dat voor mij. Ik denk, had ik toen maar iemand zoals ik bij mij gehad. Iemand zoals ik vandaag, met mij toen. Waarom? Ga maar na. Ik had een diploma bedrijfskunde. Ik had de bedrijfsleider kunnen vragen: Doe jij de boekhouding? Niemand houdt van boekhouden. Dan had ik veel geleerd over salarisadministratie en zo. Wat zou dat nuttig zijn geweest voor een 19-jarige. Of wat als ik Joe de inventaris had zien doen en ik had gezegd: Joe, laat mij je helpen met de inventaris. Ik zoek dat wel uit. En dan had ik geleerd over werkstromen en inventarislijsten. Er zijn zoveel vaardigheden. En ik werk daar nota bene in een boekwinkel. Ik had… Denk aan die wereld van kennis. Terwijl ik wacht op iemand die een kop koffie komt bestellen had ik elk boek van elke plank over elk onderwerp kunnen pakken en had dat daar kunnen lezen. Maar in plaats daarvan werd ik net niet ontslagen omdat ik mij verveelde en het gewoon tolereerde. Nee, wij nemen kansen in ons werk te baat om beter te worden. Wij gebruiken elke ervaring waarmee je kunt groeien. Onthoud dat elke plant die vrucht draagt naar beneden groeit voordat hij omhoog groeit. Hij groeit omlaag op onzichtbare plaatsen voordat hij zichtbaar omhoog groeit. Jung zei dat als je wilt dat je takken naar de hemel reiken je wortels naar de hel moeten reiken. Wat betekent dat? Het betekent dat je de moeilijke dingen moet doen, het lijden dat niemand ziet, om de glorie te bereiken van het soort leven dat je wilt. Concentreer je dus op jezelf en op je plan en je leven zal vrucht dragen. Vertrouw vandaag op God. Ik wil dat je hier weggaat met het idee: Ik heb een plan maar als God dat plan onderbreekt, vertrouw ik gewoon op Hem. Hij vertelt ons niet om in minder te geloven, Hij vertelt ons om in meer te geloven. En het zijn dit soort geloofsdoelen die ons helpen om te groeien als mensen. Vraag niet dat het leven gemakkelijker wordt, vraag dat God je sterker maakt. Vraag niet om het leven eenvoudiger te maken. Vraag God om je op te waarderen zodat je degene wordt die klaar is voor wat jij wilt. Word nu vandaag zo iemand. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Amen.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor het geloof. Er gebeuren dingen die wij niet kunnen zien maar die U wel kunt zien en wij vertrouwen onze toekomst aan U toe. Vandaag besluiten wij om aan onszelf te werken en aan ons plan. Help ons te kijken met uw ogen. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods mensen zeggen amen. Staan jullie op?

 

Koorzang – Joy to the World

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt

 

Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht

Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren

De liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht

De liefde, de liefde die Hij bracht

Vreugd, vreugd, vreugd

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vol verwachting vertrouwen

10 december 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan