Home Wijsheid doorgeven aan de jonge generatie

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Ik hou van het citaat van Christine Caine dat luidt: God zet niet alleen de geschikten in Maar roept je en maakt je geschikt. Voor een ieder hier, God heeft een roeping voor jouw leven. Hartelijk dank dat jullie hier vandaag zijn. Wij houden van jullie. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U ons in uw huis bijeenroept. Voor ons is het een feest, een viering. En een van de vruchten van de geest, een deel daarvan, is vreugde. Wij willen vandaag in uw vreugde leven, Heer.

Wij bidden, Heer, dat mensen die hier of thuis tot rust moeten komen, dat uw Heilige Geest hen vrede en vertrouwen zal schenken. Heer, wij houden van U, wij vertrouwen U en wij danken U voor het kruis.

In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

 

Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Take My Life and Let it Be Consecrated”

Neem mijn leven, laat het, Heer

Toegewijd zijn aan uw eer

Neem mijn handen, maak ze sterk

Trouw en vaardig tot uw werk

Trouw en vaardig tot uw werk

Maak dat ik mijn voeten zet

Op de wegen van uw wet

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn Koning, hulde biedt

U, mijn Koning, hulde biedt

Neem ook mijne liefde, Heer

‘k Leg voor U haar schatten neer

Neem mij zelf, en t’ allen tijd

Ben ik aan U toegewijd

Ben ik aan U toegewijd

 

SchriftlezingMattheüs  28:16-20

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de preek lees ik uit de geschriften van de apostel Mattheüs. Mattheüs 28:16.

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Kerkfamilie, God heeft ons geroepen om deel te zijn van zijn krachtige kerk. Amen.

 

Solo Sal Malaki – “I Surrender All”

‘k Geef mijzelf aan U volkomen

‘k Leg mijn leven voor U neer

‘k Wil alleen voor U gaan leven

`k Leef voortaan mijzelf niet meer

 

‘k Geef mijzelf aan U volkomen

Aan Uw voeten kniel ik neer

Niets kan mij de wereld geven

U alleen geeft vrede Heer

 

‘k Geef mijzelf aan U ‘k geef mijzelf aan U

Heer, aan U geef ik mijzelf leven,

Halleluja, halleluja

 

`k Geef mijzelf aan U volkomen

Neem mij, Heiland, noem mij de uwe

Uw Heil’ge Geest zal door mij werken

Ben uw kind voor altijd, Heer

 

‘k Geef mijzelf aan U

‘k Geef mijzelf aan U, prijs U, Jezus

Heer, aan U, mijn gezegende Heiland

Geef ik mij volkomen

‘k Geef mijzelf aan U

‘k Geef mijzelf aan U

Heer, aan U, mijn gezegende Heiland

Geef ik mij volkomen

Geef ik mij volkomen

 

 

 

 

 

Interview – Autumn Miles

BS= Bobby Schuller / AM = Autumn Miles

 

BS       Onze gast van vandaag is Autumn Miles. Zij is echtgenote, moeder, schrijver en radiopresentator en zij leidt Autumn Miles Ministries. Haar boek Gangster Prayer leert de lezer vol overgave bidden en God volhardend nadert door je gebed. Welkom, Autumn Miles. Dank je dat je hier bent. Een van de eerste regels als je een boek promoot is een pakkende titel verzinnen. Dat geldt zeker voor dit boek, Gangster Prayer. Een hoop mensen zullen denken dat je een boef bent. Wat is hier aan de hand? Vertel eens wat over je boek.

AM       Het is wat gewaagd, maar God gaf mij die titel. Ik dacht, ik ga niet zelf wat verzinnen. God gaf mij de titel Gangster Prayer, dus die heb ik gebruikt. Ik zag een documentaire over het echte leven van bendes en boeven. Ik volgde die serie wekenlang. Ik keek naar hoe trouw ze waren aan hun duistere praktijken. Dat intrigeerde mij enorm. En God zei: Die bendeleden zijn het kwaad meer toegewijd dan jij je gebeden. En zodra de Heilige Geest me dat verteld had begreep ik dat Hij gelijk had. Ik was een beroepschristen met een amateuristisch gebedsleven.

BS       Interessant dat je dat zegt. Een Latijns-Amerikaanse heilige heeft een boek geschreven, Het geweld van de liefde. Daar doet mij dat aan denken. Er zit een zekere gedrevenheid achter je gebed. Zoals wanneer je Jezus hoort spreken over die vrouw die bij de rechter komt of de naaste die op de deur klopt en probeert binnen te komen. Is dat waar je op doelt?

AM       Onafgebroken. Volgens mij is het gebed het belangrijkste middel dat wij als gelovigen hebben.

Wij hebben de kans om de hemel mee te maken en wonderen te zien. De Heilige Geest vertelde mij ooit dat het leven van alledag het grote wonder kan zijn. Kijk naar het leven van Jezus. Hoe

wonderen hoorden bij alles wat Hij deed. Ik wil deelgenoot zijn van Gods Koninkrijk. En dat betekent onafgebroken de Heer navolgen. Ongeacht hoe lang het duurt of wat het betekent.

BS       Ik geloof dat ons persoonlijke gebed vaak anders zou moeten zijn dan als er hardop wordt gebeden. Hoe worden wij het soort mensen voor wie het gebed het leven compleet verandert?

AM       Dat gold ook voor mij. Ik groeide als dochter van een voorganger op in de kerk.

BS       Dat ken ik, ja.

AM       Ik kreeg een stel extra regels mee voor wat betreft het gebed. Maar ik merkte dat ik bepaalde religieuze dingen die zo had geleerd moest afleren. Ik durfde God niet om wonderen te vragen,

want stel dat Hij ze niet zou doen. Wat zou dat doen voor mijn geloof? Toen besloot ik heel dapper, af te leren wat ik wist en wat niet eens een bijbels principe was.

BS       Wat is je belangrijkste advies voor een kersverse christen die jou niet direct kan volgen. Of iemand die voor het eten of voor het slapengaan bidt maar nog niet de gebedservaring kent

die jij beschrijft? Wat voor advies geef je zo iemand?

AM       Hou je gebedsleven eerlijk tegen het licht. Ook in de huidige kerkcultuur, niet alleen in de gewone cultuur moeten wij ons gebedsleven eens eerlijk tegen het licht houden. Zijn wij echt onafgebroken op zoek naar God? Verwachten wij van hem dat Hij ons bereikt? Ik hoor vaak van mensen die het boek hebben gelezen dat ze dachten dat ze een gebedsleven hadden maar, zoals je zelf al zei, ze spraken tegen God maar niet met God. Het is tijd dat we binnen onze cultuur durven vragen en zien wat God…Hij belooft antwoord te geven en ons te laten zien wat Hij voor ons doet.

BS       In deze tijd bestaat er ook een trend bij mensen om te denken dat bidden weinig verschil maakt.

Het is een soort christelijke plicht. Maar ze geloven niet dat het echt iets uithaalt.

AM       Wat ik in het boek ook vertel, is dat ik veel reis en veel spreek en dat mij vaak gevraagd wordt

hoe ik tot dit boek ben gekomen?

BS       Autumn, hoe doe je dat?

AM       Ze willen iets groters dan het gebed. Maar een van de grote thema’s van het boek is dat het gebed het inzicht is. Het is niet de verbinding. De verbinding volgt uit het gebed. Voorziening volgt uit het gebed. Daar moeten wij als kerk naar terugkeren. Het gebed is het inzicht. Verder doet niets ter zake, anders dan het benaderen van de Allerhoogste.

BS       Boeiend. Autumn Miles, dank voor je boek, Gangster Prayer. Gods zegen.

AM       Dank je wel.

 

 

 

Duet– Sarah Grandpre & Arnold Geis – “I Look to You”  

Als ik mij terneer leg, hemel, hoor mij aan

Ik dwaal verloren rond na alles gegeven te hebben

Winterstormen zijn opgestoken en hebben mijn zon verduisterd

Na alles wat ik heb doorgemaakt, tot wie ter wereld kan ik mij wenden?

 

Ik zie op naar U als al mijn kracht mij verlaten heeft

Kan ik in U weer sterk zijn, ik zie op naar U

En als de melodieën verdwenen zijn

Hoor ik een lied in U, ik zie op naar U

 

Ik dreig mijn adem te verliezen de wil om te vechten heb ik verloren

Ik zink om niet meer boven te komen, ik zoek naar die open deur

En elke weg die ik ben ingeslagen vervult me met spijt

Ik weet niet of ik het ga redden

Ik kan niet anders dan mijn hoofd opheffen

 

Ik zie op naar U als al mijn kracht mij verlaten heeft

Kan ik in U weer sterk zijn, ik zie op naar U

En als de melodieën verdwenen zijn

Hoor ik een lied in U, ik zie op naar U

 

Als de dammen zijn gebroken en mijn omvallende muren

Mij bedolven hebbe, als de regen valt, de nederlaag mij wacht

Heb ik U nodig me te bevrijden, leid mij weg van de strijd

Ik heb U nodig om over mij te schijnen

 

Ik zie op naar U als al mijn kracht mij verlaten heeft

Kan ik in U weer sterk zijn, ik zie op naar U

En als de melodieën verdwenen zijn

Hoor ik een lied in U, ik zie op naar U, ik zie op naar U

           

Koor – “ God is Our Refuge”

God is voor ons een veilige schuilplaats

Betrouwbare hulp in de nood

Al beven de bergen in het diepst van de zee

Al bruist en kolkt de watervloed, wij vrezen niet

 

Kom en zie de werken van God

De ontzagwekkende werken van God

Hij is te midden van zijn volk op heel de aarde

Hij is het Woord, wij zijn zijn handen, Hij zal ons leiden

Hij is de lucht, wij zijn zijn lied

Wij zullen zijn aanwezigheid loven de hele dag lang

 

God is voor ons een veilige schuilplaats

Een betrouwbare hulp in de nood

Al beven de bergen in het diepst van de zee

Al bruist en kolkt de watervloed, wij vrezen niet

 

Kom en zie de werken van God

De ontzagwekkende werken van God

Hij is te midden van zijn volk op heel de aarde

Hij is het Woord, wij zijn zijn handen, Hij zal ons leiden

Hij is de lucht, wij zijn zijn lied

Wij loven zijn aanwezigheid de hele dag lang

 

God is voor ons een veilige schuilplaats

Een betrouwbare hulp in de nood

Al beven de bergen in het diepst van de zee

Al bruist en kolkt de watervloed

Wij vrezen niet, wij vrezen niet

Wij vrezen niet, wij vrezen niet

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Vrienden, houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“Wijsheid doorgeven aan de jonge generatie”

door Bobby Schuller

Dank. Ga zitten. Ik wil vandaag een van mijn allerliefste citaten delen. Een Grieks spreekwoord dat luidt:

Een maatschappij wordt groot als de oudsten ervan bomen planten wetende dat ze nooit in de schaduw ervan zullen zitten. Mooi, hè? Elke grote beschaving is het resultaat daarvan. Iedereen die tv kijkt, iedereen die hier is, kent mensen, ook al zijn ze niet meer hier die offers hebben gebracht zodat jij het leven kunt leiden dat je nu leidt. Alle vruchten die wij in onze huidige maatschappij plukken zijn het gevolg van de offers die mannen en vrouwen soms al eeuwen maken. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid, hetzelfde te doen. Bomen planten waar ons nageslacht onder zal zitten. Bomen die wij nooit tot wasdom zien komen. Dat is iets moois om te doen. Amen. Te geloven in de volgende generatie en die daarna. Ik ben dankbaar dat God mensen in mijn leven heeft gebracht dat ik op de schouders van andere helden sta, die mij zijn voorgegaan. Ik dank God dat ik ouders heb gehad die mij hebben verteld over het geloof en de Bijbel en mij wijsheid hebben gegeven. En datzelfde geldt voor Hannahs familie. Het is het vaste geloof dat de volgende generatie ertoe doet. Velen van ons die nu tv kijken of hier zijn, zijn of worden geen ouders. Wij hebben geen kinderen en dat is ook prima. Paulus zelf zei: Het is mij niet gegeven, getrouwd te zijn en kinderen te hebben. Ik denk dat Paulus zou zeggen

wat ik tegen jullie zeg. Namelijk dat wij allen geestelijk kinderen kunnen hebben. Wij allen kunnen kinderen, jongeren, tieners of anderen in ons leven hebben voor wie wij mentor, hulp en steun kunnen zijn en die wij voor de Heer kunnen geleiden. Daar gaat het vandaag over. Hoe helpen wij onze kinderen, maar ook onze naasten, discipelen te worden? En hoe leren wij zodanig anders te zien zodat wij heel zorgzaam zullen zijn voor de volgende generatie? Sla je Bijbel op bij Mattheüs 28:16-20. Voordat jullie dat lezen, lezen wij eerst wat doorgaans de grote opdracht heet. Als je al lang in de kerk komt en als ik je zou vragen wat de grote opdracht is zou je vermoedelijk zoiets zeggen als: Trek de wereld in en predik het evangelie. Naar Judea, naar Samaria, naar de uiteinden der aarde, en doop hen. Zoiets. Die fout maakt bijna iedereen. De grote opdracht houdt niet in dat je naar de uiteinden der aarde moet trekken.

Dat staat in Markus, maar daar staat het cursief. Omdat het van origine niet in Markus staat. Maar als je Mattheüs leest, de enige plek waar het staat, en je ziet het hier: En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen en predik het evangelie. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Eigenlijk is er geen verschil tussen het Evangelie, prediken en discipelen maken. In de eerste eeuw is dat hetzelfde. Het Evangelie prediken is zeggen dat het Koninkrijk Gods is aangebroken. Jij kunt een leerling zijn. Kinderen kunnen leerlingen zijn. Vrouwen ook. Oude mensen kunnen leerlingen zijn. Zondaars. Iedereen. Grieken. Iedereen kan leerling zijn. Iedereen is uitgenodigd, rabbi Jezus te volgen. Dat is het Evangelie. Soms vergeten we dat dat is wat wij bedoelen als wij het evangelie prediken. Wij hebben het over naar de volken gaan en leerlingen maken. En dan staat er: Onderwijs al de volken. Het gebruikte woord is ethnos. Alle etniciteiten en bevolkingsgroepen en talen.

Doop ze in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Drie-enige werkelijkheid,

volgens een vertaling. Hen lerend alles wat Ik u geboden heb…? -In acht te nemen. In acht nemen, ja.

Alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Leerling, of discipel, was niet een woord dat Jezus uitvond. Het hoorde thuis in een onderwijsstructuur die al bestond. Het Hebreeuwse en Aramese woord voor rabbi is talmid. Zeg maar eens talmid. Een groep leerlingen wordt talmidim genoemd. Zeg dat maar. Een discipel is een leerling. Bij allerlei ambachten, loodgieters en timmerlui en zo, heb je leerlingen. Dat leerlingstelsel bestond al 4 à 500 jaar toen dit allemaal gebeurde. Wat is een discipel precies? Het begint ermee dat Jezus zegt: Het is niet voor iedereen weggelegd. Wij christenen denken vaak dat iedereen een discipel, een leerling is. Maar in Jezus’ tijd was niet elke Jood een leerling. Alleen de allerbesten, alleen mannen en alleen zij die werden opgeleid om zelf rabbi te worden. De grondslag was het hechte geloof van het Joodse volk. dat het verhaal dat God ons gegeven heeft de Tenach, die wij het Oude Testament noemen dat dat verhaal dat God ons gegeven heeft, nooit vergeten mag worden. Ze zeiden aldoor: Als één generatie de Bijbel vergeet had het nooit gebeurd hoeven zijn. Dan heeft het geen enkele zin gehad. Daarom is het onze plicht als volk om ervoor te zorgen dat elke generatie en elke volgende de Bijbel kent van de Bijbel houdt, de Bijbel kan citeren, de Bijbel begrijpt en naar de Bijbel leeft. Is dat niet mooi? Daaruit ontstond die eredienst in synagoge-stijl waar de Thora wordt onderwezen en de mondelinge traditie wordt onderhouden. Hoe kiezen wij dan onze rabbi’s om erover te onderwijzen? Wat ik prachtig vind aan synagogen, is dat bij een viering iemand een Thora-rol pakt en ermee rondloopt. En dan springt iedereen op en neer en er wordt gefeest en muziek gemaakt. Er zijn violen. Mensen kussen hem en raken hem aan, want het is Gods woord. God heeft ons, het Joodse volk, uitverkoren, om zijn Woord te ontvangen.

Zou het niet mooi zijn als ik zei, sla je Bijbel open, dat iedereen dan ging van…? De muziek barst los, er dwarrelt confetti uit het plafond en er gaat vuurwerk af. Zo zien Joden in de eerste eeuw en orthodoxe Joden nu de Thora, de Bijbel. Een schitterend geschenk van God aan ons. En wie heeft dat meer dan wie ook nodig? Ik niet. Mijn kinderen. Mijn nageslacht. Generatie op generatie. Zo ontstaat een school van rabbi’s en leerlingen en synagogen en bestudering van en onderwijs in de Thora. In de tweede eeuw voor Christus is er ene Simeon ben Shetach die geldt als een van de grote wijzen. Hij stelt de jesjiva in het proces waarbij kinderen de Thora uit het hoofd en leren begrijpen. Die man is erg goed.

Als Jezus ten tonele verschijnt zijn er al vele grote Thora-leraren geweest, vele grote rabbi’s. Maar een van de interessantste dingen is dat ieder kind kan lezen en ieder kind de Thora uit het hoofd leert. Als je 5 bent en ik heb zo met vijfjarigen te doen als ik eraan denk als je 5 bent, gaat iedere jongen en ieder

meisje naar een school, naar de jesjiva. In die tijd beginnen ze de Thora uit hun hoofd te leren. Dat is niet alleen Genesis en Exodus. Was het maar waar. Het is ook Numeri, Leviticus en Deuteronomium.

Dat klinkt als een afknapper, hè? Voor hen niet. Voor hen is het geweldig. Het wordt het middelpunt van hun onderwijs. In die tijd kende ieder kind dat 9, 10 of 11 was en geen verstandelijke beperking had of zo, de Thora uit het hoofd. Uit het hoofd. Dus als ze elke Thora zouden verbranden, en elke school en als ze elke rabbi zouden doden kan iedereen van het Joodse volk de Bijbel van A tot Z opzeggen. De enige manier waarop de Bijbel kan sterven, is als wij sterven. Mooi, hè? Dat wilden ze voor hun kinderen.

En dat niet alleen, want de Thora vertelt ons niet alleen wat wij moeten doen. Het is niet alleen een religieus boekwerk, maar vertelt ons ook wie wij zijn als volk. Het vertelt ons waarom wij bestaan. Om gezegend te zijn en een zegen voor anderen te zijn. En ga zo maar door. Sommige van de kinderen die die school doorliepen, behoorden tot de allerbesten. Die gingen dan verder met het uit het hoofd leren van het hele Oude Testament. Kun je het je voorstellen? Jozua en de Geschriften en de Kronieken en de Psalmen en de Spreuken, alles leerden ze uit hun hoofd. En sommigen van hen gingen dan verder

en probeerden rabbi te worden. Ik vind het prachtig dat alle leden van het Hebreeuwse volk geobsedeerd waren door het idee dat hun kinderen de Bijbel uit hun hoofd leerden. Stel je voor dat alle kinderen in deze kerk de vier evangeliën uit hun hoofd kenden. Dat zou lang niet zo moeilijk zijn als het hele Oude Testament. Er bestaat een mooi verhaal. Ray Vander Laan was in Israël. Hij leidde er christenen rond en vertelde over onze Joodse wortels. Op een dag verlieten ze een boekwinkel die ook andere artikelen verkocht. Een schoolbus vol orthodoxe kinderen was voor die zaak gestopt. Die had op die plek pech gekregen. Hij had die mensen eerder die dag verteld hoe orthodoxe kinderen vandaag de dag nog steeds de Thora uit het hoofd leren. Wat denk je dat er gebeurde toen de bus stuk ging?

Eerst even dit. Als hier een bus vol schoolkinderen kwam stil te staan wat zouden die kinderen dan doen? Dit, toch? Ieder kind haalde de Bijbel tevoorschijn. Ze begonnen te studeren en lachten met elkaar. En ze citeerden teksten tegen elkaar. En die mensen vroegen: Ray, kennen die kinderen de Thora uit hun hoofd? Reken maar. Vraag ze maar wat je wilt. Ze spraken die kinderen aan en vroegen:

Jongelui, hoe heette de vrouw van Aäron? Ze schoten in de lach en zeiden…Eerlijk gezegd weet ik niet hoe ze heette. Ik weet het niet en ben zelfs voorganger van deze kerk. Wie wel? Ze riepen direct die naam. En hoe heetten de kinderen van Aäron? Achter elkaar, alle kinderen. Als je het een van onze kinderen op school, mijn dochter, vraagt, zegt ze: Aäron is mijn schoolvriendje. Dan zegt Ray: Stel ze maar eens een moeilijkere vraag. Vraag ze naar hun verhaal. Vraag ze iets waarvan je denkt dat ze het onmogelijk kunnen weten. En toen vroeg iemand hoeveel vogels er in de Bijbel voorkomen. En elk kind begon elk woord op te zeggen dat met duif begint. Ze reciteerden ieder vers in de Thora met een vogel erin. Wat ik maar wil zeggen, is dat dit de wereld van de eerste eeuw was waarin Jezus opgroeide.

Dit is wat Jezus deed. Zijn leerlingen deden dat ook. Iedere jongen, ieder meisje kon dat in de tijd van Jezus. In de chaos en het geweld van de Oudheid is dit een heel opmerkelijk historisch gegeven. Een kleine stam, die zijn kinderen zo liefhad en wilde dat ze onderwezen werden in de Bijbel en die niet alleen in hun hoofd, maar ook in hun hart zouden sluiten. En daaruit volgt dan dat sommige kinderen zo goed en zo slim zijn dat zij ook rabbi’s kunnen worden, Thoraleraren. Dat doen ze dan door een beroemde rabbi of Schriftgeleerde te vinden en te zeggen: Ik wil graag uw talmid worden, uw leerling.

Ik wil naar de rabbijnenschool. Dan stelt de rabbi hem vragen en dan volgt er een hele dialoog. En in 99 procent van de gevallen, ik heb het eerder verteld zegt de rabbi: Ga heen en beoefen je vak. Dat is een nette manier van afwijzen. Hij zegt: Word visser. Word timmerman. Word tollenaar. Dan droop zo’n jongen met gebogen hoofd af en werd visserman of ging doen wat zijn vader deed. Maar af en toe, als een kind slim genoeg was, de Thora voldoende beheerste of gewoon zo slim was dat de rabbi hem graag in zijn groepje wilde hebben, sprak hij die beroemde woorden: Volg mij. Dat waren beroemde woorden. Iedereen in die wereld wist hoe belangrijk ze waren. En als een vader hoorde dat een rabbi

‘volg mij’ tegen zijn zoon had gezegd zei hij: Mijn jongen wordt rabbi. Hij kent de Thora beter dan wie ook. Hij is een geroepene. Het is zoiets als naar Harvard gaan. Het is ongelooflijk. Die vader voelt zich

helemaal super trots. De vader was altijd de meest aanzienlijke figuur voor ieder kind. Maar er was er altijd één die nog hoger in aanzien stond dan de vader. En dat was de geestelijke vader van het kind, de rabbi. In de misjna staat dat grotere eer de rabbi bewezen wordt dan de vader want er staat: Zijn vader heeft hem op deze wereld gebracht maar zijn rabbi, die hem wijsheid heeft geleerd brengt hem in de toekomstige wereld. Is dat niet mooi? Velen van jullie denken, ik heb geen kinderen en die krijg ik ook niet. Ik heb geen kleinkinderen of mijn kinderen zijn allang het huis uit. Wat als je zo iemand voor iemand zou worden? Wat als je degene zou worden die besluit, mensen in zijn leven te halen die misschien geen vader hebben, of geen leraar die hen wijsheid leert. Ze hebben niemand die ze steunt of liefheeft. Van diegene ga ik een leerling maken. Ik ga ze leren dat God van ze houdt. Ik ga ze leren Jezus na te volgen, hun vijanden lief te hebben. Ik ga ze Gods woord en Gods wijsheid onderwijzen.

Ik denk dat het voor ons allemaal iets prachtigs is om in ons hart te sluiten. Dat wij zo willen zijn. Als zo’n jongen op de rabbijnenschool komt, heet hij een talmid, een leerling. Een talmid moet vier dingen doen. Ten eerste moet hij leren, de woorden van de leraar te onthouden. Dat is gebeurd. Daar danken wij de evangeliën aan. Ten tweede moet de talmid de tradities en interpretaties van de leraar leren. Wat bedoelt hij als hij mij dit of dat opdraagt? Nummer drie is erg belangrijk. De jonge leerling moet de rabbi imiteren. Als de rabbi linkshandig is, moet jij ook links schrijven. Als hij ergens grappen over maakt, leer je die grappen ook. Zo weet je alles wat de rabbi zegt, weet je alles wat de rabbi gelooft en je gedraagt je net als de rabbi. Dat is wat het is om een leerling te zijn en ook om een christen te zijn. Dus ons hele leven draait om het onthouden wat de rabbi heeft gezegd de wereld zien door de ogen van de rabbi in ons gedrag de rabbi imiteren en nummer vier, als je zelf die positie hebt bereikt, leerlingen werven. Doen voor jonge mensen wat de rabbi voor jou gedaan heeft. Ik vind het prachtig zoals Joodse mensen van kinderen hielden. Ik hou van die ene uitdrukking, die luidt: Wij mesten onze kinderen vet met de Thora

zoals je een rund vetmest. En dat moeten wij doen. Wij moeten mensen worden die net als Jezus onze ogen gericht houden op het tot leerling maken van kinderen, tieners en jongvolwassenen. Jezus maakt in zijn eigen leven plaats voor zijn liefde voor kinderen. De meeste mensen die de grote opdracht hoorden waren, toen Jezus hen riep, jong. Johannes was volgens wetenschappers vermoedelijk de jongste: 13 à 15 jaar. Hij was een jonge tiener, nog maar net de brugklas voorbij. Petrus was waarschijnlijk de oudste. Hij was getrouwd, dus ouder dan 18. Wetenschappers denken dat hij ergens

tussen de 23 en 27 was. Mattheüs was ook al wat ouder. Maar de meesten waren tieners of in de studentenleeftijd. Dus, zeg maar, de leeftijdsklasse van 15 tot 25. Bijzonder, hè? Sommigen van ons zullen denken: Is dit geloofwaardig? Heeft Hij al die dingen gedaan via zulke jonge mensen? Let wel,

iedereen die hier in deze ruimte zit is hier vanwege een van die twaalf jongelui. Die twaalf jongelui

hebben de wereld veranderd. Die twaalf jongelui hebben alles veranderd. Dat is wonderbaarlijk. Dat Jezus jonge mensen uitkoos. Bedenk wat Hij gezegd heeft over kinderen. Als kinderen zich verdringen

om dichter bij hem te komen en de discipelen, de jongelui, verdrijven de kinderen. Wat zegt Jezus dan?

Laat de kinderen tot mij komen. Als wij ons bekommeren om de volgende generatie en die daarna als wij niet altijd zo vol zijn van onszelf en wat wij zelf willen bereiken en hebben maar als wij in plaats daarvan proberen kinderen, jongeren, studenten te bereiken jonge mensen, mensen die vol levenslust zijn, in wie het vuur brandt en als wij hen tonen hoe je dat vuur ten goede en niet ten kwade kunt gebruiken hoe ze met dat vuur hun naaste kunnen zegenen en met heel hun hart God kunnen navolgen dan maken we een enorm verschil in de wereld. Dat is de grote opdracht in context. Ten eerste betekent die dat iedereen een rabbi kan zijn. Is dat niet prachtig? Dat kinderen rabbi’s kunnen zijn, dat ouderen rabbi’s kunnen zijn. Dat vrouwen rabbi’s kunnen zijn. Iedereen die een leerling van Jezus is, kan ook een rabbi zijn. Ze kunnen leraar zijn, voorganger. Dat was revolutionair, verbazingwekkend in de eerste eeuw. Dat je denkt dat je niets te bieden hebt en niemand iets te zeggen hebt en dat God je dan vertelt

dat Hij wil dat je discipelen maakt. Hij wil dat je leraar wordt. Ik wil jullie vandaag meegeven dat God ons heeft geroepen om meer te doen dan alleen vreugde beleven aan ons geloof maar ons geloof vorm te geven zoals de moeder van ons geloof, dat van de Joden. Dat we kinderen en jongeren oefenen en onderwijzen in het Woord van God. Niet alleen dogma’s en zo maar dat wij hen leren hoe te leven met de wijsheid van de Bijbel. Dat investeren wij in de volgende generatie en dat gaat alle verschil maken in deze wereld.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en wij houden van U. Wij danken U dat U iedereen die hier is geroepen hebt om een leerling te zijn en leerlingen te maken. Heer, wij volgen U. Wij willen meer als U zijn in alles wat we doen. In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Wijsheid doorgeven aan de jonge generatie

1 december 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan