Home Televisie Pasen: de kracht van het nieuwe leven

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – “Christ is Risen, Raise Your Voices”

Christus Hij verrees, verblijd u, juich vol vreugd’ en geef Hem eer Christus Hij verrees, breng dank nu, prijs de opgestane Heer dood en zonde overwon Hij, Hij is waarlijk opgestaan
’t nieuwe leven is begonnen hef met ons een lofzang aan

amen, amen, amen

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Wauw, Hij is opgestaan. -Hij is waarlijk opgestaan. Gezegend Pasen. Welkom in Shepherd’s
Grove. Fijn dat u er bent. Welkom, kerkfamilie. Wat een vreugde om samen deze dag van overwinning te vieren. Overwinning want Jezus stapte uit dat donkere graf in het zonlicht opdat ook wij licht en leven zouden hebben in ons lichaam, halleluja. Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Mijn dochter Haven wil iets zeggen. Hij is opgestaan. -Hij is waarlijk
opgestaan. Geweldig. Fantastisch.

Koor – “Crist the Lord is Risen Today”

Christus, onze Heer, verrees, halleluja Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja Prijst nu Christus in ons lied, halleluja

Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja Die aanvaardde kruis en graf, halleluja Dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja Heeft verzoening ons bereid, halleluja Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja

Schriftlezing– 1Korintiërs15:3-11 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. 1 Korintiërs 15: Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: Dat Christus voor onze zonden is gestorven zoals in de Schriften staat dat Hij begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is Hij aan Jacobus verschenen en daarna aan de apostelen. Pas op het laatst is Hij ook aan mij verschenen, aan de mislukkeling die ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allen dezelfde boodschap en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Hij is opgestaan. -Hij is waarlijk opgestaan.

SOLO – Emily Reed– “I Know That My Redeemer Liveth”

Ik weet dat mijn Verlosser leeft
En Hij zal hier op aarde ten slotte ingrijpen
Ik weet dat mijn Verlosser leeft
En Hij zal hier op aarde ten slotte ingrijpen
Ik weet dat mijn Verlosser leeft
En dat Hij zal optreden ten laatste
Ingrijpen, ingrijpen
Hoezeer mijn huid ook is geschonden
Toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen
Toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen
Ik weet dat mijn Verlosser leeft
Als eersteling van hen die ontslapen zijn , van hen die ontslapen zijn, Als eersteling van hen die ontslapen zijn
Maar nu is Christus opgewekt, nu is Christus opgewekt
Uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn

Hannah Schuller bedankt Emily Reed

Emily Reed, dank je wel, dat was prachtig.

Schriftlezing – Johannes 20:1-10 door Hannah Schuller

Johannes 20. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor de opening was weggehaald. Ze rende terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield en zei: Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en wij weten niet waar zij Hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Zij liepen beiden snel, maar de ander rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst aangekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want zij hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Hij is opgestaan. -Hij is waarlijk opgestaan.

Koor – “It’s Morning: Alleluia”

Duisternis vervult de nacht, een leeg graf wacht op het licht Zonsopgang werpt z’n eerste stralen op de heuvel Golgotha ‘T is ochtend, ’t is ochtend, ’t is ochtend, ’t is ochtend, Halleluja, halleluja

Ontwaak, het is ochtend, ontwaak, het is ochtend Word wakker, Salome, word wakker, Johanna
Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jezus Haast u naar het graf de ochtend is aangebroken, De sabbat is voorbij breng de zoet geurende kruiden Om onze Heer te zalven haast u naar het graf

Wie zal voor ons de steen wegrollen
Die de ingang van Jezus’ graf afsluit?
‘T is ochtend, ’t is ochtend, ’t is ochtend
‘T is ochtend, halleluja, halleluja
De steen is opzij gerold, de steen is opzij gerold Opzij gerold en zie, daar was een engel Lichtend als de bliksem
Wees niet bang, zoekt u Jezus, de gekruisigde? Hij is niet hier, Hij is niet hier, Hij is niet hier
Hij leeft, Hij is opgestaan
Halleluja, halleluja, Hij is opgestaan
Halleluja, halleluja, Hij is opgestaan
Halleluja, halleluja, Hij is opgestaan
Halleluja, halleluja, Hij is opgestaan
Zoals Hij heeft gezegd
Op de derde dag zal Ik opstaan uit de dood Halleluja, halleluja
Halleluja, Hij is opgestaan
Halleluja, Hij is opgestaan
Halleluja, Hij is opgestaan
Halleluja halleluja
Hij is opgestaan

Schriftlezing – Johannes 20:11-18 door Hannah Schuller

Johannes 20. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog zij zich naar het graf en zag twee engelen in witte kleren zitten bij de plek waar Jezus had gelegen, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind. Waarom huil je? vroegen zij haar. Zij zei: Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek zij om en zag ze Jezus staan maar zij wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei: Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen. Jezus zei tegen haar: Maria! Ze draaide zich om en zei: Rabboeni! Dat betekent meester. Houd Mij niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei: Ik heb de Heer ezien. En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had. Hij is opgestaan. -Hij is waarlijk opgestaan.

SOLO – Nita Whitaker – “My Tribute”

Hoe kan ik U bedanken voor alles wat U deed voor mij Onverdiende dingen toch bewees U uw liefde aan mij De stemmen van wel duizend eng’len
Konden mijn dankbaarheid niet verwoorden

Alles wat ik ben en hoop te zijn ik dank het al aan U Hoe groot zijt Gij, o Heer, hoe groot zijt Gij, o Heer
Hoe groot zijt Gij, o Heer, door alles wat U heeft gedaan Met zijn bloed heeft Hij mij gered

Door zijn kracht heeft Hij mij opgericht
God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan O Heer mijn God, Verlosser,
U zond uw Zoon om voor mij te sterven
Maar Hij is opgestaan, de dood staat machteloos Mijn lof stijgt op naar Golgotha
Met zijn bloed heeft Hij mij gered
Door zijn kracht heeft Hij mij opgericht
God zij de glorie
Voor de dingen, de machtige dingen
De wonderbare dingen die Hij heeft gedaan

SOLO – Daniel Rodriguez – “The Holy City”

Terwijl ‘k eens lag te slapen kreeg ik een schone droom Ik was in ’t oud Jeruzalem ‘k stond aan de tempelzoom Ik hoorde kind’ren zingen een lied vol blijde klank
En ’t was als vele engelen juichend in hun gezang

En ’t was als vele engelen juichend in hun gezang Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe Vorst ter eer Hosanna in de hoge hosanna voor uw Heer

Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen Het kinderkoor verstomde en d’eng’lenschaar verdween Ik zag een kruis verrijzen toen werd het plots’ling nacht En klonk van gindse heuveltop, een stem: het is volbracht En klonk van gindse heuveltop, een stem: het is volbracht Jeruzalem, Jeruzalem, zingt uwe Vorst ter eer

Hosanna in de hoge hosanna voor uw Heer

En weder zag ‘k een ander beeld doch nu vol heerlijkheid
Een stad, die als een bruid versierd haar Koning wachtend beidt ‘K zag straten van het zuiverst goud door d’open paar’len poort Miljoenen gingen uit en in geen wanklank werd gehoord
Maar onder harp en cimbelspel juicht mens en eng’lenstem
Tot eer van God en van het Lam in ’t nieuw Jeruzalem
Tot eer van God en van het Lam in ’t nieuw Jeruzalem Jeruzalem, Jeruzalem nu is voorbij uw strijd
Hosanna in de hoge hosanna in eeuwigheid
Hosanna in de hoge hosanna in eeuwigheid

Paas preek – “De kracht van het nieuwe leven: thuiskomen” door Bobby Schuller

Pasen heeft echt plaatsgevonden en de hemel is nu, op dit moment, bereikbaar. Niet pas na uw dood, maar nu al. Door Jezus’ dood en opstanding hebben we toegang tot de Heilige Geest. Pasen is het anker van de hoop voor iedere gelovige. Wij dienen een God die gelooft in het tot leven wekken van dode dingen door geloof. Jezus toont ons hoe God is. Hij deed geen mensen kwaad, maar genas ze.

Hij wees geen mensen af, maar riep ze tot Zich. Een van de bekendste gelijkenissen in de Bijbel is die van de Verloren Zoon. In Lucas 15 trekt Jezus op met een stel zondaren en mislukkelingen. Zij zitten te eten en te drinken. De religieuze leiders snappen niets van Jezus. Hij is ontzettend wijs, kent de Thora beter dan wie ook. Hij is briljant en bovendien volgens velen een profeet omdat Hij wonderen verricht. Maar Hij doet ook iets dat je niet mag doen: Hij gaat vriendschappelijk om met mislukkelingen en zondaren. In Lucas eet en drinkt hij met belastinginners en zondaren. Ze zeggen: Hij heet zondaren welkom en eet met hen. Ik stel mij voor dat Jezus opstond, de religieuze leiders aankeek, en zei: Er was eens een zoon. Zijn vader was rijk en hij had een oudere broer. Hij zei tegen zijn vader: Vader, ik wil mijn erfenis nu hebben. In een eer-en-schaamte-cultuur als het Jodendom is dat, zeker in die tijd een enorme belediging. Volgens de oude wetten ging het zo: Als je twee zoons had, gaf je 2/3 aan de jongste en 1/3 aan de jongste. Als je wilde, kon je je vermogen al vóór je dood verdelen maar normaal deed je dat pas als je stierf. De jongste zoon beledigt zijn vader. ‘Eert uw vader en moeder’ behoort tot de kern van het Jodendom en christendom. Iemand beledigen was al erg, maar je vader krenken was iets verschrikkelijks. Eigenlijk zegt hij tegen zijn vader: Was je maar dood. Ik wil mijn geld. Het idiote is dat zijn vader er nog in mee gaat ook. Hij verkoopt één derde van zijn land, dat al generaties lang in de familie is geeft zijn zoon een zak met geld. En de jongste zoon gaat met het geld naar een ver land. Hij bouwt er een gezonde aandelenportefeuille mee op zodat het in de loop der tijd een prachtige winst oplevert. Nee, hij besteedt het geld aan prostituees, gokken en drinken. In een omzien is het op en de jongen leeft als dakloze in een vreemd land en moet daar varkens voeren. Deze joodse prins heeft geen schoenen aan zijn voeten en moet varkens voeren. Varkens zijn onrein in het Jodendom. Als je varkens voert… Hij kijkt naar het varkensvoer en had er zelf van willen eten, zegt de Bijbel. Maar dat wordt hem niet toegestaan. Dan komt hij tot bezinning en denkt: Mijn vader behandelt zijn werkvolk beter dan ik hier word behandeld. En hij bedenkt een prachtige speech. Hij denkt: Ik ga naar huis, een lange reis. Het wordt een pijnlijke toestand, ik moet diep door het stof en ik zal nooit meer bij de familie horen, maar dit ga ik zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Ik ben de naam ‘zoon’ niet waard. Ik vraag alleen: neem me aan als knecht, zodat ik elke avond te eten heb. Als hij het huis nadert staat zijn vader op de uitkijk. De Bijbel zegt dat hij hem uit de verte ziet aankomen en hem tegemoet rent. In die tijd renden waardige oude mannen niet. Zij hadden een soort kleed aan als ik nu aan heb, een traditioneel gewaad Als je wilt rennen, moet je hem oplichten als een jurk. Dan ren je zo over dat veld. Dat hoorde je helemaal niet te doen. Zijn zoon nadert in de verte. Blijkbaar heeft zijn vader elke dag naar hem uitgekeken in de hoop dat zijn zoon nog leefde en thuis zou komen. Als hij zijn zoon ziet, laat hij alle waardigheid varen en rent hem tegemoet. En terwijl zijn vader hem tegemoet rent, begint de zoon: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel…Maar zijn vader luistert niet maar sluit hem in zijn armen, kust hem en zegt: Je leeft nog! Je bent er weer! Hij schreeuwt naar het huis: Haal een mantel voor hem, een ring, sandalen, slacht het gemeste kalf. Mijn zoon was dood, maar hij leeft weer. Het is zo’n prachtig beeld. Die zoon is echt een flierefluiter maar zijn vader is het al vergeten, buiten zichzelf van vreugde dat hij terug is. Prachtig ook, wat hij zijn zoon onmiddellijk aanbiedt. Niets van: eerst maar eens kijken of hij het serieus meent. Nee, hij overlaadt hem met waardigheid, eer en autoriteit. Dat is wat die symbolen betekenen. De mantel staat voor waardigheid en eer en hoort bij een trots iemand die erbij hoort. De ring is een symbool van gezag. Hij kan dienen als zegelring: Namens je familie kan je de oorlog verklaren en contracten sluiten. En een gemest kalf is goed voor de beste maaltijd ooit. Het is biefstuk plus kreeft plus truffels op een Louis Vuitton-tafelkleed. Een fantastische maaltijd zoals je maar eens in je leven krijgt voorgezet. Het gaat hierom: Die jongeman is thuis de zoon. Hij hoort erbij, hij kan geen knecht zijn

bij zijn vader. In zijn vaders huis hoort hij erbij, heeft hij waardigheid, liefde, gezag en vreugde.
Een wonderbaarlijk symbool. Het gaat er bij de farizeeërs niet in dat God zondaren zo behandelt. Jezus zegt: Zo is God tegenover deze belastinginners en zondaren. Ik sympathiseer met die broer. Hij is altijd trouw en oprecht geweest, heeft altijd het goede gedaan en nu komt die ellendeling thuis. De andere zoon staat buiten en kijkt naar het huis. Waarschijnlijk is hij bozer op zijn vader dan op zijn broer. Nee, zegt hij., ik ga niet naar binnen. Echt niet. Na wat hij heeft gedaan? Dat vertik ik. De vader hoort dat de oudste zoon niet mee wil doen met het feest. Hij gaat naar hem toe en zegt: Wat doe je hier buiten? De oudste zoon zegt: ‘Die zoon van u…’ Hij zegt niet: mijn broer maar ‘die zoon van u’ heeft het familiefortuin besteed aan prostituees. En u slacht voor hem het kalf? Voor mij heeft u zelfs nooit een geitje geslacht maar hij krijgt de allerbeste maaltijd voorgezet. Voor hem het gemeste kalf en voor mij niet eens een geitje. De vader zegt: Jij bent altijd trouw geweest, alles wat ik heb, is van jou. Maar die broer van je, je eigen familie, je vlees en bloed was dood, maar leeft weer. Hij is terug.

Kom, wees blij en feest met ons mee. De Paasboodschap is voor u: U hoort erbij, u heeft familie, kom naar huis. Misschien geldt dat voor u of misschien wilt u vandaag kiezen voor Jezus. Voelt u de aansporing om dat te doen, doe het dan voor God.

Gebed

Wij doen dit samen. Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar. Wij zeggen dit samen. Herhaalt u wat ik zeg.

Jezus Christus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig. Ik ben gerechtvaardigd door
God in Christus Jezus. Ik ben uw geliefde kind. Alleen dankzij de genade. Geef mij uw Heilige Geest. Leer mij hoe te handelen. Ik hou van U, God. In Jezus’ naam, Amen.

Koor – “Jesus Lived and He is Living”

We doen dit samen. Houd uw handen zo, In een ontvangend gebaar.
We zeggen dit samen.
Herhaalt u wat ik zeg.

Jezus Christus, Zoon van God… Wees mij zondaar genadig.
Ik ben gerechtvaardigd door God in Christus Jezus.

Ik ben uw geliefde kind.
Alleen dankzij de genade.
Geef me uw Heilige Geest.
Leer me hoe te handelen.
Ik hou van U, God. In Jezus’ naam… Amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan