Home Rijk of arm: je hebt iets te geven

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Vandaag heeft Bobby het over vrijgevigheid. Ik geloof dat een vrijgevig hart een schild is tegen een boos en verbitterd hart. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Voel je thuis, want jullie zijn hier thuis.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U van ons houdt en wij danken U dat U groter bent dan armoede, honger en gevaar. Wij danken U dat wij, die hier aanwezig zijn, U mogen vertrouwen. Ik bid voor iedereen die een bijzondere behoefte heeft dat ze hier vandaag een wonder en een doorbraak van U mogen ontvangen.

Daarvoor bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – “Morning Has Broken”

De morgen brak aan gelijk d’eerste morgen

En vogels zij zongen hun lof altesaam

Lovend hun Schepper, lovend de morgen

Lovend het Woord, ’t begin van ’t bestaan

 

Van Mij is het licht, van Mij is de morgen

’t Zonlicht geschapen in Edens Hof

Looft Zijne grootheid, looft elke morgen

Breng elke dag Hem, dankend Uw lof

Dankend Uw lof

 

Schriftlezing – Lukas 16:25-31

door Hannah Schuller

 

Gaat u zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 16:25.

Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan. Amen.

 

Sextet – Hour of Power Men’s Ensemble“Sh’ma Yis’ra’el”

Hoor, Israël, hoor, Israël

De Heer is onze God, de Heer is Eén

De Heer, de Heer is Eén

Gezegend is zijn naam en zijn Koninkrijk,

En zijn Koninkrijk is voor eeuwig

 

U zult de Heer, uw God liefhebben

Met uw hele hart met uw hele ziel

Met uw hele vermogen

 

Hoor, Israël, hoor, Israël

De Heer is onze God, de Heer is Eén

De Heer, de Heer is Eén

Ik ben de Heer, de Heere God

Ik ben de Heere, uw God

Die u uit Egypte heeft geleid,

Om uw God te zijn

Ik ben de Heere, uw God

 

Hoor, Israël, hoor, Israël

De Heer is onze God

De Heer is Eén

De Heer, de Heer is Eén

 

Koor – “When I Survey the Wondrous Cross”

Als ik het wond’re Kruis aanschouw

Waar Christus stierf, die ’t al volbracht

Dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw

En ’t rijkst gewin slechts schade acht

 

Verbied mij, Heer dat ik roemen zou

In al wat niet van U is, Heer

Al ijdelheid en aards genot

Leg ik als offer voor U neer

 

Zie van zijn hoofd, zijn hand en voet

Wordt smart en liefde samen getoond

Wie droeg als Hij zo’n doornenkroon

Met liefde zo oneindig groot

 

Te klein zijn de gaven die ik bood

Al was heel het aardrijk mijn domein

Uw liefde is zo goddelijk groot

Voor U zal heel mijn leven zijn

Mijn leven, mijn al, amen

 

Duet – Preston Parker & Sam Capella – “Psalm 34”

Ik zocht de Heer en Hij gaf me antwoord

En bevrijdde me van alle angst

Zij die naar Hem kijken, zij stralen

Ze zullen nooit beschaamd worden

 

Deze arme man huilde en de Heer hoorde me

En redde me van mijn vijanden

De Zoon van God behoedt zijn heiligen

Hij zal hen bevrijden

 

Maak groot, de Heer en kom

En verhef zijn naam voor altijd

Verheerlijk de Heer met mij

Kom, verhef zijn naam voor altijd

 

O, proef en zie dat de Heer goed is

Gezegend is hij die schuilt bij Hem

Vrees de Heer, al jullie heiligen

Hij zal jullie alles geven

 

Maak groot, de naam van Jezus

Vandaag op deze plek

Kom, verhef zijn naam samen

Verheerlijk de Heer met mij

Kom, verhef zijn naam voor altijd

 

Laat ons de Heer eeuwig aanbidden,

Dag en nacht eeuwigdurende lof

Mogen onze reukoffers opstijgen

Laat ons de Heer aanbidden,

Elke dag en nacht

Mogen onze reukoffers opstijgen

Laat ons de Heer aanbidden,

Elke dag en nacht

Mogen onze reukoffers opstijgen

 

Maak groot, de Heer met mij

Om zijn Woord, om de wonderen

Die Hij aan mij gedaan heeft

Verheerlijk de Heer met mij

Hij is een goede God, Hij is een

Geweldige God, een ontzagwekkende God

Hij is Koning

Kom, verhef Zijn naam voor altijd

O, proef en zie dat de Heer goed is

Hij zal je alles geven

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel. Ga zitten.

 

Preek – Rijk of arm: je hebt iets te geven

door Bobby Schuller

Wij gaan verder met onze serie ‘Neem je kruis op’. In die serie gaat het om dingen die Jezus van ons vraagt die erg zwaar zijn en vaak grote persoonlijke offers kosten. Maar we beschouwen ze niet alleen

als morele verplichtingen maar ook als vooruitzicht van de wederopstanding. Het is moeilijk om onze vijanden lief te hebben, om genade te tonen. Het is moeilijk om vergevingsgezind of vrijgevig te zijn maar wij geloven dat, als wij die dingen doen, een grotere beloning wacht als wij doen wat God van ons vraagt. Vaak denken wij bij de kruisiging aan een enorm kruis van 7 meter hoog zoals dit kruis hier. Ergens in de hoogte. Wij stellen ons Jezus voor op een afgelegen heuveltop aan een gigantisch kruis,

onbereikbaar voor ons. Maar zo is Christus niet gekruisigd als Hij op de gebruikelijke manier is gekruisigd. Dan zou Hij gekruisigd zijn naast de weg, naast de poort, op ooghoogte. Ik ben 1 meter 90 lang. Zulke lange mensen had je in het Romeinse Rijk. Dat waren de Kimbren. Als zij zo’n lange vent als ik hadden gekruisigd zou ik een paar decimeter lager zijn opgehangen. En een kind of een tengere vrouw werd hoger opgehangen zodat alle hoofden op dezelfde hoogte waren. Gruwelijk, toch? Jezus moet volledig naakt aan het kruis gehangen hebben, zonder lendendoek. Bloedend, kapotgeslagen, stikkend en op ooghoogte. Om je te laten zien wat er gebeurde met iedereen die de Romeinen dwarsboomde. Zo weten wij bij de gekruisigde Christus dat Hij dat uit liefde voor ons deed. Als wij aan het kruis denken, denken wij, als Christus dat voor mij kon doen kan ik het opbrengen om mijn vijanden lief te hebben. Want Hij had ons als eerste lief. Hij gaf zijn leven voor ons op zo’n afschuwelijke manier opdat wij elkaar en Hem kunnen liefhebben. Amen. Vandaag gaat het over vrijgevigheid als belangrijk onderdeel van het leven van een gelovige. Dit jaar hebben wij 65.000 mensen gevoed via Irvine Feeds the World. Financieel ondersteunen wij zendelingen en humanitaire instellingen wereldwijd. Wij bezoeken mensen in ziekenhuizen. Dat alles is een uiting van vrijgevigheid. Waar ik ook ben, of ik rijk ben of arm, ik heb iets te geven. Ik heb iets van mijzelf waarmee ik mijn naaste kan zegenen of mijn kerk of mijn goede doelen. Ik kan iets doen om verschil te maken voor Gods Koninkrijk. Ik heb gezien dat hoe vrijgeviger mensen zijn, hoe vreugdevoller ze zijn. Maarten Luther was één van de meest vrijgevige mensen aller tijden. In het laatste jaar van zijn leven, toen hij het zwaar had trok hij er nog steeds op uit om geld uit te delen en schonk hij wat hij had aan mensen die hulp nodig hadden. Omdat vrijgevigheid voortkomt uit iemand die dankbaar is. Vrijgevigheid komt van iemand die zegt: Heer, ik heb U lief met hart en ziel, met alles wat ik heb. Wat kan ik anders doen dan diegenen helpen die U mij vraagt te helpen? Om uw kerk en uw mensen te zegenen, goede doelen, mijn naaste. Mijn beker vloeit over. Wat is dat mooi. Dat brengt ons bij het Sjema. Het Sjema is een uiterst belangrijk Joods gebed.

Vandaag de dag nog steeds. Het staat in Deuteronomium 6 en het is het gebed dat elke vrome Jood

’s ochtends bij het opstaan bidt en ook elke avond bij het slapen gaan. Elke Jood droomt ervan dat het Sjema zijn laatste woorden zullen zijn. De Sjema gaat zo: Hoor, Israël, de Here uw God, de Here is Eén.

Heb de Here lief met je hele hart, je hele ziel, met al je kracht. Het woord sjema betekent ‘luister’ of ‘hoor’. Er bestaat een traditionele manier om het Sjema te zingen. Een oude man kan bijvoorbeeld zingen: Sjema Jisra’eel. En een jonge man kan zingen: Sjema Jisra’eel. Adonai Eloheinu. Met grote vreugde. Willen wij dit samen zeggen, of niet? Ga staan, dan zeggen wij het Sjema alsof wij in een synagoge zijn. Zeg het als Joden. Roep het bijna, met passie. Klaar? Zeg mij na. Sjema Jis’raeel. Adonai Eloheinu. Adonai echad. Hoor, Israël. De Heer is onze God. De Heer is Eén. Heb de Here uw God lief met heel je hart. Met heel je ziel, met al je kracht. Amen.

Goed zo, ga zitten. Dat is het Sjema. Jullie weten het nu. Je moet het Sjema in je hart voelen.  Het zit niet in je hoofd. Het Sjema is iets dat je voelt. Sjema is een woord dat ‘hoor’ betekent, maar het betekent ook ‘gehoorzaam’. Interessant, hè? Eén woord dat luisteren en gehoorzamen betekent. Zoals wanneer ik tegen Cohen zeg: Luister naar papa. Dan zeg ik eigenlijk: Je moet mij gehoorzamen en doen wat ik zeg. Drie woorden: met heel je hart, met heel je ziel. De Heer liefhebben met heel je hart, wat betekent dat hier? Het gaat hier vooral om je wil. Datgene wat je besluit te doen, wat je wilt. Datgene wat je op de been houdt, ook als je moe bent. Datgene wat Paulus zegt, toen ik de wedloop gelopen had. Met al mijn wil. Dit is waar ik voor kies, dit is wat ik wil. Dit is mijn richting. Ook als ik het moeilijk heb, kies ik voor God met alles wat ik heb. Dat is het hart. God liefhebben met heel je hart. Het tweede woord is God liefhebben met heel je ziel. Nefesj. Met ziel wordt je hele leven bedoeld. Alles wat je leven en adem geeft. Misschien kun je ook zeggen: al je tijd. Dat je hele leven de liefde voor God ademt. Als je wakker wordt, als je gaat slapen, als je bij je gezin bent. Op je werk. Als je met je foute vrienden omgaat. Wie weet ben ik wel één van je foute vrienden. Ook dan heb je de Heer lief met alles wat je hebt. Je hele leven is aanbidding. En het derde woord is meod. En dat betekent: Heb de Here lief. Heb de Here lief met je hele hart, met je hele ziel en heb de Here lief met je ‘heel erg’. Met wat? Met al je ‘heel erg’. Dat is letterlijk wat het Hebreeuwse meod betekent. Dat klinkt raar in het Engels of Nederlands, maar ook in het Hebreeuws. Eén van de weinige keren dat ‘heel erg’ in de Bijbel een zelfstandig naamwoord is.

Het is het laatste woord in een belangrijke zin van het Sjema. Dus al duizenden jaren bidden mensen:

Heb de Here lief met heel je hart en ziel met al je ‘heel erg’. Daarom is er heel wat af gediscussieerd

over de betekenis van ‘heel erg’. Wij vertalen het met ‘kracht’ maar dan maak je een welbewuste keus

voor dat woord. Het klinkt als een kind dat probeert iets uit te drukken wat ze diep van binnen voelt. Ik heb de Here lief met mijn hart en mijn ziel en mijn ‘heel erg’. Het idee dat ze het juiste woord niet kan vinden om te zeggen wat ze voelt en dan maar ‘heel erg’ zegt. Het woord kan ‘kracht’ betekenen, of ‘gevechtskracht’. Maar rabbi’s geven nog een andere interpretatie van het woord ‘meod’: Het woord ‘vermeerdering’. Meod kan vermeerdering betekenen. Meer. De vermeerdering van je boerderij, van je vee, van wat je verdient. Als God jou vermeerdert, vermeerder jij je naaste. Als God jou zegent, zegen jij je naaste. Zo leren wij de Heer lief te hebben met onze vermeerdering. Daarom hebben de Joden lange tijd voor liefdadigheid, voor rechtvaardigheid en voor rechtschapenheid één en hetzelfde woord gebruikt: Tzedakah. Tzedakah betekent rechtvaardigheid, rechtschapenheid of liefdadigheid. Joden voelen dat zo omdat ze weten dat alles wat God ze geschonken heeft van God komt en dat Hij ze geroepen heeft, een zegen voor hun naaste te zijn. Een zegen voor de armen, een zegen voor de gekwetsten. Een zegen voor hun kerk en voor datgene wat bij het Koninkrijk Gods hoort. Hij zegt in zijn Woord dat Hij geeft als jij geeft. Hij zal de poorten openen en over je leven uitschenken meer dan waar plaats voor is. En dat is een belangrijk deel van een goed leven. Jezus vertelt een gelijkenis aan de Farizeeërs of eigenlijk de voorgangers, die zo op geldbelust waren. Die gelijkenis was gebaseerd op een andere uit zijn tijd. Er was eens een rijke, maar zeer boosaardige man. Op de laatste dag deed hij iets goeds voor zijn naaste en God liet hem toe tot de hemel. Jezus neemt die gelijkenis en verandert die zodat nu de rijke man naar de hel gaat en de arme naar de hemel. Het verhaal gaat zo: Een rijk man was in purper gekleed. Purper zei iets. Purper was een van de duurste kleurstoffen van de Oudheid. Ik heb eens gelezen dat je 300 zeeslakken nodig had voor 1 gram purperkleurstof. Purperen kleding was dus een peperduur luxeartikel. Alleen vorsten en andere schatrijken droegen purper. Er werd een arme man naar de poort van de rijke gebracht. Het feit dat hij een poort had, wijst er al op dat hij een flink stuk land had. Het valt wel op dat hij de arme man niet liet verwijderen. Die mocht blijven. De arme at de kruimels van de tafel van de rijke. Hij at het brood dat over de muur werd gegooid. De man was overdekt met zweren. Heel triest. Er staat dat honden de zweren likten. Honden waren in die tijd nog geen huisdieren. Dus in plaats van honden hadden het ook willekeurige andere dieren kunnen zijn. Het was in elk geval erg smerig. Dus die man was er vreselijk aan toe. En die rijke man passeert die arme stakker dus elke dag. Jezus zegt, en let wel, dit is een gelijkenis die Hij vertelt maar Jezus vertelt dus dat beide mannen sterven. Engelen dalen af en brengen de arme man, Lazarus, naar de hemel, naar het paradijs, waar hij aan de zijde van Abraham komt te zitten. En ze brengen de rijke man naar de hel. En die rijke man, die geen naam heeft, kan Lazarus naast Abraham zien zitten. En hij roept: Vader Abraham, stuur alstublieft Lazarus. Hij deelt nog steeds bevelen uit. Dit is echt een rijke vent. Laat Lazarus zijn vinger in water dopen en mijn tong bevochtigen. Ik lijd zo erg. En Abraham zegt tegen de rijke: Bij je leven had jij alles en hij had niets. En nu is het omgekeerd. Hij heeft alles en jij hebt niets. En dan zegt Abraham: Er zit trouwens een kloof, die niemand kan oversteken. Dan zegt de rijke man: Vader Abraham, stuur Lazarus naar mijn familie. Ik heb vijf broers. En dan zegt Abraham tegen de rijke man: Zij hebben Mozes en de profeten, met andere woorden, zij hebben de Bijbel. Laat ze luisteren, of laat ze horen of laat ze

Mozes en de profeten gehoorzamen. En weet je het nog, wij hebben het woord vandaag vele malen gebruikt wat is het woord voor luisteren of gehoorzamen? Sjema. Abraham zegt: Laat ze sjema. Laat ze het Woord van God sjema. Laat ze sjema. De Bijbel gaat over je naaste helpen, over vrijgevigheid.

Dit is een boek over geven. Want alzo liefhad God de wereld dat Hij gaf. Dit is een boek over vrijgevigheid. Laat ze sjema. Het staat er allemaal in, zwart op wit. En wat zegt de rijke man: Nee, dat boek hebben ze gelezen. Ze geloven er niet in. En dan zegt Abraham: Als ze niet naar Mozes en de profeten sjema zullen ze ook niet luisteren als een man terugkeert uit de dood. Een briljante gelijkenis want Jezus voorspelt daarin ook zijn eigen dood, en dat Hij zal opstaan uit de dood. En ook mensen die de wederopstanding meemaken zullen niet luisteren en niet de geboden van de Schrift in acht nemen.

Zij zullen niet geven en niet genereus zijn. Besef dat wij, of wij rijk zijn of arm, of wij voor- of tegenspoed meemaken. Dit is een verhaal over iemand met slechte ogen. Slechte ogen hebben is een Joodse uitdrukking voor gierig zijn. Goede ogen hebben, betekent dat je vrijgevig bent en slechte ogen betekent dat je gierig bent. En daarover gaat deze passage. Dat je iemand bent die zo gepassioneerd is voor de Heer. Die de Here liefheeft met alles wat hij heeft en als iemand in nood is in het Koninkrijk van God, zeg je: God heeft mij zoveel gegeven. Ik geef een beetje om te helpen. Ik help diegene die in nood verkeert. Ik help mijn kerk, mijn gemeente. Ik help een goed doel, ik help mensen die het moeilijk hebben. Laat ons de Here blijven liefhebben met ons hele hart, met onze hele ziel en al onze kracht,

ons ‘heel erg’. Amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Michael Ketterer met Voices of Hope – “Good, Good Father”

 

Ik heb wel duizend verhalen gehoord

Over hoe ze denken dat U bent

En ik heb de tedere fluistering gehoord

Van liefde in het holst van de nacht

En U zegt blij met me te zijn

En dat ik nooit alleen ben

U bent een goede Vader, ja,

Dat is wat U bent, dat is wat U bent,

En U heeft me lief dat is wie ik ben

Ja, dat is wie ik ben

 

Ik heb velen zien zoeken

Naar antwoorden, wijd en zijd

Maar ik weet dat we allemaal zoeken

Naar antwoorden die alleen U kunt geven

En U weet wat wij nodig hebben

Voordat we zelfs maar een woord spreken

 

U bent een goede, goede Vader, dat is wat U bent

En U houdt van mij, dat is wie ik ben

U bent volmaakt in al wat U doet

U bent volmaakt in al wat U doet

U bent volmaakt in al wat U doet, voor ons

U bent een goede, goede Vader, dat is wat U bent

En U houdt van mij dat is wie ik ben

 

(Zoomgesprek met Sarah Grandpre)

 

JvdB:   Sarah, fijn om je te spreken. Hoe is het?

S:         Prima. En hoe is het met jou?

JvdB:   Alles gaat hier nu beter dan een tijdje geleden. Wij genieten van de diensten, vooral omdat wij beide uitzenden: Het kinderkoor in de kerk en het virtuele koor. Is het moeilijk voor de kinderen om thuis te zingen en er iets moois van te maken?

S:         Sinds 6 maart komen wij niet meer bijeen. Dat was onze laatste koorrepetitie. In de eerste paar weken hielden wij even pauze om te besluiten hoe wij verder zouden gaan. Daarna besloten wij om mooie muziek te maken maar ook om het koorseizoen voort te zetten

en een concert voor het einde van het jaar te organiseren. Dus toen hebben wij een virtueel koor opgezet.

JvdB:   En ze doen het fantastisch. Ik zie al die blije gezichten. Ze lachen. Jij zult er ook van genieten.

S:         De eerste keer dat ik al hun inzendingen in het systeem invoerde en ze samen hoorde zingen,

moest ik huilen. Het was zo mooi om ze samen te horen zingen. Want toen wij dit repeteerden op Zoom of een ander virtueel platform konden wij elkaar niet horen. Er was geen geluid bij.

Dus de enige manier waarop wij deze dagen samen kunnen zingen is via een project als het virtuele koor.

JvdB:   Wij zijn een beetje teleurgesteld omdat Bobby en Hannah in september naar Nederland

zouden komen en jij ook.

S:         Maar er is altijd een volgende keer.

JvdB:   Ja, er is altijd een volgende keer. Wat zou je tegen je vele, vele vrienden in Nederland willen zeggen?

S:         Hartelijk bedankt voor jullie steun en voor jullie vele lieve berichten waarmee jullie ons bemoedigen in deze tijd. Het is een zware tijd voor iedereen. Ik geloof dat muziek een universele taal is die tot het hart spreekt. Ik hoop dat datgene wat de kinderen doen en wat Hour of Power doet jullie elke dag zegent. Wij zijn in elk geval gezegend met jullie betrokkenheid. Hartelijk bedankt, allemaal.

JvdB    Sarah, ik maak hetzelfde gebaar omdat we diep onder de indruk zijn van het koor en het kinderkoor maar ook van jou. Je hebt een schitterende stem en wij danken je voor al je bemoediging. Veel zegen voor jou. Tot ziens, Sarah.

S:         Wij houden van jullie.

JvdB:    Dank je, Sarah.

 

 

Rijk of arm: je hebt iets te geven

14 juni 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan