Home Verschil maken in deze wereld: wees gastvrij

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Welkom, bezoekers. Het voelt altijd zo goed om met jullie samen te zijn. Wij houden van jullie. Weet vandaag dat God niet naar volmaakte mensen zoekt. Hij zoekt naar bereidwillige mensen.

Wij zijn zo blij om jullie hier weer te zien. Jullie zijn geliefd. Wij zijn vereerd met onze bijzondere gasten van vandaag. Een groep uit Nederland die bij ons op bezoek is. Wij willen jullie graag verwelkomen.

Zwaai en zeg hoe blij wij met jullie zijn. Fijn om jullie te zien. Welkom. Zo is het wel weer mooi geweest.

Het is fantastisch dat deze kerk een kerk voor de hele wereld is. Landen in Europa en Azië en Afrika.

Geweldig. Wij beschouwen jullie als familie. Wat een vreugde om jullie hier te zien. Het lied waarmee wij vandaag beginnen, is voor Amerikanen misschien onbekend. Het is een prachtige Nederlandse psalm. Het koor heeft het tweede couplet in het Nederlands leren zingen om jullie te bedanken voor het bijwonen van onze eredienst. Laat ons beginnen met een gebed.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U van ons houdt zoals wij zijn en niet zoals we zouden moeten zijn. Wij willen meer als Jezus zijn. Wij willen een heilig leven leiden en alleen het goede doen. Dank U, Heer, dat U ons van schaamte hebt verlost. Ik bid dat iedereen hier het gebouw zal verlaten of de tv zal uitzetten

vervuld van vreugde en compassie en genade en gastvrijheid. Dat is wat U voor ons wilt. Een vol en goed innerlijk leven. We vragen U, ons te helpen om zo ons pad te bewandelen. God, wij houden zoveel van U. In Jezus’ Naam zijn wij bijeen. Amen.

 

Amen. Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je, en ik ook.

 

Koor – “As the Hart, About to Falter”

‘T hijgend hert, der jacht ontkomen

Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot

Van de frisse waterstromen

Dan mijn ziel verlangt naar God

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad’ren voor Uw ogen

In Uw huis Uw naam verhogen?

 

‘T hijgend hert, der jacht ontkomen

Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot

Van de frisse waterstromen

Dan mijn ziel verlangt naar God

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad’ren voor Uw ogen

In Uw huis Uw naam verhogen?

 

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?

Waartoe zijt g’ in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder

Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust

Want Gods goedheid zal uw druk

Eens verwiss’len in geluk

Hoop op God, sla ‘t oog naar boven

Want ik zal Zijn naam nog loven

Amen

 

Pastoraal gebed – Tim McCalmont

 

Vader, wij zijn hier vandaag bijeen om het licht van uw heerlijkheid te koesteren en te vieren wat het ware leven is. In het licht aanbidden wij U en zingen en bidden wij. Wij luisteren naar de verlichting van uw Woord. Vandaag staan wij stil bij de noden die wij om ons heen zien. Wij vragen U, uw heerlijkheid te laten schijnen en hen te sterken die gevangen zijn in de duisternis van misbruik en de schaduwen van armoede en onrecht. Toon uw stralende aanwezigheid, Heer aan hen die in de droefenis van hopeloosheid en depressie leven en breng hen het Licht van uw vreugde en bemoediging. Wij danken U vandaag voor het bezoek van onze vrienden uit Nederland en voor hun steun en voor de band die wij met hen hebben. Mogen zij allemaal onze gastvrijheid voelen en ervaren. Vandaag horen wij uw boodschap van voorganger Bobby. Moge uw hand op hem rusten en moge U zijn woorden zegenen zodat ze voor ieder van ons uw Woord zijn. Heer, ter afsluiting van dit gebed vragen wij van U dat U het gebed hoort dat U ons geleerd hebt, samen te bidden.

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid amen

 

Koor – “Rejoice, the Lord is King”

 

Verheug u, de Heer regeert: aanbid uw Koning, Heer

Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer

Verhef uw hart, verhef uw stem verheug, wees blij, verheerlijk Hem

 

Zijn Koninkrijk staat vast ‘t Is alles zijn gebied

De macht van Jezus doet de dood en hel teniet

Verhef uw hart, verhef uw stem verheug, wees blij, verheerlijk Hem

 

Verheug u in zijn hoop de God van het heelal

Onze Verlosser, prijs zijn liefde bovenal

Verhef uw hart, verhef uw stem verheug, wees blij, verheerlijk Hem

Amen

 

Schriftlezing – Hebreeën 13:1-2

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap: Hebreeën 13:1.

Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet want hierdoor hebben sommigen zonder

het te weten engelen onderdak geboden. Kerkfamilie, wij scharen ons achter het Joodse gezegde

dat gastvrijheid een vorm is van het vereren van onze grote God. Amen.

 

Trio– Who’s Clayton – “Turn on the Light”

Als het licht komt, slaat de duisternis op de vlucht

En alleen datgene wat in het licht leeft, kan blijven

Als het licht komt, blijft niets in het verborgene

Treed uit het duister en ontsteek het licht

Treed uit het duister en ontsteek het licht

 

Er is een plek in mijn hart die ik alleen ken

En die gevuld is met mislukkingen

En kapotte dromen.

Maar er is niets wat kapot is

Dat U niet kunt herstellen

Laat me de deur openen en U binnen laten

 

Als het licht komt, slaat de duisternis op de vlucht

En alleen datgene wat in het licht leeft, kan blijven

Als het licht komt, blijft niets in het verborgene

Treed uit het duister en ontsteek het licht

Ontsteek het licht, ontsteek het licht

Ontsteek het licht, ontsteek het licht

 

Er is een plek in uw hart die U alleen kent

Die is gevuld met compassie voor iemand als ik

Maar uw liefde is niet bang voor de chaos die ik ben geweest

Help me de deur te openen en U binnen te laten

 

Als het licht komt, slaat de duisternis op de vlucht

En alleen datgene wat in het licht leeft, kan blijven

Als het licht komt, blijft niets in het verborgene

Treed uit het duister en ontsteek het licht

Ontsteek het licht, ontsteek het licht

Ontsteek het licht, ontsteek het licht

 

Ik gooi de deur open, ik val op mijn knieën

Ik laat mijn trots varen, ik hou geen geheimen voor me

Het licht van uw liefde schijnt op me neer

De goedheid van God maakt me vrij

 

Als het licht komt, slaat de duisternis op de vlucht

En alleen datgene wat in het licht leeft, kan blijven

Als het licht komt, blijft niets in het verborgene

Treed uit het duister en ontsteek het licht

Ontsteek het licht, ontsteek het licht

Ontsteek het licht, ontsteek het licht

 

Als het licht komt, slaat de duisternis op de vlucht

En alleen datgene wat in het licht leeft, kan blijven

Als het licht komt, blijft niets in het verborgene

Treed uit het duister en ontsteek het licht

Treed uit het duister en ontsteek het licht

 

Koor“The Mighty Power of God”

‘k Bezing de almacht onzer God die aard’ en hemel schiep

Die zeeën, wolken, lucht en wind ‘t heelal tot aanzijn riep

‘k Bezing zijn wijsheid die de zon doet opgaan in zijn kracht

De maan en sterren in hun baan getuigen van zijn macht

 

Hun stralend lichtvertoon spreekt van de macht van God

De macht van God

De hemel getuigt van de glorie van God

De hemel getuigt van de glorie van God

De hemel getuigt

En de hele aarde is vol van Gods glorie

De hemel getuigt van de glorie van God

 

Er is geen plant, er is geen bloem die niet uw macht erkent

De wolkenpracht, de ruwe storm zijn bij uw troon bekend

Want ieder leven komt van U bewaar ons in uw zorg

En waar wij mogen gaan of staan U bent onze hulp en borg

 

Vol vreugde getuigen wij van Uw liefde

Uw krachtige liefde Uw liefde

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel. Ga zitten.

 

Preek“Verschil maken in deze wereld: wees gastvrij!”

door Bobby Schuller

Ik wil het vandaag eerst hebben over de visie. Mensen die hier al lang komen, weten dat wij een kerk van gastvrijheid zijn. De visie van Shepherd’s Grove Presbyterian is een uiterst gastvrije kerk te zijn waar onkerkelijken dolgraag komen. Wij willen het soort kerk zijn waar mensen die hier voor het eerst

met hun kinderen komen en die nog nooit bij een kerkdienst zijn geweest, vol vreugde vertrekken. Dat ze hier veel knuffels en handen en welkomstwoorden aantreffen. Dat proberen wij uit te drukken met alles wat wij doen. Dat hebben wij vandaag ook voor de Nederlanders gedaan. Goeiemorgen. Ik vind het fijn om hier te zijn met mijn lieve vrouw Hannah. Ik wil koffiedrinken. Ik wil bier drinken. Ik wil stroopwafels eten. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Ik zei net dat ik koffie wil drinken. Ik ken drie zinnetjes.

Ik spreek geen Nederlands. Dat proberen wij dus zo goed mogelijk. Elk jaar kijk ik naar deze kerk en naar deze kerkgemeenschap en dan zie ik een groep van mensen die de ander liefheeft. Die de vreemdeling liefheeft. Die degene liefheeft die zich misschien niet eerder welkom voelde in de kerk.

Ze hebben het moeilijk, zijn verwikkeld in een scheiding of zo en schamen zich. Juist dan zou je naar de kerk moeten komen. Wij willen dat de kerk een plek is waar je heen gaat als je het zwaar hebt. Dat is niet alleen een waarde van Shepherd’s Grove maar het is een christelijke waarde en ook een heel fundamentele Joodse waarde. Hannah heeft Hebreeën 13 gelezen. De schrijver zegt: Laat de broeder- en zusterliefde blijven. Dit werd voor een Joods gehoor geschreven. Hoe heet het boek? Hebreeën. Juist. Vergeet niet, gastvrijheid te tonen aan vreemdelingen. In het Grieks en Hebreeuws slaat dat niet

op iemand die je nog niet kent maar op een echte buitenstaander, een immigrant. Iemand bij wie je je misschien niet op je gemak voelt, die er anders uitziet dan jij. Hierdoor hebben sommigen zonder het

te weten engelen onderdak geboden. Als de schrijver dat noemt, legt hij of zij verband met het verhaal van Abraham bij uitstek het verhaal over gastvrijheid voor Joodse mensen. Abraham zit voor zijn tent,

onder de grote bomen van Mamre. Ik weet niet wat hij daar doet. Hout kerven, misschien. Of lezen.

Maar goed, hij zit voor zijn tent in de schaduw van een boom. En dan ziet hij drie vreemdelingen. De rabbi’s doen het voorkomen of ze nog ver weg zijn. Misschien lees je dat hij weet wie het zijn, maar de rabbi’s leren dat hij dat niet wist. Hij zag gewoon drie vreemdelingen in de verte. En in de Bijbel staat dat hij opstond en de vreemdelingen achternarende. Waarom rende hij ze achterna? Om ze in zijn tent te verwelkomen. Hij zei, vrienden, kom in mijn tent, drink een glas water. En hij waste hun voeten en nodigde ze uit, in de schaduw te komen zitten. Hij bakte een steak voor ze. Echt waar, dat staat er. Hij gaf ze melk en wrongel en was ongelooflijk gastvrij voor ze omdat hij een woestijnbewoner is. En om wat voor reden dan ook is dit het hout waaruit het Joodse volk gesneden is. Dit is voor hen een belangrijke waarde die ze uitleefden. Ze kijken naar Abraham, die die drie vreemdelingen gastvrijheid bood en geen idee had dat dat drie engelen waren of God en twee engelen, of hoe wij het ook maar uitleggen. Dit was de zeer ware aanwezigheid van God. Ook wij moeten de vreemdeling, de buitenlander degene die anders is dan wij, verwelkomen. Degene die zich niet op zijn gemak voelt in je kerk. Wij horen gastvrij te zijn voor zulke mensen. In het judaïsme is gastvrijheid een absolute kernwaarde. Misschien zelfs dé kernwaarde. Het is essentieel voor wie ze als volk zijn. Maar anderzijds

is er een andere kernwaarde. Het Hebreeuwse woord daarvoor is kadosh. Kadosh vertalen wij als heiligheid. Ze willen een heilig volk zijn. Ze willen een juist leven volgens de Thora leiden. Ze willen graag vertellen wat het betekent om de sabbat te heiligen of God met je hele hart lief te hebben, et cetera. En ze willen anders zijn. Het woord heiligheid betekent in feite afgezonderd. Afgezonderd zijn.

Dit is een klassiek Joods probleem. Aan de ene kant heb je gastvrijheid, wat letterlijk inhoudt dat je mensen verwelkomt. Dat je met mensen bent, onder de mensen bent, met mensen eet en gezelschap met mensen deelt maar anderzijds moet je afgezonderd zijn. Verschillend zijn. Nog steeds zie je dat orthodoxe Joden allerhande uiterlijkheden dragen. Ze uiten publiekelijk dat ze Joods zijn. Bijzondere hoeden en dingen aan hun handen en armen en kleding en kwastjes en iets met hun haar. Dat is omdat ze kadosh willen zijn. Ze willen afgezonderd zijn, heilig zodat je meteen ziet dat ze van het volk zijn dat een verbond met God heeft. Dat is altijd een lastig thema geweest binnen het judaïsme maar vooral in de tijd van Jezus, vanwege de Farizeeën en anderen. Er bestaat een sluimerende neiging om meer heilig dan gastvrij te zijn. Dat is iets waar Jezus’ tijdgenoten mee worstelen. Maar een van de grootste fouten bij het lezen van de evangeliën is, de Farizeeën als groep te zien. Niet alle Farizeeën waren het eens over wat afgezonderd zijn betekende. Farizeeën discussieerde aldoor met elkaar. Dat was volkomen normaal. Ze discussieerde niet alleen met Jezus, maar ook met elkaar. Als je een goede Joodse vriend hebt vraag hem dan eens of zijn Joodse familie ooit discussieerden. Vraag hem of hij ooit

met zijn vrienden discussieerde. Dan zegt hij waarschijnlijk zoiets als: Dat doe je vooral met degenen

van wie je het meest houdt. Als wij dat lezen, moeten wij begrijpen dat die groep het er niet over eens was. In welke mate zijn wij heilig en in welke mate zijn wij gastvrij? Jezus zei: Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Dat is geen uitspraak van Jezus zelf. Dit zeiden rabbi’s wel vaker onderling. De wet afschaffen, betekende iets verkondigen dat niet in de Thora stond. Maar met het vervullen van de wet toonde je wat het betekent om volgens Gods bedoeling te leven. Met Jezus’ vervulling van de wet is Hij uiterst gastvrij jegens diegenen die je volgens sommige van zijn tijdgenoten moet mijden. Je raakt ze niet aan, je gaat niet met ze om. Dat is een belangrijk onderdeel van Jezus’ leven. Jezus bekeerde bijvoorbeeld de tollenaar Mattheüs tot discipel. Of neem het verhaal

van Simon de melaatse. Je wordt niet geacht, te eten met een melaatse. Of bij de bron te zitten met de Samaritaanse. Maar Jezus zit daar en drinkt en praat met een Samaritaanse vrouw. Zelfs een gescheiden Samaritaanse vrouw. Of denk aan Zacheüs. Het kleine mannetje dat in een boom klimt.

Waarschijnlijk was hij een oplichter. Misschien ook niet. Hij werd in elk geval gezien als een boef en Jezus zegt, Ik ga wat met je eten. Dat is een grote eer. Als Jezus die dingen doet, heeft Hij een groepje discipelen om zich heen. In die dagen was een discipel iemand die net als de rabbi wilde worden. Een discipel was gewoonlijk een jongeman van rond de 15, soms ouder dan 20. Het waren jongens uit de eindexamenklas, of eerstejaarsstudenten. Petrus was waarschijnlijk 23 of zo. Die jongens wilden dolgraag heilige, goede levens leiden. Ze wilden op de best mogelijke manier zijn zoals Jezus, de rabbi.

En Jezus at met mensen die niet heilig waren, geen insiders waren. Ze zijn niet de besten. En daardoor

voelden ze zich soms wat gegeneerd. Op een dag zeggen ze: Jezus, weet U wie die vrouw is? U mag niet met haar eten. Dat mag je niet eens tegen je rabbi zeggen. Er zijn drie jaar verstreken en die jongelui

leerden steeds meer om als Jezus te zijn. Ze hebben tijd met Hem doorgebracht en maaltijden met Hem gedeeld. Ze zijn nooit van zijn zijde geweken. En nu gaat Jezus ze geven wat sommigen de Rots les noemen. De laatste grote les die Hij zal geven voordat Hij het lijden en de kruisiging tegemoet zal gaan.

En Hij gaat met die twaalf jongens naar een onooglijk plaatsje Caesarea Philippi. De lezer van nu heeft allerlei associaties met Caesarea Philippi maar voor hen was het gewoon Caesarea Philippi, niks bijzonders. Ik ga er even op door. Jezus hield de meeste van zijn preken in een gebied van 8 vierkante kilometer rond het Meer van Galilea. Hij is bijna nooit buiten dat gebied geweest. Maar nu neemt hij die jongens mee op een voettocht van 45 kilometer naar Caesarea Philippi. Je moet weten dat dit stadje

door Alexander de Grote was veroverd. Alexander de Grote nam de wereld die hij veroverde, niet simpelweg in bezit hij overtuigde tot afgoderij. Hij bouwde sportscholen en theaters en leerde de mensen Grieks en hij bouwde tempels. In Caesarea Philippi bouwde Alexander de Grote een tempel met een heiligdom voor de god Pan. ‘s Winters gingen ze naar een duistere en vochtige plek, Sheol genaamd.

Dat vertalen wij soms als hel maar voor de Joden van die dagen was het geen oord van vuur en zwavel maar van druppelend water en duisternis en kou. De Hades is ook een onderwereld vol water. Ze geloofden in die tijd dat grote watervlakten een soort toegangswegen naar de hel waren. Het Meer van Galilea was een enorme ruimte waar je, als je er diep genoeg in viel, doorheen zakte, de Sheol in. Als de door demonen bezeten varkens het Meer van Galilea in rennen vindt iedereen dat logisch. Ze gaan immers terug naar de hel. Achter mij zie je een grote tunnelgrot in Caesarea Philippi. Hij is sinds een aardbeving niet meer zo open als vroeger maar ooit stroomde hier doorlopend een enorme watervloed uit. Dit was waar de Jordaan ontsprong. Dit werd de Poort van Sheol of de Poort van Hades genoemd.

Zeg allemaal maar: de Poort van Hades. Dus dit heette destijds de Poort van Hades in Caesarea Philippi. Dit is waar ze dachten dat Pan de Hades betrad en verliet. En dit werd het centrum van zijn verering. Naast de Poort van Hades bevindt zich de Rots van de goden. Zeg dat maar. Ze geloofden

dat die rare Pan hier verscheen. Pandemonium. Demonium is een demon. Pan betekent in het Grieks ook alles. Dat komt van de god Pan vanwege zijn vele verschijningsvormen. Het is dus een erg duistere plek. Stel je die jonge jongens voor. Die zijn vreselijk recht in de leer. Zo zijn die jongens grootgebracht.

Alles is schoon. Ze kunnen niet eens iemand met roos aanraken zonder een reinigingsritueel te moeten uitvoeren. Reinheid is alles voor ze en hier zijn ze in een ruimte die haaks staat op alles wat ze geloven.

Het is er boosaardig en triest. Hij brengt ze naar die plek. Als ze er zijn, kijkt Jezus naar Petrus of naar de groep en zegt: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Er wordt wat gemompeld. Wat moeten wij zeggen? Ze kijken elkaar aan. Eentje zegt: Sommigen beweren dat U Johannes de Doper bent. Anderen zeggen Elia of Jeremia. Dan kijkt Hij ze aan en zegt: Wie zeggen jullie dat Ik ben? Petrus is als oudste

de leider van de groep. Hij is de oudste en moet altijd namens hen het woord voeren. Petrus kijkt Jezus onverschrokken aan en zegt: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. In het Grieks wordt het woord ‘levend’ benadrukt. Hij citeert hier Hosea en andere passages maar het is alsof hij wil zeggen,

onze God leeft en deze god is dood. Jezus geeft dan het grootste compliment dat een rabbi een discipel kan geven. Zalig bent u, Simon Barjona want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard maar mijn Vader, Die in de hemelen is. En dan zegt Hij nog iets anders. Waar zijn ze? Ze kijken naar Pan, naar de Rots van de goden naast de Poort van Hades. Wij Westerlingen denken graag in abstracties. Wij gebruiken woorden als alwetend en alomtegenwoordig en dergelijke. Joden gebruiken die woorden niet

om God te beschrijven. Zij gebruiken woorden als God is een herder, God is een rots, God is een toren.

God is een huis, God is een moederkloek. Jezus ziet ze staan voor de Poort van Hades en de Rots van de goden en Hij zegt: Ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen.

Onze katholieke vrienden en broeders en zusters zeggen dat Jezus Petrus hier het gezag over de kerk in handen geeft. En daar hebben ze gelijk in. En wij protestanten zeggen dat Jezus hier verwijst naar Petrus’ geloofsverklaring dat Christus de Rots is. En dat klopt ook. Maar wat als er nog een derde mogelijkheid is? Als Jezus, de Joodse rabbi, zegt: U, Petrus… Petrus betekent steen. U, Petrus, en op deze rots, de Rots van de goden. Zie je wat er gebeurt? Dit is waarop je de gemeente zult bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Krachtige symboliek. En als je verder leest, lees je dat Jezus de menigte toesprak. Met luide stem, zegt de Bijbel. In het Grieks zou dat schreeuwen heten. Hij kijkt hen aan, al die mensen die daar in de narigheid van afgoderij zitten en Hij zegt: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. En, nog harder: Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Stel het je voor. De mensen stoppen en kijken op en zien die verdwaasde 33-jarige rabbi met dat ding op zijn hoofd en zijn studenten die ze daar toeschreeuwt. Wat schiet je ermee op? Het lijkt wel of ze beschaamd zijn. Hij kijkt de twaalf aan en zegt: Als iemand van jullie beschaamd is over Mij of over mijn woorden jegens dit verdorven en overspelig geslacht zal de Zoon des mensen beschaamd zijn om hen als Hij tot de heerlijkheid van zijn Vader met diens heilige engelen zal komen. Wat een krachtig moment met de grootste leraar die ooit geleefd heeft: Jezus Christus. Bouw mijn gemeente hier, op deze rots. Dit is jouw probleem. Dit is waar je heen moet. Stop met zo bang te zijn om zo recht in de leer te zijn. Wees trots op Mij. Vereer Mij. Vergeet Mij niet, maar ga hierheen. Juist deze mensen hebben jullie nodig. Dit doen mensen als ze kapot zijn. Mensen doen dat als ze nergens anders meer terecht kunnen. Mensen doen dit als ze leeg zijn. Ze hebben jullie nodig. Wij dienen een rabbi die naar buitenstaanders gaat. Wat als God je vandaag vraagt om nadrukkelijk gastvrij te zijn jegens iemand? Iemand voor wie jij vandaag misschien de enige manier zult zijn om de liefde van God te ervaren. Wellicht zijn ze nooit eerder door God geraakt. Ik wil jullie bemoedigen. Als je als Abraham passanten begint op te merken ze te verwelkomen, ze achterna te gaan, ze uit te nodigen, ze te dienen en te verzorgen en van ze te houden, zie dan hoe God dat kan gebruiken om hun en jouw leven radicaal te veranderen. Wij dienen een God die ons niet opgesloten wil zien in kerkgebouwen. Hij wil niet dat we in Jeruzalem blijven. Hij wil dat we de wereld in trekken en discipelen maken. Het is kristalhelder dat dit is wat Jezus van ons wil. Dat wij in actie komen, doeners zijn en mensen bereiken. Ook toen wij zondaren waren en verloren waren, kwam Hij ons achterna. Dus wij gaan in onze gemeente en in Hour of Power door met het creëren van een gemeenschap van gastvrijheid. Amen. En dat is wat jullie zijn. Ik ben trots op jullie. Jullie reiken de hand aan mensen die zich buitengesloten en vergeten voelen. Wees heilig, leid je leven in navolging van God. Leef naar je overtuigingen maar besef ook dat we zijn geroepen om erop uit te gaan. Amen.

 

Quintet – SG Men’s Ensemble – “These are They”

 

Uit de zeeën verrijzen de doden die daar begraven liggen

De graven openen zich en laten hun gevangenen gaan

En zij die zwerven over de aarde gaan hen in drommen tegemoet

Abrahams zaad, talrijk als het zand van de zee

 

Zij zijn het, die zijn ontkomen aan de grote verdrukking

Zij hebben hun kleed gewassen in het bloed van het Lam

Hun tijd van lijden is voorbij en zij jubelen het uit

Verlost door het bloed van het Lam

 

Als een sterk en machtig leger dreunt hun stemgedruis

De grote schare van getuigen zingen dan een vrijheidslied

Als ze het land binnengaan door hun voorvaders opgebouwd

Het beloofde land waarnaar ze zo lang gezocht hadden

En alle vreemdelingen, alle pelgrims zullen niet langer vreemden zijn

Wie vermoeid is, afgemat van het dolen zal eindelijk rust vinden

De tafel is gedekt voor de grote viering

En het spandoek met ‘welkom thuis’ hangt boven de deur

Zij zijn het, die zijn ontsnapt aan de grote verdrukking

Zij hebben hun kleed gewassen in het bloed van het Lam

Hun tijd van lijden is voorbij en zij jubelen het uit

Verlost door het bloed van het Lam,

Verlost door het bloed van het Lam, het Lam

 

Koor – “This is My Father’s World”

 

De wereld is van God dat ik toch niet vergeet

Mijn God is sterker dan het kwaad en heerst over al het leed.

 

De wereld is van God de strijd nog niet voorbij

Jezus de Heer komt toe alle eer als aard’ en hemel één zullen zijn.

Amen

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Verschil maken in deze wereld: wees gastvrij

5 januari 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan